Poeme : Tu Es Parti

Tu Es Parti

Je ferais n’importe quoi pour retrouver mon amour,
Pour etre ac toi, ressentir les frissons du premier jour
Je técrirai lé mo ke tu aime

Seule allongée ds mon lit, je repense souven aux moments passés,
Les belles images de ma vie sont entrain de s’éffacées
Je me sen étourdi depui ke tu es parti

Je traverserai lé océan, je serai plu légèr ke le ven
Pour ke tu revienes prè de moi
Jferé nimporte koi pour tout recomencer,
Refair le premier pas come si on sété jamai rencontré

É tt ces jours ki passe, me sembl duré d anés
Je taten com immortalisée, com une bénigne blessur
Ki grandi au fur é a mesur

Je dessineré d paysage ki ressembl a ton dou vizage
Jiré en hau d somé é lécho te dira ke je taimai

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tu Es Parti

  je=fe=rais=nim=por=te=quoi=pour=re=trou=ver=mon=a=mour 14
  pour=e=tre=ac=toi=res=sen=tir=les=fris=sons=du=pre=mi=er=jour 16
  je=té=cri=rai=lé=mo=ke=tu=ai=me 10

  seuleal=lon=gée=d=s=mon=lit=je=re=pen=se=sou=ven=aux=mo=ments=pas=sés 18
  les=bel=les=i=ma=ges=de=ma=vie=sont=en=train=de=séf=fa=cées 16
  je=me=sen=é=tour=di=de=pui=ke=tu=es=par=ti 13

  je=tra=verse=rai=lé=o=cé=an=je=se=rai=plu=lé=gèr=ke=le=ven 17
  pour=ke=tu=re=vie=nes=prè=de=moi 9
  jfe=ré=nim=por=te=koi=pour=tout=re=co=men=cer 12
  re=fair=le=pre=mier=pas=come=si=on=sé=té=ja=mai=ren=con=tré 16

  é=t=t=ces=jours=ki=pas=se=me=sem=bl=du=ré=d=a=nés 16
  je=taten=com=im=mor=ta=li=sée=com=u=ne=bé=ni=gne=bles=sur 16
  ki=gran=di=au=fur=é=a=me=sur 9

  je=des=sine=ré=d=pa=y=sa=ge=ki=res=sem=bl=a=ton=dou=vi=zage 18
  ji=ré=en=hau=d=so=mé=é=lé=cho=te=di=ra=ke=je=tai=mai 17
 • Phonétique : Tu Es Parti

  ʒə fəʁε nɛ̃pɔʁtə kwa puʁ ʁətʁuve mɔ̃n- amuʁ,
  puʁ εtʁə ak twa, ʁəsɑ̃tiʁ lε fʁisɔ̃ dy pʁəmje ʒuʁ
  ʒə tekʁiʁε le mo kə ty εmə

  sələ alɔ̃ʒe de εs mɔ̃ li, ʒə ʁəpɑ̃sə suvɛ̃ o mɔmɑ̃ pase,
  lε bεlləz- imaʒə də ma vi sɔ̃t- ɑ̃tʁɛ̃ də sefase
  ʒə mə sεn etuʁdi dəpɥi kə ty ε paʁti

  ʒə tʁavεʁsəʁε le ɔseɑ̃, ʒə səʁε ply leʒεʁ kə lə vεn
  puʁ kə ty ʁəvjənə pʁε də mwa
  ʒfəʁe nɛ̃pɔʁtə kwa puʁ tu ʁəkɔmɑ̃se,
  ʁəfεʁ lə pʁəmje pa kɔmə si ɔ̃ sete ʒamε ʁɑ̃kɔ̃tʁe

  e te te sε ʒuʁ ki pasə, mə sɑ̃bl dyʁe de ane
  ʒə tatɛ̃ kɔm imɔʁtalize, kɔm ynə beniɲə blesyʁ
  ki ɡʁɑ̃di o fyʁ e a məzyʁ

  ʒə desinəʁe de pεizaʒə ki ʁəsɑ̃bl a tɔ̃ du vizaʒə
  ʒiʁe ɑ̃-o de sɔme e leʃo tə diʁa kə ʒə tεmε
 • Syllabes Phonétique : Tu Es Parti

  ʒə=fə=ʁε=nɛ̃=pɔʁ=tə=kwa=puʁ=ʁə=tʁu=ve=mɔ̃=na=muʁ 14
  puʁ=εtʁə=ak=twa=ʁə=sɑ̃=tiʁ=lε=fʁi=sɔ̃=dy=pʁə=mje=ʒuʁ 14
  ʒə=te=kʁi=ʁε=le=mo=kə=ty=ε=mə 10

  sə=ləa=lɔ̃=ʒe=de=εsə=mɔ̃=li=ʒə=ʁə=pɑ̃=sə=su=vɛ̃=o=mɔ=mɑ̃=pase 18
  lε=bεl=lə=zi=maʒə=də=ma=vi=sɔ̃=tɑ̃=tʁɛ̃=də=se=fase 14
  ʒə=mə=sεn=e=tuʁ=di=dəp=ɥi=kə=ty=ε=paʁ=ti 13

  ʒə=tʁa=vεʁsə=ʁε=le=ɔ=se=ɑ̃=ʒə=sə=ʁε=ply=le=ʒεʁ=kə=lə=vεn 17
  puʁ=kə=ty=ʁə=vj=ə=nə=pʁε=də=mwa 10
  ʒfə=ʁe=nɛ̃=pɔʁ=tə=kwa=puʁ=tu=ʁə=kɔ=mɑ̃=se 12
  ʁə=fεʁlə=pʁə=mje=pa=kɔ=mə=si=ɔ̃=se=te=ʒa=mε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 16

  e=te=te=sε=ʒuʁ=ki=pasə=mə=sɑ̃bl=dy=ʁe=de=a=ne 14
  ʒə=ta=tɛ̃=kɔm=i=mɔʁ=ta=li=ze=kɔm=ynə=be=ni=ɲə=ble=syʁ 16
  ki=ɡʁɑ̃=di=o=fyʁ=e=a=mə=zyʁ 9

  ʒə=de=sinə=ʁe=de=pε=i=za=ʒə=ki=ʁə=sɑ̃bl=a=tɔ̃=du=vi=zaʒə 17
  ʒi=ʁe=ɑ̃-o=de=sɔ=me=e=le=ʃotə=di=ʁa=kə=ʒə=tε=mε 16

PostScriptum

c qqn ki la écri pr moi é jtrouvé sa joli

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/07/2004 00:00Didi_13629

c chouette lé chanson 2 lorie 1 ?

Auteur de Poésie
09/07/2004 00:00M!$$

ben merci de me le dir pcq jle savé pa jécoute pa sa mé mnt jcompren mieu pq c si bien fé lé paroles
encor merci de mavoir prévnu!!

Auteur de Poésie
11/11/2004 00:00La Sicilienne(L)

t sur que c’ets des paroles de lorie?jcroi pa mai bon. . . .
amitié (K)

Auteur de Poésie
11/11/2004 00:00La Sicilienne(L)

au fait tou tes poème son tro tro bo!
Amitié