Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Dualité Mon Amour

Poème Amour
Publié le 25/10/2004 14:59

L'écrit contient 388 mots qui sont répartis dans 13 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Michemai

Dualité Mon Amour

Comme tous les jours je t’écris dans l’espoir
Qu’un jour tu me lises, le lendemain j’efface
Comme pour mieux recommencer, sans trace
Je veux t’aimer, continuer notre histoire.

Ces deux esprits en moi qui me hantent
Omniprésence de cette dualité
Ce poème en couleur pour l’éternité
Une âme pleure et l’autre chante

Le ROUGE symbolise l’amour régénérateur
Le JAUNE peut aussi mener à l’égoïsme,
Où l’amour est oublié, scepticisme.
Le bonheur par rapport au malheur,

Toi que j’ai cru différente et trotout
Tu m’as oublié, tu as tourné la page
Tu ne te rappel plus de mon age
Pas plus que de mon nom et le mot nous

Je dois quand même compter pour toi
Depuis tout ce temps et toutes ces heures
Est-ce que tu penses comme moi
Qu’on n’était pas loin du bonheur

J’aimerais que tu ais envi de me voir
De me dire que tu m’aimes, de croire
Tes écrits et toutes tes promesse
Qui ne me font plu vivre quelle tristesse

J’aimerais te revoir, que l’on se rejoigne
Juste pour t’avouer mes sentiments
Et si la vie nous éloigne
De nous dire que l’on s’aime infiniment

Je suis loin, et tu es mieux
Même si tu étais proche, tu ne veux plu
Me faire un sourire ou encore mieux
Me dire que je ne t’ai pas perdu

Même loin, rien ne me soigne
Malgré la distance rien ne meurt
J’aimerais qu’on se rejoigne
N’importe où, n’importe quelle heure…

Tu peux vivre sans moi pour toujours
Tu continuais à me voir par indulgence
Moi qui voulais juste te donner de l’amour
Tu m’écrivais pour avoir bonne conscience

Je te retrouverai mieux qu’avant,
Même si c’est loin, même si c’est demain.
Je te retrouverai autrement.
C’est gravé, c’est gravé dans le creux de nos mains.

Le ROUGE symbolise l’amour à vie
Le JAUNE a ton envie d’enterrer,
Où l’amour est oublié à vie.
Mais toute ma vie tu vas me manquer,

Qu’elle couleur choisir
Les gens me disent que tu as choisis le jaune
Je ne sais pas choisir
Mais mon cœur est rouge, je hais le jaune
 • Pieds Hyphénique: Dualité Mon Amour

  com=me=tous=les=jours=je=té=cris=dans=les=poir 11
  quun=jour=tu=me=li=ses=le=len=de=main=jef=face 12
  com=me=pour=mieux=re=com=men=cer=sans=tra=ce 11
  je=veux=tai=mer=con=ti=nuer=no=tre=his=toi=re 12

  ces=deux=es=prits=en=moi=qui=me=hantent 9
  om=ni=pré=sen=ce=de=cet=te=dua=li=té 11
  ce=po=è=me=en=cou=leur=pour=lé=ter=ni=té 12
  u=ne=â=me=pleu=re=et=lau=tre=chan=te 11

  le=rouge=sym=bo=li=se=la=mour=ré=gé=né=ra=teur 13
  le=jau=ne=peut=aus=si=me=ner=à=lé=goïs=me 12
  où=la=mour=est=ou=bli=é=s=cep=ti=cis=me 12
  le=bon=heur=par=rap=port=au=mal=heur 9

  toi=que=jai=cru=dif=fé=ren=te=et=tro=tout 11
  tu=mas=ou=bli=é=tu=as=tour=né=la=pa=ge 12
  tu=ne=te=rap=pel=plus=de=mon=a=ge 10
  pas=plus=que=de=mon=nom=et=le=mot=nous 10

  je=dois=quand=mê=me=comp=ter=pour=toi 9
  de=puis=tout=ce=temps=et=tou=tes=ces=heu=res 11
  est=ce=que=tu=pen=ses=com=me=moi 9
  quon=né=tait=pas=loin=du=bon=heur 8

  jai=me=rais=que=tu=ais=en=vi=de=me=voir 11
  de=me=di=re=que=tu=mai=mes=de=croi=re 11
  tes=é=crits=et=tou=tes=tes=pro=messe 9
  qui=ne=me=font=plu=vi=vre=quel=le=tris=tesse 11

