Poeme : Calligraphie

Calligraphie

Si l’on pouvait écrire,
Comme l’on dessine,
Peindre avec les mots,
Colorier avec les rimes,
Sous ma plume, mille idées de tableaux.

Sous la pointe du crayon,
Tous les rêves que j’imagine,
Au gré de mon inspiration,
Aquarelles, eaux fortes ou sanguines.

Sur la surface des pages,
Je t’offre tous ces voyages,
Qu’on n’aurait jamais fait peut être,
On les fera, par la magie des lettres.

Les yeux pleins d’étoiles,
Emportés au flot de la passion,
Le maitre bâtit sa toile,
Entre assurance et hésitations.

Plus fidèle qu’une parole,
Joyeux comme un sourire,
La poésie s’imprime,
Au gré de son vol.

Au fil de l’écriture,
Une ébauche se profile,
Par petites touches qu’on distille,
Chaque ligne est aventure.

Jouant d’une palette subtile,
L’encre comme gouache,
De trouvailles en ratures malhabiles,
À la perfection, il s’attache.

Une brise marine et maligne,
Souffle sur les voiles,
Et sur toutes les mers,
Tout son art s’exprime.

Et quand il jette son pinceau,
Teinté de vocabulaire,
Un dernier regard en arrière,
Avant l’espoir d’un prochain bateau.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Calligraphie

  si=lon=pou=vait=é=cri=re 7
  com=me=lon=des=si=ne 6
  pein=dre=a=vec=les=mots 6
  co=lo=rier=a=vec=les=ri=mes 8
  sous=ma=plume=mille=i=dées=de=ta=bleaux 9

  sous=la=poin=te=du=cray=on 7
  tous=les=rê=ves=que=ji=ma=gine 8
  au=gré=de=mon=ins=pi=ra=tion 8
  aqua=rel=les=eaux=fortes=ou=san=guines 8

  sur=la=sur=fa=ce=des=pa=ges 8
  je=tof=fre=tous=ces=voy=a=ges 8
  quon=nau=rait=ja=mais=fait=peut=être 8
  on=les=fe=ra=par=la=ma=gie=des=lettres 10

  les=y=eux=pleins=dé=toi=les 7
  em=por=tés=au=flot=de=la=pas=sion 9
  le=mai=tre=bâ=tit=sa=toi=le 8
  entreas=su=rance=et=hé=si=ta=tions 8

  plus=fi=dè=le=quu=ne=pa=role 8
  joy=eux=com=me=un=sou=ri=re 8
  la=po=é=sie=sim=pri=me 7
  au=gré=de=son=vol 5

  au=fil=de=lé=cri=tu=re 7
  u=ne=é=bau=che=se=pro=file 8
  par=pe=tites=tou=ches=quon=dis=tille 8
  cha=que=li=gne=est=a=ven=ture 8

  jou=ant=dune=pa=let=te=sub=tile 8
  len=cre=com=me=gou=a=che 7
  de=trou=vailles=en=ra=tures=malha=biles 8
  à=la=per=fec=tion=il=sat=tache 8

  une=bri=se=ma=ri=neet=ma=ligne 8
  souf=fle=sur=les=voi=les 6
  et=sur=tou=tes=les=mers 6
  tout=son=art=sex=pri=me 6

  et=quand=il=jet=te=son=pin=ceau 8
  tein=té=de=vo=ca=bu=lai=re 8
  un=der=nier=re=gard=en=ar=rière 8
  avant=les=poir=dun=pro=chain=ba=teau 8
 • Phonétique : Calligraphie

  si lɔ̃ puvε ekʁiʁə,
  kɔmə lɔ̃ desinə,
  pɛ̃dʁə avεk lε mo,
  kɔlɔʁje avεk lε ʁimə,
  su ma plymə, milə ide də tablo.

  su la pwɛ̃tə dy kʁεjɔ̃,
  tus lε ʁεvə kə ʒimaʒinə,
  o ɡʁe də mɔ̃n- ɛ̃spiʁasjɔ̃,
  akaʁεllə, o fɔʁtəz- u sɑ̃ɡinə.

  syʁ la syʁfasə dε paʒə,
  ʒə tɔfʁə tus sε vwajaʒə,
  kɔ̃ noʁε ʒamε fε pø εtʁə,
  ɔ̃ lε fəʁa, paʁ la maʒi dε lεtʁə.

  lεz- iø plɛ̃ detwalə,
  ɑ̃pɔʁtez- o flo də la pasjɔ̃,
  lə mεtʁə bati sa twalə,
  ɑ̃tʁə asyʁɑ̃sə e ezitasjɔ̃.

  plys fidεlə kynə paʁɔlə,
  ʒwajø kɔmə œ̃ suʁiʁə,
  la pɔezi sɛ̃pʁimə,
  o ɡʁe də sɔ̃ vɔl.

  o fil də lekʁityʁə,
  ynə eboʃə sə pʁɔfilə,
  paʁ pətitə tuʃə kɔ̃ distijə,
  ʃakə liɲə εt- avɑ̃tyʁə.

