Poème-France.com

Prose : Peur De ToiPeur De Toi

Déjà 5 ans, que mon cœur n’est pu le tient.
Déjà tout ce temps, que mon esprit est perturbé.
Tu attend depuis, cacher derrière des apparences.
A chaque fois, que tu me fait la surprise,
mon cœur s’emballe,
non pas d’amour mais de peur.
Redevenir impuissante je ne veux pas.
Redevenir ta chose, certainement pas.

Même si je deviens paranoïaque,
je préfère me méfie pour rien,
que t’ignorer le danger.
Avec toi, j’ai l’impression d’être une bête chasser.
J’entends tes pas, mais ne te vois pas.

Tes paroles ne me détournerons pas,
car je vois dans tes yeux, cette rage.
Je vois notre passé, mon passé de terreur.
Tes actes qui m’ont noircir le cœur.

Terrifier je le suis,
cependant ma rage envers toi est plus forte.
J’ai eu la force d’arrêter de souffrir,
alors pourquoi n’ai-je pas la force d’arrêter d’avoir peur.
Matiflo

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

deʒa sɛ̃k ɑ̃, kə mɔ̃ kœʁ nε py lə tjɛ̃.
deʒa tu sə tɑ̃, kə mɔ̃n- εspʁi ε pεʁtyʁbe.
ty atɑ̃ dəpɥi, kaʃe dəʁjεʁə dεz- apaʁɑ̃sə.
a ʃakə fwa, kə ty mə fε la syʁpʁizə,
mɔ̃ kœʁ sɑ̃balə,
nɔ̃ pa damuʁ mε də pœʁ.
ʁədəvəniʁ ɛ̃pɥisɑ̃tə ʒə nə vø pa.
ʁədəvəniʁ ta ʃozə, sεʁtεnəmɑ̃ pa.

mεmə si ʒə dəvjɛ̃ paʁanɔiakə,
ʒə pʁefεʁə mə mefi puʁ ʁjɛ̃,
kə tiɲɔʁe lə dɑ̃ʒe.
avεk twa, ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ dεtʁə ynə bεtə ʃase.
ʒɑ̃tɑ̃ tε pa, mε nə tə vwa pa.

tε paʁɔlə nə mə detuʁnəʁɔ̃ pa,
kaʁ ʒə vwa dɑ̃ tεz- iø, sεtə ʁaʒə.
ʒə vwa nɔtʁə pase, mɔ̃ pase də teʁœʁ.
tεz- aktə ki mɔ̃ nwaʁsiʁ lə kœʁ.

teʁifje ʒə lə sɥi,
səpɑ̃dɑ̃ ma ʁaʒə ɑ̃vεʁ twa ε plys fɔʁtə.
ʒε y la fɔʁsə daʁεte də sufʁiʁ,
alɔʁ puʁkwa nε ʒə pa la fɔʁsə daʁεte davwaʁ pœʁ.