Poeme : Hérault Des Temps Passés

Hérault Des Temps Passés

Perdu dans le torrent glacé de tous les maux
Ceux-là même qui tuent, noyant dans leur oubli
Les pensées qui s’éteignent comme un vieux brûlot
Mes mots se taisent il ne me reste que l’écrit

A celle que j’aimais, que j’aimerais toujours
J’aurais voulu donner plus que ma propre vie
Mais dans le sombre vide qui me sert de jour
Il ne me reste plus que des bribes d’ennui

Perdu dans ce néant, je me demande alors
Pourquoi est-ce arrivé ? Quelle part de moi-même
Ai-je tant délaissé pour que ce soir encore
Au milieu de l’abîme je veux crier que j’aime ?

Et la vie continue, plastique et dérisoire
Les minutes s’allongent, deviennent semaines
Dans tous les miroirs où je cherche ton regard
Je ne récolte que l’amer de ma peine

Et tout dire en un mot, partir à l’horizon
Incertain et fatal, mais si doux et si pur
Qu’on s’y perdrait, c’est sûr, loin de tout saint patron
Bercé dans l’illusion de l’incroyable azur

Quand je vois tomber les murs de servitude
Qui trop longtemps m’avaient privé de toute joie
Je n’ai plus dans le cœur trop de lassitudes
Et je ne suis plus seul, tu es auprès de moi

Mon amour sur la voie de ta vie je m’immole
A ce feu dévorant que tes lèvres font naître
Purifiant d’un coup les trop vieilles idoles
D’aveugle que j’étais, désormais je puis être

Celui qui voit, qui sait, je ferais de tes mots
Les plus belles prières, et des cœurs blessés
Transis d’amours passées je me ferais l’hérault
Je serais l’épaule sur laquelle compter

Je me ferais, s’il faut, plus dur que le rocher
Et sur l’autel fumant, baigné de ta lueur
Je viendrais déposer, dépourvu de fierté
Les fruits de ma croisade, accomplie dans l’honneur.

Celui d’avoir servi une si juste cause
Me suffit si ta voix éclaire mon chemin
Et quand je reviendrais, permets-moi, si je l’oses,
De te dire combien ton cœur a pris le mien.

Tib, Dim 23/02, nuit.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Hérault Des Temps Passés

  per=du=dans=le=tor=rent=gla=cé=de=tous=les=maux 12
  ceux=là=mê=me=qui=tuent=noy=ant=dans=leur=ou=bli 12
  les=pen=sées=qui=sé=teignent=com=me=un=vieux=brû=lot 12
  mes=mots=se=taisent=il=ne=me=res=te=que=lé=crit 12

  a=cel=le=que=jai=mais=que=jai=me=rais=tou=jours 12
  jau=rais=vou=lu=don=ner=plus=que=ma=pro=pre=vie 12
  mais=dans=le=som=bre=vi=de=qui=me=sert=de=jour 12
  il=ne=me=res=te=plus=que=des=bri=bes=den=nui 12

  per=du=dans=ce=né=ant=je=me=de=mande=a=lors 12
  pour=quoi=est=cear=ri=vé=quel=le=part=de=moi=même 12
  ai=je=tant=dé=lais=sé=pour=que=ce=soir=en=core 12
  au=mi=lieu=de=la=bî=me=je=veux=crier=que=jaime 12

  et=la=vie=con=ti=nue=plas=ti=queet=dé=ri=soire 12
  les=mi=nu=tes=sal=lon=gent=de=vien=nent=se=maines 12
  dans=tous=les=mi=roirs=où=je=cher=che=ton=re=gard 12
  je=ne=ré=col=te=que=la=mer=de=ma=pei=ne 12

  et=tout=dire=en=un=mot=par=tir=à=lho=ri=zon 12
  in=cer=tain=et=fa=tal=mais=si=doux=et=si=pur 12
  quon=sy=per=drait=cest=sûr=loin=de=tout=saint=pa=tron 12
  ber=cé=dans=lil=lu=sion=de=lin=croya=ble=a=zur 12

  quand=je=vois=tom=ber=les=murs=de=ser=vi=tu=de 12
  qui=trop=long=temps=ma=vaient=pri=vé=de=tou=te=joie 12
  je=nai=plus=dans=le=cœur=trop=de=las=si=tu=des 12
  et=je=ne=suis=plus=seul=tu=es=au=près=de=moi 12

  mon=a=mour=sur=la=voie=de=ta=vie=je=mim=mole 12
  a=ce=feu=dé=vo=rant=que=tes=lè=vres=font=naître 12
  pu=ri=fiant=dun=coup=les=trop=viei=lles=i=do=les 12
  da=veu=gle=que=jé=tais=dé=sor=mais=je=puis=être 12

  ce=lui=qui=voit=qui=sait=je=fe=rais=de=tes=mots 12
  les=plus=bel=les=pri=è=res=et=des=cœurs=bles=sés 12
  tran=sis=da=mours=pas=sées=je=me=fe=rais=lhé=rault 12
  je=se=rais=lé=pau=le=sur=la=quel=le=comp=ter 12

