Poeme-France : Lecture Écrit Nature

Poeme : Paradise

Poème Nature
Publié le 17/03/2010 19:28

L'écrit contient 150 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Mohand-Kenzi

Paradise

C’est un chemin pédestre sans autre destin,
Que celui de mener le nonchalant au festin.
Ici et là, une empreinte, une patte animal,
Marque le pas sur la vilaine cruauté banale.
Du frustre chardon à la rose trémière,
Du bouton d’or à la roche millénaire,
De la chrysalide à la parade nuptiale,
Tout est calme, tout est serein…
J’épouse tes pas, tranquille élan,
Jusqu’au bord du discret étang.
Nos bouches se font muettes,
Dans les eaux, un hôte nous guette,
Les reflets de son dos sont d’argent
Et ses nageoires d’un bleu outremer.
Sur le marbre d’un rouge, vert pastel,
Les eaux ont des larmes de gazelle.
Ici et là, des tapis de lys blancs
Drainent des abeilles à cran…
De leurs bouches volubilis
Chute une sève tendre et lisse.
Nous rebroussons le chemin,
Le paradis serait-il du même écrin ?

Mohand-kenzi
 • Pieds Hyphénique: Paradise

  cest=un=che=min=pédes=tre=sans=au=tre=des=tin 11
  que=ce=lui=de=me=ner=le=non=cha=lant=au=fes=tin 13
  ici=et=là=uneem=prein=te=u=ne=pat=te=a=ni=mal 13
  mar=que=le=pas=sur=la=vi=laine=cruau=té=ba=nale 12
  du=frus=tre=char=don=à=la=rose=tré=mière 10
  du=bou=ton=dor=à=la=roche=mil=lé=naire 10
  de=la=chry=sa=lideà=la=pa=ra=de=nup=tiale 11
  tout=est=cal=me=tout=est=se=rein 8
  jé=pou=se=tes=pas=tran=qui=lle=é=lan 10
  jus=quau=bord=du=dis=cret=é=tang 8
  nos=bou=ches=se=font=muet=tes 7
  dans=les=eaux=un=hô=te=nous=guette 8
  les=re=flets=de=son=dos=sont=dargent 8
  et=ses=na=geoires=dun=bleu=ou=tre=mer 9
  sur=le=mar=bre=dun=rouge=vert=pas=tel 9
  les=eaux=ont=des=lar=mes=de=ga=zelle 9
  ici=et=là=des=ta=pis=de=lys=blancs 9
  drai=nent=des=a=bei=lles=à=cran 8
  de=leurs=bou=ches=vo=lu=bi=lis 8
  chuteu=ne=sè=ve=ten=dre=et=lisse 8
  nous=re=brous=sons=le=che=min 7
  le=pa=ra=dis=se=rait=til=du=mêmeé=crin 10

  mo=hand=ken=zi 4
 • Phonétique : Paradise

  sεt- œ̃ ʃəmɛ̃ pedεstʁə sɑ̃z- otʁə dεstɛ̃,
  kə səlɥi də məne lə nɔ̃ʃalɑ̃ o fεstɛ̃.
  isi e la, ynə ɑ̃pʁɛ̃tə, ynə patə animal,
  maʁkə lə pa syʁ la vilεnə kʁɥote banalə.
  dy fʁystʁə ʃaʁdɔ̃ a la ʁozə tʁemjεʁə,
  dy butɔ̃ dɔʁ a la ʁoʃə milenεʁə,
  də la kʁizalidə a la paʁadə nypsjalə,
  tut- ε kalmə, tut- ε səʁɛ̃…
  ʒepuzə tε pa, tʁɑ̃kjə elɑ̃,
  ʒysko bɔʁ dy diskʁε etɑ̃ɡ.
  no buʃə sə fɔ̃ mɥεtə,
  dɑ̃ lεz- o, œ̃n- otə nu ɡεtə,
  lε ʁəflε də sɔ̃ do sɔ̃ daʁʒe
  e sε naʒwaʁə dœ̃ blø utʁəme.
  syʁ lə maʁbʁə dœ̃ ʁuʒə, vεʁ pastεl,
  lεz- oz- ɔ̃ dε laʁmə- də ɡazεllə.
  isi e la, dε tapi də lis blɑ̃
  dʁεne dεz- abεjəz- a kʁɑ̃…
  də lœʁ buʃə vɔlybili
  ʃytə ynə sεvə tɑ̃dʁə e lisə.
  nu ʁəbʁusɔ̃ lə ʃəmɛ̃,
  lə paʁadi səʁε til dy mεmə ekʁɛ̃ ?

  mɔɑ̃ kɑ̃zi
 • Pieds Phonétique : Paradise

  sε=tœ̃=ʃə=mɛ̃=pe=dεs=tʁə=sɑ̃=zo=tʁə=dεs=tɛ̃ 12
  kə=səl=ɥidə=mə=ne=lə=nɔ̃=ʃa=lɑ̃=o=fεs=tɛ̃ 12
  i=si=e=la=ynəɑ̃=pʁɛ̃=tə=y=nə=pa=tə=a=ni=mal 14
  maʁkə=lə=pa=syʁ=la=vi=lε=nə=kʁɥo=te=ba=nalə 12
  dy=fʁys=tʁə=ʃaʁ=dɔ̃=a=la=ʁo=zə=tʁe=mjε=ʁə 12
  dy=bu=tɔ̃=dɔʁ=a=la=ʁo=ʃə=mi=le=nε=ʁə 12
  də=la=kʁi=za=lidə=a=la=pa=ʁa=də=nyp=sjalə 12
  tu=tε=kal=mə=tu=tε=sə=ʁɛ̃ 8
  ʒe=pu=zə=tε=pa=tʁɑ̃=kj=ə=e=lɑ̃ 10
  ʒys=ko=bɔʁ=dy=dis=kʁε=e=tɑ̃ɡ 8
  no=bu=ʃə=sə=fɔ̃=mɥε=tə 7
  dɑ̃=lε=zo=œ̃=no=tə=nu=ɡε=tə 9
  lε=ʁə=flε=də=sɔ̃=do=sɔ̃=daʁ=ʒe 9
  e=sε=na=ʒwa=ʁə=dœ̃=blø=u=tʁə=me 10
  syʁ=lə=maʁ=bʁə=dœ̃=ʁu=ʒə=vεʁ=pas=tεl 10
  lε=zo=zɔ̃=dε=laʁ=mə=də=ɡa=zεl=lə 10
  i=si=e=la=dε=ta=pi=də=lis=blɑ̃ 10
  dʁε=ne=dε=za=bε=jə=za=kʁɑ̃ 8
  də=lœ=ʁə=bu=ʃə=vɔ=ly=bi=li 9
  ʃy=tə=y=nə=sε=və=tɑ̃=dʁə=e=lis=ə 11
  nu=ʁə=bʁu=sɔ̃=lə=ʃə=mɛ̃ 7
  lə=pa=ʁa=di=sə=ʁε=til=dy=mε=mə=e=kʁɛ̃ 12

  mɔ=ɑ̃=kɑ̃=zi 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
31/05/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.