Poeme-France : Lecture Écrit Souffrance

Poeme : Malade

Poème Souffrance
Publié le 19/01/2005 12:50

L'écrit contient 112 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Nanex

Malade

Gt malade, malade de chagrin, gt prete a mourir pr un homme qui ne m’aimait pas
Et puis tu es arrive
Ss crier garde tu m’as tendu la main afin de me sortir de l’enfer et de m’emmener avec toi au paradis
Mais en cours de route on c perdu
Je suis restee sur la terre
G bo te remercier de m’avoir sorti de l’enfer je me demande encore pk dieu a voulu que la distance nous separe
Ainsi aucun amour n’est possible entre ns
C ce qu’on m’a dit
Mais g decide d’ecouter cette voix en moi qui disait « patience »
Patience…
 • Pieds Hyphénique: Malade

  g=t=ma=la=de=ma=la=de=de=cha=grin=g=t=pre=te=a=mou=rir=p=r=un=hom=me=qui=ne=mai=mait=pas 28
  et=puis=tu=es=ar=ri=ve 7
  s=s=crier=gar=de=tu=mas=ten=du=la=main=a=fin=de=me=sor=tir=de=len=fer=et=de=mem=me=ner=a=vec=toi=au=pa=ra=dis 32
  mais=en=cours=de=rou=te=on=c=per=du 10
  je=suis=res=tee=sur=la=ter=re 8
  g=bo=te=re=mer=cier=de=ma=voir=sor=ti=de=len=fer=je=me=de=mandeen=co=re=p=k=dieu=a=vou=lu=que=la=dis=tan=ce=nous=se=pare 34
  ain=si=au=cun=a=mour=nest=pos=si=ble=en=tre=n=s 14
  c=ce=quon=ma=dit 5
  mais=g=de=ci=de=de=cou=ter=cet=te=voix=en=moi=qui=di=sait=pa=tien=ce 19
  pa=tien=ce 3
 • Phonétique : Malade

  ʒe te maladə, maladə də ʃaɡʁɛ̃, ʒe te pʁətə a muʁiʁ pe εʁ œ̃n- ɔmə ki nə mεmε pa
  e pɥi ty ε aʁivə
  εs εs kʁje ɡaʁdə ty ma tɑ̃dy la mɛ̃ afɛ̃ də mə sɔʁtiʁ də lɑ̃fe e də maməne avεk twa o paʁadi
  mεz- ɑ̃ kuʁ də ʁutə ɔ̃ se pεʁdy
  ʒə sɥi ʁεsti syʁ la teʁə
  ʒe bo tə ʁəmεʁsje də mavwaʁ sɔʁti də lɑ̃fe ʒə mə dəmɑ̃də ɑ̃kɔʁə pe ka djø a vuly kə la distɑ̃sə nu səpaʁə
  ɛ̃si okœ̃ amuʁ nε pɔsiblə ɑ̃tʁə εn εs
  se sə kɔ̃ ma di
  mε ʒe dəsidə dəkute sεtə vwa ɑ̃ mwa ki dizεt « pasjɑ̃sə »
  pasjɑ̃sə…
 • Pieds Phonétique : Malade

  ʒe=te=ma=la=də=ma=la=də=də=ʃa=ɡʁɛ̃=ʒe=te=pʁə=tə=a=mu=ʁiʁ=pe=εʁ=œ̃=nɔ=mə=ki=nə=mε=mε=pa 28
  e=pɥi=ty=ε=a=ʁi=və 7
  εsəε=sə=kʁje=ɡaʁ=də=ty=ma=tɑ̃=dy=la=mɛ̃=a=fɛ̃=də=mə=sɔʁ=tiʁ=də=lɑ̃=fe=e=də=ma=mə=ne=a=vεk=twa=o=pa=ʁa=di 32
  mε=zɑ̃=kuʁ=də=ʁu=tə=ɔ̃=se=pεʁ=dy 10
  ʒə=sɥi=ʁεs=ti=syʁ=la=te=ʁə 8
  ʒe=botə=ʁə=mεʁ=sje=də=ma=vwaʁ=sɔʁ=ti=də=lɑ̃=fe=ʒə=mə=də=mɑ̃=dəɑ̃=kɔ=ʁə=pe=ka=djø=a=vu=ly=kə=la=dis=tɑ̃=sə=nu=sə=paʁə 34
  ɛ̃=si=o=kœ̃=a=muʁ=nε=pɔ=si=blə=ɑ̃=tʁə=εn=εsə 14
  se=sə=kɔ̃=ma=di 5
  mε=ʒe=də=sidə=də=ku=te=sε=tə=vwa=ɑ̃=mwa=ki=di=zεt=pa=sjɑ̃sə 17
  pa=sj=ɑ̃=sə 4

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/01/2005 00:00(Bf) Thea (Bf)

La distance ne doit pas toujours être un problème! Bravo pour cet écrit!

Auteur de Poésie
21/01/2005 00:00Nanex

merci bcp c gentil 😉