  ʒuɑ̃ dynə palεtə sybtilə,
  lɑ̃kʁə kɔmə ɡuaʃə,
  də tʁuvajəz- ɑ̃ ʁatyʁə malabilə,
  a la pεʁfεksjɔ̃, il sataʃə.

  ynə bʁizə maʁinə e maliɲə,
  suflə syʁ lε vwalə,
  e syʁ tutə lε mεʁ,
  tu sɔ̃n- aʁ sεkspʁimə.

  e kɑ̃t- il ʒεtə sɔ̃ pɛ̃so,
  tɛ̃te də vɔkabylεʁə,
  œ̃ dεʁnje ʁəɡaʁ ɑ̃n- aʁjεʁə,
  avɑ̃ lεspwaʁ dœ̃ pʁoʃɛ̃ bato.
 • Syllabes Phonétique : Calligraphie

  si=lɔ̃=pu=vε=e=kʁi=ʁə 7
  kɔ=mə=lɔ̃=de=si=nə 6
  pɛ̃=dʁə=a=vεk=lε=mo 6
  kɔ=lɔ=ʁje=a=vεk=lε=ʁi=mə 8
  su=ma=plymə=milə=i=de=də=ta=blo 9

  su=la=pwɛ̃=tə=dy=kʁε=j=ɔ̃ 8
  tus=lε=ʁε=və=kə=ʒi=ma=ʒinə 8
  o=ɡʁe=də=mɔ̃=nɛ̃s=pi=ʁa=sjɔ̃ 8
  a=ka=ʁεl=lə=o=fɔʁtə=zu=sɑ̃ɡinə 8

  syʁ=la=syʁ=fa=sə=dε=pa=ʒə 8
  ʒə=tɔ=fʁə=tus=sε=vwa=ja=ʒə 8
  kɔ̃=no=ʁε=ʒa=mε=fε=pø=εtʁə 8
  ɔ̃=lεfə=ʁa=paʁ=la=ma=ʒi=dεlεtʁə 8

  lε=zi=ø=plɛ̃=de=twa=lə 7
  ɑ̃=pɔʁ=te=zo=flodə=la=pa=sjɔ̃ 8
  lə=mε=tʁə=ba=ti=sa=twa=lə 8
  ɑ̃tʁəa=sy=ʁɑ̃sə=e=e=zi=ta=sjɔ̃ 8

  plys=fi=dε=lə=ky=nə=pa=ʁɔlə 8
  ʒwa=jø=kɔ=mə=œ̃=su=ʁi=ʁə 8
  la=pɔ=e=zi=sɛ̃=pʁi=mə 7
  o=ɡʁe=də=sɔ̃=vɔl 5

  o=fil=də=le=kʁi=ty=ʁə 7
  y=nə=e=bo=ʃə=sə=pʁɔ=filə 8
  paʁpə=ti=tə=tu=ʃə=kɔ̃=dis=ti=jə 9
  ʃa=kə=li=ɲə=ε=ta=vɑ̃=tyʁə 8

  ʒu=ɑ̃=dynə=pa=lε=tə=syb=tilə 8
  lɑ̃=kʁə=kɔ=mə=ɡu=a=ʃə 7
  də=tʁu=vajə=zɑ̃=ʁa=tyʁə=ma=la=bilə 9
  a=la=pεʁ=fεk=sjɔ̃=il=sa=taʃə 8

  ynə=bʁi=zə=ma=ʁi=nə=e=maliɲə 8
  su=flə=syʁ=lε=vwa=lə 6
  e=syʁ=tu=tə=lε=mεʁ 6
  tu=sɔ̃=naʁ=sεk=spʁi=mə 6

  e=kɑ̃=til=ʒε=tə=sɔ̃=pɛ̃=so 8
  tɛ̃=te=də=vɔ=ka=by=lε=ʁə 8
  œ̃=dεʁ=nje=ʁə=ɡaʁ=ɑ̃=na=ʁjεʁə 8
  a=vɑ̃=lεs=pwaʁ=dœ̃=pʁo=ʃɛ̃=ba=to 9

Récompense

2
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/10/2012 07:44Eden33

ton écrit me parle, joli tableau de mots !
gm
merci pour ce beau partage

Auteur de Poésie
09/10/2012 00:06Gramo

Un très beau poème, bravo, j’ai apprécié le texte.
Amitiés

GRAMO

Auteur de Poésie
05/10/2013 10:58Daniel

Un bel ouvrage bien imagé....j’apprécie fortement....
Amitié...Dan...