Poeme : A Toi Mon Ange

A Toi Mon Ange

Si tu m’avais dit que tu ne reviendrais pas,
J’aurais profité des quelques instants de toi.
Si tu m’avais dit que je ne pouvais venir avec toi,
Je t’aurais dit combien je tiens à toi.

Oui mais voilà tu es partie trop vite, trop tôt
Je n’ai même pas eu le temps de te dire ces mots
Ces mots qui sont si difficiles à dire mais tellement beaux
« Je t’aime » je regrette de ne pas te l’avoir dit plutôt

Ces mots si beaux, tu ne les auras pas entendus de ton vivant
Maintenant je regrette, un regret que je porterai toute ma vie
Comme je m’en veux d’avoir caché autant mes sentiments
Mais la vie continue et je m’efforce de sourire aujourd’hui

Si tu m’avais dit que tout serait fini après ça,
Je t’aurais dit tout l’amour que j’ai pour toi.
Si tu m’avais dit que jamais plus je ne serai près de toi,
Je t’aurai dit tous ces mots que je porte en moi.

Je te revois sur ton lit d’hôpital
Tu m’avais dit que nous referions le 14 juillet ensemble
Une promesse que je n’ai pu tenir au final
Car tu es trop vite parti et encore aujourd’hui j’en tremble

Que te dire à part que tu me manques ?
J’aimerais tant que tu reviennes mais c’est impossible
Je pense à toi chaque jour, mes souvenirs me hantent
Tu as rejoint un autre monde pour moi inaccessible

Si tu m’avais dit que je ne te reverrai pas,
Je t’aurais dit ces mots que tu attendais de moi.
Si tu m’avais dit qu’on se parlait pour la dernière fois,
Je t’aurais dit pourquoi je ne t’ai pas avoué toutes ces choses là.

Lorsque je me rends sur ta pierre tombale
Je sens comme un vide qui à pris place dans mon cœur
Ton amour me manque comme le ciel manque aux étoiles
Comme l’arc-en-ciel manque aux couleurs

Chaque nuit je fais ma prière
Mais m’entends-tu seulement
Ta vie là-haut est-elle mieux que ta vie sur Terre ?
Je veux y croire assurément !

Si tu m’avais dit que tu ne reviendrais pas,
J’aurais profité des quelques instants de toi.
Si tu m’avais dit que tu partais dans l’au-delà,
Je t’aurais dit que je t’aime plus que n’importe qui, plus que n’importe quoi.

Si seulement tu m’avais dit… Je t’aurais dit toutes ces choses là.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: A Toi Mon Ange

  si=tu=ma=vais=dit=que=tu=ne=re=vien=drais=pas 12
  jau=rais=pro=fi=té=des=quel=ques=ins=tants=de=toi 12
  si=tu=ma=vais=dit=que=je=ne=pou=vais=ve=nir=a=vec=toi 15
  je=tau=rais=dit=com=bien=je=tiens=à=toi 10

  oui=mais=voi=là=tu=es=par=tie=trop=vi=te=trop=tôt 13
  je=nai=mê=me=pas=eu=le=temps=de=te=di=re=ces=mots 14
  ces=mots=qui=sont=si=dif=fi=ciles=à=di=re=mais=tel=le=ment=beaux 16
  je=taime=je=re=gret=te=de=ne=pas=te=la=voir=dit=plu=tôt 16

  ces=mots=si=beaux=tu=ne=les=au=ras=pas=enten=dus=de=ton=vi=vant 16
  mainte=nant=je=re=gret=te=un=re=gret=que=je=por=te=rai=tou=te=ma=vie 18
  com=me=je=men=veux=da=voir=ca=ché=au=tant=mes=sen=timents 14
  mais=la=vie=con=ti=nueet=je=mef=force=de=sou=ri=re=au=jourdhui 15

  si=tu=ma=vais=dit=que=tout=se=rait=fi=ni=a=près=ça 14
  je=tau=rais=dit=tout=la=mour=que=jai=pour=toi 11
  si=tu=ma=vais=dit=que=ja=mais=plus=je=ne=se=rai=près=de=toi 16
  je=tau=rai=dit=tous=ces=mots=que=je=por=te=en=moi 13

