Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Moi

Poème - Sans Thème -
Publié le 27/10/2011 22:43

L'écrit contient 225 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Mystere Lunik

Moi

Malheur à moi qui voulais être sans paraitre
Prisonnier du moi, je ne peux transparaitre
Moi qui voulais vivre d’amour et d’eau fraiche
Me voilà avec un cœur de glace et la bouche sèche

Je déambule dans ce bas monde tel un vampire
Seul dans mon empire, tout mon état va en pire

La mort comme ombre, la vie nouée autour du coup
Un trompeur dupé, la vérité gagne à tous les coups
Plus des rêves, je sombre dans des sommeils noirs
Je perds tout : mon savoir, mes souvenirs, ma mémoire

Je m’enfonce peu à peu dans le labyrinthe du vice
Je tourne en rond, tentant de fuir ce monde, ce supplice

Cet enfer me déprime, lassé, mon esprit s’est rouillé
A force de trop broyer du noir, mon âme est souillée
Sans repère, je me refugie en moi, me barricade d’éthique
Et dans ma tête raisonne une drôle mélodie mélancolique

L’espoir est en larme depuis que l’optimisme désespère
Je perds pieds, je m’en vais à la recherche de Dieu le père

Dos au mur, seul ma foi en lui me maintient droit
Debout à bout de tout, tout doux, je doute de moi
Moi contre tous, tous contre moi, moi loin de tout
Je m’isole des mois, j’ai peur de libérer ce moi fou
 • Pieds Hyphénique: Moi

  mal=heur=à=moi=qui=vou=lais=ê=tre=sans=pa=raitre 12
  pri=son=nier=du=moi=je=ne=peux=trans=pa=rai=tre 12
  moi=qui=vou=lais=vi=vre=da=mour=et=deau=frai=che 12
  me=voi=là=a=vec=un=cœur=de=glaceet=la=bou=che=sèche 13

  je=dé=am=bule=dans=ce=bas=mon=de=tel=un=vam=pire 13
  seul=dans=mon=em=pire=tout=mon=é=tat=va=en=pire 12

  la=mort=com=me=ombre=la=vie=nouée=au=tour=du=coup 12
  un=trom=peur=du=pé=la=vé=ri=té=gagneà=tous=les=coups 13
  plus=des=rê=ves=je=som=bre=dans=des=som=meils=noirs 12
  je=perds=tout=mon=sa=voir=mes=souve=nirs=ma=mé=moire 12

  je=men=fonce=peu=à=peu=dans=le=la=by=rin=the=du=vice 14
  je=tourneen=rond=ten=tant=de=fu=ir=ce=mon=de=ce=sup=plice 14

  cet=en=fer=me=dé=prime=las=sé=mon=es=prit=sest=rouillé 13
  a=force=de=trop=broyer=du=noir=mon=â=me=est=souillée 12
  sans=re=père=je=me=re=fu=gieen=moi=me=bar=ri=ca=de=dé=thique 16
  et=dans=ma=tête=rai=son=neu=ne=drô=le=mé=lo=die=mé=lan=co=lique 17

  les=poir=est=en=lar=me=de=puis=que=lop=ti=misme=dé=ses=père 15
  je=perds=pieds=je=men=vais=à=la=re=cherche=de=dieu=le=père 14

  dos=au=mur=seul=ma=foi=en=lui=me=main=tient=droit 12
  de=bout=à=bout=de=tout=tout=doux=je=doute=de=moi 12
  moi=con=tre=tous=tous=con=tre=moi=moi=loin=de=tout 12
  je=mi=sole=des=mois=jai=peur=de=li=bé=rer=ce=moi=fou 14
 • Phonétique : Moi

  malœʁ a mwa ki vulεz- εtʁə sɑ̃ paʁεtʁə
  pʁizɔnje dy mwa, ʒə nə pø tʁɑ̃spaʁεtʁə
  mwa ki vulε vivʁə damuʁ e do fʁεʃə
  mə vwala avεk œ̃ kœʁ də ɡlasə e la buʃə sεʃə

  ʒə deɑ̃bylə dɑ̃ sə ba mɔ̃də tεl œ̃ vɑ̃piʁə
  səl dɑ̃ mɔ̃n- ɑ̃piʁə, tu mɔ̃n- eta va ɑ̃ piʁə

  la mɔʁ kɔmə ɔ̃bʁə, la vi nue otuʁ dy ku
  œ̃ tʁɔ̃pœʁ dype, la veʁite ɡaɲə a tus lε ku
  plys dε ʁεvə, ʒə sɔ̃bʁə dɑ̃ dε sɔmεj nwaʁ
  ʒə pεʁd tu : mɔ̃ savwaʁ, mε suvəniʁ, ma memwaʁə

