Poeme : Larmes

Larmes

Le long de mes joues se sont mises à couler des larmes
Quand de sa bouche j’ai vu sortir des lames

Une a une elles m’ont transpercé
Dans mes larmes mon sang s’est mêler
Les apparences j’ai voulu préserver
Qu’il ne soit pas dit que l’on ma vu pleurer
Personne ne sait au fond ce que je ressens
Je suis muet sur ce que peuvent être mes sentiments

La tristesse de moi va finir par s’emparer
La mélancolie je ne pourrais rejeter
Je suis seul tapis dans l’ombre
Avec pour seul lumière celle de ma tombe
Les mots sont petetre fort
Mais je ne suis pas en tort

Lorsque les larmes se sont mises à couler
Ma vu péniblement c’est brouillée
Et depuis lors je ne trouve plu de mots
Qui a eux seul pourrai guérir mes maux
Les phrases a me dire ne viendront pas de ma bouche
Mais de la sienne pour être sure que sa me touche

Tout ces vers ne sont pas pour elle
Ils ne sont pas non plu pour moi
C’est juste que cela guide mes pas
Vers le bien éternelle

Je ne vais pas mieux c’est même de pire en pire
Mais malgré la douleurs je me force à rire
Je suis ridicule et j’ai honte de moi
Honte… d’être descendu ci bas

Pardon a mes amis qui se soucient de moi
Votre aide je rejette mais ne m’oubliez pas
Je descends dans les abîmes des ténèbres de mon âme
Et c’est grâce à vous que je vais sortir des flammes

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Larmes

  le=long=de=mes=joues=se=sont=mises=à=cou=ler=des=larmes 13
  quand=de=sa=bou=che=jai=vu=sor=tir=des=la=mes 12

  u=ne=a=u=ne=el=les=mont=trans=per=cé 11
  dans=mes=lar=mes=mon=sang=sest=mê=ler 9
  les=ap=pa=ren=ces=jai=vou=lu=pré=ser=ver 11
  quil=ne=soit=pas=dit=que=lon=ma=vu=pleu=rer 11
  per=son=ne=ne=sait=au=fond=ce=que=je=res=sens 12
  je=suis=muet=sur=ce=que=peuvent=ê=tre=mes=sen=timents 12

  la=tristes=se=de=moi=va=fi=nir=par=sem=pa=rer 12
  la=mé=lan=co=lie=je=ne=pour=rais=re=je=ter 12
  je=suis=seul=ta=pis=dans=lom=bre 8
  a=vec=pour=seul=lu=miè=re=cel=le=de=ma=tombe 12
  les=mots=sont=pe=te=tre=fort 7
  mais=je=ne=suis=pas=en=tort 7

  lors=que=les=lar=mes=se=sont=mi=ses=à=cou=ler 12
  ma=vu=pé=ni=ble=ment=cest=brouil=lée 9
  et=de=puis=lors=je=ne=trou=ve=plu=de=mots 11
  qui=a=eux=seul=pour=rai=gué=rir=mes=maux 10
  les=phrases=a=me=di=re=ne=vien=dront=pas=de=ma=bouche 13
  mais=de=la=sienne=pour=ê=tre=su=re=que=sa=me=touche 13

  tout=ces=vers=ne=sont=pas=pour=elle 8
  ils=ne=sont=pas=non=plu=pour=moi 8
  cest=jus=te=que=ce=la=gui=de=mes=pas 10
  vers=le=bien=é=ter=nelle 6

  je=ne=vais=pas=mieux=cest=même=de=pi=re=en=pire 12
  mais=mal=gré=la=dou=leurs=je=me=for=ce=à=rire 12
  je=suis=ri=di=cu=le=et=jai=hon=te=de=moi 12
  hon=te=dê=tre=des=cen=du=ci=bas 9

  par=don=a=mes=a=mis=qui=se=sou=cient=de=moi 12
  votre=ai=de=je=re=jet=te=mais=ne=mou=bliez=pas 12
  je=des=cends=dans=les=a=bîmes=des=té=nèbres=de=mon=âme 13
  et=cest=grâ=ceà=vous=que=je=vais=sor=tir=des=flammes 12
 • Phonétique : Larmes

  lə lɔ̃ də mε ʒu sə sɔ̃ mizəz- a kule dε laʁmə
  kɑ̃ də sa buʃə ʒε vy sɔʁtiʁ dε lamə

  ynə a ynə εllə mɔ̃ tʁɑ̃spεʁse
  dɑ̃ mε laʁmə- mɔ̃ sɑ̃ sε mεle
  lεz- apaʁɑ̃sə ʒε vuly pʁezεʁve
  kil nə swa pa di kə lɔ̃ ma vy pləʁe
  pεʁsɔnə nə sε o fɔ̃ sə kə ʒə ʁəsɛ̃
  ʒə sɥi mɥε syʁ sə kə pəve εtʁə mε sɑ̃timɑ̃

  la tʁistεsə də mwa va finiʁ paʁ sɑ̃paʁe
  la melɑ̃kɔli ʒə nə puʁʁε ʁəʒəte
  ʒə sɥi səl tapi dɑ̃ lɔ̃bʁə
  avεk puʁ səl lymjεʁə sεllə də ma tɔ̃bə
  lε mo sɔ̃ pətεtʁə fɔʁ
  mε ʒə nə sɥi pa ɑ̃ tɔʁ

  lɔʁskə lε laʁmə- sə sɔ̃ mizəz- a kule
  ma vy penibləmɑ̃ sε bʁuje
  e dəpɥi lɔʁ ʒə nə tʁuvə ply də mo
  ki a ø səl puʁʁε ɡeʁiʁ mε mo
  lε fʁazəz- a mə diʁə nə vjɛ̃dʁɔ̃ pa də ma buʃə
  mε də la sjεnə puʁ εtʁə syʁə kə sa mə tuʃə

  tu sε vεʁ nə sɔ̃ pa puʁ εllə
  il nə sɔ̃ pa nɔ̃ ply puʁ mwa
  sε ʒystə kə səla ɡidə mε pa
  vεʁ lə bjɛ̃ etεʁnεllə

