Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Fantome De Mes Nuits

Poème - Sans Thème -
Publié le 10/04/2012 17:55

L'écrit contient 107 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Lyrra77

Fantome De Mes Nuits

La brume est immatérielle en elle apparait le fantome de mes nuits
Le feu s’éteint peu à peu j’entens au loin les douze coups de minuit
La lune se lève, comme tirer d’un sommeil légendaire et immortelle
Les oiseaux de la nuit entame leur chant qui tisse une dentelle
Son magique et mélodieux flottant comme flotte le fantome
Fantome de mes nuit qui se cache derrière les domes
De sables qui parsèmes mes rêves de bosses jaunatres
Quelque part en moi sonne trois cloches au fin fond de être
Quelque part en moi flotte trois mots enfouis sous mes couettes
Peur, vide et souffrance
 • Pieds Hyphénique: Fantome De Mes Nuits

  la=brumeest=im=ma=té=riel=le=en=elle=ap=pa=rait=le=fan=to=me=de=mes=nuits 19
  le=feu=sé=teint=peu=à=peu=jen=tens=au=loin=les=dou=ze=coups=de=mi=nuit 18
  la=lune=se=lè=ve=com=me=ti=rer=dun=som=meil=lé=gen=dai=reet=im=mor=telle 19
  les=oi=seaux=de=la=nuit=en=ta=me=leur=chant=qui=tis=se=u=ne=den=telle 18
  son=ma=gi=que=et=mé=lo=dieux=flot=tant=com=me=flot=te=le=fan=to=me 18
  fan=to=me=de=mes=nuit=qui=se=ca=che=der=ri=è=re=les=do=mes 17
  de=sa=bles=qui=par=sè=mes=mes=rê=ves=de=bos=ses=jau=na=tres 16
  quel=que=part=en=moi=son=ne=trois=clo=ches=au=fin=fond=de=ê=tre 16
  quel=que=part=en=moi=flot=te=trois=mots=en=fouis=sous=mes=couet=tes 15
  peur=vi=de=et=souf=fran=ce 7
 • Phonétique : Fantome De Mes Nuits

  la bʁymə εt- imateʁjεllə ɑ̃n- εllə apaʁε lə fɑ̃tɔmə də mε nɥi
  lə fø setɛ̃ pø a pø ʒɑ̃tɛ̃z- o lwɛ̃ lε duzə ku də minɥi
  la lynə sə lεvə, kɔmə tiʁe dœ̃ sɔmεj leʒɑ̃dεʁə e imɔʁtεllə
  lεz- wazo də la nɥi ɑ̃tamə lœʁ ʃɑ̃ ki tisə ynə dɑ̃tεllə
  sɔ̃ maʒikə e melɔdjø flɔtɑ̃ kɔmə flɔtə lə fɑ̃tɔmə
  fɑ̃tɔmə də mε nɥi ki sə kaʃə dəʁjεʁə lε dɔmə
  də sablə ki paʁsεmə mε ʁεvə də bɔsə ʒonatʁə
  kεlkə paʁ ɑ̃ mwa sɔnə tʁwa kloʃəz- o fɛ̃ fɔ̃ də εtʁə
  kεlkə paʁ ɑ̃ mwa flɔtə tʁwa moz- ɑ̃fui su mε kuεtə
  pœʁ, vidə e sufʁɑ̃sə
 • Pieds Phonétique : Fantome De Mes Nuits

  la=bʁyməε=ti=ma=te=ʁjεllə=ɑ̃=nεl=lə=a=pa=ʁε=lə=fɑ̃=tɔ=mə=də=mε=nɥi 19
  lə=føse=tɛ̃=pø=a=pø=ʒɑ̃=tɛ̃=zo=lwɛ̃=lε=du=zə=ku=də=min=ɥi 17
  la=lynə=sə=lε=və=kɔ=mə=ti=ʁe=dœ̃=sɔ=mεj=le=ʒɑ̃=dε=ʁəe=i=mɔʁ=tεllə 19
  lε=zwa=zodə=la=nɥi=ɑ̃=ta=mə=lœʁ=ʃɑ̃=ki=ti=səy=nə=dɑ̃=tεllə 16
  sɔ̃=ma=ʒikə=e=me=lɔ=djø=flɔ=tɑ̃=kɔ=mə=flɔ=tə=lə=fɑ̃=tɔmə 16
  fɑ̃=tɔ=mə=də=mε=nɥi=kis=ə=ka=ʃə=də=ʁjε=ʁə=lε=dɔ=mə 16
  də=sa=blə=ki=paʁ=sε=mə=mε=ʁε=və=də=bɔ=sə=ʒo=na=tʁə 16
  kεl=kə=paʁ=ɑ̃=mwa=sɔ=nə=tʁwa=klo=ʃə=zo=fɛ̃=fɔ̃=də=ε=tʁə 16
  kεl=kə=paʁ=ɑ̃=mwa=flɔ=tə=tʁwa=mo=zɑ̃=fu=i=su=mε=ku=εtə 16
  pœ=ʁə=vi=də=e=su=fʁɑ̃=sə 8

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/04/2012 13:51Marcel42

Agréable lecture; mais attention aux fautes d’orthographe.
Cordialement,
Marcel.