Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : L’Amour Romantique

Poème Amour
Publié le 05/06/2012 12:24

L'écrit contient 122 mots qui sont répartis dans 21 strophes.

Poete : Iris1950

L’Amour Romantique

L’amour est tout feu tout flamme

Quand on rencontre la femme

A force que les années vont passer

Les rides vont commencer

Entre ménage, repassage courses, dodo

Et le sacré boulot

Les pétales de l’amour vont se flétrir dans les Abysses

Mon amour ne soit pas triste
Et, redécouvrons l’amour

Pourquoi cette si belle chose romantique

Va partir dans l’Atlantique

Ne laissons pas sombrer le bâteau

Car nous aurons de l’eau

Bien plus qu’aux pieds

Ce soir veux-tu réinventons l’amour romantique

Et, allons plutôt voir le Pacifique

Ses plages de sable fin

Sentir ton parfum

Qui m’ennivre plus que tes livres

De tes doux baisers sur mon corps

Faisons corps à corps.

ROSE
 • Pieds Hyphénique: L’Amour Romantique

  la=mour=est=tout=feu=tout=flam=me 8

  quand=on=ren=con=tre=la=femme 7

  a=force=que=les=an=nées=vont=pas=ser 9

  les=ri=des=vont=com=men=cer 7

  entre=mé=na=ge=re=pas=sa=ge=cour=ses=do=do 12

  et=le=sa=cré=bou=lot 6

  les=pé=tales=de=la=mour=vont=se=flé=trir=dans=les=a=bysses 14

  mon=a=mour=ne=soit=pas=tris=te 8
  et=re=dé=cou=vrons=la=mour 7

  pour=quoi=cette=si=bel=le=cho=se=ro=man=tique 11

  va=par=tir=dans=lat=lan=tique 7

  ne=lais=sons=pas=som=brer=le=bâ=teau 9

  car=nous=au=rons=de=leau 6

  bien=plus=quaux=pieds 4

  ce=soir=veux=tu=réinven=tons=la=mour=ro=man=tique 11

  et=al=lons=plu=tôt=voir=le=pa=ci=fique 10

  ses=pla=ges=de=sa=ble=fin 7

  sen=tir=ton=par=fum 5

  qui=men=ni=vre=plus=que=tes=livres 8

  de=tes=doux=bai=sers=sur=mon=corps 8

  fai=sons=corps=à=corps 5

  ro=se 2
 • Phonétique : L’Amour Romantique

  lamuʁ ε tu fø tu flamə

  kɑ̃t- ɔ̃ ʁɑ̃kɔ̃tʁə la famə

  a fɔʁsə kə lεz- ane vɔ̃ pase

  lε ʁidə vɔ̃ kɔmɑ̃se

  ɑ̃tʁə menaʒə, ʁəpasaʒə kuʁsə, dɔdo

  e lə sakʁe bulo

  lε petalə də lamuʁ vɔ̃ sə fletʁiʁ dɑ̃ lεz- abisə

  mɔ̃n- amuʁ nə swa pa tʁistə
  e, ʁədekuvʁɔ̃ lamuʁ

  puʁkwa sεtə si bεllə ʃozə ʁɔmɑ̃tikə

  va paʁtiʁ dɑ̃ latlɑ̃tikə

  nə lεsɔ̃ pa sɔ̃bʁe lə bato

  kaʁ nuz- oʁɔ̃ də lo

  bjɛ̃ plys ko pje

  sə swaʁ vø ty ʁeɛ̃vɑ̃tɔ̃ lamuʁ ʁɔmɑ̃tikə

  e, alɔ̃ plyto vwaʁ lə pasifikə

  sε plaʒə də sablə fɛ̃

  sɑ̃tiʁ tɔ̃ paʁfœ̃

  ki mεnivʁə plys kə tε livʁə

  də tε du bεze syʁ mɔ̃ kɔʁ

  fəzɔ̃ kɔʁz- a kɔʁ.

  ʁozə
 • Pieds Phonétique : L’Amour Romantique

  la=muʁ=ε=tu=fø=tu=fla=mə 8

  kɑ̃=tɔ̃=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=la=fa=mə 8

  a=fɔʁsə=kə=lε=za=ne=vɔ̃=pase 8

  lε=ʁi=də=vɔ̃=kɔ=mɑ̃=se 7

  ɑ̃tʁə=me=na=ʒə=ʁə=pa=sa=ʒə=kuʁ=sə=dɔ=do 12

  e=lə=sa=kʁe=bu=lo 6

  lε=pe=talə=də=la=muʁ=vɔ̃=sə=fle=tʁiʁ=dɑ̃=lε=za=bisə 14

  mɔ̃=na=muʁ=nə=swa=pa=tʁis=tə 8
  e=ʁə=de=ku=vʁɔ̃=la=muʁ 7

  puʁ=kwa=sεtə=si=bεllə=ʃo=zə=ʁɔ=mɑ̃tikə 9

  va=paʁ=tiʁ=dɑ̃=la=tlɑ̃=ti=kə 8

  nə=lε=sɔ̃=pa=sɔ̃=bʁe=lə=ba=to 9

  kaʁ=nu=zo=ʁɔ̃=də=lo 6

  bj=ɛ̃=plys=ko=pj=e 6

  sə=swaʁ=vø=ty=ʁe=ɛ̃=vɑ̃=tɔ̃=la=muʁ=ʁɔ=mɑ̃=tikə 13

  e=a=lɔ̃=ply=to=vwaʁlə=pa=sifikə 8

  sε=pla=ʒə=də=sa=blə=fɛ̃ 7

  sɑ̃=tiʁ=tɔ̃=paʁ=fœ̃ 5

  ki=mε=ni=vʁə=plys=kə=tε=livʁə 8

  də=tε=du=bε=ze=syʁ=mɔ̃=kɔʁ 8

  fə=zɔ̃=kɔʁ=za=kɔʁ 5

  ʁo=zə 2

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/06/2012 12:47Oliver

romantique certes et pleine d’humour. Amicalement

Auteur de Poésie
05/06/2012 13:18Iris1950

Merci Olivier et Evelyne de vos gentils commentaires. Bonne journée à tous les deux. ROSE