Chanson : Parodie La Vie Ne M’apprend Rien

Parodie La Vie Ne M’apprend Rien

Qui peut savoir ce que j’ai vraiment sur le cœur
Ou bien ce qu’il me faut pour trouver le bonheur
Ils ne savent pas qu’au fond de moi, en faite je meurs

Qui a le droit de vouloir me faire vivre sans toi
Quand je demande simplement à être dans tes bras
Je crois que la distance je n’la supporte pas

Pré refrain
Loin d’toi je n’suis plus rien
Mon cœur navigue dans le vide, je le sais bien
Loin d’toi je n’suis plus rien
Mes larmes coulent parce que tu me manque c’est certain
Je le sais bien

Refrain
Mais je n’peux pas, je n’sais pas
J’narrive pas à vivre sans toi
Déjà 4ans que t’es ma femme
Et ça ne s’arrêtera pas
Mais je n’peux pas, je n’sais pas
Ça me fait mal à chaque fois

Tu es dans ma tête à chaque seconde qui passe
Les images de nos souvenirs que rien n’effacent
Chaque morceau que je sème c’est toi qui le ramasse

Je tenais à t’écrire cette merveilleuse chanson
Pour te rappler que c’est ensemble qu’nous avançons
Nos voix ainsi que nos pas sont à l’unisson

Loin d’toi je n’suis plus rien
Mon cœur navigue dans le vide, je le sais bien
Loin d’toi je n’suis plus rien
Mes larmes coulent parce que tu me manques c’est certain

Mais je n’peux pas, je n’sais pas
J’narrive pas à vivre sans toi
Déjà 4 ans que t’es ma femme
Et ça ne s’arrêtera pas
Mais je n’peux pas, je n’sais pas
Ça me fait mal à chaque fois
Mais je n’peux pas, je n’sais pas
J’narrive pas à vivre sans toi
Déjà 4 ans que t’es ma femme
Et ça ne s’arrêtera pas
Mais je n’peux pas, je n’sais pas
Ça me fait mal à chaque fois

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Parodie La Vie Ne M’apprend Rien

  qui=peut=sa=voir=ce=que=jai=vraiment=sur=le=cœur 11
  ou=bien=ce=quil=me=faut=pour=trou=ver=le=bon=heur 12
  ils=ne=savent=pas=quau=fond=de=moi=en=fai=te=je=meurs 13

  qui=a=le=droit=de=vou=loir=me=faire=vi=vre=sans=toi 13
  quand=je=de=mande=sim=ple=ment=à=ê=tre=dans=tes=bras 13
  je=crois=que=la=dis=tance=je=n=la=sup=por=te=pas 13

  pré=re=frain 3
  loin=d=toi=je=n=suis=plus=rien 8
  mon=cœur=na=vi=gue=dans=le=vide=je=le=sais=bien 12
  loin=d=toi=je=n=suis=plus=rien 8
  mes=lar=mes=coulent=par=ce=que=tu=me=man=que=cest=cer=tain 14
  je=le=sais=bien 4

  re=frain 2
  mais=je=n=peux=pas=je=n=sais=pas 9
  jnar=rive=pas=à=vi=vre=sans=toi 8
  dé=jà=quatre=ans=que=tes=ma=femme 8
  et=ça=ne=sar=rê=te=ra=pas 8
  mais=je=n=peux=pas=je=n=sais=pas 9
  ça=me=fait=mal=à=cha=que=fois 8

  tu=es=dans=ma=têteà=cha=que=se=con=de=qui=passe 12
  les=i=mages=de=nos=sou=ve=nirs=que=rien=nef=facent 12
  cha=que=mor=ceau=que=je=sème=cest=toi=qui=le=ra=masse 13

  je=te=nais=à=té=crire=cet=te=mer=veilleu=se=chan=son 13
  pour=te=rap=pler=que=cest=en=sem=ble=qu=nous=a=van=çons 14
  nos=voix=ain=si=que=nos=pas=sont=à=lu=nis=son 12

  loin=d=toi=je=n=suis=plus=rien 8
  mon=cœur=na=vi=gue=dans=le=vide=je=le=sais=bien 12
  loin=d=toi=je=n=suis=plus=rien 8
  mes=lar=mes=coulent=par=ce=que=tu=me=man=ques=cest=cer=tain 14

