Poeme-France : Lecture Écrit Vie

Poeme : Etre Soi Même

Poème Vie
Publié le 19/05/2019 14:52

L'écrit contient 229 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Marie27

Etre Soi Même

Je suis moi-même sans tricher, ni plagier les autres pour faire bonne impression
Si ca ne plait pas tant pis ce n’est pas moi qui ferais demi tour pour changer de direction
Je ne suis pas une actrice sans scénario, je ne veux pas jouer le rôle de quelqu’un que je ne suis pas
Rester vrai, ne pas se cacher sous une doublure que l’on ne connais même pas
Mes qualités et mes défauts sont les ingrédients de ce délicieux cocktail à mélanger
Ce petit goût à la recette mystère dont moi seule connais le secret
Pourquoi toujours chercher ailleurs ce que chacun de nous possède à l’intérieur
L’ important est de s’accepter tel que l’on est au-delà des avis et des préjugés du monde extérieur
Certains recherchent leurs contraires quand d’autres préfèrent leurs semblables
Il suffit uniquement de rester authentique et de jouer carte sur table
Je ne suis pas un joker, je suis l’as de cœur, pourvu que mes mots ne tombent pas à pique sur le carreau
Je ne peux pas tricher à l’instar d’une partie de poker de belote ou de tarot
La vie est trop courte pour la gaspiller avec des préjugés et des jugements hâtifs
Il est grand temps de se mettre au vert en jetant les déchets au tri sélectif
 • Pieds Hyphénique: Etre Soi Même

  je=suis=moi=mê=me=sans=tri=cher=ni=pla=gi=er=les=au=tres=pour=fai=re=bon=ne=im=pres=si=on 24
  si=ca=ne=plait=pas=tant=pis=ce=nest=pas=moi=qui=fe=rais=de=mi=tour=pour=chan=ger=de=di=rec=tion 24
  je=ne=suis=pas=uneac=trice=sans=s=cé=na=rio=je=ne=veux=pas=jouer=le=rôle=de=quel=quun=que=je=ne=suis=pas 26
  res=ter=vrai=ne=pas=se=ca=cher=sous=u=ne=dou=blu=re=que=lon=ne=con=nais=mê=me=pas 22
  mes=qua=li=tés=et=mes=dé=fauts=sont=les=in=gré=dients=de=ce=dé=li=cieux=cock=tail=à=mé=lan=ger 24
  ce=pe=tit=goût=à=la=re=cet=te=mys=tè=re=dont=moi=seu=le=con=nais=le=se=cret 21
  pour=quoi=tou=jours=cher=cher=ail=leurs=ce=que=cha=cun=de=nous=pos=sè=de=à=lin=té=ri=eur 22
  lim=por=tant=est=de=sac=cep=ter=tel=que=lon=est=au=de=là=des=a=vis=et=des=pré=ju=gés=du=monde=ex=té=rieur 28
  cer=tains=re=cher=chent=leurs=con=trai=res=quand=dau=tres=pré=fè=rent=leurs=sem=bla=bles 19
  il=suf=fit=u=ni=que=ment=de=res=ter=au=then=ti=que=et=de=jou=er=car=te=sur=ta=ble 23
  je=ne=suis=pas=un=jo=ker=je=suis=las=de=cœur=pour=vu=que=mes=mots=ne=tombent=pas=à=pi=que=sur=le=car=reau 27
  je=ne=peux=pas=tri=cher=à=lins=tar=du=ne=par=tie=de=po=ker=de=be=lo=te=ou=de=ta=rot 24
  la=vie=est=trop=cour=te=pour=la=gas=piller=a=vec=des=pré=ju=gés=et=des=ju=ge=ments=hâ=tif=s 24
  il=est=grand=temps=de=se=met=tre=au=vert=en=je=tant=les=dé=chets=au=tri=sé=lec=tif 21
 • Phonétique : Etre Soi Même

