Poeme : Hommage

Hommage

J’alignais des paroles, tristes et désabusées
Qui aurait pu savoir où allait le chemin
Sur lequel, ignorant, j’avais choisi d’aller
Où j’avançais, tout seul, sans peur du lendemain

Et un jour te voilà, et tu me fais chanter
Mes matins et mes soirs, mes peurs et mes chagrins…
Puis soudain dans un souffle je te vois t’éloigner
Et me laisser fragile, en verrais-je la fin ?

A toi que rien n’étonne, à toi qui connais tout
Je veux dire en un mot, comme en cent, ce qui pèse
Mais voilà que les mots, se taisent d’un seul coup
La ténèbre me prend, je tombe de la falaise

Tant d’années disparues, tant de terrains en friche
Ce sont ceux de mon cœur, où plus rien ne subsiste
La terre y est trop sèche, et puis l’herbe s’en fiche
Elle a bien mieux à faire qu’être à un égoïste.

Je voulais que tu saches que même si c’est trop tard
Ca coûte rien, parfois, d’oser persévérer
Mais même en disant ça, et j’aimerais tant y croire
Je sais pertinemment que ma chance est passée.

Alors, tristement, l’œil collé au carreau
Je regarde passer et s’écouler la vie
De mes voisins qui, eux, se croyant tous beaux
Collectionnent les hommages, les Bravos et Merci

Mais si un seul d’entre eux pouvait voir comme je vois
A quel point l’amour a déserté nos cœurs
Il saurait, sans parler, et comprendrait pourquoi
Le mien est enfermé, et à force, se meurt

Tib, 28/11, 13h. 30

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Hommage

  ja=li=gnais=des=pa=roles=tris=tes=et=dé=sa=bu=sées 13
  qui=au=rait=pu=sa=voir=où=al=lait=le=che=min 12
  sur=le=quel=i=gno=rant=ja=vais=choi=si=dal=ler 12
  où=ja=van=çais=tout=seul=sans=peur=du=len=de=main 12

  et=un=jour=te=voi=là=et=tu=me=fais=chan=ter 12
  mes=ma=tins=et=mes=soirs=mes=peurs=et=mes=cha=grins 12
  puis=sou=dain=dans=un=souf=fle=je=te=vois=té=loi=gner 13
  et=me=lais=ser=fra=gile=en=ver=rais=je=la=fin 12

  a=toi=que=rien=né=tonne=à=toi=qui=con=nais=tout 12
  je=veux=direen=un=mot=com=me=en=cent=ce=qui=pèse 12
  mais=voi=là=que=les=mots=se=tai=sent=dun=seul=coup 12
  la=té=nèbre=me=prend=je=tom=be=de=la=fa=laise 12

  tant=dan=nées=dis=pa=rues=tant=de=ter=rains=en=friche 12
  ce=sont=ceux=de=mon=cœur=où=plus=rien=ne=sub=siste 12
  la=terre=y=est=trop=sèche=et=puis=lher=be=sen=fiche 12
  elle=a=bien=mieux=à=faire=quê=tre=à=un=é=goïste 12

  je=vou=lais=que=tu=saches=que=mê=me=si=cest=trop=tard 13
  ca=coû=te=rien=par=fois=do=ser=per=sé=vé=rer 12
  mais=mêmeen=di=sant=ça=et=jai=me=rais=tant=y=croire 12
  je=sais=per=ti=nem=ment=que=ma=chance=est=pas=sée 12

  a=lors=tris=te=ment=lœil=col=lé=au=car=reau 11
  je=re=gar=de=pas=ser=et=sé=cou=ler=la=vie 12
  de=mes=voi=sins=qui=eux=se=croy=ant=tous=beaux 11
  col=lec=ti=onnent=les=hom=ma=ges=les=bra=vos=et=mer=ci 14

  mais=si=un=seul=dentre=eux=pou=vait=voir=com=me=je=vois 13
  a=quel=point=la=mour=a=dé=ser=té=nos=cœurs 11
  il=sau=rait=sans=par=ler=et=com=pren=drait=pour=quoi 12
  le=mien=est=en=fer=mé=et=à=for=ce=se=meurt 12

  tib=vir=gule=vingt=hu=it=s=la=sh=on=ze=vir=gu=le=trei=ze=h=point=trente 19
 • Phonétique : Hommage

