Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Demain Sera Le Jour

Poème Amour
Publié le 10/09/2004 00:00

L'écrit contient 186 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Mathilde

Demain Sera Le Jour

Après plusieurs semaines a ésperer
Je me rend compte ce soir
Que ces jolies histoires
N’exister que dans les comptes de fée

Demain ce sera terminer ; ton voeu sera exocé
Moi seul je resterer
Demain tu ira la retrouver,
Tu ne c’est meme pas si tu l’aime pour ce qu’elle est,
Tu sort de ta bouche son prenom pendant toute une journée, puis c fini.
Tes mains dans les mienes, je tes regardé,
Selement je savais que tu n’avait d’yeux que pour elle ta tendre dulcinée,

Demain sera le pire jour de cette été car après tout, pour moi cette rival était loin de toi.

Ta yamaha, elle ne la connait pas et pourtant contrairement a moi, cette fille aura droit a un tour dans tes bras,

Je me fait du mal en penssant a toi car meme si je ne voix pas cette image,
Celle de vous deux et a jamais gravée dans mes penssée.

Je taime je voudrais la voir lui mettre une claque et regarder son regard imcompri car naive elle est, et le sera a jamais.
 • Pieds Hyphénique: Demain Sera Le Jour

  après=plu=sieurs=se=maines=a=és=pe=rer 9
  je=me=rend=comp=te=ce=soir 7
  que=ces=jo=lies=his=toires 6
  nexis=ter=que=dans=les=comp=tes=de=fée 9

  de=main=ce=se=ra=ter=mi=ner=ton=voeu=se=ra=exo=cé 14
  moi=seul=je=res=te=rer 6
  de=main=tu=i=ra=la=re=trou=ver 9
  tu=ne=cest=me=me=pas=si=tu=laime=pour=ce=quel=leest 13
  tu=sort=de=ta=bouche=son=pre=nom=pen=dant=tou=teu=ne=jour=née=puis=c=fi=ni 19
  tes=mains=dans=les=mie=nes=je=tes=re=gar=dé 11
  se=le=ment=je=sa=vais=que=tu=na=vait=dy=eux=que=pour=elle=ta=tendre=dul=ci=née 20

  de=main=se=ra=le=pire=jour=de=cet=teé=té=car=a=près=tout=pour=moi=cet=te=ri=val=é=tait=loin=de=toi 26

  ta=ya=ma=ha=el=le=ne=la=con=nait=pas=et=pour=tant=con=traire=ment=a=moi=cet=te=filleau=ra=droit=a=un=tour=dans=tes=bras 30

  je=me=fait=du=mal=en=pens=sant=a=toi=car=me=me=si=je=ne=voix=pas=cette=i=mage 21
  cel=le=de=vous=deux=et=a=ja=mais=gra=vée=dans=mes=pens=sée 15

  je=taime=je=vou=drais=la=voir=lui=met=treu=ne=cla=que=et=re=gar=der=son=re=gard=im=com=pri=car=nai=ve=elle=est=et=le=se=ra=a=ja=mais 35
 • Phonétique : Demain Sera Le Jour

  apʁε plyzjœʁ səmεnəz- a espəʁe
  ʒə mə ʁɑ̃ kɔ̃tə sə swaʁ
  kə sε ʒɔliz- istwaʁə
  nεɡziste kə dɑ̃ lε kɔ̃tə də fe

  dəmɛ̃ sə səʁa tεʁmine, tɔ̃ vø səʁa εɡzɔse
  mwa səl ʒə ʁεstəʁe
  dəmɛ̃ ty iʁa la ʁətʁuve,
  ty nə sε məmə pa si ty lεmə puʁ sə kεllə ε,
  ty sɔʁ də ta buʃə sɔ̃ pʁənɔ̃ pɑ̃dɑ̃ tutə ynə ʒuʁne, pɥi se fini.
  tε mɛ̃ dɑ̃ lε mjənə, ʒə tε ʁəɡaʁde,
  sələmɑ̃ ʒə savε kə ty navε diø kə puʁ εllə ta tɑ̃dʁə dylsine,

  dəmɛ̃ səʁa lə piʁə ʒuʁ də sεtə ete kaʁ apʁε tu, puʁ mwa sεtə ʁival etε lwɛ̃ də twa.

  ta iamaa, εllə nə la kɔnε pa e puʁtɑ̃ kɔ̃tʁεʁəmɑ̃ a mwa, sεtə fijə oʁa dʁwa a œ̃ tuʁ dɑ̃ tε bʁa,

  ʒə mə fε dy mal ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a twa kaʁ məmə si ʒə nə vwa pa sεtə imaʒə,
  sεllə də vu døz- e a ʒamε ɡʁave dɑ̃ mε pɑ̃se.

