Poeme-France : Lecture Écrit Souffrance

Poeme : Silence Douloureux

Poème Souffrance
Publié le 10/05/2013 02:56

L'écrit contient 201 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Lumière

Silence Douloureux

. Persiennes fermées de mon cœur
Fibres tendues de ma souffrance aiguisée de douleur
Ouvrez-vous au parfum suave des fleurs d’oranger
Avec ta salive ointe d’huile sacrementale
Confiance Lèche mes lèvres fissurées
Abandon fusionne-toi à mon souffle saccadé
Dans une étreinte vagabonde
Dans un mariage nuptial de guirlandes floribondes

Éternel refuge, Roi consolateur
Je sens Ta présence dans mon cœur
Avec la subtilité secrète de ton pinceau
Applique tes tons magiques foncés et chauds
Sur la toile déchirée de ma vie
Une œuvre ailée de joie champêtre
Prendra le vol d’un papillon agreste
Se posant élégamment sur les fleurs veloutées
D’un jardin garni de mes amis et bien-aimés

Réveillez-vous cellules de vibration transcendale
Rétablissez mes liens avec la Source divine
Flamme exubérante de liberté plasmodiale
Fusionnez-moi à mes plaies ensanglantées
Mon souffle saccadé, meurtri, transperçé
Happera la vie neuve et immortelle
Germinant à perpétuité malgré les déserts asséchés
De mon existence vénielle

Equarquille tes yeux fermés
Volets de mon devenir
Perçois avec ton âme assoiffée
Ce rêve dans le pays des merveilles
Où la belle espérance au bois dormant
T’attends les bras ouverts en chantant
Comme un rossignol sur le tournesol

Aida
 • Pieds Hyphénique: Silence Douloureux

  per=sien=nes=fer=mées=de=mon=cœur 9
  fibres=ten=dues=de=ma=souf=fran=ce=ai=gui=sée=de=dou=leur 14
  ou=vrez=vous=au=par=fum=sua=ve=des=fleurs=do=ran=ger 13
  a=vec=ta=sa=li=ve=ointe=d=hui=le=sa=cre=men=tale 14
  confi=an=ce=lè=che=mes=lè=vres=fis=su=rées 11
  aban=don=fu=si=on=ne=toi=à=mon=souf=fle=sac=ca=dé 14
  dans=u=ne=é=trein=te=va=ga=bon=de 10
  dans=un=ma=ria=ge=nup=tial=de=guir=lan=des=flo=ri=bondes 14

  é=ter=nel=re=fu=ge=roi=con=so=la=teur 11
  je=sens=ta=pré=sen=ce=dans=mon=cœur 9
  a=vec=la=sub=ti=li=té=se=crè=te=de=ton=pin=ceau 14
  ap=pli=que=tes=tons=ma=gi=ques=fon=cés=et=chauds 12
  sur=la=toi=le=dé=chi=rée=de=ma=vie 10
  u=ne=œu=vre=ai=lée=de=joie=cham=pê=tre 11
  pren=dra=le=vol=dun=pa=pil=lon=a=greste 10
  se=po=sant=é=lé=gam=ment=sur=les=fleurs=ve=lou=tées 13
  dun=jar=din=gar=ni=de=mes=a=mis=et=bien=ai=més 13

  ré=veillez=vous=cel=lu=les=de=vi=bra=ti=on=trans=cen=dale 14
  ré=ta=blis=sez=mes=liens=a=vec=la=sour=ce=di=vi=ne 14
  flam=me=exu=bé=ran=te=de=li=ber=té=plas=mo=dia=le 14
  fu=si=on=nez=moi=à=mes=plaies=en=san=glan=tées 12
  mon=souf=fle=sac=ca=dé=meur=tri=trans=per=çé 11
  hap=pe=ra=la=vie=neu=ve=et=im=mor=telle 11
  ger=mi=nant=à=per=pé=tui=té=mal=gré=les=dé=serts=as=sé=chés 16
  de=mon=exis=ten=ce=vé=nielle 7

