Poème-France.com

Poeme : Comme Avan…Comme Avan…

Je ne sais plus quoi pensé
Je me sent triste, je me sent seul,
Je me sent delaissé, jai mal
J’ai juste le goût de pleuré,
De me fermé les yeux a l’amour
Mais trop tard je me suis déja attaché
Mais les temps on changé
C’est plus comme avant
Om n’est moin heureux
On ne pense presque pu à notre amour
On la laisse mourrire au fil des jours
Meme si on espère l’éternité
Se ne son que des promesse en l’air
Mais tout me fait rapellé les debuts
J’étais persuader que c’étais la réalité
Mais je ne faissais que revé
Mon cœur a derivé, ses éteincelles dans ces yeux
On crée le coup de foudre
Mais l’indépendance s’installe en nous
Meme si qu’on se dit qu’on s’aime comme des fous
Cette amour disparaitra
Nos disputes son plus frequante, nos regards moin intense
Nos caresses moin de tendresse et nos cœurs moin d’amour
Nos sentiments devien alors amitié
Je ne croyais pas que qu’on pourrais y arrivé la
Mais c’est l’heure maintenant de s’avoué vaicu
De se dire les vrais choses
Notre amour n’est plus se qu’il été
Et il redeviendra jamais comme avant
Le destin a voulu nous dire qu’on n’est pas fait pour allé ensemble
Meme si on passe des moments inoubliable
La flame ces intente.
Je me ferme les yeux en croyant fort
Que je cessera de pleuré,
Pour une fois que je pourrais touché au bonheur
Que je pourrai enfin resentir la vrai amour
Mais en atendant je pense et je repense a toi, Maxime
Ques que je fait la à rendre ma vie moin agréable
Je voudrai en finir avec tout sa sans toute fois te faire du mal
Sans te quitté, sans le regreté
Je voudrai juste resentir cette amour si fort du debut
Qui transpersais mon cœur
Qui donnais des couleurs a ma vie
Qui faissais que mes rêve devenais réalité
Et qui donnais un sense à mes je taimes

Papillon
Mery_C--Berger

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə sε plys kwa pɑ̃se
ʒə mə sɑ̃ tʁistə, ʒə mə sɑ̃ səl,
ʒə mə sɑ̃ dəlεse, ʒε mal
ʒε ʒystə lə ɡu də pləʁe,
də mə fεʁme lεz- iøz- a lamuʁ
mε tʁo taʁ ʒə mə sɥi deʒa ataʃe
mε lε tɑ̃z- ɔ̃ ʃɑ̃ʒe
sε plys kɔmə avɑ̃
ɔm nε mwɛ̃ œʁø
ɔ̃ nə pɑ̃sə pʁεskə py a nɔtʁə amuʁ
ɔ̃ la lεsə muʁʁiʁə o fil dε ʒuʁ
məmə si ɔ̃n- εspεʁə letεʁnite
sə nə sɔ̃ kə dε pʁɔmεsə ɑ̃ lεʁ
mε tu mə fε ʁapεlle lε dəby
ʒetε pεʁsɥade kə setε la ʁealite
mε ʒə nə fεsε kə ʁəve
mɔ̃ kœʁ a dəʁive, sεz- etɛ̃sεllə dɑ̃ sεz- iø
ɔ̃ kʁe lə ku də fudʁə
mε lɛ̃depɑ̃dɑ̃sə sɛ̃stalə ɑ̃ nu
məmə si kɔ̃ sə di kɔ̃ sεmə kɔmə dε fus
sεtə amuʁ dispaʁεtʁa
no dispytə sɔ̃ plys fʁəkɑ̃tə, no ʁəɡaʁd mwɛ̃ ɛ̃tɑ̃sə
no kaʁesə mwɛ̃ də tɑ̃dʁεsə e no kœʁ mwɛ̃ damuʁ
no sɑ̃timɑ̃ dəvjɛ̃ alɔʁz- amitje
ʒə nə kʁwajε pa kə kɔ̃ puʁʁεz- i aʁive la
mε sε lœʁ mɛ̃tənɑ̃ də savue vεky
də sə diʁə lε vʁε ʃozə
nɔtʁə amuʁ nε plys sə kil ete
e il ʁədəvjɛ̃dʁa ʒamε kɔmə avɑ̃
lə dεstɛ̃ a vuly nu diʁə kɔ̃ nε pa fε puʁ ale ɑ̃sɑ̃blə
məmə si ɔ̃ pasə dε mɔmɑ̃z- inubljablə
la flamə sεz- ɛ̃tɑ̃tə.
ʒə mə fεʁmə lεz- iøz- ɑ̃ kʁwajɑ̃ fɔʁ
kə ʒə sesəʁa də pləʁe,
puʁ ynə fwa kə ʒə puʁʁε tuʃe o bɔnœʁ
kə ʒə puʁʁε ɑ̃fɛ̃ ʁəsɑ̃tiʁ la vʁε amuʁ
mεz- ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ ʒə pɑ̃sə e ʒə ʁəpɑ̃sə a twa, maksimə
k kə ʒə fε la a ʁɑ̃dʁə ma vi mwɛ̃ aɡʁeablə
ʒə vudʁε ɑ̃ finiʁ avεk tu sa sɑ̃ tutə fwa tə fεʁə dy mal
sɑ̃ tə kite, sɑ̃ lə ʁəɡʁəte
ʒə vudʁε ʒystə ʁəsɑ̃tiʁ sεtə amuʁ si fɔʁ dy dəby
ki tʁɑ̃spεʁsε mɔ̃ kœʁ
ki dɔnε dε kulœʁz- a ma vi
ki fεsε kə mε ʁεvə dəvənε ʁealite
e ki dɔnεz- œ̃ sɑ̃sə a mε ʒə tεmə

papijɔ̃