Univers de poésie d'un auteur

Poème:Hérault Des Temps Passés

Le Poème

Perdu dans le torrent glacé de tous les maux
Ceux-là même qui tuent, noyant dans leur oubli
Les pensées qui s’éteignent comme un vieux brûlot
Mes mots se taisent il ne me reste que l’écrit

A celle que j’aimais, que j’aimerais toujours
J’aurais voulu donner plus que ma propre vie
Mais dans le sombre vide qui me sert de jour
Il ne me reste plus que des bribes d’ennui

Perdu dans ce néant, je me demande alors
Pourquoi est-ce arrivé ? Quelle part de moi-même
Ai-je tant délaissé pour que ce soir encore
Au milieu de l’abîme je veux crier que j’aime ?

Et la vie continue, plastique et dérisoire
Les minutes s’allongent, deviennent semaines
Dans tous les miroirs où je cherche ton regard
Je ne récolte que l’amer de ma peine

Et tout dire en un mot, partir à l’horizon
Incertain et fatal, mais si doux et si pur
Qu’on s’y perdrait, c’est sûr, loin de tout saint patron
Bercé dans l’illusion de l’incroyable azur

Quand je vois tomber les murs de servitude
Qui trop longtemps m’avaient privé de toute joie
Je n’ai plus dans le cœur trop de lassitudes
Et je ne suis plus seul, tu es auprès de moi

Mon amour sur la voie de ta vie je m’immole
A ce feu dévorant que tes lèvres font naître
Purifiant d’un coup les trop vieilles idoles
D’aveugle que j’étais, désormais je puis être

Celui qui voit, qui sait, je ferais de tes mots
Les plus belles prières, et des cœurs blessés
Transis d’amours passées je me ferais l’hérault
Je serais l’épaule sur laquelle compter

Je me ferais, s’il faut, plus dur que le rocher
Et sur l’autel fumant, baigné de ta lueur
Je viendrais déposer, dépourvu de fierté
Les fruits de ma croisade, accomplie dans l’honneur.

Celui d’avoir servi une si juste cause
Me suffit si ta voix éclaire mon chemin
Et quand je reviendrais, permets-moi, si je l’oses,
De te dire combien ton cœur a pris le mien.

Tib, Dim 23/02, nuit.
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Que ton retour soit fête,
Autant que ton absence
Fut d’une longueur funeste

Poeme de Mémébut

Poète Mémébut

Mémébut a publié sur le site 12 écrits. Mémébut est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Hérault Des Temps Passésper=du=dans=le=tor=rent=gla=cé=de=tous=les=maux 12
ceux=là=mê=me=qui=tuent=noy=ant=dans=leur=ou=bli 12
les=pen=sées=qui=sé=teignent=com=me=un=vieux=brû=lot 12
mes=mots=se=taisent=il=ne=me=res=te=que=lé=crit 12

a=cel=le=que=jai=mais=que=jai=me=rais=tou=jours 12
jau=rais=vou=lu=don=ner=plus=que=ma=pro=pre=vie 12
mais=dans=le=som=bre=vi=de=qui=me=sert=de=jour 12
il=ne=me=res=te=plus=que=des=bri=bes=den=nui 12

per=du=dans=ce=né=ant=je=me=de=mande=a=lors 12
pour=quoi=est=cear=ri=vé=quel=le=part=de=moi=même 12
ai=je=tant=dé=lais=sé=pour=que=ce=soir=en=core 12
au=mi=lieu=de=la=bî=me=je=veux=crier=que=jaime 12

et=la=vie=con=ti=nue=plas=ti=queet=dé=ri=soire 12
les=mi=nu=tes=sal=lon=gent=de=vien=nent=se=maines 12
dans=tous=les=mi=roirs=où=je=cher=che=ton=re=gard 12
je=ne=ré=col=te=que=la=mer=de=ma=pei=ne 12

et=tout=dire=en=un=mot=par=tir=à=lho=ri=zon 12
in=cer=tain=et=fa=tal=mais=si=doux=et=si=pur 12
quon=sy=per=drait=cest=sûr=loin=de=tout=saint=pa=tron 12
ber=cé=dans=lil=lu=sion=de=lin=croya=ble=a=zur 12

quand=je=vois=tom=ber=les=murs=de=ser=vi=tu=de 12
qui=trop=long=temps=ma=vaient=pri=vé=de=tou=te=joie 12
je=nai=plus=dans=le=cœur=trop=de=las=si=tu=des 12
et=je=ne=suis=plus=seul=tu=es=au=près=de=moi 12

mon=a=mour=sur=la=voie=de=ta=vie=je=mim=mole 12
a=ce=feu=dé=vo=rant=que=tes=lè=vres=font=naître 12
pu=ri=fiant=dun=coup=les=trop=viei=lles=i=do=les 12
da=veu=gle=que=jé=tais=dé=sor=mais=je=puis=être 12

ce=lui=qui=voit=qui=sait=je=fe=rais=de=tes=mots 12
les=plus=bel=les=pri=è=res=et=des=cœurs=bles=sés 12
tran=sis=da=mours=pas=sées=je=me=fe=rais=lhé=rault 12
je=se=rais=lé=pau=le=sur=la=quel=le=comp=ter 12

