Poeme-France : Lecture Écrit Amant

Poeme : Jeu En Triangle

Poème Amant
Publié le 25/03/2011 00:56

L'écrit contient 238 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Mikie95

Jeu En Triangle

Tu savais bien que les hommes sont lâches,
Et que les belles choses, ils les gâchent,
Mais il a fallu quand même que tu t’attaches,
À ce vaurien, à cet apache.

Tu étais sa poupèe de classe,
Mais comme tous les gamins,
Quand de leurs jouets, ils se lassent,
Ils les laissent dans un coin ou ils les cassent.

Je vaux bien mieux que cet indien,
Je ne suis que le cow-boy charmant,
Avec qui tu ris de temps en temps,
Et dès qu’il vient, que tu laisses dans le lointain.

Et mes pensées s’envolent par essaims,
Quand tu te loves dans mes bras médeçins,
Et bien que je gardes une âme d’enfant,
Je songe à des jeux moins innocents.

Ma petite poupée toute en chiffons,
De ce mauvais tour joué par ce fripon,
Veux tu lui rendre les coups,
Ou simplement le rendre jaloux

On ne s’amuse pas avec mes sentiments,
De ta vengeance, je ne suis pas l’instrument,
Je ne suis pas un effet placebo,
Pour faire rugir l’autre idiot.

Ma petite poupée de cire,
Il faudra bien un jour choisir,
Entre mon amour que tu dédaignes,
Ou alors subir le règne,
De ce bien triste sire.

Tu savais bien que les hommes sont lâches,
Les belles choses, ils les gâchent,
Et si de lui tes yeux tu détachent,
À ton funeste sort, je t’arraches.

PAEPEGAEY Michel
 • Pieds Hyphénique: Jeu En Triangle

  tu=sa=vais=bien=que=les=hommes=sont=lâ=ches 10
  et=que=les=bel=les=choses=ils=les=gâ=chent 10
  mais=il=a=fal=lu=quand=même=que=tu=tat=taches 11
  à=ce=vau=rien=à=cet=a=pa=che 9

  tu=é=tais=sa=pou=pèe=de=clas=se 9
  mais=com=me=tous=les=ga=mins 7
  quand=de=leurs=jouets=ils=se=las=sent 8
  ils=les=laissent=dans=un=coin=ou=ils=les=cassent 10

  je=vaux=bien=mieux=que=cet=in=dien 8
  je=ne=suis=que=le=cow=boy=char=mant 9
  a=vec=qui=tu=ris=de=temps=en=temps 9
  et=dès=quil=vient=que=tu=laisses=dans=le=loin=tain 11

  et=mes=pen=sées=sen=volent=par=es=saim=s 10
  quand=tu=te=loves=dans=mes=bras=mé=de=çins 10
  et=bien=que=je=gar=des=une=â=me=den=fant 11
  je=son=ge=à=des=jeux=moins=in=no=cents 10

  ma=pe=ti=te=pou=pée=toute=en=chif=fons 10
  de=ce=mau=vais=tour=joué=par=ce=fri=pon 10
  veux=tu=lui=ren=dre=les=coups 7
  ou=sim=ple=ment=le=ren=dre=ja=loux 9

  on=ne=sa=muse=pas=a=vec=mes=sen=timents 10
  de=ta=ven=geance=je=ne=suis=pas=lins=trument 10
  je=ne=suis=pas=un=ef=fet=pla=ce=bo 10
  pour=fai=re=ru=gir=lau=tre=i=di=ot 10

  ma=pe=ti=te=pou=pée=de=ci=re 9
  il=fau=dra=bien=un=jour=choi=sir 8
  en=tre=mon=a=mour=que=tu=dé=dai=gnes 10
  ou=a=lors=su=bir=le=rè=gne 8
  de=ce=bien=tris=te=si=re 7

  tu=sa=vais=bien=que=les=hommes=sont=lâ=ches 10
  les=bel=les=cho=ses=ils=les=gâ=chent 9
  et=si=de=lui=tes=y=eux=tu=dé=tachent 10
  à=ton=fu=nes=te=sort=je=tar=ra=ches 10

  pae=pe=gaey=mi=chel 5
 • Phonétique : Jeu En Triangle

  ty savε bjɛ̃ kə lεz- ɔmə sɔ̃ laʃə,
  e kə lε bεllə ʃozə, il lε ɡaʃe,
  mεz- il a faly kɑ̃ mεmə kə ty tataʃə,
  a sə voʁjɛ̃, a sεt apaʃə.

  ty etε sa pupε də klasə,
  mε kɔmə tus lε ɡamɛ̃,
  kɑ̃ də lœʁ ʒuε, il sə lase,
  il lε lεse dɑ̃z- œ̃ kwɛ̃ u il lε kase.

