Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Tu Me Manque Tellement ! ! ! !

Poème Amour
Publié le 02/05/2005 03:21


L'écrit contient 168 mots qui sont répartis dans 2 strophes.
Poème d'Amour

Poete : Marie_Popine_6669

Tu Me Manque Tellement ! ! ! !

Tu me manque tellement
J’ai peur de ne jamais te retrouver
Je tai parler au telephone qu’elle que temps a peine 5 minutes
Mes tu me manque jaimerias te revoir
Jai toujours pensée a toi
Jai toujours pensé que tu etais mon ame sœur
Meme si maintenant je suis avec quel qun…
Je pense a toi je pense toujours a toi
Je porte une bague en ton honneur
TU ME MANQUE
On as vecu de belle chose ensemble dans notre enfance
Et maintenant jai perdu un bout de ta vie et tu a manquer un bout de ma vie
Bébé je taime et je taimerais toujours
Je veut te retrouver
Sa me fait mal de te pensée loin de moi
Je veut te retrouver tu me manque tellement
Jai hate de me retrouver dans tes bras
On as eu le coud de foudre des le jeune age bébé tu me manque
Yannick je nattend que toi…
Je taiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmeeee tu me manque
Revien moi sil te plait
Marie_Popine_6669

 • Pieds Hyphénique: Tu Me Manque Tellement ! ! ! !

  tu=me=man=que=tel=le=ment 7
  jai=peur=de=ne=ja=mais=te=re=trou=ver 10
  je=tai=par=ler=au=te=le=pho=ne=quel=le=que=temps=a=pei=ne=cinq=mi=nutes 19
  mes=tu=me=man=que=jai=me=rias=te=re=voir 11
  jai=tou=jours=pen=séea=toi 6
  jai=tou=jours=pen=sé=que=tu=e=tais=mon=a=me=sœur 13
  me=me=si=main=te=nant=je=suis=a=vec=quel=qun 12
  je=pen=sea=toi=je=pen=se=tou=jours=a=toi 11
  je=por=teu=ne=ba=gueen=ton=hon=neur 9
  tu=me=manque 3
  on=as=ve=cu=de=bel=le=cho=seen=sem=ble=dans=no=treen=fance 15
  et=main=te=nant=jai=per=du=un=bout=de=ta=vieet=tu=a=man=quer=un=bout=de=mavie 20
  bé=bé=je=tai=meet=je=tai=me=rais=tou=jours 11
  je=veut=te=re=trou=ver 6
  sa=me=fait=mal=de=te=pen=sée=loin=de=moi 11
  je=veut=te=re=trou=ver=tu=me=man=que=tel=le=ment 13
  jai=ha=te=de=me=re=trou=ver=dans=tes=bras 11
  on=as=eu=le=coud=de=fou=dre=des=le=jeu=nea=ge=bé=bé=tu=me=manque 18
  yan=ni=ck=je=nat=tend=que=toi 8
  je=taiiii=m=m=m=meeee=tu=me=manque 9
  re=vien=moi=sil=te=plait 6

 • Phonétique : Tu Me Manque Tellement ! ! ! !