je=me=fe=rais=sil=faut=plus=dur=que=le=ro=cher 12
et=sur=lau=tel=fu=mant=bai=gné=de=ta=lueur 11
je=vien=drais=dé=po=ser=dé=pour=vu=de=fier=té 12
les=fruits=de=ma=croi=sade=ac=com=plie=dans=lhon=neur 12

ce=lui=da=voir=ser=vi=u=ne=si=jus=te=cause 12
me=suf=fit=si=ta=voix=é=clai=re=mon=che=min 12
et=quand=je=re=vien=drais=per=mets=moi=si=je=loses 12
de=te=di=re=com=bien=ton=cœur=a=pris=le=mien 12

tib=dim=vingt=trois=s=la=sh=zé=ro=deux=nuit 11
Phonétique : Hérault Des Temps Passéspεʁdy dɑ̃ lə tɔʁe ɡlase də tus lε mo
sø la mεmə ki tɥe, nwajɑ̃ dɑ̃ lœʁ ubli
lε pɑ̃se ki setεɲe kɔmə œ̃ vjø bʁylo
mε mo sə tεze il nə mə ʁεstə kə lekʁi

a sεllə kə ʒεmε, kə ʒεməʁε tuʒuʁ
ʒoʁε vuly dɔne plys kə ma pʁɔpʁə vi
mε dɑ̃ lə sɔ̃bʁə vidə ki mə sεʁ də ʒuʁ
il nə mə ʁεstə plys kə dε bʁibə dɑ̃nɥi

pεʁdy dɑ̃ sə neɑ̃, ʒə mə dəmɑ̃də alɔʁ
puʁkwa ε sə aʁive ? kεllə paʁ də mwa mεmə
ε ʒə tɑ̃ delεse puʁ kə sə swaʁ ɑ̃kɔʁə
o miljø də labimə ʒə vø kʁje kə ʒεmə ?

e la vi kɔ̃tinɥ, plastikə e deʁizwaʁə
lε minytə salɔ̃ʒe, dəvjεne səmεnə
dɑ̃ tus lε miʁwaʁz- u ʒə ʃεʁʃə tɔ̃ ʁəɡaʁ
ʒə nə ʁekɔltə kə lame də ma pεnə

e tu diʁə ɑ̃n- œ̃ mo, paʁtiʁ a lɔʁizɔ̃
ɛ̃sεʁtɛ̃ e fatal, mε si duz- e si pyʁ
kɔ̃ si pεʁdʁε, sε syʁ, lwɛ̃ də tu sɛ̃ patʁɔ̃
bεʁse dɑ̃ lilyzjɔ̃ də lɛ̃kʁwajablə azyʁ

kɑ̃ ʒə vwa tɔ̃be lε myʁ də sεʁvitydə
ki tʁo lɔ̃tɑ̃ mavε pʁive də tutə ʒwa
ʒə nε plys dɑ̃ lə kœʁ tʁo də lasitydə
e ʒə nə sɥi plys səl, ty ε opʁε də mwa

mɔ̃n- amuʁ syʁ la vwa də ta vi ʒə mimɔlə
a sə fø devɔʁɑ̃ kə tε lεvʁə- fɔ̃ nεtʁə
pyʁifjɑ̃ dœ̃ ku lε tʁo vjεjəz- idɔlə
davøɡlə kə ʒetε, dezɔʁmε ʒə pɥiz- εtʁə

səlɥi ki vwa, ki sε, ʒə fəʁε də tε mo
lε plys bεllə pʁjεʁə, e dε kœʁ blese
tʁɑ̃zi damuʁ pase ʒə mə fəʁε leʁo
ʒə səʁε lepolə syʁ lakεllə kɔ̃te

ʒə mə fəʁε, sil fo, plys dyʁ kə lə ʁoʃe
e syʁ lotεl fymɑ̃, bεɲe də ta lɥœʁ
ʒə vjɛ̃dʁε depoze, depuʁvy də fjεʁte
lε fʁɥi də ma kʁwazadə, akɔ̃pli dɑ̃ lɔnœʁ.

səlɥi davwaʁ sεʁvi ynə si ʒystə kozə
mə syfi si ta vwa eklεʁə mɔ̃ ʃəmɛ̃
e kɑ̃ ʒə ʁəvjɛ̃dʁε, pεʁmε mwa, si ʒə lozə,
də tə diʁə kɔ̃bjɛ̃ tɔ̃ kœʁ a pʁi lə mjɛ̃.