  jai=me=rais=te=re=voir=que=lon=se=re=joi=gne 12
  jus=te=pour=ta=vou=er=mes=sen=ti=ments 10
  et=si=la=vie=nous=é=loi=gne 8
  de=nous=di=re=que=lon=sai=me=in=fi=ni=ment 12

  je=suis=loin=et=tu=es=mieux 7
  mê=me=si=tu=é=tais=pro=che=tu=ne=veux=plu 12
  me=fai=re=un=sou=ri=re=ou=en=co=re=mieux 12
  me=di=re=que=je=ne=tai=pas=per=du 10

  mê=me=loin=rien=ne=me=soi=gne 8
  mal=gré=la=dis=tan=ce=rien=ne=meurt 9
  jai=me=rais=quon=se=re=joi=gne 8
  nim=por=te=où=nim=por=te=quel=le=heu=re 11

  tu=peux=vi=vre=sans=moi=pour=tou=jours 9
  tu=con=ti=nuais=à=me=voir=par=in=dul=gen=ce 12
  moi=qui=vou=lais=jus=te=te=don=ner=de=la=mour 12
  tu=mé=cri=vais=pour=a=voir=bon=ne=cons=cien=ce 12

  je=te=re=trou=ve=rai=mieux=qua=vant 9
  mê=me=si=cest=loin=mê=me=si=cest=de=main 11
  je=te=re=trou=ve=rai=au=tre=ment 9
  cest=gra=vé=cest=gra=vé=dans=le=creux=de=nos=mains 12

  le=rou=ge=sym=bo=li=se=la=mour=à=vie 11
  le=jau=ne=a=ton=en=vie=den=ter=rer 10
  où=la=mour=est=ou=bli=é=à=vie 9
  mais=tou=te=ma=vie=tu=vas=me=man=quer 10

  quel=le=cou=leur=choi=sir 6
  les=gens=me=di=sent=que=tu=as=choi=sis=le=jaune 12
  je=ne=sais=pas=choi=sir 6
  mais=mon=cœur=est=rou=ge=je=hais=le=jau=ne 11
 • Phonétique : Dualité Mon Amour

  kɔmə tus lε ʒuʁ ʒə tekʁi dɑ̃ lεspwaʁ
  kœ̃ ʒuʁ ty mə lizə, lə lɑ̃dəmɛ̃ ʒefasə
  kɔmə puʁ mjø ʁəkɔmɑ̃se, sɑ̃ tʁasə
  ʒə vø tεme, kɔ̃tinɥe nɔtʁə istwaʁə.

  sε døz- εspʁiz- ɑ̃ mwa ki mə-ɑ̃te
  ɔmnipʁezɑ̃sə də sεtə dɥalite
  sə pɔεmə ɑ̃ kulœʁ puʁ letεʁnite
  ynə amə plœʁə e lotʁə ʃɑ̃tə

  lə ʁuʒə sɛ̃bɔlizə lamuʁ ʁeʒeneʁatœʁ
  lə ʒonə pø osi məne a leɡɔismə,
  u lamuʁ εt- ublje, sεptisismə.
  lə bɔnœʁ paʁ ʁapɔʁ o malœʁ,

  twa kə ʒε kʁy difeʁɑ̃tə e tʁɔtu
  ty ma ublje, ty a tuʁne la paʒə
  ty nə tə ʁapεl plys də mɔ̃n- aʒə
  pa plys kə də mɔ̃ nɔ̃ e lə mo nu

  ʒə dwa kɑ̃ mεmə kɔ̃te puʁ twa
  dəpɥi tu sə tɑ̃z- e tutə sεz- œʁ
  ε sə kə ty pɑ̃sə kɔmə mwa
  kɔ̃ netε pa lwɛ̃ dy bɔnœʁ

  ʒεməʁε kə ty εs ɑ̃vi də mə vwaʁ
  də mə diʁə kə ty mεmə, də kʁwaʁə
  tεz- ekʁiz- e tutə tε pʁɔmεsə
  ki nə mə fɔ̃ ply vivʁə kεllə tʁistεsə

  ʒεməʁε tə ʁəvwaʁ, kə lɔ̃ sə ʁəʒwaɲə
  ʒystə puʁ tavue mε sɑ̃timɑ̃
  e si la vi nuz- elwaɲə
  də nu diʁə kə lɔ̃ sεmə ɛ̃finime

