Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Vertu

Poème Amour
Publié le 27/05/2004 00:00

L'écrit contient 326 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Mémébut

Vertu

J’ai subi des épreuves, affronté des mirages,
J’ai couru des chimères, écouté des sirènes,
J’ai cru être quelqu’un, par-delà mon image,
Voulu me dépasser, et servir ma reine.

J’ai été moult fois sauvage et flamboyant,
Pourfendeur des démons qui jalonnent la Voie,
M’entourant d’une armée entière rudoyant
L’ennemi en déroute, dévouée à son roi.
J’ai été tour à tour écuyer, capitaine,
Alchimiste, héros, hobbit ou magicien
Triste sire, idiot, croqueur de mitaines,
Jardinier de l’esprit, ou humble praticien.

J’ai gravi des collines, accompli des miracles,
Adorant en secret quelque funeste gloire,
Franchi les océans, consulté des oracles,
Cherché le Grand Secret, absent de leurs grimoires
J’ai échoué cent fois, et cent fois triomphé,
Des raisons qui demeurent en ma Raison cachées,
Vainqueur des trahisons que celles-ci m’ont fait
Usant de la Vertu, à mon âme attachée.

J’ai croisé la Fortune, et préféré l’errance,
D’une vie solitaire, même si son sourire
M’avait ensorcelé, évitant l’influence
Néfaste qu’elle exhale, comme pour mieux pourrir
Ceux qui par leur essence respirent la Pureté.
J’ai cru puiser en moi la folie nécessaire
Pour affronter la Mort, la voyant fureter,
En libérer le Mal, qui, au fond y macère.

J’ai vu des étendues vierges et immaculées
Vouloir ralentir mes pas dans mon voyage,
Vaincu les géants qui voulaient m’y acculer,
Et par le renoncement, enfin, devenir sage.
Mais las et fatigué, je me dois désormais,
D’avouer que ma vie resta fort inutile,
Car c’est en secret qu’en mon âme dormait
Le but de ma quête, rendue, de fait, futile.

Désormais je suis vieux, et si quelqu’un parvient
A déchiffrer ces lignes, qu’il sache que la Foi
Est en chacun de nous, mais qu’elle ne s’en vient
Qu’à ceux pour qui l’Amour décide de leurs choix.

Tib, 1er Avril 2002
 • Pieds Hyphénique: Vertu

  jai=su=bi=des=é=preuves=af=fron=té=des=mi=rages 12
  jai=cou=ru=des=chi=mères=é=cou=té=des=si=rènes 12
  jai=cru=ê=tre=quel=quun=par=de=là=mon=i=mage 12
  vou=lu=me=dé=pas=ser=et=ser=vir=ma=rei=ne 12

  jai=é=té=moult=fois=sau=va=ge=et=flam=boy=ant 12
  pour=fen=deur=des=dé=mons=qui=ja=lon=nent=la=voie 12
  men=tou=rant=dune=ar=mée=en=tiè=re=ru=doy=ant 12
  len=ne=mi=en=dé=rou=te=dé=vouée=à=son=roi 12
  jai=é=té=tour=à=tour=é=cuyer=ca=pi=tai=ne 12
  al=chi=mis=te=hé=ros=hob=bit=ou=ma=gi=cien 12
  tris=te=si=re=i=diot=cro=queur=de=mi=tai=nes 12
  jar=di=nier=de=les=prit=ou=hum=ble=pra=ti=cien 12

  jai=gra=vi=des=col=lines=ac=com=pli=des=mi=racles 12
  ado=rant=en=se=cret=quel=que=fu=nes=te=gloi=re 12
  fran=chi=les=o=cé=ans=con=sul=té=des=o=racles 12
  cher=ché=le=grand=se=cret=ab=sent=de=leurs=gri=moires 12
  jai=é=chou=é=cent=fois=et=cent=fois=tri=om=phé 12
  des=rai=sons=qui=de=meurent=en=ma=rai=son=ca=chées 12
  vain=queur=des=tra=hi=sons=que=cel=les=ci=mont=fait 12
  usant=de=la=ver=tu=à=mon=â=me=at=ta=chée 12

