Poeme : Keke Ma Kité

Keke Ma Kité

Keke m’a quittée
Je vous le dis
Ça devait arriver à moi aussi
Je le voyais rêver d’une autre fille depuis longtemps

Keke est ailleurs
Je ne sais où
Au près d’un autre cœur
Et loin de nous
À cueillir d’autres fleurs
Et d’autres rendez-vous

Moi je regarde les vagues
Dont la mer écrase les rochers
Et je voudrais que le calme
Vienne habiter ma solitude

Keke m’a quittée
Je vous le dis
Oui c’est arrivé à moi aussi
À force de rêver d’une autre fille depuis longtemps

Keke m’a quittée
C’est trop facile
C’est la fin du primtemps Soleil fragile

Alors moi je regarde les vagues
Dans mon cœur quelque chose a bougé
Il était tendre et sauvage
Et le voilà qui se raconte

Keke m’a quittée
À la fin du primtemps

Keke m’a quittée
Je vous le dis
Oui c’est arrivé à moi aussi
J’ai fini de rêver du moins pour aujourd’hui

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Keke Ma Kité

  ke=ke=ma=quit=tée 5
  je=vous=le=dis 4
  ça=de=vait=ar=ri=ver=à=moi=aus=si 10
  je=le=vo=yais=rê=ver=duneautre=fille=de=puis=long=temps 12

  ke=keest=ail=leurs 4
  je=ne=sais=où 4
  au=près=dun=autre=cœur 5
  et=loin=de=nous 4
  à=cueillir=dautres=fleurs 4
  et=dautres=ren=dez=vous 5

  moi=je=re=gar=de=les=vagues 7
  dont=la=mer=é=crase=les=ro=chers 8
  et=je=vou=drais=que=le=calme 7
  vienne=ha=bi=ter=ma=so=li=tude 8

  ke=ke=ma=quit=tée 5
  je=vous=le=dis 4
  oui=cest=ar=ri=vé=à=moi=aus=si 9
  à=force=de=rê=ver=duneau=tre=fille=de=puis=long=temps 12

  ke=ke=ma=quit=tée 5
  cest=trop=fa=cile 4
  cest=la=fin=du=prim=temps=so=leil=fra=gile 10

  a=lors=moi=je=re=gar=de=les=vagues 9
  dans=mon=cœur=quel=que=chosea=bou=gé 8
  il=é=tait=tendreet=sau=vage 6
  et=le=voi=là=qui=se=ra=conte 8

  ke=ke=ma=quit=tée 5
  à=la=fin=du=prim=temps 6

  ke=ke=ma=quit=tée 5
  je=vous=le=dis 4
  oui=cest=ar=ri=vé=à=moi=aus=si 9
  jai=fi=ni=de=rê=ver=du=moins=pour=au=jourdhui 11
 • Phonétique : Keke Ma Kité

  kəkə ma kite
  ʒə vu lə di
  sa dəvε aʁive a mwa osi
  ʒə lə vwajε ʁεve dynə otʁə fijə dəpɥi lɔ̃tɑ̃

  kəkə εt- ajœʁ
  ʒə nə sεz- u
  o pʁε dœ̃n- otʁə kœʁ
  e lwɛ̃ də nu
  a kœjiʁ dotʁə- flœʁ
  e dotʁə- ʁɑ̃de vu

  mwa ʒə ʁəɡaʁdə lε vaɡ
  dɔ̃ la mεʁ ekʁazə lε ʁoʃe
  e ʒə vudʁε kə lə kalmə
  vjεnə-abite ma sɔlitydə

  kəkə ma kite
  ʒə vu lə di
  ui sεt- aʁive a mwa osi
  a fɔʁsə də ʁεve dynə otʁə fijə dəpɥi lɔ̃tɑ̃

  kəkə ma kite
  sε tʁo fasilə
  sε la fɛ̃ dy pʁɛ̃tɑ̃ sɔlεj fʁaʒilə

  alɔʁ mwa ʒə ʁəɡaʁdə lε vaɡ
  dɑ̃ mɔ̃ kœʁ kεlkə ʃozə a buʒe
  il etε tɑ̃dʁə e sovaʒə
  e lə vwala ki sə ʁakɔ̃tə

  kəkə ma kite
  a la fɛ̃ dy pʁɛ̃tɑ̃

  kəkə ma kite
  ʒə vu lə di
  ui sεt- aʁive a mwa osi
  ʒε fini də ʁεve dy mwɛ̃ puʁ oʒuʁdɥi
 • Syllabes Phonétique : Keke Ma Kité

  kə=kə=ma=ki=te 5
  ʒə=vu=lə=di 4
  sa=də=vε=a=ʁi=ve=a=mwa=o=si 10
  ʒə=lə=vwa=jε=ʁε=ve=dynəo=tʁə=fi=jə=dəp=ɥi=lɔ̃=tɑ̃ 14

  kə=kə=ε=ta=jœ=ʁə 6
  ʒə=nə=sε=zu 4
  o=pʁε=dœ̃=no=tʁə=kœ=ʁə 7
  e=lwɛ̃=də=nu 4
  a=kœjiʁ=do=tʁə=flœ=ʁə 6
  e=do=tʁə=ʁɑ̃=de=vu 6

  mwa=ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=lε=va=ɡə 8
  dɔ̃=la=mεʁ=e=kʁa=zə=lε=ʁo=ʃe 9
  e=ʒə=vu=dʁε=kə=lə=kal=mə 8
  vjε=nə-a=bi=te=ma=sɔ=li=ty=də 10

  kə=kə=ma=ki=te 5
  ʒə=vu=lə=di 4
  u=i=sε=ta=ʁi=ve=a=mwa=o=si 10
  a=fɔʁsə=də=ʁε=ve=dy=nəo=tʁə=fi=jə=dəp=ɥi=lɔ̃=tɑ̃ 14

  kə=kə=ma=ki=te 5
  sε=tʁo=fa=si=lə 5
  sε=la=fɛ̃=dy=pʁɛ̃=tɑ̃=sɔ=lεj=fʁa=ʒilə 10

  a=lɔʁ=mwa=ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=lε=va=ɡə 10
  dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=kεl=kə=ʃo=zə=a=bu=ʒe 10
  il=e=tε=tɑ̃=dʁə=e=so=va=ʒə 9
  e=lə=vwa=la=ki=sə=ʁa=kɔ̃=tə 9

  kə=kə=ma=ki=te 5
  a=la=fɛ̃=dy=pʁɛ̃=tɑ̃ 6

  kə=kə=ma=ki=te 5
  ʒə=vu=lə=di 4
  u=i=sε=ta=ʁi=ve=a=mwa=o=si 10
  ʒε=fi=nidə=ʁε=ve=dy=mwɛ̃=puʁ=o=ʒuʁ=dɥi 11

PostScriptum

pr keke

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/09/2004 00:00Tsilia

Ca ressemble à une chanson de Céline Dion. C’est marrant.

Auteur de Poésie
08/12/2004 00:0019434

c vrai que la rssemblance est. . . frappante !
tu as mis ’keke’ pr ’il’
lol