Poeme-France : Lecture Écrit Hommage

Poeme : Edith Et Barbara

Poème Hommage
Publié le 16/09/2012 12:25

L'écrit contient 271 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Mikie95

Edith Et Barbara

Deux petites dames en noir,
Accompagnent nos mémoires,
Leurs chansons sont inscrites,
Dans un coin de nos têtes.

Deux petites dames fluettes,
Barbara et Edith,
L’une, sous une lumière complice,
L’autre, assise derrière son piano,
Pour le plaisir de faire danser les mots,
Et oublier leurs peines de coulisses.

Et chaque jour, combien de mendiants,
Entonnant vos mélodies embuées de regrets,
Réussissent à manger,
Et vous deux petits êtres vêtus de jais,
Combien de violons ou d’accordéons,
Pleurent vos compositions,
Des milliers ou même des millions.

Des millions de bras tendus,
Ouvrant d’incrédules yeux,
Les mains jointes en une même communion,
Les regards emperlés d’émotion,
Multipliant les vivas et les bravos,
Se demandant comment deux fragiles roseaux,
Par le chant, ont la force d’un ouragan.

Vos plus belles histoires d’amour, ce sont eux,
Peut être la compensation,
À toutes celles dont vous ont privés,
Ces injustes dieux.

Deux timbres « encharmé » de gouaille,
Edith et Barbara,
Le son de vos voix,
Traversent les générations,
Même si avec le temps, on soulève un peu plus le drap,
Sur vos secrets et vos batailles,
Vos poésies mélées de sincérité,
Auront toujours des héritiers.

Deux petits anges endeuillés de dimanche,
Nous ont laissés comme une revanche,
Une dizaine d’hymne et de cantate,
Même pas une vengeance,
Sur ce bohneur que jamais on n’attrapes,
Juste quelques témoins précieux,
Pour nous accompagner à chaque étape,
Et éclairer le chemin tortueux,
De nos destins orgueilleux.

Edith et Barbara,
Parties enchanter d’autres cieux,
Et que nos combats,
Soient tristes ou joyeux,
Pour l’éternité, on vous chantera.

PAEPEGAEY Michel
 • Pieds Hyphénique: Edith Et Barbara

  deux=pe=ti=tes=da=mes=en=noir 8
  ac=com=pa=gnent=nos=mé=moi=res 8
  leurs=chan=sons=sont=ins=cri=tes 7
  dans=un=coin=de=nos=tê=tes 7

  deux=pe=ti=tes=da=mes=fluet=tes 8
  bar=ba=ra=et=e=di=th 7
  lune=sous=u=ne=lu=miè=re=com=plice 9
  lautre=as=si=se=der=rière=son=pia=no 9
  pour=le=plai=sir=de=faire=dan=ser=les=mots 10
  et=ou=blier=leurs=peines=de=cou=lisses 8

  et=cha=que=jour=com=bien=de=men=diants 9
  en=ton=nant=vos=mé=lo=dies=em=buées=de=re=grets 12
  réus=sis=sent=à=man=ger 6
  et=vous=deux=pe=tits=êtres=vê=tus=de=jais 10
  com=bien=de=vio=lons=ou=dac=cor=déons 9
  pleu=rent=vos=com=po=si=ti=ons 8
  des=mil=liers=ou=même=des=mil=lions 8

  des=mil=li=ons=de=bras=ten=dus 8
  ou=vrant=din=cré=du=les=y=eux 8
  les=mains=jointes=en=u=ne=mê=me=com=mu=nion 11
  les=re=gards=em=per=lés=dé=mo=tion 9
  mul=ti=pliant=les=vi=vas=et=les=bra=vos 10
  se=de=man=dant=comment=deux=fra=gi=les=ro=seaux 11
  par=le=chant=ont=la=force=dun=ou=ra=gan 10

  vos=plus=bel=les=his=toires=da=mour=ce=sont=eux 11
  peut=ê=tre=la=com=pen=sa=tion 8
  à=toutes=cel=les=dont=vous=ont=pri=vés 9
  ces=in=jus=tes=dieux 5

  deux=timbres=en=char=mé=de=gou=aille 8
  edi=th=et=bar=ba=ra 6
  le=son=de=vos=voix 5
  tra=ver=sent=les=gé=né=ra=tions 8
  même=si=a=vec=le=temps=on=sou=lè=veun=peu=plus=le=drap 14
  sur=vos=se=crets=et=vos=ba=tailles 8
  vos=poé=sies=mé=lées=de=sin=cé=ri=té 10
  au=ront=tou=jours=des=hé=ri=tiers 8

  deux=pe=tits=anges=en=deuillés=de=di=manche 9
  nous=ont=lais=sés=commeu=ne=re=vanche 8
  une=di=zai=ne=dhym=neet=de=can=tate 9
  mê=me=pas=u=ne=ven=gean=ce 8
  sur=ce=boh=neur=que=ja=mais=on=nat=trapes 10
  jus=te=quel=ques=té=moins=pré=cieux 8
  pour=nous=ac=com=pa=gner=à=cha=queé=tape 10
  et=é=clai=rer=le=che=min=tor=tueux 9
  de=nos=des=tins=or=gueil=leux 7

