Poème-France.com

Poeme : De Ton Corps A Mon Corps.De Ton Corps A Mon Corps.

Tu as cette lueur sauvage dans tes yeux mi brun-mi vert,
Quand dans les miens on lit le trouble de la mer.

Tes mains sont douces et voyageuses,
Quand les miennes sont déjà crispées et peureuses.

Tes cheveux d’ebenes contre mes cheveux de platine,
Ta jolie frange exigeante contre mes boucles libertines.

Ta peau teintée aux lueurs de l’Egypte,
C’est moi qui te contemple depuis des siècles du haut des pyramides,
La peau bien cachée de ton dieu Râ.

Grande, jambes d’acier, lisses et pièges ou j’aimerai m’enchevetrer,
Moi petite colombe qui ne mange pas assez.

Ta nuque brûlante surplombant tout un corps strict et sensuel,
Me domine d’une tête et me donne du zèle.

Ta voix alto surprend ma voix soprano,
Ta voix magistrale qui sollicite ma voix plus calme.
Ton corps indolent et froid me parait inerte à mes appels à l’amour,
Pourtant je te chante tous les jours mes chansons ou je te crie au secours,
Est-ce que la portée de mes partitions est trop courte ?

Me suis-je trompée de route ?
J’ai cherché à m’echapper du piège de ton charme,
Mais il est le plus cruel et à chaque pas il me désarme.

Je ne peux n’y avancer ni reculer dans le corridor qui me mène à toi.
Quand j’essaie de faire demi-tour,
Mon cœur me tiraille et je m’écroule.
Et quand j’essaie d’avance fièrement,
C’est ma gorge qui se tend.

Je n’ai jamais été la fille autour de qui le monde tourne,
Mais pour un jour seulement je refuse que tu te détournes.
J’aimerai être au centre de ton monde,
Et j’aimerai que ton attention pour moi soit la plus profonde.

Je n’aurai pas de relâche,
Je suis las d’être lâche.
Nos deux corps sont si différents,
Mais le mien n’y est pas indifférent.
Je sais déjà que mes mains tremblent de rencontrer les tiennes,
Et que mes lèvres sont largement pire qu’elles.

Je t’offrirai mille milliers de mélis-mélos,
Pour juste un de ta peau contre ma peau.
Melly-Mellow

PostScriptum

Comme le fredonne Cali, « Je suis pendu à vos lèvres, espérant le mot. . Espérant le oui qui sauverait ma vie. [… ] Je suis pendu à votre cou, dans le plus beau de mes rêves, mais je ne me réveille jamais près de vous. . [… ] C’est quand le bonheur ? [… ] Je suis tendu, c’est aujourd’hui, que je viens vous offrir ma vie. Peut-être oserai-je parler, à quelqu’un d’autre que mes pieds. . ».


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty a sεtə lɥœʁ sovaʒə dɑ̃ tεz- iø mi bʁœ̃ mi vεʁ,
kɑ̃ dɑ̃ lε mjɛ̃z- ɔ̃ li lə tʁublə də la mεʁ.

tε mɛ̃ sɔ̃ dusəz- e vwajaʒøzə,
kɑ̃ lε mjεnə sɔ̃ deʒa kʁispez- e pəʁøzə.

tε ʃəvø dəbənə kɔ̃tʁə mε ʃəvø də platinə,
ta ʒɔli fʁɑ̃ʒə εɡziʒɑ̃tə kɔ̃tʁə mε buklə libεʁtinə.

ta po tɛ̃te o lɥœʁ də ləʒiptə,
sε mwa ki tə kɔ̃tɑ̃plə dəpɥi dε sjεklə dy-o dε piʁamidə,
la po bjɛ̃ kaʃe də tɔ̃ djø ʁa.

ɡʁɑ̃də, ʒɑ̃bə dasje, lisəz- e pjεʒəz- u ʒεməʁε mɑ̃ʃəvεtʁe,
mwa pətitə kɔlɔ̃bə ki nə mɑ̃ʒə pa ase.

ta nykə bʁylɑ̃tə syʁplɔ̃bɑ̃ tut- œ̃ kɔʁ stʁikt e sɑ̃sɥεl,
mə dɔminə dynə tεtə e mə dɔnə dy zεlə.

ta vwa alto syʁpʁɑ̃ ma vwa sɔpʁano,
ta vwa maʒistʁalə ki sɔlisitə ma vwa plys kalmə.
tɔ̃ kɔʁz- ɛ̃dɔle e fʁwa mə paʁε inεʁtə a mεz- apεlz- a lamuʁ,
puʁtɑ̃ ʒə tə ʃɑ̃tə tus lε ʒuʁ mε ʃɑ̃sɔ̃z- u ʒə tə kʁi o səkuʁ,
ε sə kə la pɔʁte də mε paʁtisjɔ̃z- ε tʁo kuʁtə ?

mə sɥi ʒə tʁɔ̃pe də ʁutə ?
ʒε ʃεʁʃe a mεʃape dy pjεʒə də tɔ̃ ʃaʁmə,
mεz- il ε lə plys kʁyεl e a ʃakə pa il mə dezaʁmə.

ʒə nə pø ni avɑ̃se ni ʁəkyle dɑ̃ lə kɔʁidɔʁ ki mə mεnə a twa.
kɑ̃ ʒesε də fεʁə dəmi tuʁ,
mɔ̃ kœʁ mə tiʁajə e ʒə mekʁulə.
e kɑ̃ ʒesε davɑ̃sə fjεʁəmɑ̃,
sε ma ɡɔʁʒə ki sə tɑ̃.

ʒə nε ʒamεz- ete la fijə otuʁ də ki lə mɔ̃də tuʁnə,
mε puʁ œ̃ ʒuʁ sələmɑ̃ ʒə ʁəfyzə kə ty tə detuʁnə.
ʒεməʁε εtʁə o sɑ̃tʁə də tɔ̃ mɔ̃də,
e ʒεməʁε kə tɔ̃n- atɑ̃sjɔ̃ puʁ mwa swa la plys pʁɔfɔ̃də.

ʒə noʁε pa də ʁəlaʃə,
ʒə sɥi las dεtʁə laʃə.
no dø kɔʁ sɔ̃ si difeʁɑ̃,
mε lə mjɛ̃ ni ε pa ɛ̃difeʁɑ̃.
ʒə sε deʒa kə mε mɛ̃ tʁɑ̃ble də ʁɑ̃kɔ̃tʁe lε tjεnə,
e kə mε lεvʁə- sɔ̃ laʁʒəmɑ̃ piʁə kεllə.

ʒə tɔfʁiʁε milə milje də meli melo,
puʁ ʒystə œ̃ də ta po kɔ̃tʁə ma po.