Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Toujours Pas Le Moment De Flancher

Poème - Sans Thème -
Publié le 27/05/2004 00:00

L'écrit contient 221 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Mémébut

Toujours Pas Le Moment De Flancher

Je suis vicieux et je n’hésite pas longtemps
Avant d’exiger de ma victime asservie
Le pire des outrages, en effet, et céans
Ces strophes, méfies-t’en, elles sont pour toi Fanny

Figures-toi que telle au corbeau de la fable
Tu te feras bientôt piéger à mes supplices
Tu verras que je suis sans être un homme à fables
Un triste demoiseau, dépourvu d’artifices

Mais enfin, il le faut, j’abonde en idées belles
Et d’un seul coup je m’apprête à faire outrage
A l’éducation que mes parents voulurent telle
Qu’il ne me fût permis de prouver cet adage :

« Qui s’y frotte s’y pique ! », et la proximité
Qui nous unit fait de toi charmante voisine
Une proie idéale à mes serres acérées
Je m’en vais de ce pas dérouter la routine

En effet, il y a peu, j’étais encore sage
Et faisant la fierté de mes doux géniteurs
L’on me trouvait toujours, ce quel que soit mon âge
Tout à fait bien élevé, je fais lors leur malheur !

En effet implorant, je me jette à tes pieds
Pour exiger du fond du cœur de mes entrailles
Que tu m’offres une clope, sinon je vais crever
Et tu le regretteras, jusqu’à tes funérailles

Tib, 31/12, 22h30
 • Pieds Hyphénique: Toujours Pas Le Moment De Flancher

  je=suis=vi=cieux=et=je=n=hé=site=pas=long=temps 12
  avant=dexi=ger=de=ma=vic=ti=me=as=ser=vie 11
  le=pi=re=des=ou=trages=en=ef=fet=et=cé=ans 12
  ces=strophes=mé=fies=ten=el=les=sont=pour=toi=fan=ny 12

  fi=gures=toi=que=tel=le=au=cor=beau=de=la=fable 12
  tu=te=fe=ras=bien=tôt=pié=ger=à=mes=sup=plices 12
  tu=ver=ras=que=je=suis=sans=êtreun=hom=me=à=fables 12
  un=tris=te=de=moi=seau=dé=pour=vu=dar=ti=fices 12

  mais=en=fin=il=le=faut=ja=bonde=en=i=dées=belles 12
  et=dun=seul=coup=je=map=prête=à=fai=re=ou=trage 12
  a=lé=du=ca=tion=que=mes=parents=vou=lu=rent=telle 12
  quil=ne=me=fût=per=mis=de=prou=ver=cet=a=dage 12

  qui=sy=frot=te=sy=pi=que=et=la=proxi=mi=té 13
  qui=nous=u=nit=fait=de=toi=char=man=te=voi=sine 12
  une=proie=i=dé=a=leà=mes=ser=res=a=cé=rées 12
  je=men=vais=de=ce=pas=dé=rou=ter=la=rou=tine 12

  en=ef=fet=il=y=a=peu=jé=tais=en=core=sage 12
  et=fai=sant=la=fier=té=de=mes=doux=gé=ni=teurs 12
  lon=me=trou=vait=tou=jours=ce=quel=que=soit=mon=âge 12
  tout=à=fait=bien=éle=vé=je=fais=lors=leur=mal=heur 12

  en=ef=fet=im=plo=rant=je=me=jette=à=tes=pieds 12
  pour=exi=ger=du=fond=du=cœur=de=mes=en=trail=les 12
  que=tu=mof=fres=une=clo=pe=si=non=je=vais=cre=ver 13
  et=tu=le=re=grette=ras=jus=quà=tes=fu=né=railles 12

  tib=vir=gule=tren=teet=un=s=la=sh=dou=ze=vir=gu=le=vingt=deux=h=trente 18
 • Phonétique : Toujours Pas Le Moment De Flancher

  ʒə sɥi visjøz- e ʒə nezitə pa lɔ̃tɑ̃
  avɑ̃ dεɡziʒe də ma viktimə asεʁvi
  lə piʁə dεz- utʁaʒə, ɑ̃n- efε, e seɑ̃
  sε stʁɔfə, mefi tɑ̃, εllə sɔ̃ puʁ twa fani

  fiɡyʁə twa kə tεllə o kɔʁbo də la fablə
  ty tə fəʁa bjɛ̃to pjeʒe a mε syplisə
  ty veʁa kə ʒə sɥi sɑ̃z- εtʁə œ̃n- ɔmə a fablə
  œ̃ tʁistə dəmwazo, depuʁvy daʁtifisə

  mεz- ɑ̃fɛ̃, il lə fo, ʒabɔ̃də ɑ̃n- ide bεllə
  e dœ̃ səl ku ʒə mapʁεtə a fεʁə utʁaʒə
  a ledykasjɔ̃ kə mε paʁɑ̃ vulyʁe tεllə
  kil nə mə fy pεʁmi də pʁuve sεt adaʒə :

  « ki si fʁɔtə si pikə ! », e la pʁɔksimite
  ki nuz- yni fε də twa ʃaʁmɑ̃tə vwazinə
  ynə pʁwa idealə a mε seʁəz- aseʁe
  ʒə mɑ̃ vε də sə pa deʁute la ʁutinə

  ɑ̃n- efε, il i a pø, ʒetεz- ɑ̃kɔʁə saʒə
  e fəzɑ̃ la fjεʁte də mε du ʒenitœʁ
  lɔ̃ mə tʁuvε tuʒuʁ, sə kεl kə swa mɔ̃n- aʒə
  tut- a fε bjɛ̃ eləve, ʒə fε lɔʁ lœʁ malœʁ !