  ty mə mɑ̃kə tεllmɑ̃
  ʒε pœʁ də nə ʒamε tə ʁətʁuve
  ʒə tε paʁle o təlεfɔnə kεllə kə tɑ̃z- a pεnə sɛ̃k minytə
  mε ty mə mɑ̃kə ʒεməʁja tə ʁəvwaʁ
  ʒε tuʒuʁ pɑ̃se a twa
  ʒε tuʒuʁ pɑ̃se kə ty ətε mɔ̃n- amə sœʁ
  məmə si mɛ̃tənɑ̃ ʒə sɥiz- avεk kεl kn…
  ʒə pɑ̃sə a twa ʒə pɑ̃sə tuʒuʁz- a twa
  ʒə pɔʁtə ynə baɡ ɑ̃ tɔ̃n- ɔnœʁ
  ty mə mɑ̃kə
  ɔ̃n- a vəky də bεllə ʃozə ɑ̃sɑ̃blə dɑ̃ nɔtʁə ɑ̃fɑ̃sə
  e mɛ̃tənɑ̃ ʒε pεʁdy œ̃ bu də ta vi e ty a mɑ̃ke œ̃ bu də ma vi
  bebe ʒə tεmə e ʒə tεməʁε tuʒuʁ
  ʒə vø tə ʁətʁuve
  sa mə fε mal də tə pɑ̃se lwɛ̃ də mwa
  ʒə vø tə ʁətʁuve ty mə mɑ̃kə tεllmɑ̃
  ʒε-atə də mə ʁətʁuve dɑ̃ tε bʁa
  ɔ̃n- a y lə kud də fudʁə dε lə ʒənə aʒə bebe ty mə mɑ̃kə
  ianik ʒə natɑ̃ kə twa…
  ʒə tεjji εm εm εm mii ty mə mɑ̃kə
  ʁəvjɛ̃ mwa sil tə plε
 • Pieds Phonétique : Tu Me Manque Tellement ! ! ! !

  ty=mə=mɑ̃=kə=tεl=lmɑ̃ 6
  ʒε=pœʁ=də=nə=ʒa=mε=tə=ʁə=tʁu=ve 10
  ʒə=tε=paʁ=le=o=tə=lε=fɔ=nə=kεl=lə=kə=tɑ̃=za=pε=nə=sɛ̃k=mi=nytə 19
  mε=ty=mə=mɑ̃=kə=ʒε=mə=ʁja=tə=ʁə=vwaʁ 11
  ʒε=tu=ʒuʁ=pɑ̃=se=a=twa 7
  ʒε=tu=ʒuʁ=pɑ̃=se=kə=ty=ə=tε=mɔ̃=na=mə=sœʁ 13
  mə=mə=si=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=sɥi=za=vεk=kεl=kn 12
  ʒə=pɑ̃=səa=twa=ʒə=pɑ̃=sə=tu=ʒuʁ=za=twa 11
  ʒə=pɔʁ=təy=nə=baɡ=ɑ̃=tɔ̃=nɔ=nœʁ 9
  ty=mə=mɑ̃kə 3
  ɔ̃=na=və=ky=də=bεl=lə=ʃo=zəɑ̃=sɑ̃=blə=dɑ̃=nɔ=tʁəɑ̃=fɑ̃sə 15
  e=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒε=pεʁ=dy=œ̃=bu=də=ta=vi=e=ty=a=mɑ̃=ke=œ̃=bu=də=ma=vi 22
  be=be=ʒə=tε=məe=ʒə=tε=mə=ʁε=tu=ʒuʁ 11
  ʒə=vø=tə=ʁə=tʁu=ve 6
  sa=mə=fε=mal=də=tə=pɑ̃=se=lwɛ̃=də=mwa 11
  ʒə=vø=tə=ʁə=tʁu=ve=ty=mə=mɑ̃=kə=tεl=lmɑ̃ 12
  ʒε-a=tə=də=mə=ʁə=tʁu=ve=dɑ̃=tε=bʁa 10
  ɔ̃=na=y=lə=kud=də=fu=dʁə=dε=lə=ʒə=nəa=ʒə=be=be=ty=mə=mɑ̃kə 18
  i=a=nik=ʒə=na=tɑ̃=kə=twa 8
  ʒə=tε=jji=εm=εm=εm=mi=i=ty=mə=mɑ̃kə 11
  ʁə=vjɛ̃=mwa=sil=tə=plε 6

PostScriptum

Il me manque vraiment…
Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/05/2005 03:27Rêve Éveiller

très joli!!
je te souhaite de le retrouve!!
bravo!;)

Auteur de Poésie
02/05/2005 19:02Ptit Ange

jolie poeme mais il y a des fois il ne vaut mieux pas revenir dans le passer, meme si sa fait mal courage a toi

Auteur de Poésie
09/05/2005 00:38Mam'zelle

d’accord avec jim.. tres joli poeme
xox Rebelle