  edi=th=et=bar=ba=ra 6
  par=ties=en=chan=ter=dau=tres=cieux 8
  et=que=nos=com=bats 5
  soient=tris=tes=ou=joy=eux 6
  pour=lé=ter=ni=té=on=vous=chante=ra 9

  pae=pe=gaey=mi=chel 5
 • Phonétique : Edith Et Barbara

  dø pətitə daməz- ɑ̃ nwaʁ,
  akɔ̃paɲe no memwaʁə,
  lœʁ ʃɑ̃sɔ̃ sɔ̃t- ɛ̃skʁitə,
  dɑ̃z- œ̃ kwɛ̃ də no tεtə.

  dø pətitə damə flɥεtə,
  baʁbaʁa e ədit,
  lynə, suz- ynə lymjεʁə kɔ̃plisə,
  lotʁə, asizə dəʁjεʁə sɔ̃ pjano,
  puʁ lə plεziʁ də fεʁə dɑ̃se lε mo,
  e ublje lœʁ pεnə də kulisə.

  e ʃakə ʒuʁ, kɔ̃bjɛ̃ də mɑ̃djɑ̃,
  ɑ̃tɔnɑ̃ vo melɔdiz- ɑ̃bye də ʁəɡʁε,
  ʁeysise a mɑ̃ʒe,
  e vu dø pətiz- εtʁə- vεtys də ʒε,
  kɔ̃bjɛ̃ də vjɔlɔ̃z- u dakɔʁdeɔ̃,
  pləʁe vo kɔ̃pozisjɔ̃,
  dε miljez- u mεmə dε miljɔ̃.

  dε miljɔ̃ də bʁa tɑ̃dys,
  uvʁɑ̃ dɛ̃kʁedyləz- iø,
  lε mɛ̃ ʒwɛ̃təz- ɑ̃n- ynə mεmə kɔmynjɔ̃,
  lε ʁəɡaʁdz- ɑ̃pεʁle demɔsjɔ̃,
  myltipljɑ̃ lε vivaz- e lε bʁavo,
  sə dəmɑ̃dɑ̃ kɔmɑ̃ dø fʁaʒilə ʁozo,
  paʁ lə ʃɑ̃, ɔ̃ la fɔʁsə dœ̃n- uʁaɡɑ̃.

  vo plys bεlləz- istwaʁə damuʁ, sə sɔ̃t- ø,
  pø εtʁə la kɔ̃pɑ̃sasjɔ̃,
  a tutə sεllə dɔ̃ vuz- ɔ̃ pʁive,
  sεz- ɛ̃ʒystə djø.

  dø tɛ̃bʁəs « ɑ̃ʃaʁme » də ɡuajə,
  ədit e baʁbaʁa,
  lə sɔ̃ də vo vwa,
  tʁavεʁse lε ʒeneʁasjɔ̃,
  mεmə si avεk lə tɑ̃, ɔ̃ sulεvə œ̃ pø plys lə dʁa,
  syʁ vo sεkʁεz- e vo batajə,
  vo pɔezi mele də sɛ̃seʁite,
  oʁɔ̃ tuʒuʁ dεz- eʁitje.

  dø pətiz- ɑ̃ʒəz- ɑ̃dœje də dimɑ̃ʃə,
  nuz- ɔ̃ lεse kɔmə ynə ʁəvɑ̃ʃə,
  ynə dizεnə dimnə e də kɑ̃tatə,
  mεmə pa ynə vɑ̃ʒɑ̃sə,
  syʁ sə bɔnœʁ kə ʒamεz- ɔ̃ natʁapə,
  ʒystə kεlk temwɛ̃ pʁesjø,
  puʁ nuz- akɔ̃paɲe a ʃakə etapə,
  e eklεʁe lə ʃəmɛ̃ tɔʁtɥø,
  də no dεstɛ̃z- ɔʁɡœjø.

  ədit e baʁbaʁa,
  paʁtiz- ɑ̃ʃɑ̃te dotʁə- sjø,
  e kə no kɔ̃ba,
  swae tʁistəz- u ʒwajø,
  puʁ letεʁnite, ɔ̃ vu ʃɑ̃təʁa.

