Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Plaisir Intime

Poème - Sans Thème -
Publié le 06/11/2011 16:15

L'écrit contient 342 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Matiflo

Plaisir Intime

L’innoncence était tout d’abord présente,
À chacun son coté de lui,
À chacun son oreiller et ses rêves.
Ni moi, ni lui n’osaient.
Mon corps brûlait de désir pour lui,
Et pourtant je restai sage de mon coté.
Des frissons me parcourait,
Comme pour m « inciter à aller chercher,
Son corps chaud de l’autre coté.
Une barrière invisible nous séparaient.
Une barriere où nous avions tout les deux les clés.
Il suffit juste d’un » tu dort ? ",
Et tout commença.
Sans que je puisse y répondre,
Ces lèvres recouvrit les miennes.
Deux, trois baisers furtive.
Puis vient, les grandes embrassades,
Ma langue et la sienne s’emmelent.
Son corps se reproche du mien.
Ses mains fortes d’homme,
Me caresse le ventre.
Les baisers continuent, dans mon cou…
Et reviennent à mes lèvres.
Ses mains retirent un à un les bouton de mon chemisier.
Le plaisir s’intensifie,
Le désirs devient irrésistible.
La poitrine à nu, sa bouche se rue dessus.
Mes mains lui caresse le dos,
Puis fait glisser son pantalon.
Le mien se retrouve jetai au loin.
Mon corps lui appartient maintenant.
Les baisers deviennent fougueux,
Les respirations s’intensifient.
Il caresse mon intimité,
Me donne un avant goût du plaisir.
L’envie devient grande…
Mon corps réclame le sien.
Les baisers… les caresses. . les quelques mots…
Et mon âmes est pénétré.
Nos corps fusionnent.
Le plaisir est indéfinissable.
A chaque va et viens le désir s’accroit.
Tel un serpent, je le tient.
Mes jambes autour de sa taille,
Mes mains lui griffant le dos,
Et ma bouche collé à la sienne…
Ce frisson, si délicats me parcours…
Ce plaisir…
Partager entre le désir et l’irrelle, ;
J’ai cette envie de mourir.
Tellement le moment est bon…
Des gémissements au crie…
Du désir au plaisir…
L’innoncence du début, est partit,
Il ne reste que nos deux corps,
L’un à coté de l’autre.
Le mien serré contre le sien,
Ma tête posé contre son torse.
Et sa main me caressant le dos.
 • Pieds Hyphénique: Plaisir Intime