tib, dim vɛ̃t- tʁwa slaʃ zeʁo dø, nɥi.
Syllabes Phonétique : Hérault Des Temps Passéspεʁ=dy=dɑ̃=lə=tɔ=ʁe=ɡla=se=də=tus=lε=mo 12
sø=la=mε=mə=ki=tɥe=nwa=jɑ̃=dɑ̃=lœʁ=u=bli 12
lε=pɑ̃se=ki=se=tε=ɲe=kɔ=mə=œ̃=vjø=bʁy=lo 12
mε=mosə=tε=ze=il=nə=mə=ʁεs=tə=kə=le=kʁi 12

a=sεl=lə=kə=ʒε=mε=kə=ʒε=mə=ʁε=tu=ʒuʁ 12
ʒo=ʁε=vu=ly=dɔ=ne=plys=kə=ma=pʁɔ=pʁə=vi 12
mε=dɑ̃=lə=sɔ̃=bʁə=vi=də=ki=mə=sεʁ=də=ʒuʁ 12
il=nə=mə=ʁεs=tə=plys=kə=dε=bʁi=bə=dɑ̃n=ɥi 12

pεʁ=dy=dɑ̃=sə=ne=ɑ̃ʒə=mə=də=mɑ̃=də=a=lɔʁ 12
puʁ=kwa=εsə=a=ʁi=ve=kεl=lə=paʁ=də=mwa=mεmə 12
ε=ʒə=tɑ̃=de=lε=se=puʁ=kə=sə=swaʁ=ɑ̃=kɔʁə 12
o=mi=ljø=də=la=bi=mə=ʒə=vø=kʁje=kə=ʒεmə 12

e=la=vi=kɔ̃=tinɥ=plas=ti=kə=e=de=ʁi=zwaʁə 12
lε=mi=ny=tə=sa=lɔ̃=ʒe=də=vjε=ne=sə=mεnə 12
dɑ̃=tus=lε=mi=ʁwaʁ=zu=ʒə=ʃεʁ=ʃə=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ 12
ʒə=nə=ʁe=kɔl=tə=kə=la=me=də=ma=pε=nə 12

e=tu=diʁə=ɑ̃=nœ̃=mo=paʁ=tiʁ=a=lɔ=ʁi=zɔ̃ 12
ɛ̃=sεʁ=tɛ̃=e=fa=tal=mε=si=du=ze=si=pyʁ 12
kɔ̃=si=pεʁ=dʁε=sε=syʁ=lwɛ̃=də=tu=sɛ̃=pa=tʁɔ̃ 12
bεʁ=se=dɑ̃=li=ly=zjɔ̃də=lɛ̃=kʁwa=ja=blə=a=zyʁ 12

kɑ̃=ʒə=vwa=tɔ̃=be=lε=myʁ=də=sεʁ=vi=ty=də 12
ki=tʁo=lɔ̃=tɑ̃=ma=vε=pʁi=ve=də=tu=tə=ʒwa 12
ʒə=nε=plys=dɑ̃=lə=kœʁ=tʁo=də=la=si=ty=də 12
e=ʒə=nə=sɥi=plys=səl=ty=ε=o=pʁε=də=mwa 12

mɔ̃=na=muʁ=syʁ=la=vwa=də=ta=vi=ʒə=mi=mɔlə 12
a=sə=fø=de=vɔ=ʁɑ̃=kə=tε=lε=vʁə=fɔ̃=nεtʁə 12
py=ʁi=fjɑ̃=dœ̃=ku=lε=tʁo=vjε=jə=zi=dɔ=lə 12
da=vø=ɡlə=kə=ʒe=tε=de=zɔʁ=mε=ʒə=pɥi=zεtʁə 12

səl=ɥi=ki=vwa=ki=sε=ʒə=fə=ʁε=də=tε=mo 12
lε=plys=bεl=lə=pʁi=jεʁ=e=dε=kœ=ʁə=ble=se 12
tʁɑ̃=zi=da=muʁ=pa=se=ʒə=mə=fə=ʁε=le=ʁo 12
ʒə=sə=ʁε=le=po=lə=syʁ=la=kεl=lə=kɔ̃=te 12

ʒə=mə=fə=ʁε=sil=fo=plys=dyʁ=kə=lə=ʁo=ʃe 12
e=syʁ=lo=tεl=fy=mɑ̃=bε=ɲe=də=ta=lɥœ=ʁə 12
ʒə=vjɛ̃=dʁε=de=po=ze=de=puʁ=vy=də=fjεʁ=te 12
lε=fʁɥi=də=ma=kʁwa=zadə=a=kɔ̃=pli=dɑ̃=lɔ=nœʁ 12

səl=ɥi=da=vwaʁ=sεʁ=vi=y=nə=si=ʒys=tə=kozə 12
mə=sy=fi=si=ta=vwa=e=klε=ʁə=mɔ̃=ʃə=mɛ̃ 12
e=kɑ̃=ʒə=ʁə=vjɛ̃=dʁε=pεʁ=mε=mwa=si=ʒə=lozə 12
də=tə=di=ʁə=kɔ̃=bjɛ̃=tɔ̃=kœʁ=a=pʁi=lə=mjɛ̃ 12

tib=dim=vɛ̃t=tʁwa=slaʃ=ze=ʁo=dø=nɥi 9

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
28/05/2004 00:00Pepperann

J’hésite entre BEAU et Magnifique

Poème Amour
Du 27/05/2004 00:00

L'écrit contient 369 mots qui sont répartis dans 11 strophes.