  ʒə tεmə ʒə vudʁε la vwaʁ lɥi mεtʁə ynə klakə e ʁəɡaʁde sɔ̃ ʁəɡaʁ ɛ̃kɔ̃pʁi kaʁ nεvə εllə ε, e lə səʁa a ʒamε.
 • Pieds Phonétique : Demain Sera Le Jour

  a=pʁε=ply=zjœʁ=sə=mεnə=za=es=pə=ʁe 10
  ʒə=mə=ʁɑ̃=kɔ̃=tə=sə=swaʁ 7
  kə=sε=ʒɔ=li=zis=twa=ʁə 7
  nεɡ=zis=te=kə=dɑ̃=lε=kɔ̃=tə=də=fe 10

  də=mɛ̃sə=sə=ʁa=tεʁ=mi=ne=tɔ̃=vø=sə=ʁa=εɡ=zɔse 13
  mwa=səl=ʒə=ʁεs=tə=ʁe 6
  də=mɛ̃=ty=i=ʁa=la=ʁə=tʁu=ve 9
  tynə=sε=mə=mə=pa=si=ty=lε=mə=puʁ=sə=kεlləε 12
  ty=sɔʁdə=ta=bu=ʃə=sɔ̃=pʁə=nɔ̃=pɑ̃=dɑ̃=tu=təy=nə=ʒuʁ=ne=pɥi=se=fi=ni 19
  tε=mɛ̃=dɑ̃=lεmjə=nə=ʒə=tε=ʁə=ɡaʁ=de 10
  sə=lə=mɑ̃ʒə=sa=vε=kə=ty=na=vε=di=ø=kə=puʁ=εllə=ta=tɑ̃=dʁə=dyl=si=ne 20

  də=mɛ̃sə=ʁa=lə=pi=ʁə=ʒuʁ=də=sε=təe=te=kaʁ=a=pʁε=tu=puʁ=mwa=sε=tə=ʁi=val=e=tε=lwɛ̃=də=twa 26

  ta=i=a=ma=a=εl=lə=nə=la=kɔ=nε=pa=e=puʁ=tɑ̃=kɔ̃=tʁεʁə=mɑ̃=a=mwa=sε=tə=fi=jəo=ʁa=dʁwa=a=œ̃=tuʁ=dɑ̃=tε=bʁa 32

  ʒə=mə=fε=dy=mal=ɑ̃=pɑ̃=sɑ̃=a=twa=kaʁmə=mə=si=ʒə=nə=vwa=pa=sε=tə=i=maʒə 21
  sεllə=də=vu=dø=ze=a=ʒa=mε=ɡʁa=ve=dɑ̃=mε=pɑ̃se 13

  ʒə=tεmə=ʒə=vu=dʁε=la=vwaʁ=lɥi=mε=tʁəy=nə=kla=kə=e=ʁə=ɡaʁ=de=sɔ̃=ʁə=ɡaʁ=ɛ̃=kɔ̃=pʁi=kaʁ=nε=və=εllə=ε=e=lə=sə=ʁa=a=ʒa=mε 35

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/09/2004 00:00Thierry Bouhaben

et un chagrin d"été de plus 😉
Pas grave la miss, t’en aura plein d’autres des été 😉
bisous.

Auteur de Poésie
11/09/2004 00:00Mathilde

ouai jespere que tu aura raison sauf que ce mec la il est. . . !!!

Auteur de Poésie
12/09/2004 00:00Nemesis

On voit bien dans ton poème que tu es écœurée et indignée. . . J’espère que ça va s’apaiser très vite et que tu pourrais enfin trouver l’homme qui te mérite. . .