Poeme : Solitude

Solitude

Aux confins éthérés d’un Lointain univers
Où j’attends de La vie un délicieux virage
Qui me relancerait, je demeure solitaire
Construisant comme en rêve un rempart d’images

Cette protection, j’en ai souvent besoin
C’est elle qui me couvre lorsque je n’y crois plus
Elle qui, patiemment, réitère les soins
Que mon âme réclame, quand l’espoir s’est tu

Je me revois enfant, et pleure secrètement
Sur les passions déchues qui remplacent Les rêves
Maintenant que l’âge aidant, je heurte concrètement
La dure réalité… dans la vie, pas de trêve !

Le constat déchirant qui alors m’aveugle
Me paraît dans ces cas supérieur à moi-même
Une nécessité que ma conscience beugle
Envers et contre tout, il faut bien que je m’aime.

Et je ne connais point de plus dur exercice
Que de devoir enfin, et encore, et toujours
M’imposer à moi-même le mal de Narcisse
Condition nécessaire pour enfin naître un jour

Ainsi donc je patiente, dans mon précieux cocon
Espérant en secret ce que je n’ose vivre
Mais j’ai bien peur enfin d’y rester, peu fécond
M’éloignant de ce qui rend tous Les autres ivres.

Tib

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Solitude

  aux=con=fins=é=thé=rés=dun=loin=tain=u=ni=vers 12
  où=jat=tends=de=la=vie=un=dé=li=cieux=vi=rage 12
  qui=me=re=lance=rait=je=de=meu=re=so=li=taire 12
  construi=sant=com=me=en=rê=ve=un=rem=part=di=mages 12

  cet=te=pro=tec=ti=on=jen=ai=sou=vent=be=soin 12
  cest=el=le=qui=me=couvre=lors=que=je=ny=crois=plus 12
  el=le=qui=pa=tiem=ment=réi=tè=re=les=soins 11
  que=mon=â=me=ré=cla=me=quand=les=poir=sest=tu 12

  je=me=re=vois=en=fant=et=pleure=se=crè=te=ment 12
  sur=les=pas=sions=dé=chues=qui=rem=pla=cent=les=rêves 12
  mainte=nant=que=lâ=geai=dant=je=heur=te=con=crè=te=ment 13
  la=dure=ré=a=li=té=dans=la=vie=pas=de=trêve 12

  le=cons=tat=dé=chi=rant=qui=a=lors=ma=veu=gle 12
  me=pa=raît=dans=ces=cas=su=pé=rieur=à=moi=même 12
  u=ne=né=ces=si=té=que=ma=cons=cien=ce=beugle 12
  en=vers=et=con=tre=tout=il=faut=bien=que=je=maime 12

  et=je=ne=con=nais=point=de=plus=dur=exer=ci=ce 12
  que=de=de=voir=en=fin=et=en=core=et=tou=jours 12
  mim=po=ser=à=moi=mê=me=le=mal=de=nar=cisse 12
  condi=tion=néces=sai=re=pour=en=fin=naî=tre=un=jour 12

  ain=si=donc=je=pa=tiente=dans=mon=pré=cieux=co=con 12
  es=pé=rant=en=se=cret=ce=que=je=no=se=vivre 12
  mais=jai=bien=peur=en=fin=dy=res=ter=peu=fé=cond 12
  mé=loi=gnant=de=ce=qui=rend=tous=les=au=tres=ivres 12

  tib 1
 • Phonétique : Solitude

  o kɔ̃fɛ̃z- eteʁe dœ̃ lwɛ̃tɛ̃ ynive
  u ʒatɑ̃ də la vi œ̃ delisjø viʁaʒə
  ki mə ʁəlɑ̃səʁε, ʒə dəməʁə sɔlitεʁə
  kɔ̃stʁɥizɑ̃ kɔmə ɑ̃ ʁεvə œ̃ ʁɑ̃paʁ dimaʒə

  sεtə pʁɔtεksjɔ̃, ʒɑ̃n- ε suvɑ̃ bəzwɛ̃
  sεt- εllə ki mə kuvʁə lɔʁskə ʒə ni kʁwa plys
  εllə ki, pasjamɑ̃, ʁeitεʁə lε swɛ̃
  kə mɔ̃n- amə ʁeklamə, kɑ̃ lεspwaʁ sε ty

  ʒə mə ʁəvwaz- ɑ̃fɑ̃, e plœʁə sεkʁεtəmɑ̃
  syʁ lε pasjɔ̃ deʃɥ ki ʁɑ̃plase lε ʁεvə
  mɛ̃tənɑ̃ kə laʒə εdɑ̃, ʒə œʁtə kɔ̃kʁεtəmɑ̃
  la dyʁə ʁealite… dɑ̃ la vi, pa də tʁεvə !

  lə kɔ̃sta deʃiʁɑ̃ ki alɔʁ mavøɡlə
  mə paʁε dɑ̃ sε ka sypeʁjœʁ a mwa mεmə
  ynə nesesite kə ma kɔ̃sjɑ̃sə bøɡlə
  ɑ̃vεʁz- e kɔ̃tʁə tu, il fo bjɛ̃ kə ʒə mεmə.

