Poeme : L’ange De Ce Monde

L’ange De Ce Monde

Je suis l’ange de la raison
Mais je disparais lorsque j’entend ton nom
J’aimerais sortir de mon cocon
Déployé mes ailes au dessus de toi
J’aimerais tué de mes flèches toutes les trahisons
Faire luir un soleil de paix au dessus de ton âme

Je suis l’ange de l’amour
Mais je ne vis que dans tes yeux bleux
Bleu océan, infinie beauté du néant
J’aimerais faire taire se bruit sourd
Dévoilé au monde le son des cloches de l’amour
Et faire sonner toute les réalités a coup de tambour

Je suis l’ange de la guerre
Je mène chaque jour le combat
De mon corp contre le tien
De ton âme face a mon cœur
Je respire cet air, dans lequel tu vis
Monde de guerre

Je ne suis pas un ange
Mais je vis de mes sentiments
Nos âmes et nos cœurs sont uniques
Ombre de mon âme, lumière de mon cœur
Toi aussi tu es unique, petit brun aux yeux bleux océan
Et dans mon cœur tu es bien plus, tu es spécial

Une admiratrice

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’ange De Ce Monde

  je=suis=lan=ge=de=la=rai=son 8
  mais=je=dis=pa=rais=lors=que=jen=tend=ton=nom 11
  jai=me=rais=sor=tir=de=mon=co=con 9
  dé=ployé=mes=ai=les=au=des=sus=de=toi 10
  jaime=rais=tué=de=mes=flè=ches=tou=tes=les=tra=hi=sons 13
  faire=luir=un=so=leil=de=paix=au=des=sus=de=ton=âme 13

  je=suis=lan=ge=de=la=mour 7
  mais=je=ne=vis=que=dans=tes=y=eux=bleux 10
  bleu=o=cé=an=in=fi=nie=beau=té=du=né=ant 12
  jai=me=rais=fai=re=tai=re=se=bruit=sourd 10
  dé=voi=lé=au=monde=le=son=des=clo=ches=de=la=mour 13
  et=faire=son=ner=tou=te=les=ré=a=li=tés=a=coup=de=tam=bour 16

  je=suis=lan=ge=de=la=gue=rre 8
  je=mène=cha=que=jour=le=com=bat 8
  de=mon=corp=con=tre=le=tien 7
  de=ton=â=me=face=a=mon=cœur 8
  je=res=pire=cet=air=dans=le=quel=tu=vis 10
  mon=de=de=gue=rre 5

  je=ne=suis=pas=un=an=ge 7
  mais=je=vis=de=mes=sen=ti=ments 8
  nos=â=mes=et=nos=cœurs=sont=u=niques 9
  ombre=de=mon=â=me=lu=miè=re=de=mon=cœur 11
  toi=aus=si=tu=es=u=ni=que=pe=tit=brun=aux=yeux=bleux=o=cé=an 17
  et=dans=mon=cœur=tu=es=bien=plus=tu=es=s=pé=cial 13

  u=ne=ad=mi=ra=tri=ce 7
 • Phonétique : L’ange De Ce Monde

  ʒə sɥi lɑ̃ʒə də la ʁεzɔ̃
  mε ʒə dispaʁε lɔʁskə ʒɑ̃tɑ̃ tɔ̃ nɔ̃
  ʒεməʁε sɔʁtiʁ də mɔ̃ kɔkɔ̃
  deplwaje mεz- εləz- o dəsy də twa
  ʒεməʁε tye də mε flεʃə tutə lε tʁaizɔ̃
  fεʁə lɥiʁ œ̃ sɔlεj də pε o dəsy də tɔ̃n- amə

  ʒə sɥi lɑ̃ʒə də lamuʁ
  mε ʒə nə vis kə dɑ̃ tεz- iø blø
  blø ɔseɑ̃, ɛ̃fini bote dy neɑ̃
  ʒεməʁε fεʁə tεʁə sə bʁɥi suʁ
  devwale o mɔ̃də lə sɔ̃ dε kloʃə də lamuʁ
  e fεʁə sɔne tutə lε ʁealitez- a ku də tɑ̃buʁ