  mais=je=n=peux=pas=je=n=sais=pas 9
  jnar=rive=pas=à=vi=vre=sans=toi 8
  dé=jà=quatre=ans=que=tes=ma=femme 8
  et=ça=ne=sar=rê=te=ra=pas 8
  mais=je=n=peux=pas=je=n=sais=pas 9
  ça=me=fait=mal=à=cha=que=fois 8
  mais=je=n=peux=pas=je=n=sais=pas 9
  jnar=rive=pas=à=vi=vre=sans=toi 8
  dé=jà=quatre=ans=que=tes=ma=femme 8
  et=ça=ne=sar=rê=te=ra=pas 8
  mais=je=n=peux=pas=je=n=sais=pas 9
  ça=me=fait=mal=à=cha=que=fois 8
 • Phonétique : Parodie La Vie Ne M’apprend Rien

  ki pø savwaʁ sə kə ʒε vʁεmɑ̃ syʁ lə kœʁ
  u bjɛ̃ sə kil mə fo puʁ tʁuve lə bɔnœʁ
  il nə save pa ko fɔ̃ də mwa, ɑ̃ fεtə ʒə mœʁ

  ki a lə dʁwa də vulwaʁ mə fεʁə vivʁə sɑ̃ twa
  kɑ̃ ʒə dəmɑ̃də sɛ̃pləmɑ̃ a εtʁə dɑ̃ tε bʁa
  ʒə kʁwa kə la distɑ̃sə ʒə nla sypɔʁtə pa

  pʁe ʁəfʁɛ̃
  lwɛ̃ dtwa ʒə nsɥi plys ʁjɛ̃
  mɔ̃ kœʁ naviɡ dɑ̃ lə vidə, ʒə lə sε bjɛ̃
  lwɛ̃ dtwa ʒə nsɥi plys ʁjɛ̃
  mε laʁmə- kule paʁsə kə ty mə mɑ̃kə sε sεʁtɛ̃
  ʒə lə sε bjɛ̃

  ʁəfʁɛ̃
  mε ʒə npø pa, ʒə nsε pa
  ʒnaʁivə pa a vivʁə sɑ̃ twa
  deʒa katʁə ɑ̃ kə tε ma famə
  e sa nə saʁεtəʁa pa
  mε ʒə npø pa, ʒə nsε pa
  sa mə fε mal a ʃakə fwa

  ty ε dɑ̃ ma tεtə a ʃakə səɡɔ̃də ki pasə
  lεz- imaʒə də no suvəniʁ kə ʁjɛ̃ nefase
  ʃakə mɔʁso kə ʒə sεmə sε twa ki lə ʁamasə

  ʒə tənεz- a tekʁiʁə sεtə mεʁvεjøzə ʃɑ̃sɔ̃
  puʁ tə ʁaple kə sεt- ɑ̃sɑ̃blə knuz- avɑ̃sɔ̃
  no vwa ɛ̃si kə no pa sɔ̃t- a lynisɔ̃

  lwɛ̃ dtwa ʒə nsɥi plys ʁjɛ̃
  mɔ̃ kœʁ naviɡ dɑ̃ lə vidə, ʒə lə sε bjɛ̃
  lwɛ̃ dtwa ʒə nsɥi plys ʁjɛ̃
  mε laʁmə- kule paʁsə kə ty mə mɑ̃k sε sεʁtɛ̃

  mε ʒə npø pa, ʒə nsε pa
  ʒnaʁivə pa a vivʁə sɑ̃ twa
  deʒa katʁə ɑ̃ kə tε ma famə
  e sa nə saʁεtəʁa pa
  mε ʒə npø pa, ʒə nsε pa
  sa mə fε mal a ʃakə fwa
  mε ʒə npø pa, ʒə nsε pa
  ʒnaʁivə pa a vivʁə sɑ̃ twa
  deʒa katʁə ɑ̃ kə tε ma famə
  e sa nə saʁεtəʁa pa
  mε ʒə npø pa, ʒə nsε pa
  sa mə fε mal a ʃakə fwa
 • Syllabes Phonétique : Parodie La Vie Ne M’apprend Rien

