Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Mon Amour, Mon Aimé

Poème Amour
Publié le 19/02/2020 01:21

L'écrit contient 247 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Louise Hudon

Mon Amour, Mon Aimé

S’ils présentent notre société très noire,
L’Amérique avec une mauvaise histoire,
Les femmes de façon irrespectueuse,
Puis-je trouver leurs phrases trop audacieuses ?

Protège-moi bien de cette politique
Mauvaise qui rend l’univers chaotique.
Je ne veux voir que mes beaux oiseaux chantants
Et mon soleil toujours aussi éclatant.

Même si c’est vrai que tout n’est pas si blanc
Avec des dossiers un peu trop accablants
Je veux toujours voir le côté positif.
Ils viennent d’ailleurs, sont parfois négatifs.

Mes messages se veulent remplis d’espoir
Quand on constate, malgré tout, les déboires
Perturbant en partie la population
Sans oublier les différenciations.

Trop de personnes pauvres et très peu de riches
Et des gouvernements qui trop souvent trichent
En annonçant des mesures aux élections
Pour faire part d’une renonciation.

À quelle personne se fier pour mon vote !
Lors des grands discours pourtant je prends des notes.
Faites-moi donc oublier la politique,
Un sale dossier qui devient dramatique.

Guerres de races et aussi de religions,
Évitons d’en faire la propagation.
Un très grand respect envers tous et chacun
Et sans avoir une dent contre quelqu’un.

Mon aimé, loin de toute agressivité
Serre-moi fort en toute simplicité.
Éloignons de notre vie tous les tourments.
Très loin de moi ces nombreux déchirements.

Une vie courte mérite un bon vécu,
Harmonie d’abord, j’en suis bien convaincue.
Ma famille passera en tout premier
Et des efforts certains seront déployés.
 • Pieds Hyphénique: Mon Amour, Mon Aimé

  sils=pré=sen=tent=no=tre=so=ci=é=té=très=noire 12
  la=mé=ri=que=a=vec=une=mau=vai=se=his=toire 12
  les=fem=mes=de=fa=çon=ir=res=pec=tu=eu=se 12
  puis=je=trou=ver=leurs=phra=ses=trop=au=da=cieu=ses 12

  pro=tè=ge=moi=bien=de=cet=te=po=li=tique 11
  mau=vai=se=qui=rend=lu=ni=vers=chao=tique 10
  je=ne=veux=voir=que=mes=beaux=oi=seaux=chan=tants 11
  et=mon=so=leil=tou=jours=aus=si=é=cla=tant 11

  mê=me=si=cest=vrai=que=tout=nest=pas=si=blanc 11
  a=vec=des=dos=si=ers=un=peu=trop=ac=ca=blants 12
  je=veux=tou=jours=voir=le=cô=té=po=si=tif 11
  ils=vien=nent=dail=leurs=sont=par=fois=né=ga=tif=s 12

  mes=mes=sa=ges=se=veu=lent=rem=plis=des=poir 11
  quand=on=cons=ta=te=mal=gré=tout=les=dé=boi=res 12
  per=tur=bant=en=par=tie=la=po=pu=la=ti=on 12
  sans=ou=bli=er=les=dif=fé=ren=ci=a=ti=ons 12

  trop=de=per=son=nes=pau=vres=et=très=peu=de=riches 12
  et=des=gou=ver=ne=ments=qui=trop=sou=vent=trichent 11
  en=an=non=çant=des=me=su=res=aux=é=lec=tions 12
  pour=fai=re=part=du=ne=re=non=ci=a=ti=on 12

  à=quel=le=per=son=ne=se=fier=pour=mon=vo=te 12
  lors=des=grands=dis=cours=pour=tant=je=prends=des=no=tes 12
  fai=tes=moi=donc=ou=bli=er=la=po=li=ti=que 12
  un=sa=le=dos=si=er=qui=de=vient=dra=ma=tique 12

  guer=res=de=ra=ces=et=aus=si=de=re=li=gions 12
  évi=tons=den=fai=re=la=pro=pa=ga=ti=on 11
  un=très=grand=res=pect=en=vers=tous=et=cha=cun 11
  et=sans=a=voir=u=ne=dent=con=tre=quel=quun 11

  mon=ai=mé=loin=de=tou=te=a=gres=si=vi=té 12
  ser=re=moi=fort=en=tou=te=sim=pli=ci=té 11
  éloi=gnons=de=no=tre=vie=tous=les=tour=ments 10
  très=loin=de=moi=ces=nom=breux=dé=chi=re=ments 11

