Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Repos

Poème Amour
Publié le 27/05/2004 00:00

L'écrit contient 312 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Mémébut

Repos

Voluptueux et suave, je me glisse en secret,
Au cœur le plus profond de ton étreinte offerte,
Et depuis là, transi, je ne reconnais plus,
Celui que j’étais lors, avant que de t’aimer,
Je ne saurais plus dire si de soie ou d’acier
Fut forgé ou tissé ce qui est en mon cœur,
La plus fidèle essence qui me meut désormais
Me permettra sans doute d’être celui des tiens
Qui saura mieux t’aimer qu’une armée de fidèles,
La force qui est mienne est par ta main semée
Aux quatre coins du monde où mes sens me guident
Jusqu’à mon but ultime, celui d’abandonner
Ma force et ma passion aux pieds de ta grandeur.
Offert et alangui, désormais je suis tien…
Sur la rivière de sel où je pleure en secret
D’avoir tant été celui qui, seul, s’en va,
Rechercher sans relâche la voie de sa lumière ;
Il me semble qu’enfin, je vois poindre en ce jour
Une lueur d’espoir, signe de mon repos :
Je t’ai enfin trouvé, et ce simple constat,
Me remplit tout d’à coup d’une juste stupeur
Il me paraît inouï de te voir en mes bras,
Aimante, abandonnée, et si belle, et si douce,
Que je ne sais plus bien si je dois continuer
A chercher en ce monde meilleure raison d’être.
Il me suffit enfin de tenir en mes mains
Ton cou, tes bras, tes hanches, pour sentir en mon sein,
Combien fort est l’amour qui me retient à toi.
Désormais tu puis être, si ton cœur le réclame,
La plus forte et plus vraie de mes respirations,
Le souffle de ma vie et l’espoir de ma quête,
Le repos du guerrier que je fus en ton nom,
Et que je resterais, par-delà les orages…

Tib, 1er Mai 2004
 • Pieds Hyphénique: Repos

  vo=lup=tueux=et=suave=je=me=glis=se=en=se=cret 12
  au=cœur=le=plus=pro=fond=de=ton=é=treinte=of=ferte 12
  et=de=puis=là=tran=si=je=ne=re=con=nais=plus 12
  ce=lui=que=jé=tais=lors=a=vant=que=de=tai=mer 12
  je=ne=sau=rais=plus=dire=si=de=soie=ou=da=cier 12
  fut=for=gé=ou=tis=sé=ce=qui=est=en=mon=cœur 12
  la=plus=fi=dèlees=sen=ce=qui=me=meut=dé=sor=mais 12
  me=per=met=tra=sans=doute=dê=tre=ce=lui=des=tiens 12
  qui=sau=ra=mieux=tai=mer=quune=ar=mée=de=fi=dèles 12
  la=for=ce=qui=est=mienne=est=par=ta=main=se=mée 12
  aux=qua=tre=coins=du=mon=de=où=mes=sens=me=guident 12
  jus=quà=mon=but=ul=time=ce=lui=da=ban=don=ner 12
  ma=force=et=ma=pas=sion=aux=pieds=de=ta=gran=deur 12
  of=fert=et=a=lan=gui=dé=sor=mais=je=suis=tien 12
  sur=la=ri=vière=de=sel=où=je=pleu=reen=se=cret 12
  da=voir=tant=é=té=ce=lui=qui=seul=sen=va 11
  re=cher=cher=sans=re=lâ=che=la=voie=de=sa=lu=mière 13
  il=me=sem=ble=quen=fin=je=vois=poindre=en=ce=jour 12
  u=ne=lueur=des=poir=si=gne=de=mon=re=pos 11
  je=tai=en=fin=trou=vé=et=ce=sim=ple=cons=tat 12
  me=rem=plit=tout=dà=coup=du=ne=jus=te=stu=peur 12
  il=me=pa=raît=i=nouï=de=te=voir=en=mes=bras 12
  ai=mante=a=ban=don=née=et=si=bel=le=et=si=douce 13
  que=je=ne=sais=plus=bien=si=je=dois=con=ti=nuer 12
  a=cher=cher=en=ce=mon=de=meilleu=re=rai=son=dêtre 12
  il=me=suf=fit=en=fin=de=te=nir=en=mes=mains 12
  ton=cou=tes=bras=tes=hanches=pour=sen=tir=en=mon=sein 12
  com=bien=fort=est=la=mour=qui=me=re=ti=ent=à=toi 13
  dé=sor=mais=tu=puis=être=si=ton=cœur=le=ré=clame 12
  la=plus=forte=et=plus=vraie=de=mes=res=pi=ra=tions 12
  le=souf=fle=de=ma=vie=et=les=poir=de=ma=quête 12
  le=re=pos=du=guer=rier=que=je=fus=en=ton=nom 12
  et=que=je=res=te=rais=par=de=là=les=o=rages 12

