Chanson : Always Imaginary

Always Imaginary

1/I thought a solitary life
A life of a true woman
An outward without return
A future without past
Until the day when you seem
A luminous angel
How not to look at ?
So

CHORUS : No matter what you make
You will be always imaginary
My illusiones show me a built world of your smile
No matter what you make
You will be always imaginary
Always imaginary

2/I conquered the world
I realized my dreamed
You are the wonder which nature can show me
Finally i knew the defeat
I have hatred because
You will perhaps never know it
Quite simply

CHORUS : No matter what you make
You will be always imaginary
My illusiones show me a built world of your smile
No matter what you make
You will be always imaginary
Always imaginary

3/To play with the fire do not frighten me
Only the reality of knowing
That i cannot speak you
Burst me the head
Even the sky cannot anything for me
I know, i do not want to choke myself more
I should high and strong « i love you »
But

CHORUS : No matter what you make
You will be always imaginary
My illusiones show me a built world of your smile
No matter what you make
You will be always imaginary
Always imaginary

Please became real
Give a chance has this crazy dream
Notices me, i am beside you but i will never forget. …

CHORUS : No matter what you make
You will be always imaginary
My illusiones show me a built world of your smile
No matter what you make
You will be always imaginary
Always imaginary

But knows that no matter what you make,
Where you would be
My prayers will always accompagny you

CHORUS : No matter what you make
You will be always imaginary
My illusiones show me a built world of your smile
No matter what you make
You will be always imaginary
Always imaginary (*3)

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Always Imaginary

  un=s=la=sh=i=thought=a=so=li=ta=ry=life 12
  a=li=fe=of=a=true=wo=man 8
  an=out=ward=wi=thout=re=turn 7
  a=fu=tu=re=wi=thout=past 7
  un=til=the=day=w=hen=you=se=em 9
  a=lu=mi=nous=an=gel 6
  how=not=to=look=at 5
  so 1

  cho=rus=no=mat=ter=w=hat=you=ma=ke 10
  you=will=be=al=ways=i=ma=gi=na=ry 10
  my=illu=siones=show=mea=built=world=of=your=s=mile 11
  no=mat=ter=w=hat=you=ma=ke 8
  you=will=be=al=ways=i=ma=gi=na=ry 10
  al=ways=i=ma=gi=na=ry 7

  deux=s=la=sh=i=con=que=red=the=world 10
  i=rea=li=zed=my=drea=med 7
  you=are=the=won=der=w=hi=ch=na=tu=re=can=show=me 14
  fi=nal=ly=i=k=new=the=de=feat 9
  i=ha=ve=ha=tred=be=cau=se 8
  you=will=per=haps=ne=ver=k=now=it 9
  qui=te=sim=ply 4

  cho=rus=no=mat=ter=w=hat=you=ma=ke 10
  you=will=be=al=ways=i=ma=gi=na=ry 10
  my=illu=siones=show=mea=built=world=of=your=s=mile 11
  no=mat=ter=w=hat=you=ma=ke 8
  you=will=be=al=ways=i=ma=gi=na=ry 10
  al=ways=i=ma=gi=na=ry 7

  trois=s=la=sh=to=play=wi=th=the=fire=do=not=frigh=ten=me 15
  on=ly=the=rea=li=ty=of=k=no=wing 10
  that=i=can=not=s=peak=you 7
  burst=me=the=head 4
  even=the=s=ky=can=not=a=ny=thing=for=me 11
  i=k=now=i=do=not=want=to=choke=my=self=more 12
  i=should=high=and=strong=i=lo=ve=you 9
  but 1

  cho=rus=no=mat=ter=w=hat=you=ma=ke 10
  you=will=be=al=ways=i=ma=gi=na=ry 10
  my=illu=siones=show=mea=built=world=of=your=s=mile 11
  no=mat=ter=w=hat=you=ma=ke 8
  you=will=be=al=ways=i=ma=gi=na=ry 10
  al=ways=i=ma=gi=na=ry 7

  plea=se=be=ca=me=real 6
  gi=ve=a=chan=ce=has=this=cra=zy=dream 10
  no=tices=me=i=am=be=si=de=you=but=i=will=ne=ver=forget 15

  cho=rus=no=mat=ter=w=hat=you=ma=ke 10
  you=will=be=al=ways=i=ma=gi=na=ry 10
  my=illu=siones=show=mea=built=world=of=your=s=mile 11
  no=mat=ter=w=hat=you=ma=ke 8
  you=will=be=al=ways=i=ma=gi=na=ry 10
  al=ways=i=ma=gi=na=ry 7

  but=k=nows=that=no=mat=ter=w=hat=you=make 11
  whe=re=you=would=be 5
  my=prayers=will=al=ways=ac=com=pa=gny=you 10

  cho=rus=no=mat=ter=w=hat=you=ma=ke 10
  you=will=be=al=ways=i=ma=gi=na=ry 10
  my=illu=siones=show=mea=built=world=of=your=s=mile 11
  no=mat=ter=w=hat=you=ma=ke 8
  you=will=be=al=ways=i=ma=gi=na=ry 10
  al=ways=i=ma=gi=na=ry=as=té=ris=que=trois 12
 • Phonétique : Always Imaginary