  u=ne=vie=cour=te=mé=ri=te=un=bon=vé=cu 12
  har=mo=nie=da=bord=jen=suis=bien=con=vain=cue 11
  ma=fa=mil=le=pas=se=ra=en=tout=pre=mi=er 12
  et=des=ef=forts=cer=tains=se=ront=dé=ploy=és 11
 • Phonétique : Mon Amour, Mon Aimé

  sil pʁezɑ̃te nɔtʁə sɔsjete tʁε nwaʁə,
  lameʁikə avεk ynə movεzə istwaʁə,
  lε famə də fasɔ̃ iʁεspεktɥøzə,
  pɥi ʒə tʁuve lœʁ fʁazə tʁo odasjøzə ?

  pʁɔtεʒə mwa bjɛ̃ də sεtə pɔlitikə
  movεzə ki ʁɑ̃ lynive ʃaɔtikə.
  ʒə nə vø vwaʁ kə mε boz- wazo ʃɑ̃tɑ̃
  e mɔ̃ sɔlεj tuʒuʁz- osi eklatɑ̃.

  mεmə si sε vʁε kə tu nε pa si blɑ̃
  avεk dε dɔsjez- œ̃ pø tʁo akablɑ̃
  ʒə vø tuʒuʁ vwaʁ lə kote pozitif.
  il vjεne dajœʁ, sɔ̃ paʁfwa neɡatif.

  mε mesaʒə sə vəle ʁɑ̃pli dεspwaʁ
  kɑ̃t- ɔ̃ kɔ̃statə, malɡʁe tu, lε debwaʁə
  pεʁtyʁbɑ̃ ɑ̃ paʁti la pɔpylasjɔ̃
  sɑ̃z- ublje lε difeʁɑ̃sjasjɔ̃.

  tʁo də pεʁsɔnə povʁəz- e tʁε pø də ʁiʃə
  e dε ɡuvεʁnəmɑ̃ ki tʁo suvɑ̃ tʁiʃe
  ɑ̃n- anɔ̃sɑ̃ dε məzyʁəz- oz- elεksjɔ̃
  puʁ fεʁə paʁ dynə ʁənɔ̃sjasjɔ̃.

  a kεllə pεʁsɔnə sə fje puʁ mɔ̃ vɔtə !
  lɔʁ dε ɡʁɑ̃ diskuʁ puʁtɑ̃ ʒə pʁɑ̃ dε nɔtə.
  fεtə mwa dɔ̃k ublje la pɔlitikə,
  œ̃ salə dɔsje ki dəvjɛ̃ dʁamatikə.

  ɡeʁə- də ʁasəz- e osi də ʁəliʒjɔ̃,
  evitɔ̃ dɑ̃ fεʁə la pʁɔpaɡasjɔ̃.
  œ̃ tʁε ɡʁɑ̃ ʁεspε ɑ̃vεʁ tusz- e ʃakœ̃
  e sɑ̃z- avwaʁ ynə dɑ̃ kɔ̃tʁə kεlkœ̃.

  mɔ̃n- εme, lwɛ̃ də tutə aɡʁesivite
  seʁə mwa fɔʁ ɑ̃ tutə sɛ̃plisite.
  elwaɲɔ̃ də nɔtʁə vi tus lε tuʁmɑ̃.
  tʁε lwɛ̃ də mwa sε nɔ̃bʁø deʃiʁəmɑ̃.

  ynə vi kuʁtə meʁitə œ̃ bɔ̃ veky,
  aʁmɔni dabɔʁ, ʒɑ̃ sɥi bjɛ̃ kɔ̃vɛ̃kɥ.
  ma famijə pasəʁa ɑ̃ tu pʁəmje
  e dεz- efɔʁ sεʁtɛ̃ səʁɔ̃ deplwaje.
 • Pieds Phonétique : Mon Amour, Mon Aimé

  sil=pʁe=zɑ̃=te=nɔ=tʁə=sɔ=sje=te=tʁε=nwa=ʁə 12
  la=me=ʁikə=a=vεk=y=nə=mo=vε=zə=is=twaʁə 12
  lε=fa=mə=də=fa=sɔ̃=i=ʁεs=pεk=tɥ=ø=zə 12
  pɥi=ʒə=tʁu=ve=lœʁ=fʁa=zə=tʁo=o=da=sjø=zə 12