  tib=vir=gu=le=un=er=mai=deux=mil=le=qua=tre 12
 • Phonétique : Repos

  vɔlyptɥøz- e sɥavə, ʒə mə ɡlisə ɑ̃ sεkʁε,
  o kœʁ lə plys pʁɔfɔ̃ də tɔ̃n- etʁɛ̃tə ɔfεʁtə,
  e dəpɥi la, tʁɑ̃zi, ʒə nə ʁəkɔnε plys,
  səlɥi kə ʒetε lɔʁ, avɑ̃ kə də tεme,
  ʒə nə soʁε plys diʁə si də swa u dasje
  fy fɔʁʒe u tise sə ki εt- ɑ̃ mɔ̃ kœʁ,
  la plys fidεlə esɑ̃sə ki mə mø dezɔʁmε
  mə pεʁmεtʁa sɑ̃ dutə dεtʁə səlɥi dε tjɛ̃
  ki soʁa mjø tεme kynə aʁme də fidεlə,
  la fɔʁsə ki ε mjεnə ε paʁ ta mɛ̃ səme
  o katʁə kwɛ̃ dy mɔ̃də u mε sɑ̃s mə ɡide
  ʒyska mɔ̃ byt yltimə, səlɥi dabɑ̃dɔne
  ma fɔʁsə e ma pasjɔ̃ o pje də ta ɡʁɑ̃dœʁ.
  ɔfεʁ e alɑ̃ɡi, dezɔʁmε ʒə sɥi tjɛ̃…
  syʁ la ʁivjεʁə də sεl u ʒə plœʁə ɑ̃ sεkʁε
  davwaʁ tɑ̃ ete səlɥi ki, səl, sɑ̃ va,
  ʁəʃεʁʃe sɑ̃ ʁəlaʃə la vwa də sa lymjεʁə,
  il mə sɑ̃blə kɑ̃fɛ̃, ʒə vwa pwɛ̃dʁə ɑ̃ sə ʒuʁ
  ynə lɥœʁ dεspwaʁ, siɲə də mɔ̃ ʁəpo :
  ʒə tε ɑ̃fɛ̃ tʁuve, e sə sɛ̃plə kɔ̃sta,
  mə ʁɑ̃pli tu da ku dynə ʒystə stypœʁ
  il mə paʁε inui də tə vwaʁ ɑ̃ mε bʁa,
  εmɑ̃tə, abɑ̃dɔne, e si bεllə, e si dusə,
  kə ʒə nə sε plys bjɛ̃ si ʒə dwa kɔ̃tinɥe
  a ʃεʁʃe ɑ̃ sə mɔ̃də mεjəʁə ʁεzɔ̃ dεtʁə.
  il mə syfi ɑ̃fɛ̃ də təniʁ ɑ̃ mε mɛ̃
  tɔ̃ ku, tε bʁa, tεz- ɑ̃ʃə, puʁ sɑ̃tiʁ ɑ̃ mɔ̃ sɛ̃,
  kɔ̃bjɛ̃ fɔʁ ε lamuʁ ki mə ʁətjɛ̃ a twa.
  dezɔʁmε ty pɥiz- εtʁə, si tɔ̃ kœʁ lə ʁeklamə,
  la plys fɔʁtə e plys vʁε də mε ʁεspiʁasjɔ̃,
  lə suflə də ma vi e lεspwaʁ də ma kεtə,
  lə ʁəpo dy ɡeʁje kə ʒə fy ɑ̃ tɔ̃ nɔ̃,
  e kə ʒə ʁεstəʁε, paʁ dəla lεz- ɔʁaʒə…

