Poeme-France : Lecture Écrit Amitié

Poeme : Iris

Poème Amitié
Publié le 02/10/2005 01:01

L'écrit contient 166 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 3 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Mel017

Iris

Iris, toi jolie fleur
Tu es dans mon cœur
Je t’aime comme ma propre sœur

Iris, tu sais calmer mes peurs
Souvent tes mots apaisent mon cœur
Lui qui trop souvent pleure

Iris, tu fais beaucoup pour moi
Méme si peut-être tu t’en doutes pas
Je te crois, j’ai confiance en toi

Iris, je te souhaite beaucoup de bonheur
Avec l’elu de ton cœur
J’espère que votre chemin sera rempli de bonheur

Iris, je t’ai rencontré
Depuis, ma vie je vais la faire changer
Parce que tes paroles vont m’y aider

Iris, j’ai tant de choses à te dire
Que ce poème risque de ne plus finir
Mais je m’en fou car ça me fait plaisir

Iris, je t’écrit tout ça
Car je crois en toi
Aujourd’hui je peux enfin dire que ça va

Iris, je vais m’arrêter là
En te prometant que ma peine s’en ira
Et ce, grâce à toi
 • Pieds Hyphénique: Iris

  iris=toi=jo=lie=fleur 5
  tu=es=dans=mon=cœur 5
  je=taime=comme=ma=pro=pre=sœur 7

  iris=tu=sais=cal=mer=mes=peurs 7
  souvent=tes=mots=a=pai=sent=mon=cœur 8
  lui=qui=trop=sou=vent=pleure 6

  iris=tu=fais=beau=coup=pour=moi 7
  méme=si=peut=têtre=tu=ten=dou=tes=pas 9
  je=te=crois=jai=con=fianceen=toi 7

  iris=je=te=sou=haite=beau=coup=de=bon=heur 10
  a=vec=le=lu=de=ton=cœur 7
  jes=père=que=vo=tre=che=min=se=ra=rem=pli=de=bon=heur 14

  iris=je=tai=ren=con=tré 6
  de=puis=ma=vie=je=vais=la=faire=chan=ger 10
  par=ce=que=tes=pa=roles=vont=my=ai=der 10

  iris=jai=tant=de=cho=ses=à=te=di=re 10
  que=ce=po=ème=ris=que=de=ne=plus=fi=nir 11
  mais=je=men=fou=car=ça=me=fait=plai=sir 10

  iris=je=té=crit=tout=ça 6
  car=je=crois=en=toi 5
  au=jourdhui=je=peux=en=fin=dire=que=ça=va 10

  iris=je=vais=mar=rê=ter=là 7
  en=te=prome=tant=que=ma=pei=ne=sen=i=ra 11
  et=ce=grâ=ce=à=toi 6
 • Phonétique : Iris

  iʁi, twa ʒɔli flœʁ
  ty ε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  ʒə tεmə kɔmə ma pʁɔpʁə sœʁ

  iʁi, ty sε kalme mε pœʁ
  suvɑ̃ tε moz- apεze mɔ̃ kœʁ
  lɥi ki tʁo suvɑ̃ plœʁə

  iʁi, ty fε boku puʁ mwa
  memə si pø tεtʁə ty tɑ̃ dutə pa
  ʒə tə kʁwa, ʒε kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ twa

  iʁi, ʒə tə suεtə boku də bɔnœʁ
  avεk ləly də tɔ̃ kœʁ
  ʒεspεʁə kə vɔtʁə ʃəmɛ̃ səʁa ʁɑ̃pli də bɔnœʁ

  iʁi, ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  dəpɥi, ma vi ʒə vε la fεʁə ʃɑ̃ʒe
  paʁsə kə tε paʁɔlə vɔ̃ mi εde

  iʁi, ʒε tɑ̃ də ʃozəz- a tə diʁə
  kə sə pɔεmə ʁiskə də nə plys finiʁ
  mε ʒə mɑ̃ fu kaʁ sa mə fε plεziʁ

  iʁi, ʒə tekʁi tu sa
  kaʁ ʒə kʁwaz- ɑ̃ twa
  oʒuʁdɥi ʒə pøz- ɑ̃fɛ̃ diʁə kə sa va

  iʁi, ʒə vε maʁεte la
  ɑ̃ tə pʁɔmətɑ̃ kə ma pεnə sɑ̃n- iʁa
  e sə, ɡʁasə a twa
 • Pieds Phonétique : Iris

  i=ʁi=twa=ʒɔ=li=flœ=ʁə 7
  ty=ε=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 6
  ʒə=tε=mə=kɔmə=ma=pʁɔ=pʁə=sœʁ 8

  i=ʁi=ty=sε=kal=me=mε=pœʁ 8
  su=vɑ̃=tε=mo=za=pε=ze=mɔ̃=kœʁ 9
  lɥi=ki=tʁo=su=vɑ̃=plœ=ʁə 7

  i=ʁi=ty=fε=bo=ku=puʁ=mwa 8
  me=mə=si=pøtεtʁə=ty=tɑ̃=du=tə=pa 9
  ʒə=tə=kʁwa=ʒε=kɔ̃=fjɑ̃sə=ɑ̃=twa 8

  i=ʁi=ʒə=tə=su=εtə=bo=ku=də=bɔ=nœʁ 11
  a=vεk=lə=ly=də=tɔ̃=kœ=ʁə 8
  ʒεs=pεʁə=kə=vɔ=tʁə=ʃə=mɛ̃=sə=ʁa=ʁɑ̃=pli=də=bɔ=nœʁ 14

  i=ʁi=ʒə=tε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 7
  dəp=ɥi=maviʒə=vε=la=fε=ʁə=ʃɑ̃=ʒe 9
  paʁsə=kə=tε=pa=ʁɔlə=vɔ̃=mi=ε=de 9

  i=ʁi=ʒε=tɑ̃də=ʃo=zə=za=tə=diʁə 9
  kə=sə=pɔ=εmə=ʁis=kə=də=nə=plys=fi=niʁ 11
  mεʒə=mɑ̃=fu=kaʁ=sa=mə=fε=plε=ziʁ 9

  i=ʁi=ʒə=te=kʁi=tu=sa 7
  kaʁ=ʒə=kʁwa=zɑ̃=twa 5
  o=ʒuʁ=dɥiʒə=pø=zɑ̃=fɛ̃=di=ʁə=kə=sa=va 11

  i=ʁi=ʒə=vε=ma=ʁε=te=la 8
  ɑ̃tə=pʁɔ=mə=tɑ̃=kə=ma=pε=nə=sɑ̃=ni=ʁa 11
  e=sə=ɡʁa=sə=a=twa 6

PostScriptum

Tu me dédie tant de poème que celui là est pour toi ; )
(k) (k) (k) (k) (k)

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/10/2005 01:27Undomielfe

C’est trop beau l’amitié... Alors ben que çà dure pour toujours car
c’est l’une des choses qui nous aide à affronter les embûches de la vie.

Auteur de Poésie
02/10/2005 01:36Mel017

T’a raison sans les amis on ne serait rien...
meci à toi 😉

Auteur de Poésie
02/10/2005 03:19Petite Puce (F)

Joli déclaration d’amitié.
Garde la precieusement.
Amitié (F)