  pʁɔ=tε=ʒə=mwa=bjɛ̃=də=sε=tə=pɔ=li=ti=kə 12
  mo=vε=zə=ki=ʁɑ̃=ly=ni=veʁ=ʃa=ɔ=ti=kə 12
  ʒə=nə=vø=vwa=ʁkə=mε=bo=zwa=zo=ʃɑ̃=tɑ̃ 11
  e=mɔ̃=sɔ=lεj=tu=ʒuʁ=zo=si=e=kla=tɑ̃ 11

  mε=mə=si=sε=vʁε=kə=tu=nε=pa=si=blɑ̃ 11
  a=vεk=dε=dɔ=sj=e=zœ̃=pø=tʁo=a=ka=blɑ̃ 12
  ʒə=vø=tu=ʒuʁ=vwa=ʁlə=ko=te=po=zi=tif 11
  il=vj=ε=ne=da=jœʁ=sɔ̃=paʁ=fwa=ne=ɡa=tif 12

  mε=me=sa=ʒə=sə=və=le=ʁɑ̃=pli=dεs=pwaʁ 11
  kɑ̃=tɔ̃=kɔ̃s=ta=tə=mal=ɡʁe=tu=lε=de=bwa=ʁə 12
  pεʁ=tyʁ=bɑ̃=ɑ̃=paʁ=ti=la=pɔ=py=la=s=jɔ̃ 12
  sɑ̃=zu=blj=e=lε=di=fe=ʁɑ̃=sj=a=sj=ɔ̃ 12

  tʁo=də=pεʁ=sɔ=nə=po=vʁə=ze=tʁε=pø=də=ʁiʃə 12
  e=dε=ɡu=vεʁ=nə=mɑ̃=ki=tʁo=su=vɑ̃=tʁi=ʃe 12
  ɑ̃=na=nɔ̃=sɑ̃=dε=mə=zy=ʁə=zo=ze=lεk=sjɔ̃ 12
  puʁ=fε=ʁə=paʁ=dy=nə=ʁə=nɔ̃=sj=a=sj=ɔ̃ 12

  a=kεl=lə=pεʁ=sɔ=nə=sə=fje=puʁ=mɔ̃=vɔ=tə 12
  lɔʁ=dε=ɡʁɑ̃=dis=kuʁ=puʁ=tɑ̃=ʒə=pʁɑ̃=dε=nɔ=tə 12
  fε=tə=mwa=dɔ̃k=u=blj=e=la=pɔ=li=ti=kə 12
  œ̃=sa=lə=dɔ=sje=ki=də=vjɛ̃=dʁa=ma=ti=kə 12

  ɡe=ʁə=də=ʁa=sə=ze=o=si=də=ʁə=li=ʒjɔ̃ 12
  e=vi=tɔ̃=dɑ̃=fεʁ=ə=la=pʁɔ=pa=ɡa=sj=ɔ̃ 12
  œ̃=tʁε=ɡʁɑ̃=ʁεs=pε=ɑ̃=vεʁ=tus=ze=ʃa=kœ̃ 11
  e=sɑ̃=za=vwaʁ=y=nə=dɑ̃=kɔ̃=tʁə=kεl=kœ̃ 11

  mɔ̃=nε=me=lwɛ̃=də=tu=tə=a=ɡʁe=si=vi=te 12
  se=ʁə=mwa=fɔʁ=ɑ̃=tu=tə=sɛ̃=pli=si=te 11
  e=lwa=ɲɔ̃=də=nɔ=tʁə=vi=tus=lε=tuʁ=mɑ̃ 11
  tʁε=lwɛ̃=də=mwa=sε=nɔ̃=bʁø=de=ʃi=ʁə=mɑ̃ 11

  y=nə=vi=kuʁ=tə=me=ʁi=tə=œ̃=bɔ̃=ve=ky 12
  aʁ=mɔ=ni=da=bɔʁ=ʒɑ̃=sɥi=bj=ɛ̃=kɔ̃=vɛ̃kɥ 11
  ma=fa=mi=jə=pa=sə=ʁa=ɑ̃=tu=pʁə=mj=e 12
  e=dε=ze=fɔʁ=sεʁ=tɛ̃=sə=ʁɔ̃=de=plwa=j=e 12

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/02/2020 09:40Kloklo

Des touches d`optimisme, malgre le dossier sale de la politique ! 🙂