  œ̃ slaʃ i tuɡt a sɔlitaʁi lifə
  a lifə ɔf a tʁy wɔmɑ̃
  ɑ̃ utwaʁ witu ʁətyʁn
  a fytyʁə witu past
  œ̃til tə dε wɛ̃ iu sim
  a lyminusz- ɑ̃ʒεl
  ɔw no to luk a ?
  so

  kɔʁys : no mate wa iu makə
  iu wij bə alwεz- imaʒinaʁi
  mi ilyzjɔnə ʃɔw mə a bɥilt wɔʁld ɔf iuʁ smilə
  no mate wa iu makə
  iu wij bə alwεz- imaʒinaʁi
  alwεz- imaʒinaʁi

  dø slaʃ i kɔ̃kəʁεd tə wɔʁld
  i ʁəalizεd mi dʁəamεd
  iu aʁə tə wɔ̃de wik natyʁə kɑ̃ ʃɔw mə
  finali i knεw tə dəfəa
  i-avə-atʁεd bəkozə
  iu wij pεʁap nəve knɔw it
  kitə sɛ̃pli

  kɔʁys : no mate wa iu makə
  iu wij bə alwεz- imaʒinaʁi
  mi ilyzjɔnə ʃɔw mə a bɥilt wɔʁld ɔf iuʁ smilə
  no mate wa iu makə
  iu wij bə alwεz- imaʒinaʁi
  alwεz- imaʒinaʁi

  tʁwa slaʃ to plε wit tə fiʁə do no fʁajtɛ̃ mə
  ɔ̃li tə ʁəaliti ɔf knɔwiŋ
  ta i kano spəak iu
  byʁst mə tə əad
  əvɛ̃ tə ski kano anitiŋ fɔʁ mə
  i knɔw, i do no wɑ̃ to ʃɔkə mizεlf mɔʁə
  i ʃuld iɡ ɑ̃d stʁɔ̃ʒ « i lɔvə iu »
  byt

  kɔʁys : no mate wa iu makə
  iu wij bə alwεz- imaʒinaʁi
  mi ilyzjɔnə ʃɔw mə a bɥilt wɔʁld ɔf iuʁ smilə
  no mate wa iu makə
  iu wij bə alwεz- imaʒinaʁi
  alwεz- imaʒinaʁi

  pləazə bəkamə ʁəal
  ʒivə a ʃɑ̃sə-as ti kʁazi dʁəam
  nɔtisə mə, i am bəzidə iu byt i wij nəve fɔʁʒε…

  kɔʁys : no mate wa iu makə
  iu wij bə alwεz- imaʒinaʁi
  mi ilyzjɔnə ʃɔw mə a bɥilt wɔʁld ɔf iuʁ smilə
  no mate wa iu makə
  iu wij bə alwεz- imaʒinaʁi
  alwεz- imaʒinaʁi

  byt knɔw ta no mate wa iu makə,
  wəʁə iu wuld bə
  mi pʁεje wij alwεz- akɔ̃paɲi iu

  kɔʁys : no mate wa iu makə
  iu wij bə alwεz- imaʒinaʁi
  mi ilyzjɔnə ʃɔw mə a bɥilt wɔʁld ɔf iuʁ smilə
  no mate wa iu makə
  iu wij bə alwεz- imaʒinaʁi
  alwεz- imaʒinaʁi (asteʁiskə tʁwas)
 • Syllabes Phonétique : Always Imaginary

