Poème-France.com

Poeme : J’Aimerai MourrireJ’Aimerai Mourrire

Jaimerai mourrire
Pour pouvoir volé, allé te retrouvé
Devenir l’ange de tes nuits
Resté la à t’admiré, veillé sur toi
Te suivre jour et nuit
Même sous la douche
Je serai la avec toi
Te consolé meme si tu ne me voie pas
Apparaitre dans tes reves
Te faire l’amour même si c’est pas réel
Juste pour encore imaginé comment c’étais bon
J’aimerai mourire si c’est le seul moyen pour te retrouvé je le ferais
À chaque coup de minuit
J’apparaitera d’une fraction de seconde
Juste pour que tu remarque ma présence et juste pour que tu sais que je t’aimerai toujours
Jamais plus je te laisserai tombé
Je voudrai etre prissonière de ta maison
La hanté pour l’éternité
Me couché encore pres de toi
Encore sentir ta douce odeure qui me donnais des frissons
Sauf que la, tu ne pourrais pas me touché,
Tu ne pourrai plus me regardé, et quoi ke je fasse,
Jamais sa serai comme dans mes reves puisque tu ne veux plus de moi
Mais si je doit mourrire pour te retrouvé de moitié je le ferai
Car je sais que meme je ne vie plus intérieurement
A quoi sa sert d’étre aussi malheureuse
A quoi sa sert d’étre rejeté
A quoi sa sert d’attendre se qui ne viendra jamais
A quoi sa sert de le regreté
D’avoir toujours sa sur la consience
A quoi sa sert de passé son temps a pleuré.
Je t’aimerai aussi longtemps que tu vie
Meme après ma mort je t’aimerai, je le sais
Car le suicide nous amène pas au ciel…
Mery_C--Berger

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒεməʁε muʁʁiʁə
puʁ puvwaʁ vɔle, ale tə ʁətʁuve
dəvəniʁ lɑ̃ʒə də tε nɥi
ʁεste la a tadmiʁe, vεje syʁ twa
tə sɥivʁə ʒuʁ e nɥi
mεmə su la duʃə
ʒə səʁε la avεk twa
tə kɔ̃sɔle məmə si ty nə mə vwa pa
apaʁεtʁə dɑ̃ tε ʁəvə
tə fεʁə lamuʁ mεmə si sε pa ʁeεl
ʒystə puʁ ɑ̃kɔʁə imaʒine kɔmɑ̃ setε bɔ̃
ʒεməʁε muʁiʁə si sε lə səl mwajɛ̃ puʁ tə ʁətʁuve ʒə lə fəʁε
a ʃakə ku də minɥi
ʒapaʁεtəʁa dynə fʁaksjɔ̃ də səɡɔ̃də
ʒystə puʁ kə ty ʁəmaʁkə ma pʁezɑ̃sə e ʒystə puʁ kə ty sε kə ʒə tεməʁε tuʒuʁ
ʒamε plys ʒə tə lεsəʁε tɔ̃be
ʒə vudʁε εtʁə pʁisɔnjεʁə də ta mεzɔ̃
la-ɑ̃te puʁ letεʁnite
mə kuʃe ɑ̃kɔʁə pʁə- də twa
ɑ̃kɔʁə sɑ̃tiʁ ta dusə ɔdəʁə ki mə dɔnε dε fʁisɔ̃
sof kə la, ty nə puʁʁε pa mə tuʃe,
ty nə puʁʁε plys mə ʁəɡaʁde, e kwa kə ʒə fasə,
ʒamε sa səʁε kɔmə dɑ̃ mε ʁəvə pɥiskə ty nə vø plys də mwa
mε si ʒə dwa muʁʁiʁə puʁ tə ʁətʁuve də mwatje ʒə lə fəʁε
kaʁ ʒə sε kə məmə ʒə nə vi plysz- ɛ̃teʁjəʁəmɑ̃
a kwa sa sεʁ detʁə osi maləʁøzə
a kwa sa sεʁ detʁə ʁəʒəte
a kwa sa sεʁ datɑ̃dʁə sə ki nə vjɛ̃dʁa ʒamε
a kwa sa sεʁ də lə ʁəɡʁəte
davwaʁ tuʒuʁ sa syʁ la kɔ̃sjɑ̃sə
a kwa sa sεʁ də pase sɔ̃ tɑ̃z- a pləʁe.
ʒə tεməʁε osi lɔ̃tɑ̃ kə ty vi
məmə apʁε ma mɔʁ ʒə tεməʁε, ʒə lə sε
kaʁ lə sɥisidə nuz- amεnə pa o sjεl…