Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Premières Effluves…

Poème Amour
Publié le 27/05/2004 00:00

L'écrit contient 203 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Mémébut

Premières Effluves…

A moi, douce quiétude, minutes éphémères,
Pause au milieu du jour, instants de solitude
Dans la douce clarté, du globe-lampadaire
Où l’on pourrait passer des heures sans interludes,

Je me vois sans miroirs, et loin de servitudes
Occultes et oubliées, et serein, et sincère,
Je m’oublie, et trop vite, sous forme de prélude,
Monte à l’assaut l’envie, mes intestins opèrent

Et là, subtile magie, infinie insouciance
Sont les deux maîtres mots, qui sans parler me dictent
La suite des évenements, qui se fait dans l’aisance :
Ici, pas de tracas, pas non plus de vindicte

Mais soudain, et d’un coup, comme des pièces gripées
Retrouvant leur fonction trop longtemps oubliée
La charge accumulée, persistante et fripée
Dans mes courts organes, s’éjecte avec fierté

Ô douceur enivrante, qui fait fuir toute peur
Ô fierté de l’être, dans toute son essence
Qui m’accompagne enfin, enrobée de chaleur
Quand, dès lors, je sais, qu’il n’y eût pas résistance

Mais déjà, c’est dommage, je sais qu’il va falloir
Retourner prestement à la réalité
Vu que j’ai bien compris combien je vais devoir
Attendre trop longtemps avant d’y retourner.

Tib, 4/12, 16h.
 • Pieds Hyphénique: Premières Effluves…

  a=moi=douce=quié=tu=de=mi=nu=tes=é=phé=mères 12
  pause=au=mi=lieu=du=jour=ins=tants=de=so=li=tude 12
  dans=la=dou=ce=clar=té=du=glo=be=lam=pa=daire 12
  où=lon=pour=rait=pas=ser=des=heures=sans=in=ter=ludes 12

  je=me=vois=sans=mi=roirs=et=loin=de=ser=vi=tudes 12
  oc=cul=tes=et=ou=bli=ées=et=se=rein=et=sin=cère 13
  je=mou=blie=et=trop=vite=sous=for=me=de=pré=lude 12
  monte=à=las=saut=len=vie=mes=in=tes=tins=o=pèrent 12

  et=là=sub=tile=ma=gie=in=fi=nie=in=sou=ciance 12
  sont=les=deux=maî=tres=mots=qui=sans=par=ler=me=dictent 12
  la=suite=des=é=ve=ne=ments=qui=se=fait=dans=lai=sance 13
  ici=pas=de=tra=cas=pas=non=plus=de=vin=di=cte 12

  mais=sou=dain=et=dun=coup=comme=des=piè=ces=gri=pées 12
  re=trou=vant=leur=fonc=tion=trop=long=temps=ou=bli=ée 12
  la=char=geac=cu=mu=lée=per=sis=tante=et=fri=pée 12
  dans=mes=courts=or=ganes=sé=jec=te=a=vec=fier=té 12

  ô=dou=ceur=en=ivrante=qui=fait=fu=ir=tou=te=peur 12
  ô=fier=té=de=lê=tre=dans=tou=te=son=es=sence 12
  qui=mac=com=pagne=en=fin=en=ro=bée=de=cha=leur 12
  quand=dès=lors=je=sais=quil=ny=eût=pas=ré=sis=tance 12

  mais=dé=jà=cest=dom=mage=je=sais=quil=va=fal=loir 12
  re=tour=ner=pres=te=ment=à=la=ré=a=li=té 12
  vu=que=jai=bien=com=pris=com=bien=je=vais=de=voir 12
  at=ten=dre=trop=long=temps=a=vant=dy=re=tour=ner 12

  tib=vir=gule=qua=tre=s=la=sh=dou=ze=vir=gu=le=sei=ze=h 16
 • Phonétique : Premières Effluves…

  a mwa, dusə kjetydə, minytəz- efemεʁə,
  pozə o miljø dy ʒuʁ, ɛ̃stɑ̃ də sɔlitydə
  dɑ̃ la dusə klaʁte, dy ɡlɔbə lɑ̃padεʁə
  u lɔ̃ puʁʁε pase dεz- œʁ sɑ̃z- ɛ̃tεʁlydə,

  ʒə mə vwa sɑ̃ miʁwaʁ, e lwɛ̃ də sεʁvitydə
  ɔkyltəz- e ublje, e səʁɛ̃, e sɛ̃sεʁə,
  ʒə mubli, e tʁo vitə, su fɔʁmə də pʁelydə,
  mɔ̃tə a laso lɑ̃vi, mεz- ɛ̃tεstɛ̃z- ɔpεʁe

  e la, sybtilə maʒi, ɛ̃fini ɛ̃susjɑ̃sə
  sɔ̃ lε dø mεtʁə- mo, ki sɑ̃ paʁle mə dikte
  la sɥitə dεz- evənəmɑ̃, ki sə fε dɑ̃ lεzɑ̃sə :
  isi, pa də tʁaka, pa nɔ̃ plys də vɛ̃diktə

  mε sudɛ̃, e dœ̃ ku, kɔmə dε pjεsə ɡʁipe
  ʁətʁuvɑ̃ lœʁ fɔ̃ksjɔ̃ tʁo lɔ̃tɑ̃z- ublje
  la ʃaʁʒə akymyle, pεʁsistɑ̃tə e fʁipe
  dɑ̃ mε kuʁz- ɔʁɡanə, seʒεktə avεk fjεʁte

  o dusœʁ ɑ̃nivʁɑ̃tə, ki fε fɥiʁ tutə pœʁ
  o fjεʁte də lεtʁə, dɑ̃ tutə sɔ̃n- esɑ̃sə
  ki makɔ̃paɲə ɑ̃fɛ̃, ɑ̃ʁɔbe də ʃalœʁ
  kɑ̃, dε lɔʁ, ʒə sε, kil ni y pa ʁezistɑ̃sə

  mε deʒa, sε dɔmaʒə, ʒə sε kil va falwaʁ
  ʁətuʁne pʁεstəmɑ̃ a la ʁealite
  vy kə ʒε bjɛ̃ kɔ̃pʁi kɔ̃bjɛ̃ ʒə vε dəvwaʁ
  atɑ̃dʁə tʁo lɔ̃tɑ̃z- avɑ̃ di ʁətuʁne.

  tib viʁɡylə katʁə slaʃ duzə viʁɡylə sεzə aʃ.
 • Pieds Phonétique : Premières Effluves…

  a=mwa=du=sə=kje=ty=də=mi=ny=tə=ze=fe=mεʁ=ə 14
  po=zə=o=mi=ljø=dy=ʒuʁ=ɛ̃s=tɑ̃=də=sɔ=li=ty=də 14
  dɑ̃=la=du=sə=klaʁ=te=dy=ɡlɔ=bə=lɑ̃=pa=dεʁ=ə 13
  u=lɔ̃=puʁ=ʁε=pa=se=dε=zœ=ʁə=sɑ̃=zɛ̃=tεʁ=ly=də 14

  ʒə=mə=vwa=sɑ̃=mi=ʁwaʁ=e=lwɛ̃=də=sεʁ=vi=ty=də 13
  ɔ=kyl=tə=ze=u=blj=e=e=sə=ʁɛ̃=e=sɛ̃=sεʁ=ə 14
  ʒə=mu=bli=e=tʁo=vi=tə=su=fɔʁ=mə=də=pʁe=ly=də 14
  mɔ̃=tə=a=la=so=lɑ̃=vi=mε=zɛ̃=tεs=tɛ̃=zɔ=pε=ʁe 14

  e=la=syb=ti=lə=ma=ʒi=ɛ̃=fi=ni=ɛ̃=su=sjɑ̃=sə 14
  sɔ̃=lε=dø=mε=tʁə=mo=ki=sɑ̃=paʁ=le=mə=dik=te 13
  la=sɥi=tə=dε=ze=və=nə=mɑ̃=ki=sə=fε=dɑ̃=lε=zɑ̃sə 14
  i=si=pa=də=tʁa=ka=pa=nɔ̃=plys=də=vɛ̃=dik=tə 13

  mε=su=dɛ̃=e=dœ̃=ku=kɔ=mə=dε=pj=ε=sə=ɡʁi=pe 14
  ʁə=tʁu=vɑ̃=lœ=ʁə=fɔ̃k=sj=ɔ̃=tʁo=lɔ̃=tɑ̃=zu=blj=e 14
  la=ʃaʁ=ʒə=a=ky=my=le=pεʁ=sis=tɑ̃=tə=e=fʁi=pe 14
  dɑ̃=mε=kuʁ=zɔʁ=ɡa=nə=se=ʒεk=tə=a=vεk=fjεʁ=te 13

  o=du=sœʁ=ɑ̃=ni=vʁɑ̃=tə=ki=fε=fɥ=iʁ=tu=tə=pœʁ 14
  o=fjεʁ=te=də=lε=tʁə=dɑ̃=tu=tə=sɔ̃=ne=sɑ̃=sə 13
  ki=ma=kɔ̃=pa=ɲə=ɑ̃=fɛ̃=ɑ̃=ʁɔ=be=də=ʃa=lœ=ʁə 14
  kɑ̃=dε=lɔʁ=ʒə=sε=kil=ni=y=pa=ʁe=zis=tɑ̃=sə 13

  mε=de=ʒa=sε=dɔ=ma=ʒə=ʒə=sε=kil=va=fa=lwaʁ 13
  ʁə=tuʁ=ne=pʁεs=tə=mɑ̃=a=la=ʁe=a=li=te 12
  vy=kə=ʒε=bj=ɛ̃=kɔ̃=pʁi=kɔ̃=bjɛ̃=ʒə=vε=də=vwaʁ 13
  a=tɑ̃=dʁə=tʁo=lɔ̃=tɑ̃=za=vɑ̃=di=ʁə=tuʁ=ne 12

  tib=viʁ=ɡylə=ka=tʁə=slaʃ=du=zə=viʁ=ɡy=lə=sε=zə=aʃ 14

PostScriptum

Premier d’une longue série de poèmes consacrés à la merveilleuse tranquillité des toilettes. . .
A suivre dans d’autres trépidantes aventures, sur ce site !

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
18/09/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.