Poeme : Detournement De Mineurs

Detournement De Mineurs

On s’est connu un 17 janvier

J’avais tous juste 13 ans tombé amoureuse d’une jeune homme de 18 ans
Si fragile si sensible si jeune fille en un baiser il m’a fait grandir
Peut etre devenir une femme je ne sais pas je me sens mieux, nouvelle, heureuse
D’etre aimé. le matin une voix sur ton repondeurqui te dis je t’aime mon amour ! ! !

On s’est fiancée le 4 fevrier

Un sor a 21h20 mon téléphone a sonné en regardant le numéro jai sursauté
Et jai decroché…
Cette jolie petite voie « bonsoir mon amour »
Tu m’as dit je veux te demander une chose c’etait lors d’une fete
Tu m’as poser la question et la je me suis dit ke tu avais perdu la tête
Perdu de mes emotions jai dit « oui »
Et je ne lai pas regretter

Tu m’as enfilé a bague le 27 mars

Eh oui plus dun mois aprés tu m’as demander en mariage
Jai dit oui mais en uen seconde jai pensé a l’age
Qui nous separait
Tu tai agenoué devant moi et jai dit en tremblant ce jolie petit oui tout discret reflet
De ma personnalité tu m’as embrasser et nous etions fiancér pour la vie…

On s’est quitter mi juin

Javais peur jen pouvais plus malgré nos fiançailles on ne se voyait pas mais jamais
Les jetaime a distance ne me plaisit plus jai pris mon telephone et en un texto je tai
Kitter…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Detournement De Mineurs

  on=sest=con=nu=un=dix=sept=jan=vi=er 10

  ja=vais=tous=jus=te=treizeans=tom=bé=a=mou=reu=se=du=ne=jeu=ne=hom=me=de=dix=hu=it=ans 23
  si=fra=gile=si=sen=si=ble=si=jeu=ne=filleen=un=bai=ser=il=ma=fait=gran=dir 19
  peut=e=tre=de=ve=nir=une=fem=me=je=ne=sais=pas=je=me=sens=mieux=nou=vel=le=heu=reuse 22
  de=treai=mé=le=ma=tin=une=voix=sur=ton=re=pon=deur=qui=te=dis=je=tai=me=mon=a=mour 22

  on=sest=fi=an=cée=le=qua=tre=fe=vrier 10

  un=sor=a=vingt=et=un=h=vingt=mon=té=lé=phonea=son=né=en=re=gar=dant=le=nu=mé=ro=jai=sur=sau=té 26
  et=jai=de=cro=ché 5
  cette=jo=lie=pe=ti=te=voie=bon=soir=mon=a=mour 12
  tu=mas=dit=je=veux=te=de=man=der=une=cho=se=ce=tait=lors=du=ne=fete 18
  tu=mas=po=ser=la=ques=ti=on=et=la=je=me=suis=dit=ke=tu=a=vais=per=du=la=tête 22
  per=du=de=mes=e=mo=ti=ons=jai=dit=oui 11
  et=je=ne=lai=pas=re=gret=ter 8

  tu=mas=en=fi=lé=a=ba=gue=le=vingt=sept=mars 12

  eh=oui=plus=dun=mois=a=prés=tu=mas=de=man=der=en=ma=ri=a=ge 17
  jai=dit=oui=mais=en=uen=se=con=de=jai=pen=sé=a=la=ge 15
  qui=nous=se=pa=rait 5
  tu=tai=age=noué=de=vant=moi=et=jai=dit=en=trem=blant=ce=jo=lie=pe=tit=oui=tout=dis=cret=re=flet 24
  de=ma=per=son=na=li=té=tu=mas=em=bras=ser=et=nous=e=ti=ons=fian=cér=pour=la=vie 22

  on=sest=quit=ter=mi=juin 6

  ja=vais=peur=jen=pou=vais=plus=mal=gré=nos=fian=çail=les=on=ne=se=vo=yait=pas=mais=ja=mais 22
  les=je=taimea=dis=tan=ce=ne=me=plai=sit=plus=jai=pris=mon=te=le=pho=ne=et=en=un=tex=to=je=tai 25
  kit=ter 2
 • Phonétique : Detournement De Mineurs

  ɔ̃ sε kɔny œ̃ di- sεt ʒɑ̃vje

  ʒavε tus ʒystə tʁεzə ɑ̃ tɔ̃be amuʁøzə dynə ʒənə ɔmə də diz- ɥit ɑ̃
  si fʁaʒilə si sɑ̃siblə si ʒənə fijə ɑ̃n- œ̃ bεze il ma fε ɡʁɑ̃diʁ
  pø εtʁə dəvəniʁ ynə famə ʒə nə sε pa ʒə mə sɑ̃s mjø, nuvεllə, œʁøzə
  dεtʁə εme. lə matɛ̃ ynə vwa syʁ tɔ̃ ʁəpɔ̃dəʁki tə di ʒə tεmə mɔ̃n- amuʁ ! ! !