  jai=croi=sé=la=for=tune=et=pré=fé=ré=ler=rance 12
  du=ne=vie=so=li=taire=mê=me=si=son=sou=rire 12
  ma=vait=en=sor=ce=lé=é=vi=tant=lin=flu=ence 12
  né=faste=quel=le=ex=ha=le=com=me=pour=mieux=pour=rir 13
  ceux=qui=par=leur=es=sence=res=pi=rent=la=pu=re=té 13
  jai=cru=pui=ser=en=moi=la=fo=lie=né=ces=saire 12
  pour=af=fron=ter=la=mort=la=voy=ant=fu=re=ter 12
  en=li=bé=rer=le=mal=qui=au=fond=y=ma=cère 12

  jai=vu=des=éten=dues=vier=ges=et=im=ma=cu=lées 12
  vou=loir=ra=len=tir=mes=pas=dans=mon=voy=a=ge 12
  vain=cu=les=gé=ants=qui=vou=laient=my=ac=cu=ler 12
  et=par=le=re=nonce=ment=en=fin=de=ve=nir=sage 12
  mais=las=et=fa=ti=gué=je=me=dois=dé=sor=mais 12
  da=vouer=que=ma=vie=res=ta=fort=i=nu=ti=le 12
  car=cest=en=se=cret=quen=mon=â=me=dor=mait 11
  le=but=de=ma=quê=te=ren=due=de=fait=fu=tile 12

  dé=sor=mais=je=suis=vieux=et=si=quel=quun=par=vient 12
  a=dé=chif=frer=ces=lignes=quil=sa=che=que=la=foi 12
  est=en=cha=cun=de=nous=mais=quel=le=ne=sen=vient 12
  quà=ceux=pour=qui=la=mour=dé=ci=de=de=leurs=choix 12

  tib=vir=gu=le=un=er=a=vril=deux=mil=le=deux 12
 • Phonétique : Vertu

  ʒε sybi dεz- epʁəvə, afʁɔ̃te dε miʁaʒə,
  ʒε kuʁy dε ʃimεʁə, ekute dε siʁεnə,
  ʒε kʁy εtʁə kεlkœ̃, paʁ dəla mɔ̃n- imaʒə,
  vuly mə depase, e sεʁviʁ ma ʁεnə.

  ʒε ete mult fwa sovaʒə e flɑ̃bwajɑ̃,
  puʁfɑ̃dœʁ dε demɔ̃ ki ʒalɔne la vwa,
  mɑ̃tuʁɑ̃ dynə aʁme ɑ̃tjεʁə ʁydwajɑ̃
  lεnəmi ɑ̃ deʁutə, devue a sɔ̃ ʁwa.
  ʒε ete tuʁ a tuʁ ekyie, kapitεnə,
  alʃimistə, eʁo, ɔbi u maʒisjɛ̃
  tʁistə siʁə, idjo, kʁɔkœʁ də mitεnə,
  ʒaʁdinje də lεspʁi, u œ̃blə pʁatisjɛ̃.

  ʒε ɡʁavi dε kɔlinə, akɔ̃pli dε miʁaklə,
  adɔʁɑ̃ ɑ̃ sεkʁε kεlkə fynεstə ɡlwaʁə,
  fʁɑ̃ʃi lεz- ɔseɑ̃, kɔ̃sylte dεz- ɔʁaklə,
  ʃεʁʃe lə ɡʁɑ̃ sεkʁε, absɑ̃ də lœʁ ɡʁimwaʁə
  ʒε eʃue sɑ̃ fwa, e sɑ̃ fwa tʁjɔ̃fe,
  dε ʁεzɔ̃ ki dəməʁe ɑ̃ ma ʁεzɔ̃ kaʃe,
  vɛ̃kœʁ dε tʁaizɔ̃ kə sεllə si mɔ̃ fε
  yzɑ̃ də la vεʁty, a mɔ̃n- amə ataʃe.