  equar=qui=lle=tes=y=eux=fer=més 8
  vo=lets=de=mon=de=ve=nir 7
  per=çois=a=vec=ton=â=me=as=soif=fée 10
  ce=rê=ve=dans=le=pa=ys=des=mer=vei=lles 11
  où=la=bel=le=es=pé=ran=ce=au=bois=dor=mant 12
  tat=tends=les=bras=ou=verts=en=chan=tant 9
  com=me=un=ros=si=gnol=sur=le=tour=ne=sol 11

  ai=da 2
 • Phonétique : Silence Douloureux

  . pεʁsjεnə fεʁme də mɔ̃ kœʁ
  fibʁə- tɑ̃dɥ də ma sufʁɑ̃sə εɡize də dulœʁ
  uvʁe vuz- o paʁfœ̃ sɥavə dε flœʁ dɔʁɑ̃ʒe
  avεk ta salivə wɛ̃tə dɥilə sakʁəmɑ̃talə
  kɔ̃fjɑ̃sə lεʃə mε lεvʁə- fisyʁe
  abɑ̃dɔ̃ fyzjɔnə twa a mɔ̃ suflə sakade
  dɑ̃z- ynə etʁɛ̃tə vaɡabɔ̃də
  dɑ̃z- œ̃ maʁjaʒə nypsjal də ɡiʁlɑ̃də flɔʁibɔ̃də

  etεʁnεl ʁəfyʒə, ʁwa kɔ̃sɔlatœʁ
  ʒə sɑ̃s ta pʁezɑ̃sə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  avεk la sybtilite sεkʁεtə də tɔ̃ pɛ̃so
  aplikə tε tɔ̃ maʒik fɔ̃sez- e ʃo
  syʁ la twalə deʃiʁe də ma vi
  ynə œvʁə εle də ʒwa ʃɑ̃pεtʁə
  pʁɑ̃dʁa lə vɔl dœ̃ papijɔ̃ aɡʁεstə
  sə pozɑ̃ eleɡamɑ̃ syʁ lε flœʁ vəlute
  dœ̃ ʒaʁdɛ̃ ɡaʁni də mεz- amiz- e bjɛ̃ εme

  ʁevεje vu sεllylə də vibʁasjɔ̃ tʁɑ̃sɑ̃dalə
  ʁetablise mε ljɛ̃z- avεk la suʁsə divinə
  flamə εɡzybeʁɑ̃tə də libεʁte plasmɔdjalə
  fyzjɔne mwa a mε plεz- ɑ̃sɑ̃ɡlɑ̃te
  mɔ̃ suflə sakade, məʁtʁi, tʁɑ̃spεʁse
  apəʁa la vi nəvə e imɔʁtεllə
  ʒεʁminɑ̃ a pεʁpetɥite malɡʁe lε dezεʁz- aseʃe
  də mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə venjεllə

  əkaʁkjə tεz- iø fεʁme
  vɔlε də mɔ̃ dəvəniʁ
  pεʁswaz- avεk tɔ̃n- amə aswafe
  sə ʁεvə dɑ̃ lə pεi dε mεʁvεjə
  u la bεllə εspeʁɑ̃sə o bwa dɔʁmɑ̃
  tatɑ̃ lε bʁaz- uvεʁz- ɑ̃ ʃɑ̃tɑ̃
  kɔmə œ̃ ʁɔsiɲɔl syʁ lə tuʁnəzɔl