  je=me=fe=rais=sil=faut=plus=dur=que=le=ro=cher 12
  et=sur=lau=tel=fu=mant=bai=gné=de=ta=lueur 11
  je=vien=drais=dé=po=ser=dé=pour=vu=de=fier=té 12
  les=fruits=de=ma=croi=sade=ac=com=plie=dans=lhon=neur 12

  ce=lui=da=voir=ser=vi=u=ne=si=jus=te=cause 12
  me=suf=fit=si=ta=voix=é=clai=re=mon=che=min 12
  et=quand=je=re=vien=drais=per=mets=moi=si=je=loses 12
  de=te=di=re=com=bien=ton=cœur=a=pris=le=mien 12

  tib=dim=vingt=trois=s=la=sh=zé=ro=deux=nuit 11
 • Phonétique : Hérault Des Temps Passés

  pεʁdy dɑ̃ lə tɔʁe ɡlase də tus lε mo
  sø la mεmə ki tɥe, nwajɑ̃ dɑ̃ lœʁ ubli
  lε pɑ̃se ki setεɲe kɔmə œ̃ vjø bʁylo
  mε mo sə tεze il nə mə ʁεstə kə lekʁi

  a sεllə kə ʒεmε, kə ʒεməʁε tuʒuʁ
  ʒoʁε vuly dɔne plys kə ma pʁɔpʁə vi
  mε dɑ̃ lə sɔ̃bʁə vidə ki mə sεʁ də ʒuʁ
  il nə mə ʁεstə plys kə dε bʁibə dɑ̃nɥi

  pεʁdy dɑ̃ sə neɑ̃, ʒə mə dəmɑ̃də alɔʁ
  puʁkwa ε sə aʁive ? kεllə paʁ də mwa mεmə
  ε ʒə tɑ̃ delεse puʁ kə sə swaʁ ɑ̃kɔʁə
  o miljø də labimə ʒə vø kʁje kə ʒεmə ?

  e la vi kɔ̃tinɥ, plastikə e deʁizwaʁə
  lε minytə salɔ̃ʒe, dəvjεne səmεnə
  dɑ̃ tus lε miʁwaʁz- u ʒə ʃεʁʃə tɔ̃ ʁəɡaʁ
  ʒə nə ʁekɔltə kə lame də ma pεnə

  e tu diʁə ɑ̃n- œ̃ mo, paʁtiʁ a lɔʁizɔ̃
  ɛ̃sεʁtɛ̃ e fatal, mε si duz- e si pyʁ
  kɔ̃ si pεʁdʁε, sε syʁ, lwɛ̃ də tu sɛ̃ patʁɔ̃
  bεʁse dɑ̃ lilyzjɔ̃ də lɛ̃kʁwajablə azyʁ

  kɑ̃ ʒə vwa tɔ̃be lε myʁ də sεʁvitydə
  ki tʁo lɔ̃tɑ̃ mavε pʁive də tutə ʒwa
  ʒə nε plys dɑ̃ lə kœʁ tʁo də lasitydə
  e ʒə nə sɥi plys səl, ty ε opʁε də mwa

  mɔ̃n- amuʁ syʁ la vwa də ta vi ʒə mimɔlə
  a sə fø devɔʁɑ̃ kə tε lεvʁə- fɔ̃ nεtʁə
  pyʁifjɑ̃ dœ̃ ku lε tʁo vjεjəz- idɔlə
  davøɡlə kə ʒetε, dezɔʁmε ʒə pɥiz- εtʁə

  səlɥi ki vwa, ki sε, ʒə fəʁε də tε mo
  lε plys bεllə pʁjεʁə, e dε kœʁ blese
  tʁɑ̃zi damuʁ pase ʒə mə fəʁε leʁo
  ʒə səʁε lepolə syʁ lakεllə kɔ̃te

  ʒə mə fəʁε, sil fo, plys dyʁ kə lə ʁoʃe
  e syʁ lotεl fymɑ̃, bεɲe də ta lɥœʁ
  ʒə vjɛ̃dʁε depoze, depuʁvy də fjεʁte
  lε fʁɥi də ma kʁwazadə, akɔ̃pli dɑ̃ lɔnœʁ.

  səlɥi davwaʁ sεʁvi ynə si ʒystə kozə
  mə syfi si ta vwa eklεʁə mɔ̃ ʃəmɛ̃
  e kɑ̃ ʒə ʁəvjɛ̃dʁε, pεʁmε mwa, si ʒə lozə,
  də tə diʁə kɔ̃bjɛ̃ tɔ̃ kœʁ a pʁi lə mjɛ̃.