  tib viʁɡylə œ̃n- e mε dø milə katʁə
 • Pieds Phonétique : Repos

  vɔ=lyp=tɥø=ze=sɥavə=ʒə=mə=ɡli=sə=ɑ̃=sε=kʁε 12
  o=kœʁ=lə=plys=pʁɔ=fɔ̃də=tɔ̃=ne=tʁɛ̃=tə=ɔ=fεʁtə 12
  e=dəp=ɥi=la=tʁɑ̃=zi=ʒə=nə=ʁə=kɔ=nε=plys 12
  səl=ɥi=kə=ʒe=tε=lɔʁ=a=vɑ̃=kə=də=tε=me 12
  ʒə=nə=so=ʁε=plys=diʁə=si=də=swa=u=da=sje 12
  fy=fɔʁ=ʒe=u=ti=sə=sə=ki=ε=tɑ̃=mɔ̃=kœʁ 12
  la=plys=fi=dεləe=sɑ̃=sə=ki=mə=mø=de=zɔʁ=mε 12
  mə=pεʁ=mε=tʁa=sɑ̃=dutə=dε=tʁə=səl=ɥi=dε=tjɛ̃ 12
  ki=so=ʁa=mjø=tε=me=kynə=aʁ=me=də=fi=dεlə 12
  la=fɔʁ=sə=ki=ε=mjεnə=ε=paʁ=ta=mɛ̃=sə=me 12
  o=ka=tʁə=kwɛ̃=dy=mɔ̃də=u=mε=sɑ̃s=mə=ɡi=de 12
  ʒys=ka=mɔ̃=byt=yl=timə=səl=ɥi=da=bɑ̃=dɔ=ne 12
  ma=fɔʁsə=e=ma=pa=sjɔ̃=o=pje=də=ta=ɡʁɑ̃=dœʁ 12
  ɔ=fεʁ=e=a=lɑ̃=ɡi=de=zɔʁ=mε=ʒə=sɥi=tjɛ̃ 12
  syʁ=la=ʁi=vjεʁə=də=sεl=u=ʒə=plœʁə=ɑ̃=sε=kʁε 12
  da=vwaʁ=tɑ̃=e=te=səl=ɥi=ki=səl=sɑ̃=va 11
  ʁə=ʃεʁ=ʃe=sɑ̃=ʁə=laʃə=la=vwa=də=sa=ly=mjεʁə 12
  il=mə=sɑ̃=blə=kɑ̃=fɛ̃ʒə=vwa=pwɛ̃=dʁə=ɑ̃=sə=ʒuʁ 12
  y=nə=lɥœ=ʁə=dεs=pwaʁ=si=ɲə=də=mɔ̃=ʁə=po 12
  ʒə=tε=ɑ̃=fɛ̃=tʁu=ve=e=sə=sɛ̃=plə=kɔ̃s=ta 12
  mə=ʁɑ̃=pli=tu=da=ku=dy=nə=ʒys=tə=sty=pœʁ 12
  il=mə=pa=ʁε=i=nu=idə=tə=vwaʁ=ɑ̃=mε=bʁa 12
  ε=mɑ̃tə=a=bɑ̃=dɔ=ne=e=si=bεl=lə=e=sidusə 12
  kə=ʒə=nə=sε=plys=bjɛ̃=si=ʒə=dwa=kɔ̃=tin=ɥe 12
  a=ʃεʁ=ʃe=ɑ̃=sə=mɔ̃də=mε=jə=ʁə=ʁε=zɔ̃=dεtʁə 12
  il=mə=sy=fi=ɑ̃=fɛ̃=də=tə=niʁ=ɑ̃=mε=mɛ̃ 12
  tɔ̃=ku=tε=bʁa=tε=zɑ̃ʃə=puʁ=sɑ̃=tiʁ=ɑ̃=mɔ̃=sɛ̃ 12
  kɔ̃=bjɛ̃=fɔʁ=ε=la=muʁ=kimə=ʁə=tj=ɛ̃=a=twa 12
  de=zɔʁ=mε=ty=pɥi=zεtʁə=si=tɔ̃=kœʁ=lə=ʁe=klamə 12
  la=plys=fɔʁtəe=plys=vʁε=də=mε=ʁεs=pi=ʁa=s=jɔ̃ 12
  lə=su=flə=də=ma=vi=e=lεs=pwaʁ=də=ma=kεtə 12
  lə=ʁə=po=dy=ɡe=ʁje=kə=ʒə=fy=ɑ̃=tɔ̃=nɔ̃ 12
  e=kə=ʒə=ʁεs=tə=ʁε=paʁ=də=la=lε=zɔ=ʁaʒə 12

  tib=viʁ=ɡy=lə=œ̃=ne=mε=dø=mi=lə=ka=tʁə 12

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.