  ʒə mɑ̃fɔ̃sə pø a pø dɑ̃ lə labiʁɛ̃tə dy visə
  ʒə tuʁnə ɑ̃ ʁɔ̃, tɑ̃tɑ̃ də fɥiʁ sə mɔ̃də, sə syplisə

  sεt ɑ̃fe mə depʁimə, lase, mɔ̃n- εspʁi sε ʁuje
  a fɔʁsə də tʁo bʁwaje dy nwaʁ, mɔ̃n- amə ε suje
  sɑ̃ ʁəpεʁə, ʒə mə ʁəfyʒi ɑ̃ mwa, mə baʁikadə detikə
  e dɑ̃ ma tεtə ʁεzɔnə ynə dʁolə melɔdi melɑ̃kɔlikə

  lεspwaʁ εt- ɑ̃ laʁmə dəpɥi kə lɔptimismə dezεspεʁə
  ʒə pεʁd pje, ʒə mɑ̃ vεz- a la ʁəʃεʁʃə də djø lə pεʁə

  doz- o myʁ, səl ma fwa ɑ̃ lɥi mə mɛ̃tjɛ̃ dʁwa
  dəbu a bu də tu, tu du, ʒə dutə də mwa
  mwa kɔ̃tʁə tus, tus kɔ̃tʁə mwa, mwa lwɛ̃ də tu
  ʒə mizɔlə dε mwa, ʒε pœʁ də libeʁe sə mwa fu
 • Pieds Phonétique : Moi

  ma=lœʁ=a=mwa=ki=vu=lε=zε=tʁə=sɑ̃=pa=ʁεtʁə 12
  pʁi=zɔ=nje=dy=mwa=ʒə=nə=pø=tʁɑ̃s=pa=ʁε=tʁə 12
  mwa=ki=vu=lε=vi=vʁə=da=muʁ=e=do=fʁε=ʃə 12
  mə=vwa=la=a=vεk=œ̃=kœʁ=də=ɡlasəe=la=bu=ʃə=sεʃə 13

  ʒə=de=ɑ̃=bylə=dɑ̃=sə=ba=mɔ̃=də=tεl=œ̃=vɑ̃piʁə 12
  səl=dɑ̃=mɔ̃=nɑ̃=piʁə=tu=mɔ̃=ne=ta=va=ɑ̃=piʁə 12

  la=mɔʁ=kɔmə=ɔ̃bʁə=la=vi=nu=e=o=tuʁ=dy=ku 12
  œ̃=tʁɔ̃=pœʁ=dy=pe=la=ve=ʁi=te=ɡaɲəa=tus=lε=ku 13
  plys=dε=ʁε=və=ʒə=sɔ̃=bʁə=dɑ̃=dε=sɔ=mεj=nwaʁ 12
  ʒə=pεʁd=tu=mɔ̃=sa=vwaʁ=mε=suvə=niʁ=ma=me=mwaʁə 12

  ʒə=mɑ̃=fɔ̃sə=pø=a=pø=dɑ̃=lə=la=bi=ʁɛ̃=tə=dy=visə 14
  ʒə=tuʁnəɑ̃=ʁɔ̃=tɑ̃=tɑ̃=də=fɥ=iʁ=sə=mɔ̃=də=sə=sy=plisə 14

  sεt=ɑ̃=fe=mə=de=pʁimə=la=se=mɔ̃=nεs=pʁi=sε=ʁu=je 14
  a=fɔʁsə=də=tʁo=bʁwa=je=dy=nwaʁ=mɔ̃=na=məε=su=je 13
  sɑ̃ʁə=pε=ʁə=ʒə=mə=ʁə=fy=ʒi=ɑ̃=mwa=mə=ba=ʁi=ka=də=de=tikə 17
  e=dɑ̃=ma=tεtə=ʁε=zɔ=nəy=nə=dʁo=lə=me=lɔ=di=me=lɑ̃=kɔ=likə 17

  lεs=pwaʁ=ε=tɑ̃=laʁmə=dəp=ɥi=kə=lɔp=ti=mis=mə=de=zεs=pεʁə 15
  ʒə=pεʁd=pje=ʒə=mɑ̃=vε=za=laʁə=ʃεʁ=ʃə=də=djø=lə=pεʁə 14

  do=zo=myʁ=səl=ma=fwa=ɑ̃=lɥi=mə=mɛ̃=tjɛ̃=dʁwa 12
  də=bu=a=budə=tu=tu=du=ʒə=du=tə=də=mwa 12
  mwa=kɔ̃=tʁə=tus=tus=kɔ̃=tʁə=mwa=mwa=lwɛ̃=də=tu 12
  ʒə=mi=zɔlə=dε=mwa=ʒε=pœʁ=də=li=be=ʁe=sə=mwa=fu 14

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/10/2011 14:40Marcel42

Et si votre personnage avait foi en lui et dans les hommes ce serait tellement plus simple et plus efficace.
Cordialement,
Marcel

Auteur de Poésie
23/11/2011 17:54Lemmiath

Quite donc ton toi.