  ʒə sɥi mwa mεmə sɑ̃ tʁiʃe, ni plaʒje lεz- otʁə- puʁ fεʁə bɔnə ɛ̃pʁesjɔ̃
  si ka nə plε pa tɑ̃ pi sə nε pa mwa ki fəʁε dəmi tuʁ puʁ ʃɑ̃ʒe də diʁεksjɔ̃
  ʒə nə sɥi pa ynə aktʁisə sɑ̃ senaʁjo, ʒə nə vø pa ʒue lə ʁolə də kεlkœ̃ kə ʒə nə sɥi pa
  ʁεste vʁε, nə pa sə kaʃe suz- ynə dublyʁə kə lɔ̃ nə kɔnε mεmə pa
  mε kalitez- e mε defo sɔ̃ lεz- ɛ̃ɡʁedjɑ̃ də sə delisjø kɔktaj a melɑ̃ʒe
  sə pəti ɡu a la ʁəsεtə mistεʁə dɔ̃ mwa sələ kɔnε lə sεkʁε
  puʁkwa tuʒuʁ ʃεʁʃe ajœʁ sə kə ʃakœ̃ də nu pɔsεdə a lɛ̃teʁjœʁ
  lɛ̃pɔʁtɑ̃ ε də saksεpte tεl kə lɔ̃n- εt- o dəla dεz- aviz- e dε pʁeʒyʒe dy mɔ̃də εksteʁjœʁ
  sεʁtɛ̃ ʁəʃεʁʃe lœʁ kɔ̃tʁεʁə kɑ̃ dotʁə- pʁefεʁe lœʁ sɑ̃blablə
  il syfi ynikəmɑ̃ də ʁεste otɑ̃tikə e də ʒue kaʁtə syʁ tablə
  ʒə nə sɥi pa œ̃ ʒɔke, ʒə sɥi la də kœʁ, puʁvy kə mε mo nə tɔ̃be pa a pikə syʁ lə kaʁo
  ʒə nə pø pa tʁiʃe a lɛ̃staʁ dynə paʁti də pɔke də bəlɔtə u də taʁo
  la vi ε tʁo kuʁtə puʁ la ɡaspije avεk dε pʁeʒyʒez- e dε ʒyʒəmɑ̃z- atif
  il ε ɡʁɑ̃ tɑ̃ də sə mεtʁə o vεʁ ɑ̃ ʒətɑ̃ lε deʃεz- o tʁi selεktif
 • Pieds Phonétique : Etre Soi Même

  ʒə=sɥi=mwa=mε=mə=sɑ̃=tʁi=ʃe=ni=pla=ʒj=e=lε=zo=tʁə=puʁ=fε=ʁə=bɔ=nə=ɛ̃=pʁe=sj=ɔ̃ 24
  si=ka=nə=plε=pa=tɑ̃=pi=sə=nε=pa=mwa=ki=fə=ʁε=də=mi=tuʁ=puʁ=ʃɑ̃=ʒe=də=di=ʁεk=sjɔ̃ 24
  ʒə=nə=sɥi=pa=ynəak=tʁisə=sɑ̃se=na=ʁjo=ʒə=nə=vø=pa=ʒu=e=lə=ʁo=lə=də=kεl=kœ̃=kə=ʒə=nə=sɥi=pa 26
  ʁεs=te=vʁε=nə=pa=sə=ka=ʃe=su=zy=nə=du=bly=ʁə=kə=lɔ̃=nə=kɔ=nε=mε=mə=pa 22
  mε=ka=li=te=ze=mε=de=fo=sɔ̃=lε=zɛ̃=ɡʁe=djɑ̃=də=sə=de=li=sjø=kɔk=taj=a=me=lɑ̃=ʒe 24
  sə=pə=ti=ɡu=a=la=ʁə=sε=tə=mis=tε=ʁə=dɔ̃=mwa=sə=lə=kɔ=nε=lə=sε=kʁε 21
  puʁ=kwa=tu=ʒuʁ=ʃεʁ=ʃe=a=jœ=ʁə=sə=kə=ʃa=kœ̃=də=nu=pɔ=sε=də=a=lɛ̃=te=ʁj=œ=ʁə 24
  lɛ̃=pɔʁtɑ̃εdə=sak=sεp=te=tεl=kə=lɔ̃=nε=to=də=la=dε=za=vi=ze=dε=pʁe=ʒy=ʒe=dy=mɔ̃=dəεk=ste=ʁjœʁ 25
  sεʁ=tɛ̃=ʁə=ʃεʁ=ʃe=lœ=ʁə=kɔ̃=tʁε=ʁə=kɑ̃=do=tʁə=pʁe=fε=ʁe=lœ=ʁə=sɑ̃=bla=blə 21
  il=sy=fi=y=ni=kə=mɑ̃=də=ʁεs=te=o=tɑ̃=ti=kə=e=də=ʒu=e=kaʁ=tə=syʁ=ta=blə 23
  ʒə=nə=sɥi=pa=œ̃=ʒɔ=ke=ʒə=sɥiladə=kœʁ=puʁ=vykə=mε=mo=nə=tɔ̃=be=pa=a=pi=kə=syʁ=lə=ka=ʁo 25
  ʒə=nə=pø=pa=tʁi=ʃe=a=lɛ̃s=taʁ=dy=nə=paʁ=ti=də=pɔ=ke=də=bə=lɔ=tə=u=də=ta=ʁo 24
  la=vi=ε=tʁo=kuʁ=tə=puʁ=la=ɡas=pi=je=a=vεk=dε=pʁe=ʒy=ʒe=ze=dε=ʒy=ʒə=mɑ̃=za=tif 24
  il=ε=ɡʁɑ̃=tɑ̃=də=sə=mε=tʁə=o=vεʁ=ɑ̃=ʒə=tɑ̃=lε=de=ʃε=zo=tʁi=se=lεk=tif 21

PostScriptum

Etre soi même c'est se faire exclure par cerraines personnes, être comme les autres cest s'exclure soi même.

Historique des Modifications

19/05/2019 14:54

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/05/2019 21:34Nadja Dream

Faut pas être défaitiste... jouer poker sur table....

Auteur de Poésie
19/05/2019 21:55Maelys

j’aime trop ton poème