Univers de poésie d'un auteur

Poème:Chagrin

Le Poème

J’aurais préférer être sourde que lire sa
Tu ecris qu’tu m’aime
Tu m’adore, t’es idées s’emmêlent
Dés qu’tu pose les yeux sur moi tes prunes
Elles tombent encore, tu dis que j’te rend fort
Tu préféres etres mort que d’etre loin de moi tu vois.
J’y croyais encore ya cinq mois
J’croyais a ton barratin
Mais ta cruauté, ton vice m’ont atteint
M’ont brisé le cœur en deux
Même si de tes yeux les larmes ont tellement couler
Tu m’as tellement rouler que j’aurais voulu le voir
Pour le croire
Même dans le noir j’aurais pu savoir si t’es sincère
Être une femme sensible tu vois qu’sa sert
Même si j’suis touchée par ta letttre à ma gloire
Je n’suis plus ta bonne poire et je n’pourrais plus te croire

Comme un elixir, j’buvais tes paroles
Et pire j’m’en inventer,
Pour que mes desirs deviennent vite réalité
Aujourd’hui, tu dis regretter, tu dis que je suis celle qu’il te faut

Croire qu’ont peut faire fonder une famille et voir
L’avenir en rose. Donc ose tu oses même m’en mettre une
Bonne dose, utilise pas toute ta prose
Même pour moi tu t’es déjà trop foutu de moi
À me voir couper court ta super tchatche à ma gloire
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Marchande De Sable

Poète Marchande De Sable

Marchande De Sable a publié sur le site 58 écrits. Marchande De Sable est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Chagrinjau=rais=pré=fé=rer=ê=tre=sour=de=que=li=re=sa 13
tu=e=cris=qu=tu=mai=me 7
tu=ma=do=re=tes=i=dées=sem=mêlent 9
dés=qu=tu=po=se=les=y=eux=sur=moi=tes=pru=nes 13
el=les=tom=bent=en=co=re=tu=dis=que=j=te=rend=fort 14
tu=pré=féres=e=tres=mort=que=de=tre=loin=de=moi=tu=vois 14
jy=cro=yais=en=co=re=ya=cinq=mois 9
jcro=yais=a=ton=bar=ra=tin 7
mais=ta=cruau=té=ton=vi=ce=mont=at=teint 10
mont=bri=sé=le=cœur=en=deux 7
même=si=de=tes=yeux=les=lar=mes=ont=tel=le=ment=cou=ler 14
tu=mas=tel=le=ment=rou=ler=que=jau=rais=vou=lu=le=voir 14
pour=le=croi=re 4
mê=me=dans=le=noir=jau=rais=pu=sa=voir=si=tes=sin=cère 14
ê=tre=u=ne=fem=me=sen=si=ble=tu=vois=qu=sa=sert 14
même=si=j=suis=tou=chée=par=ta=le=t=t=t=reà=ma=gloire 15
je=n=suis=plus=ta=bonne=poi=reet=je=n=pour=rais=plus=te=croire 15

com=me=un=e=lixir=j=bu=vais=tes=pa=ro=les 12
et=pi=re=j=men=in=ven=ter 8
pour=que=mes=de=sirs=de=vien=nent=vi=te=ré=a=li=té 14
au=jourdhui=tu=dis=re=gret=ter=tu=dis=que=je=suis=cel=le=quil=te=faut 17

croire=quont=peut=fai=re=fon=der=u=ne=fa=mil=le=et=voir 14
lave=nir=en=rose=donc=o=se=tu=o=ses=mê=me=men=met=treune 15
bon=ne=do=se=u=ti=li=se=pas=tou=te=ta=pro=se 14
mê=me=pour=moi=tu=tes=dé=jà=trop=fou=tu=de=moi 13
à=me=voir=cou=per=court=ta=su=per=t=chat=cheà=ma=gloire 14
Phonétique : Chagrinʒoʁε pʁefeʁe εtʁə suʁdə kə liʁə sa
ty εkʁi kty mεmə
ty madɔʁə, tε ide sɑ̃mεle
des kty pozə lεz- iø syʁ mwa tε pʁynə
εllə tɔ̃be ɑ̃kɔʁə, ty di kə ʒtə ʁɑ̃ fɔʁ
ty pʁefeʁəz- εtʁə- mɔʁ kə dεtʁə lwɛ̃ də mwa ty vwa.
ʒi kʁwajεz- ɑ̃kɔʁə ia sɛ̃k mwa
ʒkʁwajεz- a tɔ̃ baʁatɛ̃
mε ta kʁɥote, tɔ̃ visə mɔ̃ atɛ̃
mɔ̃ bʁize lə kœʁ ɑ̃ dø
mεmə si də tεz- iø lε laʁməz- ɔ̃ tεllmɑ̃ kule
ty ma tεllmɑ̃ ʁule kə ʒoʁε vuly lə vwaʁ
puʁ lə kʁwaʁə
mεmə dɑ̃ lə nwaʁ ʒoʁε py savwaʁ si tε sɛ̃sεʁə
εtʁə ynə famə sɑ̃siblə ty vwa ksa sεʁ
mεmə si ʒsɥi tuʃe paʁ ta lə te te te ʁə a ma ɡlwaʁə
ʒə nsɥi plys ta bɔnə pwaʁə e ʒə npuʁʁε plys tə kʁwaʁə