  je=te=re=vois=sur=ton=lit=d=hô=pi=tal 11
  tu=ma=vais=dit=que=nous=re=fe=rions=le=qua=torze=jui=llet=en=semble 16
  u=ne=pro=mes=se=que=je=nai=pu=te=nir=au=fi=nal 14
  car=tu=es=trop=vite=par=ti=et=en=co=reau=jourdhui=jen=tremble 14

  que=te=di=re=à=part=que=tu=me=man=ques 11
  jai=me=rais=tant=que=tu=re=vien=nes=mais=cest=im=pos=sible 14
  je=pen=se=à=toi=cha=que=jour=mes=sou=ve=nirs=me=hantent 14
  tu=as=re=joint=un=autre=mon=de=pour=moi=i=nac=ces=sible 14

  si=tu=ma=vais=dit=que=je=ne=te=re=ver=rai=pas 13
  je=tau=rais=dit=ces=mots=que=tu=at=ten=dais=de=moi 13
  si=tu=ma=vais=dit=quon=se=par=lait=pour=la=der=nière=fois 14
  je=tau=rais=dit=pour=quoi=je=ne=tai=pas=a=voué=toutes=ces=cho=ses=là 17

  lors=que=je=me=rends=sur=ta=pi=er=re=tom=ba=le 13
  je=sens=comme=un=vi=de=qui=à=pris=pla=ce=dans=mon=cœur 14
  ton=a=mour=me=man=que=comme=le=ciel=man=que=aux=é=toiles 14
  com=me=larc=en=ciel=man=que=aux=cou=leurs 10

  cha=que=nuit=je=fais=ma=pri=è=re 9
  mais=men=tends=tu=seu=le=ment 7
  ta=vie=là=haut=est=el=le=mieux=que=ta=vie=sur=ter=re 14
  je=veux=y=croi=re=as=su=ré=ment 9

  si=tu=ma=vais=dit=que=tu=ne=re=vien=drais=pas 12
  jau=rais=pro=fi=té=des=quel=ques=ins=tants=de=toi 12
  si=tu=ma=vais=dit=que=tu=par=tais=dans=lau=de=là 13
  je=tau=rais=dit=que=je=taime=plus=que=nim=por=te=qui=plus=que=nim=por=te=quoi 19

  si=seule=ment=tu=ma=vais=dit=je=tau=rais=dit=tou=tes=ces=cho=ses=là 17
 • Phonétique : A Toi Mon Ange

  si ty mavε di kə ty nə ʁəvjɛ̃dʁε pa,
  ʒoʁε pʁɔfite dε kεlkz- ɛ̃stɑ̃ də twa.
  si ty mavε di kə ʒə nə puvε vəniʁ avεk twa,
  ʒə toʁε di kɔ̃bjɛ̃ ʒə tjɛ̃z- a twa.

  ui mε vwala ty ε paʁti tʁo vitə, tʁo to
  ʒə nε mεmə pa y lə tɑ̃ də tə diʁə sε mo
  sε mo ki sɔ̃ si difisiləz- a diʁə mε tεllmɑ̃ bo
  « ʒə tεmə » ʒə ʁəɡʁεtə də nə pa tə lavwaʁ di plyto

  sε mo si bo, ty nə lεz- oʁa pa ɑ̃tɑ̃dys də tɔ̃ vivɑ̃
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə ʁəɡʁεtə, œ̃ ʁəɡʁε kə ʒə pɔʁtəʁε tutə ma vi
  kɔmə ʒə mɑ̃ vø davwaʁ kaʃe otɑ̃ mε sɑ̃timɑ̃
  mε la vi kɔ̃tinɥ e ʒə mefɔʁsə də suʁiʁə oʒuʁdɥi

  si ty mavε di kə tu səʁε fini apʁε sa,
  ʒə toʁε di tu lamuʁ kə ʒε puʁ twa.
  si ty mavε di kə ʒamε plys ʒə nə səʁε pʁε də twa,
  ʒə toʁε di tus sε mo kə ʒə pɔʁtə ɑ̃ mwa.