  ʒə nə vε pa mjø sε mεmə də piʁə ɑ̃ piʁə
  mε malɡʁe la dulœʁ ʒə mə fɔʁsə a ʁiʁə
  ʒə sɥi ʁidikylə e ʒε ɔ̃tə də mwa
  ɔ̃tə… dεtʁə desɑ̃dy si ba

  paʁdɔ̃ a mεz- ami ki sə susje də mwa
  vɔtʁə εdə ʒə ʁəʒεtə mε nə mublje pa
  ʒə desɑ̃ dɑ̃ lεz- abimə dε tenεbʁə- də mɔ̃n- amə
  e sε ɡʁasə a vu kə ʒə vε sɔʁtiʁ dε flamə
 • Syllabes Phonétique : Larmes

  lə=lɔ̃də=mε=ʒu=sə=sɔ̃=mi=zə=za=ku=le=dεlaʁmə 12
  kɑ̃=də=sa=bu=ʃə=ʒε=vy=sɔʁ=tiʁ=dε=la=mə 12

  y=nə=a=y=nə=εl=lə=mɔ̃=tʁɑ̃s=pεʁ=se 11
  dɑ̃=mε=laʁ=mə=mɔ̃=sɑ̃=sε=mε=le 9
  lε=za=pa=ʁɑ̃=sə=ʒε=vu=ly=pʁe=zεʁ=ve 11
  kil=nə=swa=pa=di=kə=lɔ̃=ma=vy=plə=ʁe 11
  pεʁ=sɔ=nə=nə=sε=o=fɔ̃=sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃ 12
  ʒə=sɥi=mɥε=syʁ=sə=kə=pə=ve=εtʁə=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 13

  la=tʁis=tεsə=də=mwa=va=fi=niʁ=paʁ=sɑ̃=pa=ʁe 12
  la=me=lɑ̃=kɔ=li=ʒə=nə=puʁ=ʁε=ʁə=ʒə=te 12
  ʒə=sɥi=səl=ta=pi=dɑ̃=lɔ̃=bʁə 8
  a=vεk=puʁ=səl=ly=mjε=ʁə=sεl=lə=də=ma=tɔ̃bə 12
  lε=mo=sɔ̃=pə=tε=tʁə=fɔʁ 7
  mε=ʒə=nə=sɥi=pa=ɑ̃=tɔʁ 7

  lɔʁ=skə=lε=laʁ=mə=sə=sɔ̃=mi=zə=za=ku=le 12
  ma=vy=pe=ni=blə=mɑ̃=sε=bʁu=j=e 10
  e=dəp=ɥi=lɔʁ=ʒə=nə=tʁu=və=ply=də=mo 11
  ki=a=ø=səl=puʁ=ʁε=ɡe=ʁiʁ=mε=mo 10
  lε=fʁazə=za=mə=di=ʁə=nə=vjɛ̃=dʁɔ̃=pa=də=mabuʃə 12
  mεdə=la=sjε=nə=puʁ=ε=tʁə=sy=ʁə=kə=sa=mə=tuʃə 13

  tu=sε=vεʁ=nə=sɔ̃=pa=puʁ=εl=lə 9
  il=nə=sɔ̃=pa=nɔ̃=ply=puʁ=mwa 8
  sε=ʒys=tə=kə=sə=la=ɡi=də=mε=pa 10
  vεʁ=lə=bj=ɛ̃=e=tεʁ=nεl=lə 8

  ʒə=nə=vε=pa=mjø=sε=mεmə=də=pi=ʁə=ɑ̃=piʁə 12
  mε=mal=ɡʁe=la=du=lœʁ=ʒə=mə=fɔʁ=sə=a=ʁiʁə 12
  ʒə=sɥi=ʁi=di=ky=lə=e=ʒε=ɔ̃=tə=də=mwa 12
  ɔ̃=tə=dε=tʁə=de=sɑ̃=dy=si=ba 9

  paʁ=dɔ̃=a=mε=za=mi=ki=sə=su=sje=də=mwa 12
  vɔtʁə=ε=də=ʒə=ʁə=ʒε=tə=mε=nə=mu=blje=pa 12
  ʒə=de=sɑ̃=dɑ̃=lε=zabimə=dε=te=nε=bʁə=də=mɔ̃namə 12
  e=sε=ɡʁa=sə=a=vukə=ʒə=vε=sɔʁ=tiʁ=dε=flamə 12

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/12/2004 00:00Kyna(#)

il é superbe je ressens les memes choses que toi, si tu veu viens lire me spoémes à l’occasion, j’aimerais ke tu lisses : l’heure de ma mort, et que tu me dises ce que tu en penses !
Amitié

Auteur de Poésie
26/12/2004 00:00Tiffange

waw. . . ton poème est magnifique! tellement bien écris, franchement j’admire. . . bravo
amitiés

Poème Amour
Publié le 20/12/2004 16:59

L'écrit contient 273 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Moangel

Texte des commentateurs