  lin=noncen=ceé=tait=tout=da=bord=pré=sente 9
  à=cha=cun=son=co=té=de=lui 8
  à=cha=cun=son=o=reiller=et=ses=rêves 9
  ni=moi=ni=lui=no=saient 6
  mon=corps=brû=lait=de=dé=sir=pour=lui 9
  et=pour=tant=je=res=tai=sage=de=mon=co=té 11
  des=fris=sons=me=par=cou=rait 7
  comme=pour=m=in=ci=ter=à=al=ler=cher=cher 11
  son=corps=chaud=de=lau=tre=co=té 8
  une=bar=riè=rein=vi=si=ble=nous=sé=pa=raient 11
  une=bar=rie=reoù=nous=a=vions=tout=les=deux=les=clés 12
  il=suf=fit=jus=te=dun=tu=dort=guille=met 10
  et=tout=com=men=ça 5
  sans=que=je=puis=se=y=ré=pondre 8
  ces=lè=vres=re=cou=vrit=les=miennes 8
  deux=trois=bai=sers=fur=ti=ve 7
  puis=vient=les=gran=des=em=bras=sades 8
  ma=lan=gue=et=la=sienne=sem=melent 8
  son=corps=se=re=pro=che=du=mien 8
  ses=mains=for=tes=d=hom=me 7
  me=ca=res=se=le=ven=tre 7
  les=bai=sers=con=ti=nuent=dans=mon=cou 9
  et=re=vien=nent=à=mes=lè=vres 8
  ses=mains=re=tirent=un=à=un=les=bou=ton=de=mon=che=mi=sier 15
  le=plai=sir=sin=ten=si=fie 7
  le=dé=sirs=de=vient=ir=ré=sis=tible 9
  la=poi=trineà=nu=sa=bou=che=se=rue=des=sus 11
  mes=mains=lui=ca=res=se=le=dos 8
  puis=fait=glis=ser=son=pan=ta=lon 8
  le=mien=se=re=trouve=je=tai=au=loin 9
  mon=corps=lui=ap=par=tient=mainte=nant 8
  les=bai=sers=de=vien=nent=fou=gueux 8
  les=res=pi=ra=tions=sinten=si=fient 8
  il=cares=se=mon=in=ti=mi=té 8
  me=donneun=a=vant=goût=du=plai=sir 8
  len=vie=de=vient=gran=de 6
  mon=corps=ré=cla=me=le=sien 7
  les=bai=sers=les=ca=resses=les=quel=ques=mots 10
  et=mon=â=mes=est=pé=né=tré 8
  nos=corps=fu=sionnent 4
  le=plai=sir=est=in=dé=fi=nis=sable 9
  a=cha=que=va=et=viens=le=dé=sir=sac=croit 11
  tel=un=ser=pent=je=le=tient 7
  mes=jam=bes=au=tour=de=sa=taille 8
  mes=mains=lui=grif=fant=le=dos 7
  et=ma=bouche=col=lé=à=la=sienne 8
  ce=fris=son=si=dé=li=cats=me=par=cours 10
  ce=plai=sir 3
  par=ta=ger=entre=le=dé=sir=et=lir=rel=le 11
  jai=cet=te=en=vie=de=mou=rir 8
  tel=le=ment=le=mo=ment=est=bon 8
  des=gé=mis=se=ments=au=crie 7
  du=dé=sir=au=plai=sir 6
  lin=noncen=ce=du=dé=but=est=par=tit 9
  il=ne=res=te=que=nos=deux=corps 8
  lun=à=co=té=de=lau=tre 7
  le=mien=ser=ré=con=tre=le=sien 8
  ma=tête=po=sé=con=tre=son=torse 8
  et=sa=main=me=cares=sant=le=dos 8
 • Phonétique : Plaisir Intime