  ki=pø=sa=vwaʁsə=kə=ʒε=vʁε=mɑ̃=syʁ=lə=kœʁ 11
  u=bjɛ̃sə=kil=mə=fo=puʁ=tʁu=ve=lə=bɔ=nœʁ 11
  il=nə=sa=ve=pa=ko=fɔ̃də=mwa=ɑ̃=fε=tə=ʒə=mœʁ 13

  ki=alə=dʁwa=də=vu=lwaʁ=mə=fε=ʁə=vi=vʁə=sɑ̃=twa 13
  kɑ̃ʒə=də=mɑ̃=də=sɛ̃=plə=mɑ̃=a=ε=tʁə=dɑ̃=tε=bʁa 13
  ʒə=kʁwakə=la=dis=tɑ̃sə=ʒə=nla=sy=pɔʁ=tə=pa 11

  pʁe=ʁə=fʁɛ̃ 3
  lwɛ̃=dtwa=ʒə=nsɥi=plys=ʁj=ɛ̃ 7
  mɔ̃=kœʁ=na=viɡ=dɑ̃lə=vi=də=ʒə=lə=sε=bjɛ̃ 11
  lwɛ̃=dtwa=ʒə=nsɥi=plys=ʁj=ɛ̃ 7
  mε=laʁmə=ku=le=paʁ=sə=kə=ty=mə=mɑ̃=kə=sε=sεʁ=tɛ̃ 14
  ʒə=lə=sε=bj=ɛ̃ 5

  ʁə=fʁɛ̃ 2
  mε=ʒə=npø=pa=ʒə=nsε=pa 7
  ʒna=ʁivə=pa=a=vi=vʁə=sɑ̃=twa 8
  de=ʒa=katʁə=ɑ̃=kə=tε=ma=famə 8
  e=sa=nə=sa=ʁε=tə=ʁa=pa 8
  mε=ʒə=npø=pa=ʒə=nsε=pa 7
  sa=mə=fε=mal=a=ʃa=kə=fwa 8

  ty=ε=dɑ̃=ma=tεtəa=ʃa=kə=sə=ɡɔ̃=də=kipasə 11
  lε=zi=maʒə=də=no=su=və=niʁ=kə=ʁjɛ̃=ne=fase 12
  ʃakə=mɔʁ=so=kə=ʒə=sε=mə=sε=twa=ki=lə=ʁamasə 12

  ʒə=tə=nε=za=te=kʁiʁə=sε=tə=mεʁ=vε=jø=zə=ʃɑ̃=sɔ̃ 14
  puʁtə=ʁa=ple=kə=sε=tɑ̃=sɑ̃=blə=knu=za=vɑ̃=sɔ̃ 12
  no=vwa=ɛ̃=sikə=no=pa=sɔ̃=ta=ly=ni=sɔ̃ 11

  lwɛ̃=dtwa=ʒə=nsɥi=plys=ʁj=ɛ̃ 7
  mɔ̃=kœʁ=na=viɡ=dɑ̃lə=vi=də=ʒə=lə=sε=bjɛ̃ 11
  lwɛ̃=dtwa=ʒə=nsɥi=plys=ʁj=ɛ̃ 7
  mε=laʁmə=ku=le=paʁ=sə=kə=ty=mə=mɑ̃k=sε=sεʁ=tɛ̃ 13

  mε=ʒə=npø=pa=ʒə=nsε=pa 7
  ʒna=ʁivə=pa=a=vi=vʁə=sɑ̃=twa 8
  de=ʒa=katʁə=ɑ̃=kə=tε=ma=famə 8
  e=sa=nə=sa=ʁε=tə=ʁa=pa 8
  mε=ʒə=npø=pa=ʒə=nsε=pa 7
  sa=mə=fε=mal=a=ʃa=kə=fwa 8
  mε=ʒə=npø=pa=ʒə=nsε=pa 7
  ʒna=ʁivə=pa=a=vi=vʁə=sɑ̃=twa 8
  de=ʒa=katʁə=ɑ̃=kə=tε=ma=famə 8
  e=sa=nə=sa=ʁε=tə=ʁa=pa 8
  mε=ʒə=npø=pa=ʒə=nsε=pa 7
  sa=mə=fε=mal=a=ʃa=kə=fwa 8

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/09/2016 21:54Sétarcos L'Hérétique

belle parole mon ami-

👍