  ɑ̃n- efε ɛ̃plɔʁɑ̃, ʒə mə ʒεtə a tε pje
  puʁ εɡziʒe dy fɔ̃ dy kœʁ də mεz- ɑ̃tʁajə
  kə ty mɔfʁəz- ynə klɔpə, sinɔ̃ ʒə vε kʁəve
  e ty lə ʁəɡʁεtəʁa, ʒyska tε fyneʁajə

  tib viʁɡylə tʁɑ̃tə e œ̃ slaʃ duzə viʁɡylə vɛ̃t- dø aʃ tʁɑ̃tə
 • Pieds Phonétique : Toujours Pas Le Moment De Flancher

  ʒə=sɥi=vi=sj=ø=ze=ʒə=ne=zi=tə=pa=lɔ̃=tɑ̃ 13
  a=vɑ̃=dεɡ=zi=ʒe=də=ma=vik=ti=mə=a=sεʁ=vi 13
  lə=pi=ʁə=dε=zu=tʁa=ʒə=ɑ̃=ne=fε=e=se=ɑ̃ 13
  sε=stʁɔ=fə=me=fi=tɑ̃=εl=lə=sɔ̃=puʁ=twa=fa=ni 13

  fi=ɡy=ʁə=twa=kə=tεl=lə=o=kɔʁ=bo=də=la=fa=blə 14
  ty=tə=fə=ʁa=bj=ɛ̃=to=pje=ʒe=a=mε=sy=plis=ə 14
  ty=ve=ʁa=kə=ʒə=sɥi=sɑ̃=zε=tʁə=œ̃=nɔ=mə=a=fablə 14
  œ̃=tʁis=tə=də=mwa=zo=de=puʁ=vy=daʁ=ti=fis=ə 13

  mε=zɑ̃=fɛ̃=il=lə=fo=ʒa=bɔ̃=də=ɑ̃=ni=de=bεl=lə 14
  e=dœ̃=səl=ku=ʒə=ma=pʁε=tə=a=fε=ʁə=u=tʁa=ʒə 14
  a=le=dy=ka=sjɔ̃=kə=mε=pa=ʁɑ̃=vu=ly=ʁe=tεl=lə 14
  kil=nə=mə=fy=pεʁ=mi=də=pʁu=ve=sεt=a=da=ʒə 13

  ki=si=fʁɔ=tə=si=pi=kə=e=la=pʁɔk=si=mi=te 14
  ki=nu=zy=ni=fε=də=twa=ʃaʁ=mɑ̃=tə=vwa=zi=nə 13
  y=nə=pʁwa=i=de=a=lə=a=mε=se=ʁə=za=se=ʁe 14
  ʒə=mɑ̃=vε=də=sə=pa=de=ʁu=te=la=ʁu=ti=nə 13

  ɑ̃=ne=fε=il=i=a=pø=ʒe=tε=zɑ̃=kɔ=ʁə=sa=ʒə 14
  e=fə=zɑ̃=la=fjεʁ=te=də=mε=du=ʒe=ni=tœ=ʁə 13
  lɔ̃=mə=tʁu=vε=tu=ʒuʁ=sə=kεl=kə=swa=mɔ̃=na=ʒə 13
  tu=ta=fε=bj=ɛ̃=e=lə=ve=ʒə=fε=lɔʁ=lœʁ=ma=lœʁ 14

  ɑ̃=ne=fε=ɛ̃=plɔ=ʁɑ̃=ʒə=mə=ʒε=tə=a=tε=pj=e 14
  puʁ=εɡ=zi=ʒe=dy=fɔ̃=dy=kœ=ʁə=də=mε=zɑ̃=tʁa=jə 14
  kə=ty=mɔ=fʁə=zy=nə=klɔ=pə=si=nɔ̃=ʒə=vε=kʁə=ve 14
  e=ty=lə=ʁə=ɡʁε=tə=ʁa=ʒys=ka=tε=fy=ne=ʁa=jə 14

  tib=viʁ=ɡylə=tʁɑ̃=təe=œ̃=slaʃ=du=zə=viʁ=ɡy=lə=vɛ̃t=dø=aʃ=tʁɑ̃tə 16

PostScriptum

Suit du précédent « Pas le moment de flancher. . . »,
celui-ci s’est glissé sur la même nappe que le précédent. . .

P. S : Pour ceux qui se poseraient quand même la question : oui, ca a marché !

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/05/2004 00:00Xander

trés jolie poéme moi j’adore ce style bravo
amicalement des cieux du dream maker