Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Mon Amour, Tu Es Loin

Poème Amour
Publié le 29/05/2019 00:35

L'écrit contient 211 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Louise Hudon

A Propos du Poeme

Thème demandé par une lectrice (amour à distance)

Mon Amour, Tu Es Loin

Je voudrais tant te prendre la main,
Te montrer mon côté féminin
En sentant l’odeur de ta chemise.
Très loin de toi, ici, j’agonise.

Ton travail t’a éloigné de moi
Et mon espoir dure depuis des mois.
Quand vas-tu me revenir, chéri,
Pour que mon cœur puisse être guéri ?

Nous nous écrivons régulièrement.
Ce n’est pas assez actuellement.
Malgré ton visage sur un écran…
J’ai mal de voir tes yeux pénétrants !

Amour à distance égale souffrances
En souhaitant fort une délivrance.
Viens me voir au plus vite, cher aimé.
Mes sens amortis vont s’enflammer.

Nous formerons enfin une famille
Unie, face à un ciel qui scintille.
Travaillant pour la paix dans le monde,
Merci à Dieu pour ce lieu sans bombes.

Est-ce que je connais mon cher mari ?
J’imagine seulement l’imagerie
De cet homme qui m’attire par ses yeux…
Je le trouve cependant merveilleux.

Je répète : par l’amour à distance,
Grandes sources d’ignorance et de souffrances,
On peut subir l’erreur de sa vie.
Je m’excuse, mais je donne mon avis.

Prenez le temps d’étudier les gens
Sans aimer quelqu’un pour son argent.
Des désillusions sur une personne
Sont très graves si celle-ci ambitionne…
 • Pieds Hyphénique: Mon Amour, Tu Es Loin

  je=vou=drais=tant=te=pren=dre=la=main 9
  te=mon=trer=mon=cô=té=fé=mi=nin 9
  en=sen=tant=lo=deur=de=ta=che=mi=se 10
  très=loin=de=toi=i=ci=ja=go=ni=se 10

  ton=tra=vail=ta=é=loi=gné=de=moi 9
  et=mon=es=poir=du=re=de=puis=des=mois 10
  quand=vas=tu=me=re=ve=nir=ché=ri 9
  pour=que=mon=cœur=puis=se=ê=tre=gué=ri 10

  nous=nous=é=cri=vons=ré=gu=liè=re=ment 10
  ce=nest=pas=as=sez=ac=tuel=le=ment 9
  mal=gré=ton=vi=sa=ge=sur=un=é=cran 10
  jai=mal=de=voir=tes=y=eux=pé=né=trants 10

  amour=à=dis=tan=ce=é=ga=le=souf=frances 10
  en=sou=hai=tant=fort=u=ne=dé=li=vrance 10
  viens=me=voir=au=plus=vi=te=cher=ai=mé 10
  mes=sens=a=mor=tis=vont=sen=flam=mer 9

  nous=for=me=rons=en=fin=u=ne=fa=mille 10
  unie=fa=ce=à=un=ciel=qui=s=cin=tille 10
  tra=vaillant=pour=la=paix=dans=le=mon=de 9
  mer=ci=à=dieu=pour=ce=lieu=sans=bom=bes 10

  est=ce=que=je=con=nais=mon=cher=ma=ri 10
  ji=ma=gine=seu=le=ment=li=ma=ge=rie 10
  de=cet=homme=qui=mat=ti=re=par=ses=yeux 10
  je=le=trou=ve=ce=pen=dant=mer=veil=leux 10

  je=ré=pè=te=par=la=mour=à=dis=tance 10
  grandes=sour=ces=di=gno=ran=ceet=de=souf=frances 10
  on=peut=su=bir=ler=reur=de=sa=vie 9
  je=mex=cu=se=mais=je=donne=mon=a=vis 10

  pre=nez=le=temps=dé=tu=di=er=les=gens 10
  sans=ai=mer=quel=quun=pour=son=argent 8
  des=dé=sillu=sions=sur=u=ne=per=son=ne 10
  sont=très=graves=si=cel=le=ci=am=bi=ti=onne 11
 • Phonétique : Mon Amour, Tu Es Loin

  ʒə vudʁε tɑ̃ tə pʁɑ̃dʁə la mɛ̃,
  tə mɔ̃tʁe mɔ̃ kote feminɛ̃
  ɑ̃ sɑ̃tɑ̃ lɔdœʁ də ta ʃəmizə.
  tʁε lwɛ̃ də twa, isi, ʒaɡɔnizə.

  tɔ̃ tʁavaj ta elwaɲe də mwa
  e mɔ̃n- εspwaʁ dyʁə dəpɥi dε mwa.
  kɑ̃ va ty mə ʁəvəniʁ, ʃeʁi,
  puʁ kə mɔ̃ kœʁ pɥisə εtʁə ɡeʁi ?

  nu nuz- ekʁivɔ̃ ʁeɡyljεʁəmɑ̃.
  sə nε pa asez- aktɥεllmɑ̃.
  malɡʁe tɔ̃ vizaʒə syʁ œ̃n- ekʁɑ̃…
  ʒε mal də vwaʁ tεz- iø penetʁɑ̃ !

  amuʁ a distɑ̃sə eɡalə sufʁɑ̃sə
  ɑ̃ suεtɑ̃ fɔʁ ynə delivʁɑ̃sə.
  vjɛ̃ mə vwaʁ o plys vitə, ʃεʁ εme.
  mε sɑ̃sz- amɔʁti vɔ̃ sɑ̃flame.

  nu fɔʁməʁɔ̃z- ɑ̃fɛ̃ ynə famijə
  yni, fasə a œ̃ sjεl ki sɛ̃tijə.
  tʁavajɑ̃ puʁ la pε dɑ̃ lə mɔ̃də,
  mεʁsi a djø puʁ sə ljø sɑ̃ bɔ̃bə.