  ʒaliɲε dε paʁɔlə, tʁistəz- e dezabyze
  ki oʁε py savwaʁ u alε lə ʃəmɛ̃
  syʁ ləkεl, iɲɔʁɑ̃, ʒavε ʃwazi dale
  u ʒavɑ̃sε, tu səl, sɑ̃ pœʁ dy lɑ̃dəmɛ̃

  e œ̃ ʒuʁ tə vwala, e ty mə fε ʃɑ̃te
  mε matɛ̃z- e mε swaʁ, mε pœʁz- e mε ʃaɡʁɛ̃…
  pɥi sudɛ̃ dɑ̃z- œ̃ suflə ʒə tə vwa telwaɲe
  e mə lεse fʁaʒilə, ɑ̃ veʁε ʒə la fɛ̃ ?

  a twa kə ʁjɛ̃ netɔnə, a twa ki kɔnε tu
  ʒə vø diʁə ɑ̃n- œ̃ mo, kɔmə ɑ̃ sɑ̃, sə ki pεzə
  mε vwala kə lε mo, sə tεze dœ̃ səl ku
  la tenεbʁə mə pʁɑ̃, ʒə tɔ̃bə də la falεzə

  tɑ̃ dane dispaʁy, tɑ̃ də teʁɛ̃z- ɑ̃ fʁiʃə
  sə sɔ̃ sø də mɔ̃ kœʁ, u plys ʁjɛ̃ nə sybzistə
  la teʁə i ε tʁo sεʃə, e pɥi lεʁbə sɑ̃ fiʃə
  εllə a bjɛ̃ mjøz- a fεʁə kεtʁə a œ̃n- eɡɔistə.

  ʒə vulε kə ty saʃə kə mεmə si sε tʁo taʁ
  ka kutə ʁjɛ̃, paʁfwa, doze pεʁseveʁe
  mε mεmə ɑ̃ dizɑ̃ sa, e ʒεməʁε tɑ̃ i kʁwaʁə
  ʒə sε pεʁtinamɑ̃ kə ma ʃɑ̃sə ε pase.

  alɔʁ, tʁistəmɑ̃, lœj kɔle o kaʁo
  ʒə ʁəɡaʁdə pase e sekule la vi
  də mε vwazɛ̃ ki, ø, sə kʁwajɑ̃ tus bo
  kɔlεksjɔne lεz- ɔmaʒə, lε bʁavoz- e mεʁsi

  mε si œ̃ səl dɑ̃tʁə ø puvε vwaʁ kɔmə ʒə vwa
  a kεl pwɛ̃ lamuʁ a dezεʁte no kœʁ
  il soʁε, sɑ̃ paʁle, e kɔ̃pʁɑ̃dʁε puʁkwa
  lə mjɛ̃ εt- ɑ̃fεʁme, e a fɔʁsə, sə məʁ

  tib viʁɡylə vɛ̃t- ɥi slaʃ ɔ̃zə viʁɡylə tʁεzə aʃ pwɛ̃ tʁɑ̃tə
 • Syllabes Phonétique : Hommage