  tib, dim vɛ̃t- tʁwa slaʃ zeʁo dø, nɥi.
 • Syllabes Phonétique : Hérault Des Temps Passés

  pεʁ=dy=dɑ̃=lə=tɔ=ʁe=ɡla=se=də=tus=lε=mo 12
  sø=la=mε=mə=ki=tɥe=nwa=jɑ̃=dɑ̃=lœʁ=u=bli 12
  lε=pɑ̃se=ki=se=tε=ɲe=kɔ=mə=œ̃=vjø=bʁy=lo 12
  mε=mosə=tε=ze=il=nə=mə=ʁεs=tə=kə=le=kʁi 12

  a=sεl=lə=kə=ʒε=mε=kə=ʒε=mə=ʁε=tu=ʒuʁ 12
  ʒo=ʁε=vu=ly=dɔ=ne=plys=kə=ma=pʁɔ=pʁə=vi 12
  mε=dɑ̃=lə=sɔ̃=bʁə=vi=də=ki=mə=sεʁ=də=ʒuʁ 12
  il=nə=mə=ʁεs=tə=plys=kə=dε=bʁi=bə=dɑ̃n=ɥi 12

  pεʁ=dy=dɑ̃=sə=ne=ɑ̃ʒə=mə=də=mɑ̃=də=a=lɔʁ 12
  puʁ=kwa=εsə=a=ʁi=ve=kεl=lə=paʁ=də=mwa=mεmə 12
  ε=ʒə=tɑ̃=de=lε=se=puʁ=kə=sə=swaʁ=ɑ̃=kɔʁə 12
  o=mi=ljø=də=la=bi=mə=ʒə=vø=kʁje=kə=ʒεmə 12

  e=la=vi=kɔ̃=tinɥ=plas=ti=kə=e=de=ʁi=zwaʁə 12
  lε=mi=ny=tə=sa=lɔ̃=ʒe=də=vjε=ne=sə=mεnə 12
  dɑ̃=tus=lε=mi=ʁwaʁ=zu=ʒə=ʃεʁ=ʃə=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ 12
  ʒə=nə=ʁe=kɔl=tə=kə=la=me=də=ma=pε=nə 12

  e=tu=diʁə=ɑ̃=nœ̃=mo=paʁ=tiʁ=a=lɔ=ʁi=zɔ̃ 12
  ɛ̃=sεʁ=tɛ̃=e=fa=tal=mε=si=du=ze=si=pyʁ 12
  kɔ̃=si=pεʁ=dʁε=sε=syʁ=lwɛ̃=də=tu=sɛ̃=pa=tʁɔ̃ 12
  bεʁ=se=dɑ̃=li=ly=zjɔ̃də=lɛ̃=kʁwa=ja=blə=a=zyʁ 12

  kɑ̃=ʒə=vwa=tɔ̃=be=lε=myʁ=də=sεʁ=vi=ty=də 12
  ki=tʁo=lɔ̃=tɑ̃=ma=vε=pʁi=ve=də=tu=tə=ʒwa 12
  ʒə=nε=plys=dɑ̃=lə=kœʁ=tʁo=də=la=si=ty=də 12
  e=ʒə=nə=sɥi=plys=səl=ty=ε=o=pʁε=də=mwa 12

  mɔ̃=na=muʁ=syʁ=la=vwa=də=ta=vi=ʒə=mi=mɔlə 12
  a=sə=fø=de=vɔ=ʁɑ̃=kə=tε=lε=vʁə=fɔ̃=nεtʁə 12
  py=ʁi=fjɑ̃=dœ̃=ku=lε=tʁo=vjε=jə=zi=dɔ=lə 12
  da=vø=ɡlə=kə=ʒe=tε=de=zɔʁ=mε=ʒə=pɥi=zεtʁə 12

  səl=ɥi=ki=vwa=ki=sε=ʒə=fə=ʁε=də=tε=mo 12
  lε=plys=bεl=lə=pʁi=jεʁ=e=dε=kœ=ʁə=ble=se 12
  tʁɑ̃=zi=da=muʁ=pa=se=ʒə=mə=fə=ʁε=le=ʁo 12
  ʒə=sə=ʁε=le=po=lə=syʁ=la=kεl=lə=kɔ̃=te 12

  ʒə=mə=fə=ʁε=sil=fo=plys=dyʁ=kə=lə=ʁo=ʃe 12
  e=syʁ=lo=tεl=fy=mɑ̃=bε=ɲe=də=ta=lɥœ=ʁə 12
  ʒə=vjɛ̃=dʁε=de=po=ze=de=puʁ=vy=də=fjεʁ=te 12
  lε=fʁɥi=də=ma=kʁwa=zadə=a=kɔ̃=pli=dɑ̃=lɔ=nœʁ 12

  səl=ɥi=da=vwaʁ=sεʁ=vi=y=nə=si=ʒys=tə=kozə 12
  mə=sy=fi=si=ta=vwa=e=klε=ʁə=mɔ̃=ʃə=mɛ̃ 12
  e=kɑ̃=ʒə=ʁə=vjɛ̃=dʁε=pεʁ=mε=mwa=si=ʒə=lozə 12
  də=tə=di=ʁə=kɔ̃=bjɛ̃=tɔ̃=kœʁ=a=pʁi=lə=mjɛ̃ 12

  tib=dim=vɛ̃t=tʁwa=slaʃ=ze=ʁo=dø=nɥi 9

PostScriptum

Que ton retour soit fête,
Autant que ton absence
Fut d’une longueur funeste

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/05/2004 00:00Pepperann

J’hésite entre BEAU et Magnifique