Poème-France.com

Poeme : MilleniumMillenium

L’an deux mille est tout proche et dans une semaine
L’homme avec de la chance s’apercevra enfin
De la futilité de ses croyances urbaines
Plein de bonnes volontés, et tout cela en vain

La fin du monde est proche, médisent les prophètes
S’appuyant sur de trop scabreuses théories
Pensant sincèrement dans leurs petites têtes
Qu’un chiffre insignifiant pourrait changer nos vies

Et pourtant je les crois, mais pour d’autres raisons
Il me semble en effet que notre monde court
Vers l’inéluctable dénouement et gageons
Que l’an trois mille ne verra poindre son jour

Etant donné que deux mille ans de connerie
Ont déjà largement entaché notre histoire
Je ne vois pas comment, et après tout tant pis
L’homme évitera mes rêves prémonitoires

Mais enfin je m’excuse, et au lieu d’un poème
Ce n’est qu’un dur brûlot outragé que j’écris
Et puis l’heure est joyeuse, voyez comme ils aiment
Leurs existences mornes, leurs passionnantes vies…

Cet an deux mille dont le monde entier attend
Un renouveau d’espoir, d’amour et de tendresse
J’ai peur qu’il ne nous faille attendre bien longtemps
Avant qu’effectivement il porte l’allégresse

Hélas en vérité, j’ai peur d’avoir raison
En traînant dans la boue l’espérance d’autrui
En effet, en ce jour, qui se bouge le fion
Pour semer les graines dont tous veulent le fruit ?

En bref l’an deux mille, à mon sens n’existe
Que dans l’imaginaire des gens qui sont rêveurs
Car ce n’est qu’un chiffre, je le dis, et persiste
A penser que demain ne peut être meilleur

Car il est un peu tard pour la bonne volonté
N’était-il pas possible, à l’homme il y a dix ans
De commencer à faire mieux ? Non, car trop pressé
Ce dernier préfère gaspiller ses talents

Alors je ne veux plus en entendre parler
De ce millenium, tant et tant attendu
Qu’il s’en vienne et que l’on commence à laver
Les nombreuses merdes que l’on a répandu.

Tib 26/12 3h00.
Mémébut

PostScriptum

Voici un texte acide écrit dans un hôtel à Angoulême, le soir de la tempête de 99


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lɑ̃ dø milə ε tu pʁoʃə e dɑ̃z- ynə səmεnə
lɔmə avεk də la ʃɑ̃sə sapεʁsεvʁa ɑ̃fɛ̃
də la fytilite də sε kʁwajɑ̃səz- yʁbεnə
plɛ̃ də bɔnə vɔlɔ̃te, e tu səla ɑ̃ vɛ̃

la fɛ̃ dy mɔ̃də ε pʁoʃə, medize lε pʁɔfεtə
sapyiɑ̃ syʁ də tʁo skabʁøzə teɔʁi
pɑ̃sɑ̃ sɛ̃sεʁəmɑ̃ dɑ̃ lœʁ pətitə tεtə
kœ̃ ʃifʁə ɛ̃siɲifjɑ̃ puʁʁε ʃɑ̃ʒe no vi

e puʁtɑ̃ ʒə lε kʁwa, mε puʁ dotʁə- ʁεzɔ̃
il mə sɑ̃blə ɑ̃n- efε kə nɔtʁə mɔ̃də kuʁ
vεʁ linelyktablə denuəmɑ̃ e ɡaʒɔ̃
kə lɑ̃ tʁwa milə nə veʁa pwɛ̃dʁə sɔ̃ ʒuʁ

ətɑ̃ dɔne kə dø milə ɑ̃ də kɔnəʁi
ɔ̃ deʒa laʁʒəmɑ̃ ɑ̃taʃe nɔtʁə istwaʁə
ʒə nə vwa pa kɔmɑ̃, e apʁε tu tɑ̃ pi
lɔmə evitəʁa mε ʁεvə pʁemɔnitwaʁə

mεz- ɑ̃fɛ̃ ʒə mεkskyzə, e o ljø dœ̃ pɔεmə
sə nε kœ̃ dyʁ bʁylo utʁaʒe kə ʒekʁi
e pɥi lœʁ ε ʒwajøzə, vwaje kɔmə ilz- εme
lœʁz- εɡzistɑ̃sə mɔʁnə, lœʁ pasjɔnɑ̃tə vi…

sεt ɑ̃ dø milə dɔ̃ lə mɔ̃də ɑ̃tje atɑ̃
œ̃ ʁənuvo dεspwaʁ, damuʁ e də tɑ̃dʁεsə
ʒε pœʁ kil nə nu fajə atɑ̃dʁə bjɛ̃ lɔ̃tɑ̃
avɑ̃ kefεktivəmɑ̃ il pɔʁtə laleɡʁεsə

elaz- ɑ̃ veʁite, ʒε pœʁ davwaʁ ʁεzɔ̃
ɑ̃ tʁεnɑ̃ dɑ̃ la bu lεspeʁɑ̃sə dotʁɥi
ɑ̃n- efε, ɑ̃ sə ʒuʁ, ki sə buʒə lə fjɔ̃
puʁ səme lε ɡʁεnə dɔ̃ tus vəle lə fʁɥi ?

ɑ̃ bʁεf lɑ̃ dø milə, a mɔ̃ sɑ̃s nεɡzistə
kə dɑ̃ limaʒinεʁə dε ʒɑ̃ ki sɔ̃ ʁεvœʁ
kaʁ sə nε kœ̃ ʃifʁə, ʒə lə di, e pεʁsistə
a pɑ̃se kə dəmɛ̃ nə pø εtʁə mεjœʁ

kaʁ il εt- œ̃ pø taʁ puʁ la bɔnə vɔlɔ̃te
netε til pa pɔsiblə, a lɔmə il i a diz- ɑ̃
də kɔmɑ̃se a fεʁə mjø ? nɔ̃, kaʁ tʁo pʁese
sə dεʁnje pʁefεʁə ɡaspije sε talɑ̃

alɔʁ ʒə nə vø plysz- ɑ̃n- ɑ̃tɑ̃dʁə paʁle
də sə milnjɔm, tɑ̃ e tɑ̃ atɑ̃dy
kil sɑ̃ vjεnə e kə lɔ̃ kɔmɑ̃sə a lave
lε nɔ̃bʁøzə mεʁdə- kə lɔ̃n- a ʁepɑ̃dy.

tib vɛ̃t- si- slaʃ duzə tʁwa aʃ zeʁo zeʁo.