  ε sə kə ʒə kɔnε mɔ̃ ʃεʁ maʁi ?
  ʒimaʒinə sələmɑ̃ limaʒəʁi
  də sεt ɔmə ki matiʁə paʁ sεz- iø…
  ʒə lə tʁuvə səpɑ̃dɑ̃ mεʁvεjø.

  ʒə ʁepεtə : paʁ lamuʁ a distɑ̃sə,
  ɡʁɑ̃də suʁsə- diɲɔʁɑ̃sə e də sufʁɑ̃sə,
  ɔ̃ pø sybiʁ leʁœʁ də sa vi.
  ʒə mεkskyzə, mε ʒə dɔnə mɔ̃n- avi.

  pʁəne lə tɑ̃ detydje lε ʒɑ̃
  sɑ̃z- εme kεlkœ̃ puʁ sɔ̃n- aʁʒe.
  dε dezijyzjɔ̃ syʁ ynə pεʁsɔnə
  sɔ̃ tʁε ɡʁavə si sεllə si ɑ̃bisjɔnə…
 • Pieds Phonétique : Mon Amour, Tu Es Loin

  ʒə=vu=dʁε=tɑ̃=tə=pʁɑ̃=dʁə=la=mɛ̃ 9
  tə=mɔ̃=tʁe=mɔ̃=ko=te=fe=mi=nɛ̃ 9
  ɑ̃=sɑ̃=tɑ̃=lɔ=dœʁ=də=ta=ʃə=mi=zə 10
  tʁε=lwɛ̃=də=twa=i=si=ʒa=ɡɔ=ni=zə 10

  tɔ̃=tʁa=vaj=ta=e=lwa=ɲe=də=mwa 9
  e=mɔ̃=nεs=pwaʁ=dy=ʁə=dəp=ɥi=dε=mwa 10
  kɑ̃=va=ty=mə=ʁə=və=niʁ=ʃe=ʁi 9
  puʁ=kə=mɔ̃=kœʁ=pɥi=sə=ε=tʁə=ɡe=ʁi 10

  nu=nu=ze=kʁi=vɔ̃=ʁe=ɡy=ljε=ʁə=mɑ̃ 10
  sə=nε=pa=a=se=zak=tɥεl=lmɑ̃ 8
  mal=ɡʁe=tɔ̃=vi=za=ʒə=syʁ=œ̃=ne=kʁɑ̃ 10
  ʒε=mal=də=vwaʁ=tε=zi=ø=pe=ne=tʁɑ̃ 10

  a=muʁ=a=dis=tɑ̃sə=e=ɡa=lə=su=fʁɑ̃sə 10
  ɑ̃=su=ε=tɑ̃=fɔʁ=y=nə=de=li=vʁɑ̃sə 10
  vjɛ̃=mə=vwaʁ=o=plys=vi=tə=ʃεʁ=ε=me 10
  mε=sɑ̃s=za=mɔʁ=ti=vɔ̃=sɑ̃=fla=me 9

  nu=fɔʁ=mə=ʁɔ̃=zɑ̃=fɛ̃=y=nə=fa=mijə 10
  y=ni=fa=sə=a=œ̃=sjεl=ki=sɛ̃=tijə 10
  tʁa=va=jɑ̃=puʁ=la=pε=dɑ̃=lə=mɔ̃=də 10
  mεʁ=si=a=djø=puʁ=sə=ljø=sɑ̃=bɔ̃=bə 10

  ε=sə=kə=ʒə=kɔ=nε=mɔ̃=ʃεʁ=ma=ʁi 10
  ʒi=ma=ʒinə=sə=lə=mɑ̃=li=ma=ʒə=ʁi 10
  də=sεt=ɔmə=ki=ma=ti=ʁə=paʁ=sε=ziø 10
  ʒə=lə=tʁu=və=sə=pɑ̃=dɑ̃=mεʁ=vε=jø 10

  ʒə=ʁe=pε=tə=paʁ=la=muʁ=a=dis=tɑ̃sə 10
  ɡʁɑ̃də=suʁ=sə=di=ɲɔ=ʁɑ̃=sə=e=də=sufʁɑ̃sə 10
  ɔ̃=pø=sy=biʁ=le=ʁœ=ʁə=də=sa=vi 10
  ʒə=mεk=sky=zə=mεʒə=dɔ=nə=mɔ̃=na=vi 10

  pʁə=ne=lə=tɑ̃=de=ty=dj=e=lε=ʒɑ̃ 10
  sɑ̃=zε=me=kεl=kœ̃=puʁ=sɔ̃=naʁ=ʒe 9
  dε=de=zi=jy=zjɔ̃=syʁ=y=nə=pεʁ=sɔnə 10
  sɔ̃=tʁε=ɡʁavə=si=sεl=lə=si=ɑ̃=bi=sjɔnə 10

Historique des Modifications

06/06/2019 01:03

Récompense

1
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/05/2019 16:20Fleur

Très beau poème, j’aime beaucoup !!!! Merci pour ce partage

Amicalement
Fleur 😉