Poeme-France : Lecture Écrit Absolu

Poeme : Divagation

Poème Absolu
Publié le 06/03/2018 23:04

L'écrit contient 101 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Madrigale

Divagation

Toujours vers toi ramenée en silence
Comme au secret du rivage l’eau gonfle une vague
Et l’avance, l’avance,
Vers toi qui es et qui fut ancre à mes racines,
Chaînes aux vertues ancestrales de douceur
A chaque fois que je parle ce n’est pas mon verbe
Mais l’issu de ta pensée que je devine
Dans l’inflexion hazardeuse de ma langue.
Tu chantes à travers mon prisme
Toi plage au millésime des sables souvenir.
Toujours, même aphone, tu divagues
Et vague je reviens, plus attirée par tes chaussures
Que l’apparition inespérée d’une aurore bauréale.
 • Pieds Hyphénique: Divagation

  tou=jours=vers=toi=ra=me=née=en=si=lence 10
  commeau=se=cret=du=ri=va=ge=leau=gon=fle=u=ne=vague 13
  et=la=van=ce=la=van=ce 7
  vers=toi=qui=es=et=qui=fut=ancreà=mes=ra=cines 11
  chaînes=aux=ver=tues=an=ces=tra=les=de=dou=ceur 11
  a=cha=que=fois=que=je=par=le=ce=nest=pas=mon=verbe 13
  mais=lis=su=de=ta=pen=sée=que=je=de=vine 11
  dans=lin=flexion=ha=zar=deu=se=de=ma=langue 10
  tu=chan=tes=à=tra=vers=mon=pris=me 9
  toi=plageau=millé=si=me=des=sa=bles=sou=ve=nir 11
  tou=jours=mê=me=a=pho=ne=tu=di=vagues 10
  et=va=gue=je=re=viens=plus=at=ti=rée=par=tes=chaus=sures 14
  que=lap=pa=ri=tion=ines=pé=rée=du=neau=ro=re=bau=ré=ale 15
 • Phonétique : Divagation

  tuʒuʁ vεʁ twa ʁaməne ɑ̃ silɑ̃sə
  kɔmə o sεkʁε dy ʁivaʒə lo ɡɔ̃flə ynə vaɡ
  e lavɑ̃sə, lavɑ̃sə,
  vεʁ twa ki ε e ki fy ɑ̃kʁə a mε ʁasinə,
  ʃεnəz- o vεʁtɥz- ɑ̃sεstʁalə də dusœʁ
  a ʃakə fwa kə ʒə paʁlə sə nε pa mɔ̃ vεʁbə
  mε lisy də ta pɑ̃se kə ʒə dəvinə
  dɑ̃ lɛ̃flεksjɔ̃-azaʁdøzə də ma lɑ̃ɡ.
  ty ʃɑ̃təz- a tʁavεʁ mɔ̃ pʁismə
  twa plaʒə o milezimə dε sablə suvəniʁ.
  tuʒuʁ, mεmə afɔnə, ty divaɡ
  e vaɡ ʒə ʁəvjɛ̃, plysz- atiʁe paʁ tε ʃosyʁə
  kə lapaʁisjɔ̃ inεspeʁe dynə oʁɔʁə boʁealə.
 • Pieds Phonétique : Divagation

  tu=ʒuʁ=vεʁ=twa=ʁa=mə=ne=ɑ̃=si=lɑ̃=sə 11
  kɔmə=o=sε=kʁε=dy=ʁi=va=ʒə=lo=ɡɔ̃=flə=y=nə=vaɡə 14
  e=la=vɑ̃=sə=la=vɑ̃=sə 7
  vεʁ=twa=ki=ε=e=ki=fy=ɑ̃=kʁə=a=mε=ʁa=si=nə 14
  ʃε=nə=zo=vεʁ=tɥzɑ̃=sεs=tʁa=lə=də=du=sœ=ʁə 12
  a=ʃa=kə=fwa=kə=ʒə=paʁ=lə=sə=nε=pa=mɔ̃=vεʁ=bə 14
  mε=li=sy=də=ta=pɑ̃=se=kə=ʒə=də=vi=nə 12
  dɑ̃=lɛ̃=flεk=sjɔ̃-a=zaʁ=dø=zə=də=ma=lɑ̃ɡ 11
  ty=ʃɑ̃=tə=za=tʁa=vεʁ=mɔ̃=pʁis=mə 9
  twa=pla=ʒə=o=mi=le=zi=mə=dε=sa=blə=su=və=niʁ 14
  tu=ʒuʁ=mε=mə=a=fɔ=nə=ty=di=va=ɡə 11
  e=va=ɡə=ʒə=ʁə=vjɛ̃=plys=za=ti=ʁe=paʁ=tε=ʃo=syʁə 14
  kə=la=pa=ʁi=sjɔ̃=i=nεs=pe=ʁe=dynəo=ʁɔ=ʁə=bo=ʁe=alə 15

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/03/2018 13:00Exinstas

Très joli