  ʒə sɥi lwɛ̃, e ty ε mjø
  mεmə si ty etε pʁoʃə, ty nə vø ply
  mə fεʁə œ̃ suʁiʁə u ɑ̃kɔʁə mjø
  mə diʁə kə ʒə nə tε pa pεʁdy

  mεmə lwɛ̃, ʁjɛ̃ nə mə swaɲə
  malɡʁe la distɑ̃sə ʁjɛ̃ nə məʁ
  ʒεməʁε kɔ̃ sə ʁəʒwaɲə
  nɛ̃pɔʁtə u, nɛ̃pɔʁtə kεllə œʁ…

  ty pø vivʁə sɑ̃ mwa puʁ tuʒuʁ
  ty kɔ̃tinɥεz- a mə vwaʁ paʁ ɛ̃dylʒɑ̃sə
  mwa ki vulε ʒystə tə dɔne də lamuʁ
  ty mekʁivε puʁ avwaʁ bɔnə kɔ̃sjɑ̃sə

  ʒə tə ʁətʁuvəʁε mjø kavɑ̃,
  mεmə si sε lwɛ̃, mεmə si sε dəmɛ̃.
  ʒə tə ʁətʁuvəʁε otʁəmɑ̃.
  sε ɡʁave, sε ɡʁave dɑ̃ lə kʁø də no mɛ̃.

  lə ʁuʒə sɛ̃bɔlizə lamuʁ a vi
  lə ʒonə a tɔ̃n- ɑ̃vi dɑ̃teʁe,
  u lamuʁ εt- ublje a vi.
  mε tutə ma vi ty va mə mɑ̃ke,

  kεllə kulœʁ ʃwaziʁ
  lε ʒɑ̃ mə dize kə ty a ʃwazi lə ʒonə
  ʒə nə sε pa ʃwaziʁ
  mε mɔ̃ kœʁ ε ʁuʒə, ʒə-ε lə ʒonə
 • Pieds Phonétique : Dualité Mon Amour

  kɔ=mə=tus=lε=ʒuʁʒə=te=kʁi=dɑ̃=lεs=pwaʁ 10
  kœ̃=ʒuʁ=ty=mə=li=zə=lə=lɑ̃=də=mɛ̃=ʒe=fasə 12
  kɔ=mə=puʁ=mjø=ʁə=kɔ=mɑ̃=se=sɑ̃=tʁasə 10
  ʒə=vø=tε=me=kɔ̃=tin=ɥe=nɔtʁə=is=twaʁə 10

  sε=dø=zεs=pʁi=zɑ̃=mwa=ki=mə-ɑ̃=te 10
  ɔm=ni=pʁe=zɑ̃sə=də=sε=tə=dɥa=li=te 10
  sə=pɔ=εməɑ̃=ku=lœʁ=puʁ=le=tεʁ=ni=te 10
  y=nə=a=mə=plœ=ʁə=e=lo=tʁə=ʃɑ̃tə 10

  lə=ʁuʒə=sɛ̃=bɔ=li=zə=la=muʁ=ʁe=ʒe=ne=ʁa=tœʁ 13
  lə=ʒonə=pø=o=si=mə=ne=a=le=ɡɔismə 10
  u=la=muʁ=ε=tu=blje=sεp=ti=sis=mə 10
  lə=bɔ=nœ=ʁə=paʁ=ʁa=pɔʁ=o=ma=lœʁ 10

  twakə=ʒε=kʁy=di=fe=ʁɑ̃=tə=e=tʁɔ=tu 10
  ty=ma=u=blje=ty=a=tuʁ=ne=la=paʒə 10
  ty=nə=tə=ʁa=pεl=plys=də=mɔ̃=na=ʒə 10
  pa=plys=kə=də=mɔ̃=nɔ̃=e=lə=mo=nu 10

  ʒə=dwa=kɑ̃=mε=mə=kɔ̃=te=puʁ=twa 9
  dəp=ɥi=tu=sə=tɑ̃=ze=tu=tə=sε=zœʁ 10
  ε=sə=kə=ty=pɑ̃=sə=kɔ=mə=mwa 9
  kɔ̃=ne=tε=pa=lwɛ̃=dy=bɔ=nœ=ʁə 9

  ʒεmə=ʁε=kə=ty=ε=səɑ̃=vi=də=mə=vwaʁ 10
  də=mə=di=ʁə=kə=ty=mε=mə=də=kʁwaʁə 10
  tε=ze=kʁi=ze=tu=tə=tε=pʁɔ=mε=sə 10
  kinə=mə=fɔ̃=ply=vi=vʁə=kεl=lə=tʁis=tεsə 10

  ʒεmə=ʁε=tə=ʁə=vwaʁ=kə=lɔ̃=sə=ʁə=ʒwaɲə 10
  ʒys=tə=puʁ=ta=vu=e=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 10
  e=si=la=vi=nu=ze=lwa=ɲə 8
  də=nu=diʁə=kə=lɔ̃=sε=məɛ̃=fi=ni=me 10

