Poeme : Fleur Du Désert (Duo Pascal - Iris 1950)

Fleur Du Désert (Duo Pascal - Iris 1950)

Loin des bruits du pays mon cœur a déserté
Ce monde aux yeux éteints quêtant une autre vie
Voyageur du futur, sans filet j’ai volé
Dans l’océan du temps en sa course infinie.

Tu m’as trouvé
Telle une fleur
Qui reposait
À même ton cœur

Je me suis tant battu contre vents et marées
Où est passé mon astre, évanoui dans la nuit ?
Ma folle solitude s’arrime à tes nuées
Je te garde ta lumière m’a ébloui.

J’étais égarée
Parmi les dunes
Le sable m’avait recouverte
Et ton regard s’est posé
Sur mon calice découvert

Voguant sans repère vers l’étoile filante,
J’ai cherché sa traîne, mais me suis égaré.
O voile opaque, dans les cris de la tourmente
J’ai perdu ta trace, chemin inachevé.

Cherche en ton cœur
La vérité est là
Elle ne demande qu’à éclore
Femme je suis
Je n’attends que toi.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Fleur Du Désert (Duo Pascal - Iris 1950)

  loin=des=bruits=du=pa=ys=mon=cœur=a=dé=ser=té 12
  ce=mondeaux=yeux=é=teints=quê=tant=u=ne=au=tre=vie 12
  voy=a=geur=du=fu=tur=sans=fi=let=jai=vo=lé 12
  dans=lo=cé=an=du=temps=en=sa=course=in=fi=nie 12

  tu=mas=trou=vé 4
  tel=le=u=ne=fleur 5
  qui=re=po=sait 4
  à=mê=me=ton=cœur 5

  je=me=suis=tant=bat=tu=con=tre=vents=et=ma=rées 12
  où=est=pas=sé=mon=astre=é=va=noui=dans=la=nuit 12
  ma=fol=le=so=li=tude=sar=ri=me=à=tes=nuées 12
  je=te=gar=de=ta=lu=miè=re=ma=é=blou=i 12

  jé=tais=é=ga=rée 5
  par=mi=les=du=nes 5
  le=sa=ble=ma=vait=re=cou=ver=te 9
  et=ton=re=gard=sest=po=sé 7
  sur=mon=ca=li=ce=dé=cou=vert 8

  vo=guant=sans=re=pè=re=vers=lé=toi=le=fi=lante 12
  jai=cher=ché=sa=traî=ne=mais=me=suis=é=ga=ré 12
  o=voile=o=pa=que=dans=les=cris=de=la=tour=mente 12
  jai=per=du=ta=tra=ce=che=min=i=na=che=vé 12

  cher=che=en=ton=cœur 5
  la=vé=ri=té=est=là 6
  el=le=ne=de=man=de=quà=é=clo=re 10
  fem=me=je=suis 4
  je=nat=tends=que=toi 5
 • Phonétique : Fleur Du Désert (Duo Pascal - Iris 1950)

  lwɛ̃ dε bʁɥi dy pεi mɔ̃ kœʁ a dezεʁte
  sə mɔ̃də oz- iøz- etɛ̃ kεtɑ̃ ynə otʁə vi
  vwajaʒœʁ dy fytyʁ, sɑ̃ filε ʒε vɔle
  dɑ̃ lɔseɑ̃ dy tɑ̃z- ɑ̃ sa kuʁsə ɛ̃fini.

  ty ma tʁuve
  tεllə ynə flœʁ
  ki ʁəpozε
  a mεmə tɔ̃ kœʁ

  ʒə mə sɥi tɑ̃ baty kɔ̃tʁə vɑ̃z- e maʁe
  u ε pase mɔ̃n- astʁə, evanui dɑ̃ la nɥi ?
  ma fɔlə sɔlitydə saʁimə a tε nye
  ʒə tə ɡaʁdə ta lymjεʁə ma eblui.

  ʒetεz- eɡaʁe
  paʁmi lε dynə
  lə sablə mavε ʁəkuvεʁtə
  e tɔ̃ ʁəɡaʁ sε poze
  syʁ mɔ̃ kalisə dekuvεʁ

  vɔɡɑ̃ sɑ̃ ʁəpεʁə vεʁ letwalə filɑ̃tə,
  ʒε ʃεʁʃe sa tʁεnə, mε mə sɥiz- eɡaʁe.
  o vwalə ɔpakə, dɑ̃ lε kʁi də la tuʁmɑ̃tə
  ʒε pεʁdy ta tʁasə, ʃəmɛ̃ inaʃəve.

  ʃεʁʃə ɑ̃ tɔ̃ kœʁ
  la veʁite ε la
  εllə nə dəmɑ̃də ka eklɔʁə
  famə ʒə sɥi
  ʒə natɑ̃ kə twa.
 • Syllabes Phonétique : Fleur Du Désert (Duo Pascal - Iris 1950)

  lwɛ̃=dε=bʁɥi=dy=pε=i=mɔ̃=kœʁ=a=de=zεʁ=te 12
  sə=mɔ̃dəo=ziø=ze=tɛ̃=kε=tɑ̃=y=nə=o=tʁə=vi 12
  vwa=ja=ʒœʁ=dy=fy=tyʁ=sɑ̃=fi=lε=ʒε=vɔ=le 12
  dɑ̃=lɔse=ɑ̃=dy=tɑ̃=zɑ̃=sa=kuʁ=sə=ɛ̃=fi=ni 12

  ty=ma=tʁu=ve 4
  tεl=lə=y=nə=flœ=ʁə 6
  ki=ʁə=po=zε 4
  a=mε=mə=tɔ̃=kœ=ʁə 6

  ʒə=mə=sɥi=tɑ̃=ba=ty=kɔ̃=tʁə=vɑ̃=ze=ma=ʁe 12
  u=ε=pase=mɔ̃=nas=tʁə=e=va=nui=dɑ̃=la=nɥi 12
  ma=fɔlə=sɔ=li=ty=də=sa=ʁi=məa=tε=ny=e 12
  ʒə=tə=ɡaʁ=də=ta=ly=mjε=ʁə=ma=e=blu=i 12

  ʒe=tε=ze=ɡa=ʁe 5
  paʁ=mi=lε=dy=nə 5
  lə=sa=blə=ma=vε=ʁə=ku=vεʁ=tə 9
  e=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=sε=po=ze 7
  syʁ=mɔ̃=ka=li=sə=de=ku=vεʁ 8

  vɔ=ɡɑ̃=sɑ̃=ʁə=pε=ʁə=vεʁ=le=twa=lə=fi=lɑ̃tə 12
  ʒε=ʃεʁ=ʃe=sa=tʁε=nə=mε=mə=sɥi=ze=ɡa=ʁe 12
  o=vwalə=ɔ=pa=kə=dɑ̃=lε=kʁi=də=la=tuʁ=mɑ̃tə 12
  ʒε=pεʁ=dy=ta=tʁa=sə=ʃə=mɛ̃=i=na=ʃə=ve 12

  ʃεʁ=ʃə=ɑ̃=tɔ̃=kœ=ʁə 6
  la=ve=ʁi=te=ε=la 6
  εl=lə=nə=də=mɑ̃=də=ka=e=klɔ=ʁə 10
  fa=mə=ʒə=sɥi 4
  ʒə=na=tɑ̃=kə=twa 5

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/07/2014 14:23Melly-Mellow

C’est très beau ! Je ne sais par contre pas si vous avez alterné vos plumes ou si vous avez écrit ensemble chaque strophe mais en tout cas, il y a une bonne symbiose entre vous deux ! Bravo & merci !
Amicalement-