  ʒε kʁwaze la fɔʁtynə, e pʁefeʁe leʁɑ̃sə,
  dynə vi sɔlitεʁə, mεmə si sɔ̃ suʁiʁə
  mavε ɑ̃sɔʁsəle, evitɑ̃ lɛ̃flɥɑ̃sə
  nefastə kεllə εɡzalə, kɔmə puʁ mjø puʁʁiʁ
  sø ki paʁ lœʁ esɑ̃sə ʁεspiʁe la pyʁəte.
  ʒε kʁy pɥize ɑ̃ mwa la fɔli nesesεʁə
  puʁ afʁɔ̃te la mɔʁ, la vwajɑ̃ fyʁəte,
  ɑ̃ libeʁe lə mal, ki, o fɔ̃t- i masεʁə.

  ʒε vy dεz- etɑ̃dɥ vjεʁʒəz- e imakyle
  vulwaʁ ʁalɑ̃tiʁ mε pa dɑ̃ mɔ̃ vwajaʒə,
  vɛ̃ky lε ʒeɑ̃ ki vulε mi akyle,
  e paʁ lə ʁənɔ̃səmɑ̃, ɑ̃fɛ̃, dəvəniʁ saʒə.
  mε las e fatiɡe, ʒə mə dwa dezɔʁmε,
  davue kə ma vi ʁεsta fɔʁ inytilə,
  kaʁ sεt- ɑ̃ sεkʁε kɑ̃ mɔ̃n- amə dɔʁmε
  lə byt də ma kεtə, ʁɑ̃dɥ, də fε, fytilə.

  dezɔʁmε ʒə sɥi vjø, e si kεlkœ̃ paʁvjɛ̃
  a deʃifʁe sε liɲə, kil saʃə kə la fwa
  εt- ɑ̃ ʃakœ̃ də nu, mε kεllə nə sɑ̃ vjɛ̃
  ka sø puʁ ki lamuʁ desidə də lœʁ ʃwa.

  tib viʁɡylə œ̃n- e avʁil dø milə dø
 • Pieds Phonétique : Vertu

  ʒε=sy=bi=dε=ze=pʁə=və=a=fʁɔ̃=te=dε=miʁaʒə 12
  ʒε=ku=ʁy=dε=ʃi=mεʁə=e=ku=te=dε=si=ʁεnə 12
  ʒε=kʁy=ε=tʁə=kεl=kœ̃=paʁ=də=la=mɔ̃=ni=maʒə 12
  vu=ly=mə=de=pa=se=e=sεʁ=viʁ=ma=ʁε=nə 12

  ʒε=e=te=mult=fwa=so=va=ʒə=e=flɑ̃=bwa=jɑ̃ 12
  puʁ=fɑ̃=dœʁ=dε=de=mɔ̃=ki=ʒa=lɔ=ne=la=vwa 12
  mɑ̃=tu=ʁɑ̃=dynə=aʁ=me=ɑ̃=tjε=ʁə=ʁy=dwa=jɑ̃ 12
  lε=nə=mi=ɑ̃=de=ʁutə=de=vu=e=a=sɔ̃=ʁwa 12
  ʒε=e=te=tuʁ=a=tuʁ=e=ky=i=e=ka=pitεnə 12
  al=ʃi=mis=tə=e=ʁo=ɔ=bi=u=ma=ʒi=sjɛ̃ 12
  tʁis=tə=si=ʁə=i=djo=kʁɔ=kœʁ=də=mi=tε=nə 12
  ʒaʁ=di=nje=də=lεs=pʁi=u=œ̃=blə=pʁa=ti=sjɛ̃ 12