  linɔ̃sɑ̃sə etε tu dabɔʁ pʁezɑ̃tə,
  a ʃakœ̃ sɔ̃ kɔte də lɥi,
  a ʃakœ̃ sɔ̃n- ɔʁεje e sε ʁεvə.
  ni mwa, ni lɥi nozε.
  mɔ̃ kɔʁ bʁylε də deziʁ puʁ lɥi,
  e puʁtɑ̃ ʒə ʁεstε saʒə də mɔ̃ kɔte.
  dε fʁisɔ̃ mə paʁkuʁε,
  kɔmə puʁ m « ɛ̃site a ale ʃεʁʃe,
  sɔ̃ kɔʁ ʃo də lotʁə kɔte.
  ynə baʁjεʁə ɛ̃viziblə nu sepaʁε.
  ynə baʁjəʁə u nuz- avjɔ̃ tu lε dø lε kle.
  il syfi ʒystə dyn » ty dɔʁ ? ɡjmε,
  e tu kɔmɑ̃sa.
  sɑ̃ kə ʒə pɥisə i ʁepɔ̃dʁə,
  sε lεvʁə- ʁəkuvʁi lε mjεnə.
  dø, tʁwa bεze fyʁtivə.
  pɥi vjɛ̃, lε ɡʁɑ̃dəz- ɑ̃bʁasadə,
  ma lɑ̃ɡ e la sjεnə saməle.
  sɔ̃ kɔʁ sə ʁəpʁoʃə dy mjɛ̃.
  sε mɛ̃ fɔʁtə- dɔmə,
  mə kaʁεsə lə vɑ̃tʁə.
  lε bεze kɔ̃tinɥe, dɑ̃ mɔ̃ ku…
  e ʁəvjεne a mε lεvʁə.
  sε mɛ̃ ʁətiʁe œ̃n- a œ̃ lε butɔ̃ də mɔ̃ ʃəmizje.
  lə plεziʁ sɛ̃tɑ̃sifi,
  lə deziʁ dəvjɛ̃ iʁezistiblə.
  la pwatʁinə a ny, sa buʃə sə ʁy dəsy.
  mε mɛ̃ lɥi kaʁεsə lə do,
  pɥi fε ɡlise sɔ̃ pɑ̃talɔ̃.
  lə mjɛ̃ sə ʁətʁuvə ʒətε o lwɛ̃.
  mɔ̃ kɔʁ lɥi apaʁtjɛ̃ mɛ̃tənɑ̃.
  lε bεze dəvjεne fuɡø,
  lε ʁεspiʁasjɔ̃ sɛ̃tɑ̃sifje.
  il kaʁεsə mɔ̃n- ɛ̃timite,
  mə dɔnə œ̃n- avɑ̃ ɡu dy plεziʁ.
  lɑ̃vi dəvjɛ̃ ɡʁɑ̃də…
  mɔ̃ kɔʁ ʁeklamə lə sjɛ̃.
  lε bεze… lε kaʁesə. lε kεlk mo…
  e mɔ̃n- aməz- ε penetʁe.
  no kɔʁ fyzjɔne.
  lə plεziʁ εt- ɛ̃definisablə.
  a ʃakə va e vjɛ̃ lə deziʁ sakʁwa.
  tεl œ̃ sεʁpe, ʒə lə tjɛ̃.
  mε ʒɑ̃bəz- otuʁ də sa tajə,
  mε mɛ̃ lɥi ɡʁifɑ̃ lə do,
  e ma buʃə kɔle a la sjεnə…
  sə fʁisɔ̃, si delika mə paʁkuʁ…
  sə plεziʁ…
  paʁtaʒe ɑ̃tʁə lə deziʁ e liʁεllə,
  ʒε sεtə ɑ̃vi də muʁiʁ.
  tεllmɑ̃ lə mɔmɑ̃ ε bɔ̃…
  dε ʒemisəmɑ̃z- o kʁi…
  dy deziʁ o plεziʁ…
  linɔ̃sɑ̃sə dy deby, ε paʁti,
  il nə ʁεstə kə no dø kɔʁ,
  lœ̃n- a kɔte də lotʁə.
  lə mjɛ̃ seʁe kɔ̃tʁə lə sjɛ̃,
  ma tεtə poze kɔ̃tʁə sɔ̃ tɔʁsə.
  e sa mɛ̃ mə kaʁesɑ̃ lə do.
 • Pieds Phonétique : Plaisir Intime

