Poeme : Loin, Au Nord

Loin, Au Nord

La rose des vents, virevolte et nous montre la voie
Drapée dans ses pétales, loin au nord pointe son doigt

Imagines-tu un seul instant, un monde serein où le temps semble s’être arrêté
Où la vie même qui jamais ne prend de pause, semble un jour l’avoir quitté

Anachronisme permanent, entremêlé à tous les temps
Pose son étoffe sur ta peau, lui donne ainsi la couleur de l’eau

Impératrice des glaces, baiser brûlant sur tes lèvres bleutées
T’invite à la torpeur, promesse d’un rêve pour l’éternité

Ö reine des contrées du nord, apaise moi de ton souffle
Car dans tes bras cotonneux, je souhaite ne jamais me réveiller.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Loin, Au Nord

  la=ro=se=des=vents=vi=re=vol=te=et=nous=mon=tre=la=voie 15
  dra=pée=dans=ses=pé=ta=les=loin=au=nord=poin=te=son=doigt 14

  ima=gines=tu=un=seul=ins=tant=un=mon=de=se=rein=où=le=temps=sem=ble=sê=trear=rê=té 21
  où=la=vie=même=qui=ja=mais=ne=prend=de=pau=se=sem=bleun=jour=la=voir=quit=té 19

  ana=chro=nis=me=per=ma=nent=en=tre=mê=lé=à=tous=les=temps 15
  pose=son=é=tof=fe=sur=ta=peau=lui=don=ne=ain=si=la=cou=leur=de=leau 18

  im=pé=ra=tri=ce=des=gla=ces=bai=ser=brû=lant=sur=tes=lè=vres=bleu=tées 18
  tin=vi=te=à=la=tor=peur=pro=mes=se=dun=rê=ve=pour=lé=ter=ni=té 18

  ö=rei=ne=des=con=trées=du=nord=a=pai=se=moi=de=ton=sou=ffle 16
  car=dans=tes=bras=co=ton=neux=je=sou=hai=te=ne=ja=mais=me=ré=vei=ller 18
 • Phonétique : Loin, Au Nord

  la ʁozə dε vɑ̃, viʁəvɔltə e nu mɔ̃tʁə la vwa
  dʁape dɑ̃ sε petalə, lwɛ̃ o nɔʁ pwɛ̃tə sɔ̃ dwa

  imaʒinə ty œ̃ səl ɛ̃stɑ̃, œ̃ mɔ̃də səʁɛ̃ u lə tɑ̃ sɑ̃blə sεtʁə aʁεte
  u la vi mεmə ki ʒamε nə pʁɑ̃ də pozə, sɑ̃blə œ̃ ʒuʁ lavwaʁ kite

  anakʁɔnismə pεʁmane, ɑ̃tʁəmεle a tus lε tɑ̃
  pozə sɔ̃n- etɔfə syʁ ta po, lɥi dɔnə ɛ̃si la kulœʁ də lo

  ɛ̃peʁatʁisə dε ɡlasə, bεze bʁylɑ̃ syʁ tε lεvʁə- bløte
  tɛ̃vitə a la tɔʁpœʁ, pʁɔmεsə dœ̃ ʁεvə puʁ letεʁnite

  ɔ ʁεnə dε kɔ̃tʁe dy nɔʁ, apεzə mwa də tɔ̃ suflə
  kaʁ dɑ̃ tε bʁa kɔtɔnø, ʒə suεtə nə ʒamε mə ʁevεje.
 • Syllabes Phonétique : Loin, Au Nord

  la=ʁo=zə=dε=vɑ̃=vi=ʁə=vɔl=tə=e=nu=mɔ̃=tʁə=la=vwa 15
  dʁa=pe=dɑ̃=sε=pe=ta=lə=lwɛ̃=o=nɔʁ=pwɛ̃=tə=sɔ̃=dwa 14

  i=ma=ʒinə=ty=œ̃=səl=ɛ̃s=tɑ̃=œ̃=mɔ̃=də=sə=ʁɛ̃=u=lə=tɑ̃=sɑ̃=blə=sε=tʁəa=ʁε=te 22
  u=la=vi=mεmə=ki=ʒa=mε=nə=pʁɑ̃=də=po=zə=sɑ̃=bləœ̃=ʒuʁ=la=vwaʁ=ki=te 19

  a=na=kʁɔ=nis=mə=pεʁ=ma=ne=ɑ̃=tʁə=mε=le=a=tus=lε=tɑ̃ 16
  pozə=sɔ̃=ne=tɔ=fə=syʁ=ta=po=lɥi=dɔ=nə=ɛ̃=si=la=ku=lœʁ=də=lo 18

  ɛ̃=pe=ʁa=tʁi=sə=dε=ɡla=sə=bε=ze=bʁy=lɑ̃=syʁ=tε=lε=vʁə=blø=te 18
  tɛ̃=vi=tə=a=la=tɔʁ=pœʁ=pʁɔ=mε=sə=dœ̃=ʁε=və=puʁ=le=tεʁ=ni=te 18

  ɔ=ʁε=nə=dε=kɔ̃=tʁe=dy=nɔʁ=a=pε=zə=mwa=də=tɔ̃=su=flə 16
  kaʁ=dɑ̃=tε=bʁa=kɔ=tɔ=nø=ʒə=su=ε=tə=nə=ʒa=mε=mə=ʁe=vε=je 18

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/04/2012 10:41Tulipe Noire

Et tu m’a réveillé, par ce joli poème, bravo.

Auteur de Poésie
30/04/2012 19:40Pp77

Ah!! poème, il se laisse écouter...

Auteur de Poésie
30/04/2012 20:45Jade

tres jolie lecture
amitié
jade