kɔmə œ̃n- əliksiʁ, ʒbyvε tε paʁɔlə
e piʁə ʒmɑ̃n- ɛ̃vɑ̃te,
puʁ kə mε dəziʁ dəvjεne vitə ʁealite
oʒuʁdɥi, ty di ʁəɡʁεte, ty di kə ʒə sɥi sεllə kil tə fo

kʁwaʁə kɔ̃ pø fεʁə fɔ̃de ynə famijə e vwaʁ
lavəniʁ ɑ̃ ʁozə. dɔ̃k ozə ty ozə mεmə mɑ̃ mεtʁə ynə
bɔnə dozə, ytilizə pa tutə ta pʁozə
mεmə puʁ mwa ty tε deʒa tʁo futy də mwa
a mə vwaʁ kupe kuʁ ta sype tʃatʃə a ma ɡlwaʁə
Syllabes Phonétique : Chagrinʒo=ʁε=pʁe=fe=ʁe=εtʁə=suʁ=də=kə=li=ʁə=sa 12
ty=ε=kʁi=kty=mε=mə 6
ty=ma=dɔ=ʁə=tε=i=de=sɑ̃=mε=le 10
des=kty=po=zə=lε=zi=ø=syʁ=mwa=tε=pʁy=nə 12
εl=lə=tɔ̃=be=ɑ̃=kɔʁə=ty=di=kə=ʒtə=ʁɑ̃=fɔʁ 12
ty=pʁe=feʁə=zεtʁə=mɔʁkə=dε=tʁə=lwɛ̃=də=mwa=ty=vwa 12
ʒi=kʁwa=j=ε=zɑ̃=kɔ=ʁə=i=a=sɛ̃k=mwa 11
ʒkʁwa=j=ε=za=tɔ̃=ba=ʁa=tɛ̃ 8
mε=ta=kʁɥo=te=tɔ̃=vi=sə=mɔ̃=a=tɛ̃ 10
mɔ̃=bʁi=ze=lə=kœ=ʁə=ɑ̃=dø 8
mεmə=si=də=tε=ziø=lε=laʁ=mə=zɔ̃=tεl=lmɑ̃=ku=le 13
ty=ma=tεl=lmɑ̃=ʁu=le=kə=ʒo=ʁε=vu=lylə=vwaʁ 12
puʁ=lə=kʁwa=ʁə 4
mεmə=dɑ̃=lə=nwaʁ=ʒo=ʁε=py=sa=vwaʁ=si=tε=sɛ̃sεʁə 12
εtʁə=y=nə=fa=mə=sɑ̃=si=blə=ty=vwa=ksa=sεʁ 12
mεmə=si=ʒsɥi=tu=ʃe=paʁ=ta=lə=te=te=te=ʁəa=ma=ɡlwaʁə 14
ʒə=nsɥi=plys=ta=bɔnə=pwaʁəe=ʒə=npuʁ=ʁε=plys=tə=kʁwaʁə 12

kɔ=mə=œ̃=nə=lik=siʁ=ʒby=vε=tε=pa=ʁɔ=lə 12
e=pi=ʁə=ʒmɑ̃=nɛ̃=vɑ̃=te 7
puʁkə=mε=də=ziʁ=də=vjε=ne=vi=tə=ʁe=a=li=te 13
o=ʒuʁ=dɥi=ty=diʁə=ɡʁε=te=ty=di=kə=ʒə=sɥi=sεllə=kil=tə=fo 16

kʁwaʁə=kɔ̃=pø=fε=ʁə=fɔ̃=de=y=nə=fa=mi=jəe=vwaʁ 13
lavə=niʁ=ɑ̃=ʁo=zə=dɔ̃k=o=zə=ty=o=zə=mε=mə=mɑ̃=mε=tʁəynə 16
bɔnə=do=zə=y=ti=li=zə=pa=tu=tə=ta=pʁozə 12
mεmə=puʁ=mwa=ty=tε=de=ʒa=tʁo=fu=ty=də=mwa 12
amə=vwaʁ=ku=pe=kuʁ=ta=sy=pe=tʃat=ʃəa=ma=ɡlwaʁə 12

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
20/03/2005 18:56Noir_Désir

C’est un plaisir de lire tes poèmes...vraimen j’adore

Poème Haine
Du 20/03/2005 11:22

L'écrit contient 238 mots qui sont répartis dans 3 strophes.