  li=nɔ̃=sɑ̃səe=tε=tu=da=bɔʁ=pʁe=zɑ̃tə 9
  a=ʃa=kœ̃=sɔ̃=kɔ=te=də=lɥi 8
  a=ʃa=kœ̃=sɔ̃=nɔ=ʁε=je=e=sεʁεvə 9
  ni=mwa=ni=lɥi=no=zε 6
  mɔ̃=kɔʁ=bʁy=lεdə=de=ziʁ=puʁ=lɥi 8
  e=puʁ=tɑ̃ʒə=ʁεs=tε=sa=ʒə=də=mɔ̃=kɔ=te 11
  dε=fʁi=sɔ̃=mə=paʁ=ku=ʁε 7
  kɔmə=puʁ=m=ɛ̃=si=te=a=a=le=ʃεʁ=ʃe 11
  sɔ̃=kɔʁ=ʃo=də=lo=tʁə=kɔ=te 8
  ynə=ba=ʁjε=ʁəɛ̃=vi=zi=blə=nu=se=pa=ʁε 11
  ynə=ba=ʁjə=ʁəu=nu=za=vjɔ̃=tu=lε=dø=lε=kle 12
  il=sy=fi=ʒys=tə=dyn=ty=dɔʁ=ɡjmε 9
  e=tu=kɔ=mɑ̃=sa 5
  sɑ̃=kə=ʒə=pɥi=sə=i=ʁe=pɔ̃dʁə 8
  sε=lε=vʁə=ʁə=ku=vʁi=lε=mjεnə 8
  dø=tʁwa=bε=ze=fyʁ=ti=və 7
  pɥi=vjɛ̃=lε=ɡʁɑ̃=də=zɑ̃=bʁa=sadə 8
  ma=lɑ̃ɡ=e=la=sjεnə=sa=mə=le 8
  sɔ̃=kɔʁ=sə=ʁə=pʁo=ʃə=dy=mjɛ̃ 8
  sε=mɛ̃=fɔʁ=tə=dɔ=mə 6
  mə=ka=ʁε=sə=lə=vɑ̃=tʁə 7
  lε=bε=ze=kɔ̃=tin=ɥe=dɑ̃=mɔ̃=ku 9
  e=ʁə=vjε=ne=a=mε=lε=vʁə 8
  sε=mɛ̃ʁə=ti=ʁe=œ̃=na=œ̃=lε=bu=tɔ̃=də=mɔ̃=ʃə=mi=zje 15
  lə=plε=ziʁ=sɛ̃=tɑ̃=si=fi 7
  lə=de=ziʁ=də=vjɛ̃=i=ʁe=zistiblə 8
  la=pwa=tʁinəa=ny=sa=bu=ʃə=sə=ʁy=də=sy 11
  mε=mɛ̃=lɥi=ka=ʁε=sə=lə=do 8
  pɥi=fε=ɡli=se=sɔ̃=pɑ̃=ta=lɔ̃ 8
  lə=mjɛ̃səʁə=tʁu=və=ʒə=tε=o=lwɛ̃ 8
  mɔ̃=kɔʁ=lɥi=a=paʁ=tjɛ̃=mɛ̃tə=nɑ̃ 8
  lε=bε=ze=də=vjε=ne=fu=ɡø 8
  lε=ʁεs=pi=ʁa=sjɔ̃=sɛ̃=tɑ̃=si=fje 9
  il=ka=ʁεsə=mɔ̃=nɛ̃=ti=mi=te 8
  mə=dɔnəœ̃=na=vɑ̃=ɡu=dy=plε=ziʁ 8
  lɑ̃=vi=də=vj=ɛ̃=ɡʁɑ̃=də 7
  mɔ̃=kɔʁ=ʁe=kla=mə=lə=sj=ɛ̃ 8
  lε=bε=ze=lε=ka=ʁe=sə=lε=kεl=kə=mo 11
  e=mɔ̃=na=mə=zε=pe=ne=tʁe 8
  no=kɔʁ=fy=zj=ɔ=ne 6
  lə=plε=ziʁ=ε=tɛ̃=de=fi=nisablə 8
  a=ʃakə=va=e=vjɛ̃lə=de=ziʁ=sa=kʁwa 9
  tεl=œ̃=sεʁ=pe=ʒə=lə=tj=ɛ̃ 8
  mε=ʒɑ̃=bə=zo=tuʁ=də=sa=tajə 8
  mε=mɛ̃=lɥi=ɡʁi=fɑ̃=lə=do 7
  e=ma=buʃə=kɔ=le=a=la=sjεnə 8
  sə=fʁi=sɔ̃=si=de=li=kamə=paʁ=kuʁ 9
  sə=plε=ziʁ 3
  paʁ=ta=ʒe=ɑ̃tʁə=lə=de=ziʁ=e=li=ʁεllə 10
  ʒε=sε=tə=ɑ̃=vi=də=mu=ʁiʁ 8
  tεl=lmɑ̃=lə=mɔ=mɑ̃=ε=bɔ̃ 7
  dε=ʒe=mi=sə=mɑ̃=zo=kʁi 7
  dy=de=ziʁ=o=plε=ziʁ 6
  li=nɔ̃=sɑ̃sə=dy=de=by=ε=paʁ=ti 9
  il=nə=ʁεs=tə=kə=no=dø=kɔʁ 8
  lœ̃=na=kɔ=te=də=lo=tʁə 7
  lə=mjɛ̃=se=ʁe=kɔ̃=tʁə=lə=sjɛ̃ 8
  ma=tεtə=po=ze=kɔ̃=tʁə=sɔ̃=tɔʁsə 8
  e=sa=mɛ̃mə=ka=ʁe=sɑ̃=lə=do 8

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/07/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.