  εda
 • Pieds Phonétique : Silence Douloureux

  pεʁ=sj=ε=nə=fεʁ=me=də=mɔ̃=kœʁ 10
  fibʁə=tɑ̃dɥ=də=ma=su=fʁɑ̃=səε=ɡi=ze=də=du=lœʁ 12
  u=vʁe=vu=zo=paʁ=fœ̃=sɥavə=dε=flœʁ=dɔ=ʁɑ̃=ʒe 12
  a=vεk=ta=sa=li=və=wɛ̃=tə=dɥi=lə=sa=kʁə=mɑ̃=talə 14
  kɔ̃=fjɑ̃=sə=lεʃə=mε=lε=vʁə=fi=sy=ʁe 10
  a=bɑ̃=dɔ̃=fy=zjɔnə=twa=a=mɔ̃=su=flə=sa=ka=de 13
  dɑ̃=zy=nə=e=tʁɛ̃=tə=va=ɡa=bɔ̃=də 10
  dɑ̃=zœ̃=ma=ʁjaʒə=nyp=sjal=də=ɡiʁ=lɑ̃=də=flɔ=ʁibɔ̃də 12

  e=tεʁ=nεl=ʁə=fyʒə=ʁwa=kɔ̃=sɔ=la=tœʁ 10
  ʒə=sɑ̃s=ta=pʁe=zɑ̃=sə=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 10
  a=vεk=la=syb=ti=li=te=sε=kʁεtə=də=tɔ̃=pɛ̃=so 13
  a=plikə=tε=tɔ̃=ma=ʒik=fɔ̃=se=ze=ʃo 10
  syʁ=la=twa=lə=de=ʃi=ʁe=də=ma=vi 10
  y=nə=œ=vʁə=ε=le=də=ʒwa=ʃɑ̃=pεtʁə 10
  pʁɑ̃=dʁa=lə=vɔl=dœ̃=pa=pi=jɔ̃=a=ɡʁεstə 10
  sə=po=zɑ̃=e=le=ɡa=mɑ̃=syʁ=lε=flœʁ=və=lu=te 13
  dœ̃=ʒaʁ=dɛ̃=ɡaʁ=nidə=mε=za=mi=ze=bjɛ̃=ε=me 12

  ʁe=vε=je=vu=sεl=lylə=də=vi=bʁa=sjɔ̃=tʁɑ̃=sɑ̃dalə 12
  ʁe=ta=blise=mε=ljɛ̃=za=vεk=la=suʁ=sə=di=vinə 12
  flaməεɡ=zy=be=ʁɑ̃=tə=də=li=bεʁ=te=plas=mɔ=djalə 12
  fy=zjɔ=ne=mwa=a=mε=plε=zɑ̃=sɑ̃=ɡlɑ̃=te 11
  mɔ̃=su=flə=sa=ka=de=məʁ=tʁi=tʁɑ̃s=pεʁse 10
  apə=ʁa=la=vi=nə=və=e=i=mɔʁ=tεllə 10
  ʒεʁ=mi=nɑ̃=a=pεʁ=pet=ɥi=te=mal=ɡʁe=lε=de=zεʁ=zase=ʃe 15
  də=mɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə=ve=njεl=lə 9

  ə=kaʁ=kj=ə=tε=zi=ø=fεʁ=me 9
  vɔ=lε=də=mɔ̃=də=və=niʁ 7
  pεʁ=swa=za=vεk=tɔ̃=na=mə=a=swa=fe 10
  sə=ʁε=və=dɑ̃=lə=pε=i=dε=mεʁ=vεjə 10
  u=la=bεllə=εs=pe=ʁɑ̃sə=o=bwa=dɔʁ=mɑ̃ 10
  ta=tɑ̃=lε=bʁa=zu=vεʁ=zɑ̃=ʃɑ̃=tɑ̃ 9
  kɔmə=œ̃=ʁɔ=si=ɲɔl=syʁ=lə=tuʁ=nə=zɔl 10

  ε=da 2

PostScriptum

Quelques semaines après le décès de mon époux bien-aimé
J’ai été inspiré à écrire ce poème décrivant mon état d’âme.

Récompense

1
2
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/05/2013 14:27Lumière

Merci pour vos condoléances et votre appréciation de ma douleur.
Amities
Aida