  œ̃=slaʃ=i=tuɡt=a=sɔ=li=ta=ʁilifə 9
  a=li=fə=ɔf=a=tʁy=wɔ=mɑ̃ 8
  ɑ̃=u=twaʁ=wi=tu=ʁə=tyʁn 7
  a=fy=ty=ʁə=wi=tu=past 7
  œ̃=til=tə=dε=wɛ̃=i=u=sim 8
  a=ly=mi=nus=zɑ̃=ʒεl 6
  ɔw=no=to=luk=a 5
  so 1

  kɔ=ʁys=no=ma=te=wa=i=u=makə 9
  i=u=wij=bəa=lwε=zi=ma=ʒi=na=ʁi 10
  mi=i=ly=zjɔnə=ʃɔw=məa=bɥilt=wɔʁld=ɔf=i=uʁsmilə 11
  no=ma=te=wa=i=u=ma=kə 8
  i=u=wij=bəa=lwε=zi=ma=ʒi=na=ʁi 10
  a=lwε=zi=ma=ʒi=na=ʁi 7

  dø=slaʃ=i=kɔ̃=kə=ʁεd=tə=wɔʁld 8
  iʁə=a=li=zεd=mi=dʁə=a=mεd 8
  i=u=aʁə=tə=wɔ̃=de=wik=na=ty=ʁə=kɑ̃=ʃɔw=mə 13
  fi=na=li=i=knεw=tə=də=fəa 8
  i-a=və-a=tʁεd=bə=ko=zə 8
  i=u=wij=pε=ʁap=nə=ve=knɔw=it 9
  ki=tə=sɛ̃=pli 4

  kɔ=ʁys=no=ma=te=wa=i=u=makə 9
  i=u=wij=bəa=lwε=zi=ma=ʒi=na=ʁi 10
  mi=i=ly=zjɔnə=ʃɔw=məa=bɥilt=wɔʁld=ɔf=i=uʁsmilə 11
  no=ma=te=wa=i=u=ma=kə 8
  i=u=wij=bəa=lwε=zi=ma=ʒi=na=ʁi 10
  a=lwε=zi=ma=ʒi=na=ʁi 7

  tʁwa=slaʃ=to=plε=wit=tə=fiʁə=do=no=fʁaj=tɛ̃mə 11
  ɔ̃=litəʁə=a=li=ti=ɔf=knɔ=wiŋ 8
  ta=i=ka=no=spə=ak=i=u 8
  byʁst=mə=tə=ə=ad 5
  ə=vɛ̃tə=ski=ka=no=a=ni=tiŋ=fɔʁmə 9
  i=knɔw=i=do=no=wɑ̃=to=ʃɔkə=mi=zεlf=mɔʁə 11
  i=ʃuld=iɡ=ɑ̃d=stʁɔ̃ʒ=i=lɔvə=i=u 9
  byt 1

  kɔ=ʁys=no=ma=te=wa=i=u=makə 9
  i=u=wij=bəa=lwε=zi=ma=ʒi=na=ʁi 10
  mi=i=ly=zjɔnə=ʃɔw=məa=bɥilt=wɔʁld=ɔf=i=uʁsmilə 11
  no=ma=te=wa=i=u=ma=kə 8
  i=u=wij=bəa=lwε=zi=ma=ʒi=na=ʁi 10
  a=lwε=zi=ma=ʒi=na=ʁi 7

  plə=a=zə=bə=ka=mə=ʁə=al 8
  ʒivəa=ʃɑ̃=sə-as=ti=kʁa=zi=dʁə=am 9
  nɔ=tisə=mə=i=am=bə=zi=də=i=u=byt=i=wij=nə=ve=fɔʁ=ʒε 17

  kɔ=ʁys=no=ma=te=wa=i=u=makə 9
  i=u=wij=bəa=lwε=zi=ma=ʒi=na=ʁi 10
  mi=i=ly=zjɔnə=ʃɔw=məa=bɥilt=wɔʁld=ɔf=i=uʁsmilə 11
  no=ma=te=wa=i=u=ma=kə 8
  i=u=wij=bəa=lwε=zi=ma=ʒi=na=ʁi 10
  a=lwε=zi=ma=ʒi=na=ʁi 7

  byt=knɔw=ta=no=ma=te=wa=iumakə 8
  wə=ʁə=i=u=wuld=bə 6
  mi=pʁε=je=wij=a=lwε=za=kɔ̃=pa=ɲi=i=u 12

  kɔ=ʁys=no=ma=te=wa=i=u=makə 9
  i=u=wij=bəa=lwε=zi=ma=ʒi=na=ʁi 10
  mi=i=ly=zjɔnə=ʃɔw=məa=bɥilt=wɔʁld=ɔf=i=uʁsmilə 11
  no=ma=te=wa=i=u=ma=kə 8
  i=u=wij=bəa=lwε=zi=ma=ʒi=na=ʁi 10
  a=lwε=zi=ma=ʒi=na=ʁi=as=te=ʁiskə=tʁwas 11

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
06/10/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.