  ʒε=ɡʁa=vi=dε=kɔ=linə=a=kɔ̃=pli=dε=mi=ʁaklə 12
  a=dɔ=ʁɑ̃=ɑ̃=sε=kʁε=kεl=kə=fy=nεs=tə=ɡlwaʁə 12
  fʁɑ̃=ʃi=lε=zɔ=se=ɑ̃=kɔ̃=syl=te=dε=zɔ=ʁaklə 12
  ʃεʁ=ʃe=lə=ɡʁɑ̃=sε=kʁε=ab=sɑ̃=də=lœʁ=ɡʁi=mwaʁə 12
  ʒε=e=ʃu=e=sɑ̃=fwa=e=sɑ̃=fwa=tʁj=ɔ̃=fe 12
  dε=ʁε=zɔ̃=kidə=mə=ʁe=ɑ̃=ma=ʁε=zɔ̃=ka=ʃe 12
  vɛ̃=kœʁ=dε=tʁa=i=zɔ̃=kə=sεl=lə=si=mɔ̃=fε 12
  y=zɑ̃də=la=vεʁ=ty=a=mɔ̃=na=mə=a=ta=ʃe 12

  ʒε=kʁwa=ze=la=fɔʁ=tynə=e=pʁe=fe=ʁe=le=ʁɑ̃sə 12
  dy=nə=vi=sɔ=li=tεʁə=mε=mə=si=sɔ̃=su=ʁiʁə 12
  ma=vε=ɑ̃=sɔʁ=sə=le=e=vi=tɑ̃=lɛ̃f=lɥɑ̃=sə 12
  ne=fas=tə=kεllə=εɡ=zalə=kɔ=mə=puʁ=mjø=puʁ=ʁiʁ 12
  sø=ki=paʁ=lœʁ=e=sɑ̃sə=ʁεs=pi=ʁe=la=py=ʁə=te 13
  ʒε=kʁy=pɥi=ze=ɑ̃=mwa=la=fɔ=li=ne=se=sεʁə 12
  puʁ=a=fʁɔ̃=te=la=mɔʁ=la=vwa=jɑ̃=fy=ʁə=te 12
  ɑ̃=li=be=ʁe=lə=mal=ki=o=fɔ̃=ti=ma=sεʁə 12

  ʒε=vy=dε=ze=tɑ̃dɥ=vjεʁ=ʒə=ze=i=ma=ky=le 12
  vu=lwaʁ=ʁa=lɑ̃=tiʁ=mε=pa=dɑ̃=mɔ̃=vwa=ja=ʒə 12
  vɛ̃=ky=lε=ʒe=ɑ̃=ki=vu=lε=mi=a=ky=le 12
  e=paʁlə=ʁə=nɔ̃=sə=mɑ̃=ɑ̃=fɛ̃=də=və=niʁ=saʒə 12
  mε=las=e=fa=ti=ɡe=ʒə=mə=dwa=de=zɔʁ=mε 12
  da=vu=e=kə=ma=vi=ʁεs=ta=fɔʁ=i=ny=tilə 12
  kaʁ=sε=tɑ̃=sε=kʁε=kɑ̃=mɔ̃=na=mə=dɔʁ=mε 11
  lə=byt=də=ma=kε=tə=ʁɑ̃dɥ=də=fε=fy=ti=lə 12

  de=zɔʁ=mε=ʒə=sɥi=vjø=e=si=kεl=kœ̃=paʁ=vjɛ̃ 12
  a=de=ʃi=fʁe=sε=liɲə=kil=sa=ʃə=kə=la=fwa 12
  ε=tɑ̃=ʃa=kœ̃=də=nu=mε=kεl=lə=nə=sɑ̃=vjɛ̃ 12
  ka=sø=puʁ=ki=la=muʁ=de=si=də=də=lœʁ=ʃwa 12

  tib=viʁ=ɡy=lə=œ̃=ne=a=vʁil=dø=mi=lə=dø 12

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.