  ʒə sɥi lɑ̃ʒə də la ɡeʁə
  ʒə mεnə ʃakə ʒuʁ lə kɔ̃ba
  də mɔ̃ kɔʁp kɔ̃tʁə lə tjɛ̃
  də tɔ̃n- amə fasə a mɔ̃ kœʁ
  ʒə ʁεspiʁə sεt εʁ, dɑ̃ ləkεl ty vis
  mɔ̃də də ɡeʁə

  ʒə nə sɥi pa œ̃n- ɑ̃ʒə
  mε ʒə vis də mε sɑ̃timɑ̃
  noz- aməz- e no kœʁ sɔ̃t- ynik
  ɔ̃bʁə də mɔ̃n- amə, lymjεʁə də mɔ̃ kœʁ
  twa osi ty ε ynikə, pəti bʁœ̃ oz- iø bløz- ɔseɑ̃
  e dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ty ε bjɛ̃ plys, ty ε spesjal

  ynə admiʁatʁisə
 • Syllabes Phonétique : L’ange De Ce Monde

  ʒə=sɥi=lɑ̃=ʒə=də=la=ʁε=zɔ̃ 8
  mε=ʒə=dis=pa=ʁε=lɔʁskə=ʒɑ̃=tɑ̃=tɔ̃=nɔ̃ 10
  ʒε=mə=ʁε=sɔʁ=tiʁ=də=mɔ̃=kɔ=kɔ̃ 9
  de=plwa=je=mε=zεlə=zo=də=sy=də=twa 10
  ʒεmə=ʁε=ty=e=də=mε=flε=ʃə=tu=tə=lε=tʁa=i=zɔ̃ 14
  fεʁə=lɥiʁ=œ̃=sɔ=lεj=də=pε=o=də=sy=də=tɔ̃namə 12

  ʒə=sɥi=lɑ̃=ʒə=də=la=muʁ 7
  mε=ʒə=nə=vis=kə=dɑ̃=tε=zi=ø=blø 10
  blø=ɔse=ɑ̃=ɛ̃=fi=ni=bo=te=dy=ne=ɑ̃ 11
  ʒε=mə=ʁε=fε=ʁə=tε=ʁə=sə=bʁɥi=suʁ 10
  de=vwa=le=o=mɔ̃də=lə=sɔ̃=dε=klo=ʃə=də=la=muʁ 13
  e=fεʁə=sɔ=ne=tu=tə=lε=ʁe=a=li=te=za=ku=də=tɑ̃=buʁ 16

  ʒə=sɥi=lɑ̃=ʒə=də=la=ɡe=ʁə 8
  ʒə=mε=nə=ʃa=kə=ʒuʁ=lə=kɔ̃=ba 9
  də=mɔ̃=kɔʁp=kɔ̃=tʁə=lə=tj=ɛ̃ 8
  də=tɔ̃=na=mə=fa=sə=a=mɔ̃=kœ=ʁə 10
  ʒə=ʁεs=piʁə=sεt=εʁ=dɑ̃=lə=kεl=ty=vis 10
  mɔ̃=də=də=ɡe=ʁə 5

  ʒə=nə=sɥi=pa=œ̃=nɑ̃=ʒə 7
  mε=ʒə=vis=də=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 8
  no=za=mə=ze=no=kœ=ʁə=sɔ̃=ty=nik 10
  ɔ̃bʁə=də=mɔ̃=na=mə=ly=mjε=ʁə=də=mɔ̃=kœʁ 11
  twa=o=si=ty=ε=y=nikə=pə=ti=bʁœ̃=o=ziø=blø=zɔ=se=ɑ̃ 16
  e=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=ty=ε=bjɛ̃=plys=ty=ε=spe=sjal 12

  y=nə=ad=mi=ʁa=tʁi=sə 7

Récompense

3
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/04/2012 17:51Alex998

c très beau!j’adore!

Auteur de Poésie
16/04/2012 18:06Belisha

vraiment très beau, j’aime beaucoup !!!

Auteur de Poésie
17/04/2012 01:16Skrame2014

Très beau poème...J’aime
Amitié,
Skrame

Auteur de Poésie
17/04/2012 02:38Likkoa

Très jolie poème 😉