  ʒa=li=ɲε=dε=pa=ʁɔlə=tʁis=tə=ze=de=za=by=ze 13
  ki=o=ʁε=py=sa=vwaʁ=u=a=lε=lə=ʃə=mɛ̃ 12
  syʁ=lə=kεl=i=ɲɔ=ʁɑ̃=ʒa=vε=ʃwa=zi=da=le 12
  u=ʒa=vɑ̃=sε=tu=səl=sɑ̃=pœʁ=dy=lɑ̃=də=mɛ̃ 12

  e=œ̃=ʒuʁ=tə=vwa=la=e=ty=mə=fε=ʃɑ̃=te 12
  mε=ma=tɛ̃=ze=mε=swaʁ=mε=pœʁ=ze=mε=ʃa=ɡʁɛ̃ 12
  pɥi=su=dɛ̃=dɑ̃=zœ̃=suflə=ʒə=tə=vwa=te=lwa=ɲe 12
  e=mə=lε=se=fʁa=ʒilə=ɑ̃=ve=ʁε=ʒə=la=fɛ̃ 12

  a=twa=kə=ʁjɛ̃=ne=tɔnə=a=twa=ki=kɔ=nε=tu 12
  ʒə=vø=diʁə=ɑ̃=nœ̃=mo=kɔ=mə=ɑ̃=sɑ̃=sə=kipεzə 12
  mε=vwa=la=kə=lε=mo=sə=tε=ze=dœ̃=səl=ku 12
  la=te=nε=bʁə=mə=pʁɑ̃ʒə=tɔ̃=bə=də=la=fa=lεzə 12

  tɑ̃=da=ne=dis=pa=ʁy=tɑ̃=də=te=ʁɛ̃=zɑ̃=fʁiʃə 12
  sə=sɔ̃=sø=də=mɔ̃=kœʁ=u=plys=ʁjɛ̃=nə=syb=zistə 12
  la=te=ʁə=i=ε=tʁo=sεʃə=e=pɥi=lεʁ=bə=sɑ̃fiʃə 12
  εl=lə=a=bjɛ̃=mjø=zafεʁə=kε=tʁə=a=œ̃=ne=ɡɔistə 12

  ʒə=vu=lεkə=ty=sa=ʃə=kə=mε=mə=si=sε=tʁo=taʁ 13
  ka=ku=tə=ʁjɛ̃=paʁ=fwa=do=ze=pεʁ=se=ve=ʁe 12
  mε=mεməɑ̃=di=zɑ̃=sa=e=ʒε=mə=ʁε=tɑ̃=i=kʁwaʁə 12
  ʒə=sε=pεʁ=ti=na=mɑ̃kə=ma=ʃɑ̃=sə=ε=pa=se 12

  a=lɔʁ=tʁis=tə=mɑ̃=lœj=kɔ=le=o=ka=ʁo 11
  ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=pa=se=e=se=ku=le=la=vi 12
  də=mε=vwa=zɛ̃=ki=ø=sə=kʁwa=j=ɑ̃=tus=bo 12
  kɔ=lεk=sjɔ=ne=lε=zɔ=maʒə=lε=bʁa=vo=ze=mεʁ=si 13

  mε=si=œ̃=səl=dɑ̃tʁə=ø=pu=vε=vwaʁ=kɔ=mə=ʒə=vwa 13
  a=kεl=pwɛ̃=la=muʁ=a=de=zεʁ=te=no=kœ=ʁə 12
  il=so=ʁε=sɑ̃=paʁ=le=e=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁε=puʁ=kwa 12
  lə=mjɛ̃=ε=tɑ̃=fεʁ=me=e=a=fɔʁ=sə=sə=məʁ 12

  tib=viʁ=ɡylə=vɛ̃t=ɥi=slaʃ=ɔ̃=zə=viʁ=ɡy=lə=tʁε=zəaʃ=pwɛ̃=tʁɑ̃tə 15

PostScriptum

Oui, je sais, c’est un peu triste, mais. . . personne n’a dit que l’on se devait de prétendre être heureux toute la journée !

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/05/2004 00:00Malko Ducher

. . . Certes tristes. . .
Mais la distance que tu prends dans tes textes reste admirable.
Tu as du recul mon ami, ça se voit! enfin. . ça se lit aussi :))
Même si. . .
à plus.