  e ʒə nə kɔnε pwɛ̃ də plys dyʁ εɡzεʁsisə
  kə də dəvwaʁ ɑ̃fɛ̃, e ɑ̃kɔʁə, e tuʒuʁ
  mɛ̃poze a mwa mεmə lə mal də naʁsisə
  kɔ̃disjɔ̃ nesesεʁə puʁ ɑ̃fɛ̃ nεtʁə œ̃ ʒuʁ

  ɛ̃si dɔ̃k ʒə pasjɑ̃tə, dɑ̃ mɔ̃ pʁesjø kɔkɔ̃
  εspeʁɑ̃ ɑ̃ sεkʁε sə kə ʒə nozə vivʁə
  mε ʒε bjɛ̃ pœʁ ɑ̃fɛ̃ di ʁεste, pø fekɔ̃
  melwaɲɑ̃ də sə ki ʁɑ̃ tus lεz- otʁəz- ivʁə.

  tib
 • Syllabes Phonétique : Solitude

  o=kɔ̃=fɛ̃=ze=te=ʁe=dœ̃=lwɛ̃=tɛ̃=y=ni=veʁ 12
  u=ʒa=tɑ̃=də=la=vi=œ̃=de=li=sjø=vi=ʁaʒə 12
  ki=mə=ʁə=lɑ̃=sə=ʁεʒə=də=mə=ʁə=sɔ=li=tεʁə 12
  kɔ̃s=tʁɥi=zɑ̃=kɔmə=ɑ̃=ʁε=və=œ̃=ʁɑ̃=paʁ=di=maʒə 12

  sε=tə=pʁɔ=tεk=sj=ɔ̃=ʒɑ̃=nε=su=vɑ̃=bə=zwɛ̃ 12
  sε=tεl=lə=ki=mə=kuvʁə=lɔʁ=skə=ʒə=ni=kʁwa=plys 12
  εl=lə=ki=pa=sja=mɑ̃=ʁe=i=tε=ʁə=lε=swɛ̃ 12
  kə=mɔ̃=na=mə=ʁe=kla=mə=kɑ̃=lεs=pwaʁ=sε=ty 12

  ʒə=mə=ʁə=vwa=zɑ̃=fɑ̃=e=plœ=ʁə=sε=kʁεtə=mɑ̃ 12
  syʁ=lε=pa=sjɔ̃=deʃɥ=ki=ʁɑ̃=pla=se=lε=ʁε=və 12
  mɛ̃tə=nɑ̃=kə=la=ʒəε=dɑ̃=ʒə=œʁ=tə=kɔ̃=kʁε=tə=mɑ̃ 13
  la=dyʁə=ʁe=a=li=te=dɑ̃=la=vi=pa=də=tʁεvə 12

  lə=kɔ̃s=ta=de=ʃi=ʁɑ̃=ki=a=lɔʁ=ma=vø=ɡlə 12
  mə=pa=ʁε=dɑ̃=sε=ka=sy=pe=ʁjœʁ=a=mwa=mεmə 12
  y=nə=ne=se=si=te=kə=ma=kɔ̃=sjɑ̃=sə=bøɡlə 12
  ɑ̃=vεʁ=ze=kɔ̃=tʁə=tu=il=fo=bjɛ̃=kə=ʒə=mεmə 12

  e=ʒə=nə=kɔ=nε=pwɛ̃=də=plys=dyʁ=εɡ=zεʁ=sisə 12
  kə=də=də=vwaʁ=ɑ̃=fɛ̃=e=ɑ̃=kɔʁə=e=tu=ʒuʁ 12
  mɛ̃=po=ze=a=mwa=mε=mə=lə=mal=də=naʁ=sisə 12
  kɔ̃=di=sjɔ̃=ne=se=sεʁə=puʁ=ɑ̃=fɛ̃=nε=tʁəœ̃=ʒuʁ 12

  ɛ̃=si=dɔ̃k=ʒə=pa=sjɑ̃tə=dɑ̃=mɔ̃=pʁe=sjø=kɔ=kɔ̃ 12
  εs=pe=ʁɑ̃=ɑ̃=sε=kʁε=sə=kə=ʒə=no=zə=vivʁə 12
  mε=ʒε=bjɛ̃=pœʁ=ɑ̃=fɛ̃=di=ʁεs=te=pø=fe=kɔ̃ 12
  me=lwa=ɲɑ̃=də=sə=ki=ʁɑ̃=tus=lε=zo=tʁə=zivʁə 12

  tib 1

PostScriptum

Un poil de nombrilisme

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/05/2004 00:00Malko Ducher

Mouarf. . . je t’ai vu 😉

Avec toujours autant de styles. . . 🙂
mais. . . si je n’m’abuse, il est pas tout récent c’ui là!! :))

Depuis. . :)) t’es dev’nu fécond. . .

Amicalement.

Auteur de Poésie
28/05/2004 00:00Julién

Bravo ! j’adore ton style ! beau vocabulaire ! c’est rare !
Amitié poétique.
ju.