Poeme : Sacrifice

Sacrifice

Sacrifice

Ce matin encore,
Alors que je m’éveillais,
Mon cœur au fond de moi arborait,
Une petite mine atristée,

Quelques instants, je fermais les yeux,
Me laissant apparaître tes beauux verts,
Et là, mon cœur devint radieux,
Doucement, je quittais cet univers,

Aujourd’hui, près de moi tu étais,
Tu tentais de m’amuser et moi je riais,
Tu m’as prise dans tes bras, le bonheur me comblait,
Quelle belle complicité qu’est l’amitié,

Mais pourquoi n’y a t-il pas en toi,
Quelques sentiments pour moi ?
Il est dur pour moi d’être aussi proche de toi,
Et de ne pas pouvoir libérer ce qu’il y a au fond de moi,

Si pour ne pas te perdre, il faut être ton amie,
Alors j’accepte avec plaisir,
Afin de garder à l’infinie,
En moi gravé tes doux sourires,

Je ferais ce qui sera necessaire,
Pour rester auprès de toi,
Même s’il me faut enfuir cet amour en Terre,
Je suis prête à tout pour toi.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Sacrifice

  sa=cri=fi=ce 4

  ce=ma=tin=en=co=re 6
  a=lors=que=je=mé=veillais 6
  mon=cœur=au=fond=de=moi=ar=bo=rait 9
  u=ne=pe=ti=te=mi=ne=a=tris=tée 10

  quel=ques=ins=tants=je=fer=mais=les=y=eux 10
  me=lais=sant=ap=pa=raî=tre=tes=beauux=verts 10
  et=là=mon=cœur=de=vint=ra=dieux 8
  dou=ce=ment=je=quit=tais=cet=u=ni=vers 10

  au=jourd=hui=près=de=moi=tu=é=tais 9
  tu=ten=tais=de=ma=mu=ser=et=moi=je=riais 11
  tu=mas=prise=dans=tes=bras=le=bon=heur=me=com=blait 12
  quel=le=bel=le=com=pli=ci=té=quest=la=mi=tié 12

  mais=pour=quoi=ny=a=t=il=pas=en=toi 10
  quel=ques=sen=ti=ments=pour=moi 7
  il=est=dur=pour=moi=dêtreaus=si=pro=che=de=toi 11
  et=de=ne=pas=pou=voir=li=bé=rer=ce=quil=y=a=au=fond=de=moi 17

  si=pour=ne=pas=te=perdre=il=faut=ê=tre=ton=a=mie 13
  a=lors=jac=cep=te=a=vec=plai=sir 9
  a=fin=de=gar=der=à=lin=fi=nie 9
  en=moi=gra=vé=tes=doux=sou=ri=res 9

  je=fe=rais=ce=qui=se=ra=ne=ces=saire 10
  pour=res=ter=au=près=de=toi 7
  même=sil=me=faut=en=fu=ir=cet=a=mour=en=terre 12
  je=suis=prê=te=à=tout=pour=toi 8
 • Phonétique : Sacrifice

  sakʁifisə

  sə matɛ̃ ɑ̃kɔʁə,
  alɔʁ kə ʒə mevεjε,
  mɔ̃ kœʁ o fɔ̃ də mwa aʁbɔʁε,
  ynə pətitə minə atʁiste,

  kεlkz- ɛ̃stɑ̃, ʒə fεʁmε lεz- iø,
  mə lεsɑ̃ apaʁεtʁə tε boyks vεʁ,
  e la, mɔ̃ kœʁ dəvɛ̃ ʁadjø,
  dusəmɑ̃, ʒə kitε sεt ynive,

  oʒuʁdɥi, pʁε də mwa ty etε,
  ty tɑ̃tε də mamyze e mwa ʒə ʁjε,
  ty ma pʁizə dɑ̃ tε bʁa, lə bɔnœʁ mə kɔ̃blε,
  kεllə bεllə kɔ̃plisite kε lamitje,

  mε puʁkwa ni a te il pa ɑ̃ twa,
  kεlk sɑ̃timɑ̃ puʁ mwa ?
  il ε dyʁ puʁ mwa dεtʁə osi pʁoʃə də twa,
  e də nə pa puvwaʁ libeʁe sə kil i a o fɔ̃ də mwa,

  si puʁ nə pa tə pεʁdʁə, il fo εtʁə tɔ̃n- ami,
  alɔʁ ʒaksεptə avεk plεziʁ,
  afɛ̃ də ɡaʁde a lɛ̃fini,
  ɑ̃ mwa ɡʁave tε du suʁiʁə,

  ʒə fəʁε sə ki səʁa nəsesεʁə,
  puʁ ʁεste opʁε də twa,
  mεmə sil mə fo ɑ̃fɥiʁ sεt amuʁ ɑ̃ teʁə,
  ʒə sɥi pʁεtə a tu puʁ twa.
 • Syllabes Phonétique : Sacrifice

  sa=kʁi=fi=sə 4

  sə=ma=tɛ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə 6
  a=lɔʁ=kə=ʒə=me=vε=j=ε 8
  mɔ̃=kœʁ=o=fɔ̃də=mwa=aʁ=bɔ=ʁε 8
  ynə=pə=ti=tə=mi=nəa=tʁis=te 8

  kεl=kzɛ̃s=tɑ̃=ʒə=fεʁ=mε=lε=ziø 8
  mə=lε=sɑ̃=a=paʁεtʁə=tε=bo=yks=vεʁ 9
  e=la=mɔ̃=kœʁ=də=vɛ̃=ʁa=djø 8
  dusə=mɑ̃=ʒə=ki=tε=sεt=y=ni=veʁ 9

  o=ʒuʁ=dɥi=pʁεdə=mwa=ty=e=tε 8
  ty=tɑ̃=tεdə=ma=my=ze=e=mwa=ʒə=ʁjε 10
  ty=ma=pʁizə=dɑ̃=tε=bʁa=lə=bɔ=nœʁ=mə=kɔ̃=blε 12
  kεllə=bεl=lə=kɔ̃=pli=si=te=kε=la=mi=tje 11

  mε=puʁ=kwa=ni=a=te=il=pa=ɑ̃=twa 10
  kεl=kə=sɑ̃=ti=mɑ̃=puʁ=mwa 7
  il=ε=dyʁ=puʁ=mwadεtʁəo=si=pʁo=ʃə=də=twa 10
  e=də=nə=pa=pu=vwaʁ=li=be=ʁe=sə=kil=i=a=o=fɔ̃də=mwa 16

  si=puʁnə=pa=tə=pεʁ=dʁə=il=fo=ε=tʁə=tɔ̃=na=mi 13
  a=lɔʁ=ʒak=sεp=təa=vεk=plε=ziʁ 8
  a=fɛ̃də=ɡaʁ=de=a=lɛ̃=fi=ni 8
  ɑ̃=mwa=ɡʁa=ve=tε=du=su=ʁiʁə 8

  ʒə=fə=ʁεsə=ki=sə=ʁa=nə=se=sεʁə 9
  puʁ=ʁεs=te=o=pʁε=də=twa 7
  mεmə=sil=mə=fo=ɑ̃f=ɥiʁ=sεt=a=muʁ=ɑ̃=te=ʁə 12
  ʒə=sɥi=pʁε=tə=a=tu=puʁ=twa 8

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/06/2006 22:49(F) Tite Fée (F)

contente davoir lu ce poeme. . . ilk est touchant!
tite fee