  ʒə tə ʁəvwa syʁ tɔ̃ li dopital
  ty mavε di kə nu ʁəfəʁjɔ̃ lə katɔʁzə ʒɥjε ɑ̃sɑ̃blə
  ynə pʁɔmεsə kə ʒə nε py təniʁ o final
  kaʁ ty ε tʁo vitə paʁti e ɑ̃kɔʁə oʒuʁdɥi ʒɑ̃ tʁɑ̃blə

  kə tə diʁə a paʁ kə ty mə mɑ̃k ?
  ʒεməʁε tɑ̃ kə ty ʁəvjεnə mε sεt- ɛ̃pɔsiblə
  ʒə pɑ̃sə a twa ʃakə ʒuʁ, mε suvəniʁ mə-ɑ̃te
  ty a ʁəʒwɛ̃ œ̃n- otʁə mɔ̃də puʁ mwa inaksesiblə

  si ty mavε di kə ʒə nə tə ʁəveʁε pa,
  ʒə toʁε di sε mo kə ty atɑ̃dε də mwa.
  si ty mavε di kɔ̃ sə paʁlε puʁ la dεʁnjεʁə fwa,
  ʒə toʁε di puʁkwa ʒə nə tε pa avue tutə sε ʃozə la.

  lɔʁskə ʒə mə ʁɑ̃ syʁ ta pjeʁə tɔ̃balə
  ʒə sɑ̃s kɔmə œ̃ vidə ki a pʁi plasə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  tɔ̃n- amuʁ mə mɑ̃kə kɔmə lə sjεl mɑ̃kə oz- etwalə
  kɔmə laʁk ɑ̃ sjεl mɑ̃kə o kulœʁ

  ʃakə nɥi ʒə fε ma pʁjεʁə
  mε mɑ̃tɑ̃ ty sələmɑ̃
  ta vi la-o εt- εllə mjø kə ta vi syʁ teʁə ?
  ʒə vøz- i kʁwaʁə asyʁemɑ̃ !

  si ty mavε di kə ty nə ʁəvjɛ̃dʁε pa,
  ʒoʁε pʁɔfite dε kεlkz- ɛ̃stɑ̃ də twa.
  si ty mavε di kə ty paʁtε dɑ̃ lo dəla,
  ʒə toʁε di kə ʒə tεmə plys kə nɛ̃pɔʁtə ki, plys kə nɛ̃pɔʁtə kwa.

  si sələmɑ̃ ty mavε di… ʒə toʁε di tutə sε ʃozə la.
 • Syllabes Phonétique : A Toi Mon Ange

  si=ty=ma=vε=di=kə=ty=nə=ʁə=vj=ɛ̃=dʁε=pa 13
  ʒo=ʁε=pʁɔ=fi=te=dε=kεl=kzɛ̃s=tɑ̃=də=twa 11
  si=ty=ma=vε=dikə=ʒə=nə=pu=vε=və=niʁ=a=vεk=twa 14
  ʒə=to=ʁε=di=kɔ̃=bj=ɛ̃=ʒə=tjɛ̃=za=twa 11

  u=i=mε=vwa=la=ty=ε=paʁ=ti=tʁo=vi=tə=tʁo=to 14
  ʒə=nε=mε=mə=pa=y=lə=tɑ̃=də=tə=di=ʁə=sε=mo 14
  sε=mo=ki=sɔ̃=si=di=fi=silə=za=di=ʁə=mε=tεl=lmɑ̃=bo 15
  ʒə=tεmə=ʒə=ʁə=ɡʁε=tə=də=nə=pa=tə=la=vwaʁ=di=ply=to 16

  sε=mo=si=bo=tynə=lε=zo=ʁa=pa=ɑ̃=tɑ̃=dys=də=tɔ̃=vi=vɑ̃ 16
  mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=ʁə=ɡʁε=tə=œ̃=ʁə=ɡʁε=kə=ʒə=pɔʁ=tə=ʁε=tu=tə=ma=vi 18
  kɔmə=ʒə=mɑ̃=vø=da=vwaʁ=ka=ʃe=o=tɑ̃=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 14
  mε=la=vi=kɔ̃=tinɥ=e=ʒə=me=fɔʁsə=də=su=ʁi=ʁəo=ʒuʁ=dɥi 15

  si=ty=ma=vε=di=kə=tu=sə=ʁε=fi=ni=a=pʁε=sa 14
  ʒə=to=ʁε=di=tu=la=muʁ=kə=ʒε=puʁ=twa 11
  si=ty=ma=vε=dikə=ʒa=mε=plys=ʒə=nə=sə=ʁε=pʁε=də=twa 15
  ʒə=to=ʁε=di=tus=sε=mo=kə=ʒə=pɔʁ=tə=ɑ̃=mwa 13

