Poeme-France : Lecture Écrit Héros

Poeme : Warren

Poème Héros
Publié le 03/06/2012 19:52

L'écrit contient 136 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Mikie95

Warren

Petit prince de l’Inde et de la Chine,
Mélange d’orient et d’occident subtil,
Avec prénom américan style.

Des choses de la vie, gourmand, avide,
À coups d’oeillades assasines,
Monsieur entre dans l’arèrne,
Warren cherche sa reine.

Comme tous, t’auras des passages à vide,
Mais profites des moments qu’elle te dessine,
Et des bonnes fortunes, auquelles elle te destine,
Avec pour nous, dans ton cœur, toujours la même estime.

La bonne humeur, ta gentilesse de ton règne,
Seront les armoiries, les insignes,
À moins que ses qualités s’éteignent,
Warren trouvera sa dauphine.

De cet éloge, tu te jugeras indigne,
Car tu n’es pas le roi de la frime,
Mais tu mérites bien ces quelques rimes,
Toi le petit prince de l’Inde et de la Chine.

PAEPEGAEY Michel
 • Pieds Hyphénique: Warren

  pe=tit=prince=de=lin=de=et=de=la=chine 10
  mé=lange=do=rient=et=doc=ci=dent=sub=til 10
  a=vec=pré=nom=a=mé=ri=can=style 9

  des=cho=ses=de=la=vie=gour=mand=a=vide 10
  à=coups=doeilla=des=as=sa=si=nes 8
  mon=si=eur=en=tre=dans=la=rèr=ne 9
  war=ren=cher=che=sa=rei=ne 7

  comme=tous=tau=ras=des=pas=sa=ges=à=vide 10
  mais=pro=fites=des=mo=ments=quel=le=te=des=sine 11
  et=des=bonnes=for=tu=nes=au=quel=les=elle=te=des=tine 13
  a=vec=pour=nous=dans=ton=cœur=tou=jours=la=mêmees=time 12

  la=bonne=hu=meur=ta=gen=tiles=se=de=ton=règne 11
  se=ront=les=ar=moi=ries=les=in=si=gnes 10
  à=moins=que=ses=qua=li=tés=sé=tei=gnent 10
  war=ren=trou=ve=ra=sa=dau=phi=ne 9

  de=cet=é=loge=tu=te=ju=ge=ras=in=digne 11
  car=tu=nes=pas=le=roi=de=la=fri=me 10
  mais=tu=mé=ri=tes=bien=ces=quel=ques=rimes 10
  toi=le=pe=tit=prince=de=lin=deet=de=la=chine 11

  pae=pe=gaey=mi=chel 5
 • Phonétique : Warren

  pəti pʁɛ̃sə də lɛ̃də e də la ʃinə,
  melɑ̃ʒə dɔʁje e dɔksidɑ̃ sybtil,
  avεk pʁenɔ̃ ameʁikɑ̃ stilə.

  dε ʃozə də la vi, ɡuʁmɑ̃, avidə,
  a ku dɔεjadəz- asazinə,
  məsjø ɑ̃tʁə dɑ̃ laʁεʁnə,
  waʁɛ̃ ʃεʁʃə sa ʁεnə.

  kɔmə tus, toʁa dε pasaʒəz- a vidə,
  mε pʁɔfitə dε mɔmɑ̃ kεllə tə desinə,
  e dε bɔnə fɔʁtynə, okεlləz- εllə tə dεstinə,
  avεk puʁ nu, dɑ̃ tɔ̃ kœʁ, tuʒuʁ la mεmə εstimə.

  la bɔnə ymœʁ, ta ʒɑ̃tilεsə də tɔ̃ ʁεɲə,
  səʁɔ̃ lεz- aʁmwaʁi, lεz- ɛ̃siɲə,
  a mwɛ̃ kə sε kalite setεɲe,
  waʁɛ̃ tʁuvəʁa sa dofinə.

  də sεt elɔʒə, ty tə ʒyʒəʁaz- ɛ̃diɲə,
  kaʁ ty nε pa lə ʁwa də la fʁimə,
  mε ty meʁitə bjɛ̃ sε kεlk ʁimə,
  twa lə pəti pʁɛ̃sə də lɛ̃də e də la ʃinə.

  paepəɡaei miʃεl
 • Pieds Phonétique : Warren

  pə=ti=pʁɛ̃sə=də=lɛ̃=də=e=də=la=ʃinə 10
  me=lɑ̃ʒə=dɔ=ʁje=e=dɔk=si=dɑ̃=syb=til 10
  a=vεk=pʁe=nɔ̃=a=meʁ=ʁi=kɑ̃=sti=lə 10

  dε=ʃo=zə=də=la=vi=ɡuʁ=mɑ̃=a=vidə 10
  a=ku=dɔ=ε=ja=də=za=sa=zi=nə 10
  mə=sj=ø=ɑ̃=tʁə=dɑ̃=la=ʁεʁ=nə 9
  wa=ʁɛ̃=ʃεʁ=ʃə=sa=ʁε=nə 7

  kɔmə=tus=to=ʁa=dε=pa=sa=ʒə=za=vidə 10
  mε=pʁɔ=fitə=dε=mɔ=mɑ̃=kεllə=tə=de=sinə 10
  e=dε=bɔnə=fɔʁ=ty=nə=o=kεllə=zεl=lə=tə=dεs=tinə 13
  a=vεk=puʁ=nu=dɑ̃=tɔ̃=kœʁ=tu=ʒuʁ=la=mεməεstimə 11

  la=bɔnəy=mœʁ=ta=ʒɑ̃=ti=lε=sə=də=tɔ̃=ʁεɲə 11
  sə=ʁɔ̃=lε=zaʁ=mwa=ʁi=lε=zɛ̃=si=ɲə 10
  a=mwɛ̃=kə=sε=ka=li=te=se=tε=ɲe 10
  wa=ʁɛ̃=tʁu=və=ʁa=sa=do=fi=nə 9

  də=sεt=e=lɔʒə=ty=tə=ʒy=ʒə=ʁa=zɛ̃diɲə 10
  kaʁ=ty=nε=pa=lə=ʁwa=də=la=fʁi=mə 10
  mε=ty=me=ʁi=tə=bjɛ̃=sε=kεl=kə=ʁimə 10
  twalə=pə=ti=pʁɛ̃=sə=də=lɛ̃=dəe=də=la=ʃinə 11

  pa=e=pə=ɡa=e=i=mi=ʃεl 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/06/2012 20:01Petitpopai

Un joli poème 🙂
Petitpopai

Auteur de Poésie
03/06/2012 20:37Nouga

les prénoms font voyager
bravo