Poeme : Haine

Haine

C ’est tourment sont éternel
Et si cruel
Que j ’en brule mes ailes
Hurler crier

Ne feraique ranimer
De vielle blessure ensanglanter
Qui n’on jamais pus se refermer

Qui n’on jamais cicatricer
Le seul fait d’y penser
Me donne envi de l’étrangler
Je l’ai aimer autant que maintenant je ne peux plus le regarder

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Haine

  cest=tourment=sont=é=ter=nel 6
  et=si=cru=el 4
  que=jen=bru=le=mes=ailes 6
  hur=ler=cri=er 4

  ne=fe=rai=que=ra=ni=mer 7
  de=viel=le=bles=sureen=san=glan=ter 8
  qui=non=ja=mais=pus=se=re=fer=mer 9

  qui=non=ja=mais=ci=ca=tri=cer 8
  le=seul=fait=dy=pen=ser 6
  me=donneen=vi=de=lé=tran=gler 7
  je=lai=ai=mer=au=tant=que=mainte=nant=je=ne=peux=plus=le=re=gar=der 17
 • Phonétique : Haine

  sε tuʁme sɔ̃t- etεʁnεl
  e si kʁyεl
  kə ʒɑ̃ bʁylə mεz- εlə
  yʁle kʁje

  nə fəʁεkə ʁanime
  də vjεllə blesyʁə ɑ̃sɑ̃ɡlɑ̃te
  ki nɔ̃ ʒamε py sə ʁəfεʁme

  ki nɔ̃ ʒamε sikatʁise
  lə səl fε di pɑ̃se
  mə dɔnə ɑ̃vi də letʁɑ̃ɡle
  ʒə lε εme otɑ̃ kə mɛ̃tənɑ̃ ʒə nə pø plys lə ʁəɡaʁde
 • Syllabes Phonétique : Haine

  sε=tuʁ=me=sɔ̃=te=tεʁ=nεl 7
  e=si=kʁy=εl 4
  kə=ʒɑ̃=bʁy=lə=mε=zεlə 6
  yʁ=le=kʁj=e 4

  nə=fə=ʁεkə=ʁa=ni=me 6
  də=vjεllə=ble=syʁəɑ̃=sɑ̃=ɡlɑ̃=te 7
  ki=nɔ̃=ʒa=mε=pysə=ʁə=fεʁ=me 8

  ki=nɔ̃=ʒa=mε=si=ka=tʁise 7
  lə=səl=fε=di=pɑ̃=se 6
  mə=dɔnəɑ̃=vi=də=le=tʁɑ̃=ɡle 7
  ʒə=lε=ε=me=o=tɑ̃kə=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=nə=pø=plys=lə=ʁə=ɡaʁ=de 17

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/12/2005 13:23L'archange Du Péché

Tres beau poème mais essai de ne pas mettre la même ryme trop souvant
Je vous laisse cette rose (F)