Poeme : L’envers De L’art.

L’envers De L’art.

Naissances en arômes de pluies rubicondes
Paraphant les maîtres d’idéaux négationnistes
Un blasphème illusoire de rimes fécondes
Sur socle fragile d’ombrelles anarchistes

Ablation de la majuscule, capital du mot
A l’éclipse fade et naïve de vos yeux aquilins
Qui dissolvent les songes en or sculpturaux
Inclinant votre droiture en de tristes chanfreins

Une absolution suprême des maux d’autrui
A vos rêves pales, moirés de déliquescences
En trompe l’œil, sur les chairs en présences

Monarques versificateurs, palpants les quatrains
D’une abjecte anti-vie, cloître d’obsolescence
Soit disant prophète, sous vos miroirs sans teints.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’envers De L’art.

  nais=san=ces=en=a=rô=mes=de=pluies=ru=bi=con=des 13
  pa=ra=phant=les=maî=tres=di=dé=aux=né=ga=ti=on=nistes 14
  un=blas=phè=me=il=lu=soi=re=de=ri=mes=fé=con=des 14
  sur=so=cle=fra=gi=le=dom=brel=les=a=nar=chis=tes 13

  abla=ti=on=de=la=ma=jus=cu=le=ca=pi=tal=du=mot 14
  a=lé=clip=se=fade=et=naï=ve=de=vos=yeux=a=qui=lins 14
  qui=dis=sol=vent=les=son=ges=en=or=s=culp=tu=raux 13
  in=cli=nant=vo=tre=droi=tu=re=en=de=tris=tes=chan=freins 14

  u=ne=ab=so=lu=ti=on=su=prê=me=des=maux=dau=trui 14
  a=vos=rê=ves=pa=les=moi=rés=de=dé=li=ques=cen=ces 14
  en=trom=pe=lœil=sur=les=chairs=en=pré=sen=ces 11

  mo=nar=ques=ver=si=fi=ca=teurs=pal=pants=les=qua=trains 13
  du=ne=ab=jec=te=an=ti=vie=cloî=tre=dob=so=les=cence 14
  soit=di=sant=pro=phè=te=sous=vos=mi=roirs=sans=teints 12
 • Phonétique : L’envers De L’art.

  nεsɑ̃səz- ɑ̃n- aʁomə də plɥi ʁybikɔ̃də
  paʁafɑ̃ lε mεtʁə- dideo neɡasjɔnistə
  œ̃ blasfεmə ilyzwaʁə də ʁimə fekɔ̃də
  syʁ sɔklə fʁaʒilə dɔ̃bʁεlləz- anaʁʃistə

  ablasjɔ̃ də la maʒyskylə, kapital dy mo
  a leklipsə fadə e najvə də voz- iøz- akilɛ̃
  ki disɔlve lε sɔ̃ʒəz- ɑ̃n- ɔʁ skylptyʁo
  ɛ̃klinɑ̃ vɔtʁə dʁwatyʁə ɑ̃ də tʁistə ʃɑ̃fʁɛ̃

  ynə absɔlysjɔ̃ sypʁεmə dε mo dotʁɥi
  a vo ʁεvə palə, mwaʁe də delikesɑ̃sə
  ɑ̃ tʁɔ̃pə lœj, syʁ lε ʃεʁz- ɑ̃ pʁezɑ̃sə

  mɔnaʁk vεʁsifikatœʁ, palpɑ̃ lε katʁɛ̃
  dynə abʒεktə ɑ̃ti vi, klwatʁə dɔpsɔlesɑ̃sə
  swa dizɑ̃ pʁɔfεtə, su vo miʁwaʁ sɑ̃ tɛ̃.
 • Syllabes Phonétique : L’envers De L’art.

  nε=sɑ̃=sə=zɑ̃=na=ʁo=mə=də=plɥi=ʁy=bi=kɔ̃də 12
  pa=ʁa=fɑ̃=lε=mεtʁə=di=de=o=ne=ɡa=sjɔ=nistə 12
  œ̃=blas=fεmə=i=ly=zwa=ʁə=də=ʁi=mə=fe=kɔ̃də 12
  syʁ=sɔ=klə=fʁa=ʒi=lə=dɔ̃=bʁεl=lə=za=naʁ=ʃistə 12

  a=bla=sjɔ̃də=la=ma=ʒys=ky=lə=ka=pi=tal=dy=mo 13
  a=le=klip=sə=fadəe=naj=və=də=vo=ziø=za=ki=lɛ̃ 13
  ki=di=sɔl=ve=lε=sɔ̃=ʒə=zɑ̃=nɔʁ=skyl=pty=ʁo 12
  ɛ̃=kli=nɑ̃=vɔtʁə=dʁwa=ty=ʁəɑ̃=də=tʁis=tə=ʃɑ̃=fʁɛ̃ 12

  ynə=ab=sɔ=ly=sjɔ̃=sy=pʁε=mə=dε=mo=dot=ʁɥi 12
  a=vo=ʁεvə=pa=lə=mwa=ʁe=də=de=li=ke=sɑ̃sə 12
  ɑ̃=tʁɔ̃=pə=lœj=syʁ=lε=ʃεʁ=zɑ̃=pʁe=zɑ̃=sə 11

  mɔ=naʁk=vεʁ=si=fi=ka=tœʁ=pal=pɑ̃=lε=ka=tʁɛ̃ 12
  dynəab=ʒεk=tə=ɑ̃=ti=vi=klwa=tʁə=dɔp=sɔ=le=sɑ̃sə 12
  swa=di=zɑ̃=pʁɔ=fε=tə=su=vo=mi=ʁwaʁ=sɑ̃=tɛ̃ 12

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/10/2005 23:40Gwilwileth

Vocabulaire impressionnant. On dirait une peinture abstraite; des mots, des couleurs, des impressions...et chacun comprend ce qu’il veut bien comprendre de ce qu’il lit ^^

Auteur de Poésie
31/10/2005 22:58Ewilan

Quel artiste ! j’admire ton art...
amitié...ewi

Poème - Sans Thème -
Publié le 05/10/2005 22:43

L'écrit contient 99 mots qui sont répartis dans 4 strophes. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Sonnet.

Forme poétique utilisée

Sonnet

Poete : Minos

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs