Poeme : À Nos Prochaine Retrouvaille

À Nos Prochaine Retrouvaille

Voici un laps de temps que nos corps sont séparés,
Un message suffit pour me faire rememorer,
Ces moments de bonheur passés à tes côtés.

Rien ni personne dans ce monde n’a pu m’oter
Tous ces souvenirs gravées par notre amitié.
Ce n’était que pur mensonge cette inimitié.

J’aurais tant voulu te connaître plus profond ;
Te découvrir lèger ; t’explorer bien à fond ;
Connaître tous tes amours, tes joies, tes rancœurs ;
Découvrir, explorer l’intime secret de ton cœur.

J’aurais tant voulu, ce vrai, j’aurais tant voulu !
Quoi ? ! Tu t’es présenté à moi à demi nu,
Je ne fais que lutter contre mes instincts sauvages,
Par respect ou par amour ? Viens ! Je suis plus sage.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: À Nos Prochaine Retrouvaille

  voi=ci=un=laps=de=temps=que=nos=corps=sont=sé=pa=rés 13
  un=mes=sage=suf=fit=pour=me=fai=re=re=me=mo=rer 13
  ces=mo=ments=de=bon=heur=pas=sés=à=tes=cô=tés 12

  rien=ni=per=sonne=dans=ce=mon=de=na=pu=mo=ter 12
  tous=ces=souve=nirs=gra=vées=par=no=tre=a=mi=tié 12
  ce=né=tait=que=pur=men=songe=cet=te=i=ni=mi=tié 13

  jau=rais=tant=vou=lu=te=con=naî=tre=plus=pro=fond 12
  te=dé=cou=vrir=lè=ger=tex=plo=rer=bien=à=fond 12
  connaî=tre=tous=tes=a=mours=tes=joies=tes=ran=cœurs 11
  dé=cou=vrir=ex=plo=rer=lin=time=se=cret=de=ton=cœur 13

  jau=rais=tant=vou=lu=ce=vrai=jau=rais=tant=vou=lu 12
  quoi=tu=tes=pré=sen=té=à=moi=à=de=mi=nu 12
  je=ne=fais=que=lut=ter=contre=mes=ins=tincts=sau=vages 12
  par=res=pect=ou=par=a=mour=viens=je=suis=plus=sage 12
 • Phonétique : À Nos Prochaine Retrouvaille

  vwasi œ̃ lap də tɑ̃ kə no kɔʁ sɔ̃ sepaʁe,
  œ̃ mesaʒə syfi puʁ mə fεʁə ʁəməmɔʁe,
  sε mɔmɑ̃ də bɔnœʁ pasez- a tε kote.

  ʁjɛ̃ ni pεʁsɔnə dɑ̃ sə mɔ̃də na py mɔte
  tus sε suvəniʁ ɡʁave paʁ nɔtʁə amitje.
  sə netε kə pyʁ mɑ̃sɔ̃ʒə sεtə inimitje.

  ʒoʁε tɑ̃ vuly tə kɔnεtʁə plys pʁɔfɔ̃,
  tə dekuvʁiʁ lεʒe, tεksplɔʁe bjɛ̃ a fɔ̃,
  kɔnεtʁə tus tεz- amuʁ, tε ʒwa, tε ʁɑ̃kœʁ,
  dekuvʁiʁ, εksplɔʁe lɛ̃timə sεkʁε də tɔ̃ kœʁ.

  ʒoʁε tɑ̃ vuly, sə vʁε, ʒoʁε tɑ̃ vuly !
  kwa ? ! ty tε pʁezɑ̃te a mwa a dəmi ny,
  ʒə nə fε kə lyte kɔ̃tʁə mεz- ɛ̃stɛ̃ sovaʒə,
  paʁ ʁεspε u paʁ amuʁ ? vjɛ̃ ! ʒə sɥi plys saʒə.
 • Syllabes Phonétique : À Nos Prochaine Retrouvaille

  vwa=si=œ̃=lap=də=tɑ̃kə=no=kɔʁ=sɔ̃=se=pa=ʁe 12
  œ̃=me=saʒə=sy=fi=puʁ=mə=fε=ʁəʁə=mə=mɔ=ʁe 12
  sε=mɔ=mɑ̃=də=bɔ=nœʁ=pa=se=za=tε=ko=te 12

  ʁjɛ̃=ni=pεʁ=sɔ=nə=dɑ̃sə=mɔ̃=də=na=py=mɔ=te 12
  tus=sε=suvə=niʁ=ɡʁa=ve=paʁ=nɔ=tʁə=a=mi=tje 12
  sə=ne=tεkə=pyʁ=mɑ̃=sɔ̃=ʒə=sε=tə=i=ni=mi=tje 13

  ʒo=ʁε=tɑ̃=vu=ly=tə=kɔ=nε=tʁə=plys=pʁɔ=fɔ̃ 12
  tə=de=ku=vʁiʁ=lε=ʒe=tεk=splɔ=ʁe=bjɛ̃=a=fɔ̃ 12
  kɔ=nε=tʁə=tus=tε=za=muʁ=tε=ʒwa=tε=ʁɑ̃=kœʁ 12
  de=ku=vʁiʁ=εk=splɔ=ʁe=lɛ̃=timə=sε=kʁε=də=tɔ̃=kœʁ 13

  ʒo=ʁε=tɑ̃=vu=ly=sə=vʁε=ʒo=ʁε=tɑ̃=vu=ly 12
  kwa=ty=tε=pʁe=zɑ̃=te=a=mwa=a=də=mi=ny 12
  ʒə=nə=fεkə=ly=te=kɔ̃=tʁə=mε=zɛ̃s=tɛ̃=so=vaʒə 12
  paʁ=ʁεs=pε=u=paʁ=a=muʁ=vjɛ̃=ʒə=sɥi=plys=saʒə 12

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/08/2004 00:00Samantha

t chiant celui la aussi il est beau!!! tu m’enerve, je rigole