  paepəɡaei miʃεl
 • Pieds Phonétique : Edith Et Barbara

  dø=pə=ti=tə=da=mə=zɑ̃=nwaʁ 8
  a=kɔ̃=pa=ɲe=no=me=mwa=ʁə 8
  lœ=ʁə=ʃɑ̃=sɔ̃=sɔ̃=tɛ̃s=kʁi=tə 8
  dɑ̃=zœ̃=kwɛ̃=də=no=tε=tə 7

  dø=pə=ti=tə=da=mə=flɥε=tə 8
  baʁ=ba=ʁa=e=ə=dit 6
  lynə=su=zy=nə=ly=mjε=ʁə=kɔ̃plisə 8
  lotʁə=a=sizə=də=ʁjε=ʁə=sɔ̃=pja=no 9
  puʁlə=plε=ziʁ=də=fεʁə=dɑ̃=se=lε=mo 9
  e=u=blje=lœʁ=pεnə=də=ku=lisə 8

  e=ʃakə=ʒuʁ=kɔ̃=bjɛ̃=də=mɑ̃=djɑ̃ 8
  ɑ̃=tɔ=nɑ̃=vo=me=lɔ=di=zɑ̃=by=e=də=ʁə=ɡʁε 13
  ʁe=y=si=se=a=mɑ̃=ʒe 7
  e=vu=døpə=ti=zεtʁə=vε=tys=də=ʒε 9
  kɔ̃=bjɛ̃də=vjɔ=lɔ̃=zu=da=kɔʁ=de=ɔ̃ 9
  plə=ʁe=vo=kɔ̃=po=zi=s=jɔ̃ 8
  dε=mi=lje=zu=mεmə=dε=mi=ljɔ̃ 8

  dε=mi=lj=ɔ̃=də=bʁa=tɑ̃=dys 8
  u=vʁɑ̃=dɛ̃=kʁe=dy=lə=zi=ø 8
  lε=mɛ̃=ʒwɛ̃tə=zɑ̃=ny=nə=mε=mə=kɔ=my=njɔ̃ 11
  lεʁə=ɡaʁ=dzɑ̃=pεʁ=le=de=mɔ=sjɔ̃ 8
  myl=ti=pljɑ̃=lε=vi=va=ze=lε=bʁa=vo 10
  sə=də=mɑ̃=dɑ̃=kɔ=mɑ̃=dø=fʁa=ʒilə=ʁo=zo 11
  paʁlə=ʃɑ̃=ɔ̃=la=fɔʁsə=dœ̃=nu=ʁa=ɡɑ̃ 9

  vo=plys=bεllə=zis=twaʁə=da=muʁ=sə=sɔ̃=tø 10
  pø=ε=tʁə=la=kɔ̃=pɑ̃=sa=sjɔ̃ 8
  a=tutə=sεllə=dɔ̃=vu=zɔ̃=pʁi=ve 8
  sε=zɛ̃=ʒys=tə=dj=ø 6

  dø=tɛ̃=bʁəs=ɑ̃=ʃaʁ=me=də=ɡu=ajə 9
  ə=dit=e=baʁ=ba=ʁa 6
  lə=sɔ̃=də=vo=vwa 5
  tʁa=vεʁ=se=lε=ʒe=ne=ʁa=sjɔ̃ 8
  mεmə=si=a=vεk=lə=tɑ̃=ɔ̃=su=lε=vəœ̃=pø=plys=lə=dʁa 14
  syʁ=vo=sε=kʁε=ze=vo=ba=tajə 8
  vo=pɔ=e=zi=me=le=də=sɛ̃se=ʁi=te 10
  o=ʁɔ̃=tu=ʒuʁ=dε=ze=ʁi=tje 8

  døpə=ti=zɑ̃=ʒə=zɑ̃=dœje=də=dimɑ̃ʃə 8
  nu=zɔ̃=lεse=kɔ=mə=y=nəʁə=vɑ̃ʃə 8
  ynə=di=zε=nə=dim=nəe=də=kɑ̃=tatə 9
  mε=mə=pa=y=nə=vɑ̃=ʒɑ̃=sə 8
  syʁ=sə=bɔ=nœʁ=kə=ʒa=mε=zɔ̃natʁapə 8
  ʒys=tə=kεl=kə=te=mwɛ̃=pʁe=sjø 8
  puʁ=nu=za=kɔ̃=pa=ɲe=a=ʃakəe=tapə 9
  e=e=klε=ʁe=lə=ʃə=mɛ̃=tɔʁ=tɥø 9
  də=no=dεs=tɛ̃=zɔʁ=ɡœj=ø 7

  ə=dit=e=baʁ=ba=ʁa 6
  paʁ=ti=zɑ̃=ʃɑ̃=te=do=tʁə=sjø 8
  e=kə=no=kɔ̃=ba 5
  swa=tʁis=tə=zu=ʒwa=jø 6
  puʁ=le=tεʁ=ni=te=ɔ̃=vu=ʃɑ̃tə=ʁa 9

  pa=e=pə=ɡa=e=i=mi=ʃεl 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/09/2012 12:49Daniel

Merci pour ce partage....Amitié.....Daniel.....
et mon manège à moi.....

Auteur de Poésie
16/09/2012 23:25Eden33

là ! bravo, en plus j’adore toutes leurs chansons, complètement dans le mille pour moi !!!
J’écoute très souvent leurs chansons, comme gm ces deux artistes et comme je pleure leurs vies ...
Bels hommages à ces deux anges habillés de noir
Meric pour ce partage et un grand coup de coeur pour ce bel écrit