  ɔ̃ sε fjɑ̃se lə katʁə fεvʁje

  œ̃ sɔʁ a vɛ̃t- e œ̃ aʃ vɛ̃ mɔ̃ telefɔnə a sɔne ɑ̃ ʁəɡaʁdɑ̃ lə nymeʁo ʒε syʁsote
  e ʒε dəkʁoʃe…
  sεtə ʒɔli pətitə vwaə « bɔ̃swaʁ mɔ̃n- amuʁ »
  ty ma di ʒə vø tə dəmɑ̃de ynə ʃozə sətε lɔʁ dynə fətə
  ty ma poze la kεstjɔ̃ e la ʒə mə sɥi di kə ty avε pεʁdy la tεtə
  pεʁdy də mεz- əmɔsjɔ̃ ʒε dit « ui »
  e ʒə nə lε pa ʁəɡʁεte

  ty ma ɑ̃file a baɡ lə vɛ̃t- sεt maʁs

  ε ui plys dœ̃ mwaz- apʁe ty ma dəmɑ̃de ɑ̃ maʁjaʒə
  ʒε di ui mεz- ɑ̃n- ɥεn səɡɔ̃də ʒε pɑ̃se a laʒə
  ki nu səpaʁε
  ty tε aʒənue dəvɑ̃ mwa e ʒε di ɑ̃ tʁɑ̃blɑ̃ sə ʒɔli pəti ui tu diskʁε ʁəflε
  də ma pεʁsɔnalite ty ma ɑ̃bʁase e nuz- əsjɔ̃ fjɑ̃seʁ puʁ la vi…

  ɔ̃ sε kite mi ʒɥɛ̃

  ʒavε pœʁ ʒεn puvε plys malɡʁe no fjɑ̃sajəz- ɔ̃ nə sə vwajε pa mε ʒamε
  lε ʒətεmə a distɑ̃sə nə mə plεzi plys ʒε pʁi mɔ̃ təlεfɔnə e ɑ̃n- œ̃ tεksto ʒə tε
  kite…
 • Syllabes Phonétique : Detournement De Mineurs

  ɔ̃=sε=kɔ=ny=œ̃=di=sεt=ʒɑ̃=vj=e 10

  ʒa=vε=tus=ʒys=tə=tʁεzə=ɑ̃=tɔ̃=be=a=mu=ʁø=zə=dy=nə=ʒə=nə=ɔ=mə=də=diz=ɥ=it=ɑ̃ 24
  si=fʁa=ʒi=lə=si=sɑ̃=si=blə=si=ʒə=nə=fi=jə=ɑ̃=nœ̃=bε=ze=il=ma=fε=ɡʁɑ̃=diʁ 22
  pø=ε=tʁə=də=və=niʁ=y=nə=fa=mə=ʒə=nə=sε=pa=ʒə=mə=sɑ̃s=mjø=nu=vεl=lə=œ=ʁø=zə 24
  dε=tʁə=ε=me=lə=ma=tɛ̃=y=nə=vwa=syʁ=tɔ̃=ʁə=pɔ̃=dəʁ=ki=tə=di=ʒə=tε=mə=mɔ̃=na=muʁ 24

  ɔ̃=sε=fj=ɑ̃=se=lə=ka=tʁə=fε=vʁj=e 11

  œ̃=sɔʁ=a=vɛ̃=te=œ̃=aʃ=vɛ̃=mɔ̃=te=le=fɔnəa=sɔ=ne=ɑ̃=ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=lə=ny=me=ʁo=ʒε=syʁ=so=te 26
  e=ʒε=də=kʁo=ʃe 5
  sε=tə=ʒɔ=li=pə=ti=tə=vwa=ə=bɔ̃=swaʁ=mɔ̃=na=muʁ 14
  ty=ma=di=ʒə=vø=tə=də=mɑ̃=de=y=nə=ʃo=zə=sə=tε=lɔʁ=dy=nə=fə=tə 20
  ty=ma=po=ze=la=kεs=tj=ɔ̃=e=la=ʒə=mə=sɥi=di=kə=ty=a=vε=pεʁ=dy=la=tε=tə 23
  pεʁ=dy=də=mεzə=mɔ=sjɔ̃=ʒε=dit=u=i 10
  e=ʒə=nə=lε=pa=ʁə=ɡʁε=te 8

  ty=ma=ɑ̃=fi=le=a=baɡ=lə=vɛ̃t=sεt=maʁs 11

  ε=ui=plys=dœ̃=mwa=za=pʁe=ty=madə=mɑ̃=de=ɑ̃=ma=ʁjaʒə 14
  ʒε=di=ui=mε=zɑ̃n=ɥεn=sə=ɡɔ̃də=ʒε=pɑ̃=se=a=laʒə 13
  ki=nu=sə=pa=ʁε 5
  ty=tε=aʒə=nu=e=də=vɑ̃=mwa=e=ʒε=di=ɑ̃=tʁɑ̃=blɑ̃=sə=ʒɔ=li=pə=ti=ui=tu=dis=kʁε=ʁə=flε 25
  də=ma=pεʁ=sɔ=na=li=te=ty=ma=ɑ̃=bʁase=e=nu=zə=sjɔ̃=fjɑ̃=seʁ=puʁ=la=vi 20

  ɔ̃=sε=ki=te=mi=ʒɥɛ̃ 6

  ʒa=vε=pœʁ=ʒεn=pu=vε=plys=mal=ɡʁe=no=fjɑ̃=sajə=zɔ̃nə=sə=vwa=jε=pa=mε=ʒa=mε 20
  lεʒə=tε=məa=dis=tɑ̃=sə=nə=mə=plε=zi=plys=ʒε=pʁi=mɔ̃=tə=lε=fɔ=nə=e=ɑ̃=nœ̃=tεk=sto=ʒə=tε 25
  ki=te 2

PostScriptum

ce poeme fait parti de moi bisous a tous

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/05/2005 16:04Phoen

Il n’y a rien a dire sur ce poème...a part bravo^^

Auteur de Poésie
25/05/2005 18:59Loick

tres joli je te promet que je sui triste
continue comme ca !!
Bizouuu

Auteur de Poésie
29/05/2005 09:31Mystérieuse Cécile

Tres joli poeme meme si triste a la fois.. Tu es si jeune prend
le temps de connaitre les gens de vivre avec avant d’etre unis
de la sorte... Bisous
Amitiés

Poème Amour
Publié le 16/03/2005 16:18

L'écrit contient 254 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Melis

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs