Poeme : Troisième Couche…

Troisième Couche…

L’homme fut ainsi fait que de par sa nature
L’instinct, à tout moment peut prendre le dessus,
Si bien que prestement, il part à vive allure
Diminuer la pression qui le hante dedans

Dans ce lieu accueillant, il trouv’ra bon asile
Perpétuant ainsi l’antique tradition
Qui veut que tout à coup sa vie semble futile
Au regard de l’instant, juste inhibition

Sur place il trouvera les outils nécessaires
Pour accomplir la tâche, ce en bonne et due forme
Que son corps lui réclame, et qui lentement desserre
Les muscles concernés, avant qu’ils ne s’endorment

Là pendant le répit, parfois occasionné
Par quelques menues pauses au milieu de l’effort
Il pourra se lancer dans la quête acharnée
D’une idée de génie, et sans perdre le Nord

En effet en ces lieux niche l’inspiration
Qui trop cruellement lui fait toujours défaut
Lorsqu’il en a besoin, dure vexation
De n’pouvoir à loisir faire marcher son cerveau

Ainsi l’idée lui vient, et s’il a, comme il sied
Le discernement qui convient à ses desseins
Il pourra, en partant, j’espère se rappeler
De l’illumination qu’il eut sur le bassin

Mais la vie est cruelle, et quand l’heure s’en vient
Où la tache accomplie, il doit se relever
Du trône si accueillant, il ne reste plus rien
Que des bribes éparses d’une lumineuse idée

Alors il s’en retourne à sa morne existence
Dommage, se dit-il, que je n’ai pu noter
La voie de la raison, la vérité intense
Qui se trouve en ces lieux, et qu’on n’peut exporter

A toi, fidèle lecteur, qui te targue en ces lieux
D’avoir les idées claires et de justes pensées,
Notes, notes à foison, je ne connais pas mieux
Comme utile moyen de tout se rappeler

Tib

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Troisième Couche…

  lhom=me=fut=ain=si=fait=que=de=par=sa=na=ture 12
  lins=tinct=à=tout=mo=ment=peut=pren=dre=le=des=sus 12
  si=bien=que=pres=te=ment=il=part=à=vive=al=lure 12
  di=mi=nuer=la=pres=sion=qui=le=han=te=de=dans 12

  dans=ce=lieu=ac=cueillant=il=trou=vra=bon=a=si=le 12
  per=pé=tuant=ain=si=lan=ti=que=tra=di=ti=on 12
  qui=veut=que=tout=à=coup=sa=vie=sem=ble=fu=tile 12
  au=re=gard=de=lins=tant=jus=te=in=hi=bi=tion 12

  sur=place=il=trou=ve=ra=les=ou=tils=né=ces=saires 12
  pour=ac=com=plir=la=tâ=che=ceen=bonne=et=due=forme 12
  que=son=corps=lui=ré=clame=et=qui=len=te=ment=des=serre 13
  les=mus=cles=con=cer=nés=a=vant=quils=ne=sen=dorment 12

  là=pen=dant=le=ré=pit=par=fois=oc=ca=sion=né 12
  par=quel=ques=me=nues=pauses=au=mi=lieu=de=lef=fort 12
  il=pour=ra=se=lan=cer=dans=la=quête=a=char=née 12
  dune=i=dée=de=gé=nie=et=sans=per=dre=le=nord 12

  en=ef=fet=en=ces=lieux=ni=che=lins=pi=ra=tion 12
  qui=trop=cru=el=le=ment=lui=fait=tou=jours=dé=faut 12
  lors=quil=en=a=be=soin=du=re=vexa=ti=on 11
  de=n=pou=voir=à=loi=sir=faire=mar=cher=son=cer=veau 13

  ain=si=li=dée=lui=vient=et=sil=a=comme=il=sied 12
  le=dis=cer=ne=ment=qui=con=vient=à=ses=des=seins 12
  il=pour=ra=en=par=tant=jes=père=se=rap=pe=ler 12
  de=lil=lu=mi=na=tion=quil=eut=sur=le=bas=sin 12

  mais=la=vie=est=cruel=le=et=quand=l=heure=sen=vient 12
  où=la=tache=ac=com=plie=il=doit=se=re=le=ver 12
  du=trô=ne=si=ac=cueillant=il=ne=res=te=plus=rien 12
  que=des=bribes=é=par=ses=du=ne=lu=mi=neu=se=i=dée 14

  a=lors=il=sen=re=tourne=à=sa=mor=ne=exis=tence 12
  dom=ma=ge=se=dit=til=que=je=nai=pu=no=ter 12
  la=voie=de=la=rai=son=la=vé=ri=té=in=tense 12
  qui=se=trouveen=ces=lieux=et=quon=n=peut=ex=por=ter 12

  a=toi=fi=dèle=lec=teur=qui=te=tar=gueen=ces=lieux 12
  da=voir=les=i=dées=claires=et=de=jus=tes=pen=sées 12
  notes=no=tes=à=foi=son=je=ne=con=nais=pas=mieux 12
  com=me=u=ti=le=moyen=de=tout=se=rap=pe=ler 12

  tib 1
 • Phonétique : Troisième Couche…

  lɔmə fy ɛ̃si fε kə də paʁ sa natyʁə
  lɛ̃stɛ̃, a tu mɔmɑ̃ pø pʁɑ̃dʁə lə dəsy,
  si bjɛ̃ kə pʁεstəmɑ̃, il paʁ a vivə alyʁə
  diminɥe la pʁesjɔ̃ ki lə-ɑ̃tə dədɑ̃

  dɑ̃ sə ljø akœjɑ̃, il tʁuvʁa bɔ̃ azilə
  pεʁpetɥɑ̃ ɛ̃si lɑ̃tikə tʁadisjɔ̃
  ki vø kə tut- a ku sa vi sɑ̃blə fytilə
  o ʁəɡaʁ də lɛ̃stɑ̃, ʒystə inibisjɔ̃

  syʁ plasə il tʁuvəʁa lεz- uti nesesεʁə
  puʁ akɔ̃pliʁ la taʃə, sə ɑ̃ bɔnə e dɥ fɔʁmə
  kə sɔ̃ kɔʁ lɥi ʁeklamə, e ki lɑ̃təmɑ̃ deseʁə
  lε mysklə kɔ̃sεʁne, avɑ̃ kil nə sɑ̃dɔʁme

  la pɑ̃dɑ̃ lə ʁepi, paʁfwaz- ɔkazjɔne
  paʁ kεlk mənɥ pozəz- o miljø də lefɔʁ
  il puʁʁa sə lɑ̃se dɑ̃ la kεtə aʃaʁne
  dynə ide də ʒeni, e sɑ̃ pεʁdʁə lə nɔʁ

  ɑ̃n- efε ɑ̃ sε ljø niʃə lɛ̃spiʁasjɔ̃
  ki tʁo kʁyεllmɑ̃ lɥi fε tuʒuʁ defo
  lɔʁskil ɑ̃n- a bəzwɛ̃, dyʁə vεksasjɔ̃
  də npuvwaʁ a lwaziʁ fεʁə maʁʃe sɔ̃ sεʁvo

  ɛ̃si lide lɥi vjɛ̃, e sil a, kɔmə il sjε
  lə disεʁnəmɑ̃ ki kɔ̃vjɛ̃ a sε desɛ̃
  il puʁʁa, ɑ̃ paʁtɑ̃, ʒεspεʁə sə ʁapəle
  də lilyminasjɔ̃ kil y syʁ lə basɛ̃

  mε la vi ε kʁyεllə, e kɑ̃ lœʁ sɑ̃ vjɛ̃
  u la taʃə akɔ̃pli, il dwa sə ʁələve
  dy tʁonə si akœjɑ̃, il nə ʁεstə plys ʁjɛ̃
  kə dε bʁibəz- epaʁsə- dynə lyminøzə ide

  alɔʁz- il sɑ̃ ʁətuʁnə a sa mɔʁnə εɡzistɑ̃sə
  dɔmaʒə, sə di til, kə ʒə nε py nɔte
  la vwa də la ʁεzɔ̃, la veʁite ɛ̃tɑ̃sə
  ki sə tʁuvə ɑ̃ sε ljø, e kɔ̃ npø εkspɔʁte

  a twa, fidεlə lεktœʁ, ki tə taʁɡ ɑ̃ sε ljø
  davwaʁ lεz- ide klεʁəz- e də ʒystə pɑ̃se,
  nɔtə, nɔtəz- a fwazɔ̃, ʒə nə kɔnε pa mjø
  kɔmə ytilə mwajɛ̃ də tu sə ʁapəle

  tib
 • Syllabes Phonétique : Troisième Couche…

  lɔ=mə=fy=ɛ̃=si=fε=kə=də=paʁ=sa=na=tyʁə 12
  lɛ̃s=tɛ̃=a=tu=mɔ=mɑ̃=pø=pʁɑ̃=dʁə=lə=də=sy 12
  si=bjɛ̃kə=pʁεs=tə=mɑ̃=il=paʁ=a=vi=və=a=lyʁə 12
  di=min=ɥe=la=pʁe=sjɔ̃=ki=lə-ɑ̃=tə=də=dɑ̃ 12

  dɑ̃=sə=ljø=a=kœjɑ̃=il=tʁu=vʁa=bɔ̃=a=zi=lə 12
  pεʁ=pet=ɥɑ̃=ɛ̃=si=lɑ̃=ti=kə=tʁa=di=s=jɔ̃ 12
  ki=vø=kə=tu=ta=ku=sa=vi=sɑ̃=blə=fy=tilə 12
  o=ʁə=ɡaʁ=də=lɛ̃s=tɑ̃=ʒys=tə=i=ni=bi=sjɔ̃ 12

  syʁ=plasə=il=tʁu=və=ʁa=lε=zu=ti=ne=se=sεʁə 12
  puʁ=a=kɔ̃=pliʁ=la=taʃə=səɑ̃=bɔ=nə=e=dɥ=fɔʁmə 12
  kə=sɔ̃=kɔʁ=lɥi=ʁe=klamə=e=ki=lɑ̃=tə=mɑ̃=de=se=ʁə 14
  lε=mys=klə=kɔ̃=sεʁ=ne=a=vɑ̃=kil=nə=sɑ̃=dɔʁ=me 13

  la=pɑ̃=dɑ̃=lə=ʁe=pi=paʁ=fwa=zɔ=ka=zjɔ=ne 12
  paʁ=kεl=kə=mənɥ=po=zə=zo=mi=ljø=də=le=fɔʁ 12
  il=puʁ=ʁasə=lɑ̃=se=dɑ̃=la=kε=tə=a=ʃaʁ=ne 12
  dynə=i=de=də=ʒe=ni=e=sɑ̃=pεʁ=dʁə=lə=nɔʁ 12

  ɑ̃=ne=fε=ɑ̃=sε=ljø=ni=ʃə=lɛ̃s=pi=ʁa=sjɔ̃ 12
  ki=tʁo=kʁy=εl=lmɑ̃=lɥi=fε=tu=ʒuʁ=de=fo 11
  lɔʁ=skil=ɑ̃=na=bə=zwɛ̃=dy=ʁə=vεk=sa=sj=ɔ̃ 12
  də=npu=vwaʁ=a=lwa=ziʁ=fεʁə=maʁ=ʃe=sɔ̃=sεʁ=vo 12

  ɛ̃=si=li=de=lɥi=vjɛ̃=e=sil=a=kɔmə=il=sjε 12
  lə=di=sεʁ=nə=mɑ̃=ki=kɔ̃=vjɛ̃=a=sε=de=sɛ̃ 12
  il=puʁ=ʁa=ɑ̃=paʁ=tɑ̃=ʒεs=pεʁə=sə=ʁa=pə=le 12
  də=li=ly=mi=na=sjɔ̃=kil=y=syʁ=lə=ba=sɛ̃ 12

  mε=la=vi=ε=kʁy=εl=lə=e=kɑ̃=lœʁ=sɑ̃=vjɛ̃ 12
  u=la=taʃə=a=kɔ̃=pli=il=dwa=sə=ʁə=lə=ve 12
  dy=tʁo=nə=si=a=kœjɑ̃=il=nə=ʁεs=tə=plys=ʁjɛ̃ 12
  kə=dε=bʁibə=ze=paʁ=sə=dy=nə=ly=mi=nø=zə=i=de 14

  a=lɔʁ=zil=sɑ̃ʁə=tuʁ=nə=a=sa=mɔʁ=nə=εɡ=zistɑ̃sə 12
  dɔ=ma=ʒə=sə=di=til=kə=ʒə=nε=py=nɔ=te 12
  la=vwa=də=la=ʁε=zɔ̃=la=ve=ʁi=te=ɛ̃=tɑ̃sə 12
  kisə=tʁu=və=ɑ̃=sε=ljø=e=kɔ̃=npø=εk=spɔʁ=te 12

  a=twa=fi=dεlə=lεk=tœʁ=ki=tə=taʁɡ=ɑ̃=sε=ljø 12
  da=vwaʁ=lε=zi=de=klεʁə=ze=də=ʒys=tə=pɑ̃=se 12
  nɔtə=nɔ=tə=za=fwa=zɔ̃=ʒə=nə=kɔ=nε=pa=mjø 12
  kɔmə=y=ti=lə=mwa=jɛ̃=də=tu=sə=ʁa=pə=le 12

  tib 1

PostScriptum

Et enfin, le troisième !

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
01/10/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.