  ʒə=sɥi=lwɛ̃=e=ty=ε=mj=ø 8
  mεmə=si=ty=e=tε=pʁo=ʃə=ty=nə=vø=ply 11
  mə=fεʁəœ̃=su=ʁi=ʁə=u=ɑ̃=kɔ=ʁə=mjø 10
  mə=di=ʁə=kə=ʒə=nə=tε=pa=pεʁ=dy 10

  mε=mə=lwɛ̃=ʁj=ɛ̃=nə=mə=swa=ɲə 9
  mal=ɡʁe=la=dis=tɑ̃=sə=ʁj=ɛ̃=nə=məʁ 10
  ʒε=mə=ʁε=kɔ̃=sə=ʁə=ʒwa=ɲə 8
  nɛ̃=pɔʁ=tə=u=nɛ̃=pɔʁ=tə=kεl=lə=œʁ 10

  ty=pø=vi=vʁə=sɑ̃=mwa=puʁ=tu=ʒuʁ 9
  ty=kɔ̃=tin=ɥε=zamə=vwaʁ=paʁ=ɛ̃=dyl=ʒɑ̃sə 10
  mwa=ki=vu=lε=ʒys=tə=tə=dɔ=ne=də=la=muʁ 12
  ty=me=kʁi=vε=puʁ=a=vwaʁ=bɔnə=kɔ̃=sjɑ̃sə 10

  ʒə=tə=ʁə=tʁu=və=ʁε=mj=ø=ka=vɑ̃ 10
  mε=mə=si=sε=lwɛ̃=mεmə=si=sε=də=mɛ̃ 10
  ʒə=tə=ʁə=tʁu=və=ʁε=o=tʁə=mɑ̃ 9
  sε=ɡʁa=ve=sε=ɡʁa=ve=dɑ̃lə=kʁø=də=no=mɛ̃ 11

  lə=ʁu=ʒə=sɛ̃=bɔ=lizə=la=muʁ=a=vi 10
  lə=ʒo=nə=a=tɔ̃=nɑ̃=vi=dɑ̃=te=ʁe 10
  u=la=muʁ=ε=tu=blj=e=a=vi 9
  mε=tu=tə=ma=vi=ty=va=mə=mɑ̃=ke 10

  kεl=lə=ku=lœ=ʁə=ʃwa=ziʁ 7
  lε=ʒɑ̃mə=di=ze=kə=ty=a=ʃwa=zi=lə=ʒonə 11
  ʒə=nə=sε=pa=ʃwa=ziʁ 6
  mε=mɔ̃=kœʁ=ε=ʁu=ʒə=ʒə-ε=lə=ʒonə 10

PostScriptum

dualité mon amour

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/10/2004 00:00Ooooo

C’est une belle lettre d’amour que tu viens
d’écrire et j’espere que tu lui fera lire.
Je t’encourage à continuer à nous faire partager tes ecrits. . .
Amicalement.

Auteur de Poésie
25/10/2004 00:00Ooooo

C’est une belle lettre d’amour que tu viens
d’écrire et j’espere que tu lui fera lire.
Je t’encourage à continuer à nous faire partager tes ecrits. . .
Amicalement.

Auteur de Poésie
25/10/2004 00:00Michemai

je ne sais pas si elle est plus heureuse sans moi
et j’ai peur de la reponse

Auteur de Poésie
25/10/2004 00:00Ooooo

Merci pour ton comm michemai, je ne crois qu’il faille mendier
pour aimer, je crois que cela ne se commande pas, mais
par contre il faut etre capable de tout faire pour que l’etre aimé
reste à ses cotés.
Enfin c’est un avis personnel. . . .
Amicalement.

Auteur de Poésie
26/10/2004 00:00Paul C.

On croit toujours, lorsque l’on est amoureux que l’autre et différent des autres ! Mais malheureusement non,
et le temps que l’on s’en aperçoive, il est déjà trop tard.

Auteur de Poésie
26/10/2004 00:00Dydy00

je suis entièrement d’accord avec toi paul C !et Michemai ton texte est très beau et rempli d’émotions!

Auteur de Poésie
21/11/2004 00:00Myst

Moi, je trouve que si on a trouvé cette personne digne d’être aimée, c’est forcément qu’elle est différentes de toutes les autres personnes!
Michemai, garde ce coeur si grand rouge, car il déborde d’Amour!
Et haïs ce jaune que moi je tente, à tord, de trouver!
Bravo!
13 amicalement
Kriss