  ʒə=tə=ʁə=vwa=syʁ=tɔ̃=li=do=pi=tal 10
  ty=ma=vε=dikə=nu=ʁə=fə=ʁjɔ̃=lə=ka=tɔʁ=zə=ʒɥjε=ɑ̃=sɑ̃blə 15
  y=nə=pʁɔ=mε=sə=kə=ʒə=nε=py=tə=niʁ=o=fi=nal 14
  kaʁ=ty=ε=tʁo=vitə=paʁ=ti=e=ɑ̃=kɔ=ʁəo=ʒuʁ=dɥi=ʒɑ̃=tʁɑ̃blə 15

  kə=tə=di=ʁə=a=paʁ=kə=ty=mə=mɑ̃k 10
  ʒε=mə=ʁε=tɑ̃=kə=ty=ʁə=vjε=nə=mε=sε=tɛ̃=pɔ=siblə 14
  ʒə=pɑ̃sə=a=twa=ʃa=kə=ʒuʁ=mε=su=və=niʁ=mə-ɑ̃=te 14
  ty=aʁə=ʒwɛ̃=œ̃=no=tʁə=mɔ̃=də=puʁ=mwa=i=nak=se=siblə 14

  si=ty=ma=vε=di=kə=ʒə=nə=tə=ʁə=ve=ʁε=pa 13
  ʒə=to=ʁε=di=sε=mo=kə=ty=a=tɑ̃=dε=də=mwa 13
  si=ty=ma=vε=di=kɔ̃sə=paʁ=lε=puʁ=la=dεʁ=njε=ʁə=fwa 14
  ʒə=to=ʁε=di=puʁ=kwaʒə=nə=tε=pa=a=vu=e=tu=tə=sε=ʃo=zə=la 18

  lɔʁ=skə=ʒə=mə=ʁɑ̃=syʁ=ta=pj=e=ʁə=tɔ̃=ba=lə 13
  ʒə=sɑ̃s=kɔmə=œ̃=vi=də=ki=a=pʁi=pla=sə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 14
  tɔ̃=na=muʁ=mə=mɑ̃=kə=kɔmə=lə=sjεl=mɑ̃=kə=o=ze=twalə 14
  kɔ=mə=laʁk=ɑ̃=sjεl=mɑ̃=kə=o=ku=lœ=ʁə 11

  ʃa=kə=nɥi=ʒə=fε=ma=pʁi=jεʁ 8
  mε=mɑ̃=tɑ̃=ty=sə=lə=mɑ̃ 7
  ta=vi=la-o=ε=tεl=lə=mjø=kə=ta=vi=syʁ=te=ʁə 14
  ʒə=vø=zi=kʁwa=ʁə=a=sy=ʁe=mɑ̃ 9

  si=ty=ma=vε=di=kə=ty=nə=ʁə=vj=ɛ̃=dʁε=pa 13
  ʒo=ʁε=pʁɔ=fi=te=dε=kεl=kzɛ̃s=tɑ̃=də=twa 11
  si=ty=ma=vε=di=kə=ty=paʁ=tε=dɑ̃=lo=də=la 13
  ʒə=to=ʁε=dikə=ʒə=tε=mə=plys=kə=nɛ̃=pɔʁ=tə=ki=plys=kə=nɛ̃=pɔʁ=tə=kwa 19

  sisə=lə=mɑ̃=ty=ma=vε=di=ʒə=to=ʁε=di=tu=tə=sε=ʃo=zə=la 17

PostScriptum

mOn frere. . mOn meilleur ami. . je t’aime et je ne t’oublirai jamais…

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/06/2005 00:15Sister

oooooooo c tro bo!!!franchemen tu m’épate!jiré lire t otres poemes jspr y penser lé la chu fatiguée!!
bravo!!! ...........courage.....il veut que tu vives......vis pour deux!

Auteur de Poésie
25/06/2005 10:45Aurel

c est magnifique bravo

Auteur de Poésie
26/06/2005 15:24Bambina_

Tr és bo poem...touchant..
BRAvo.

Auteur de Poésie
26/06/2005 19:21Angie_23767

il est très touchant que j’en ai les larmes au yeux!!!
je suis désolé pour ton frere!!
bisous et bonne continuation!
j’irais lire d=t’es autres poeme

Auteur de Poésie
28/01/2006 16:55Larmedesang

ton poème est magnfique, j’en ai les larmes aux yeux! vraiment je suis émue apr ton écrit! il est toujours trop tarder quand on s’appercoit des choses!
et bon anniversaire pars la emme occasion !
larmdesang