  ʒə vo bjɛ̃ mjø kə sεt ɛ̃djɛ̃,
  ʒə nə sɥi kə lə kɔw bwa ʃaʁmɑ̃,
  avεk ki ty ʁis də tɑ̃z- ɑ̃ tɑ̃,
  e dε kil vjɛ̃, kə ty lεsə dɑ̃ lə lwɛ̃tɛ̃.

  e mε pɑ̃se sɑ̃vɔle paʁ esɛ̃,
  kɑ̃ ty tə lɔvə dɑ̃ mε bʁa medəsɛ̃,
  e bjɛ̃ kə ʒə ɡaʁdəz- ynə amə dɑ̃fɑ̃,
  ʒə sɔ̃ʒə a dε ʒø mwɛ̃z- inɔsɑ̃.

  ma pətitə pupe tutə ɑ̃ ʃifɔ̃,
  də sə movε tuʁ ʒue paʁ sə fʁipɔ̃,
  vø ty lɥi ʁɑ̃dʁə lε ku,
  u sɛ̃pləmɑ̃ lə ʁɑ̃dʁə ʒalu

  ɔ̃ nə samyzə pa avεk mε sɑ̃timɑ̃,
  də ta vɑ̃ʒɑ̃sə, ʒə nə sɥi pa lɛ̃stʁymɑ̃,
  ʒə nə sɥi pa œ̃n- efε plasəbo,
  puʁ fεʁə ʁyʒiʁ lotʁə idjo.

  ma pətitə pupe də siʁə,
  il fodʁa bjɛ̃ œ̃ ʒuʁ ʃwaziʁ,
  ɑ̃tʁə mɔ̃n- amuʁ kə ty dedεɲə,
  u alɔʁ sybiʁ lə ʁεɲə,
  də sə bjɛ̃ tʁistə siʁə.

  ty savε bjɛ̃ kə lεz- ɔmə sɔ̃ laʃə,
  lε bεllə ʃozə, il lε ɡaʃe,
  e si də lɥi tεz- iø ty detaʃe,
  a tɔ̃ fynεstə sɔʁ, ʒə taʁaʃə.

  paepəɡaei miʃεl
 • Pieds Phonétique : Jeu En Triangle

  ty=sa=vε=bjɛ̃=kə=lε=zɔ=mə=sɔ̃=laʃə 10
  e=kə=lε=bεl=lə=ʃozə=il=lε=ɡa=ʃe 10
  mε=zil=a=fa=ly=kɑ̃=mεmə=kə=ty=tataʃə 10
  a=sə=vo=ʁj=ɛ̃=a=sεt=a=pa=ʃə 10

  ty=e=tε=sa=pu=pε=də=kla=sə 9
  mε=kɔ=mə=tus=lε=ɡa=mɛ̃ 7
  kɑ̃=də=lœ=ʁə=ʒu=ε=il=sə=la=se 10
  il=lε=lεse=dɑ̃=zœ̃=kwɛ̃=u=il=lε=kase 10

  ʒə=vo=bj=ɛ̃=mjø=kə=sεt=ɛ̃=dj=ɛ̃ 10
  ʒə=nə=sɥi=kə=lə=kɔw=bwa=ʃaʁ=mɑ̃ 9
  a=vεk=ki=ty=ʁis=də=tɑ̃=zɑ̃=tɑ̃ 9
  e=dε=kil=vjɛ̃=kə=ty=lεsə=dɑ̃=lə=lwɛ̃=tɛ̃ 11

  e=mε=pɑ̃=se=sɑ̃=vɔ=le=paʁ=e=sɛ̃ 10
  kɑ̃=ty=tə=lɔvə=dɑ̃=mε=bʁa=me=də=sɛ̃ 10
  e=bjɛ̃kə=ʒə=ɡaʁ=də=zy=nəa=mə=dɑ̃=fɑ̃ 10
  ʒə=sɔ̃=ʒə=a=dε=ʒø=mwɛ̃=zi=nɔ=sɑ̃ 10

  mapə=ti=tə=pu=pe=tu=tə=ɑ̃=ʃi=fɔ̃ 10
  də=sə=mo=vε=tuʁ=ʒu=e=paʁsə=fʁi=pɔ̃ 10
  vø=ty=lɥi=ʁɑ̃=dʁə=lε=ku 7
  u=sɛ̃=plə=mɑ̃=lə=ʁɑ̃=dʁə=ʒa=lu 9

  ɔ̃nə=sa=my=zə=pa=a=vεk=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 11
  də=ta=vɑ̃=ʒɑ̃sə=ʒə=nə=sɥi=pa=lɛ̃s=tʁy=mɑ̃ 11
  ʒə=nə=sɥi=pa=œ̃=ne=fε=pla=sə=bo 10
  puʁ=fε=ʁə=ʁy=ʒiʁ=lo=tʁə=i=dj=o 10

  ma=pə=ti=tə=pu=pe=də=si=ʁə 9
  il=fo=dʁa=bj=ɛ̃=œ̃=ʒuʁ=ʃwa=ziʁ 9
  ɑ̃=tʁə=mɔ̃=na=muʁ=kə=ty=de=dε=ɲə 10
  u=a=lɔʁ=sy=biʁ=lə=ʁε=ɲə 8
  də=sə=bj=ɛ̃=tʁis=tə=si=ʁə 8

  ty=sa=vε=bjɛ̃=kə=lε=zɔ=mə=sɔ̃=laʃə 10
  lε=bεl=lə=ʃo=zə=il=lε=ɡa=ʃe 9
  e=sidə=lɥi=tε=zi=ø=ty=de=ta=ʃe 10
  a=tɔ̃=fy=nεs=tə=sɔʁ=ʒə=ta=ʁa=ʃə 10

  pa=e=pə=ɡa=e=i=mi=ʃεl 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/03/2011 05:25Papillon11

bonjour un triangle dans la quadrature du cercle
agréable lecture
belle journée
alain

Auteur de Poésie
25/03/2011 11:33Arnlyon

J’ai beaucoup adoré ton poème.=D
Amitiés

Auteur de Poésie
25/03/2011 12:38Indienne

j’ai beaucoup apprécié ton poème, j’adore! 😉