Poeme : Putain De Cancer

Putain De Cancer

Un matin comme dautres,
Et pourtant une vie qui change.

C’est ce matin là qu’ils ont enlevés cette partie malade,
Cette partie que la maladie rongeait.
Parait-il que tu as guéri…
Mais je crois plutôt que ton sourire c’est envolé.

Putain de maladie qui nous a détruits.
Pourquoi toi maman ?
Pourquoi si jeune ?
Pourquoi tant de pleurs ?

Puis c’est la chute infernale :
Ils osent tout.
Surtout les mots qui font peur :
Chimio, rayons, et trop d’autres.

Mais comme si la peur ne suffit pas,
On vit tout sans vraiment comprendre.
Pourtant un détail nous rappelle cette bataille :
Cette tête si pauvre.

Puis c’est fini nous dit-on.
Terminé de se battre.

Aklors on comprend que c’était un putain de cancer…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Putain De Cancer

  un=ma=tin=com=me=dau=tres 7
  et=pour=tant=u=ne=vie=qui=change 8

  cest=ce=ma=tin=là=quils=ont=enle=vés=cet=te=par=tie=ma=lade 15
  cette=par=tie=que=la=ma=la=die=ron=geait 10
  pa=rait=til=que=tu=as=gué=ri 8
  mais=je=crois=plu=tôt=que=ton=sou=rire=cest=en=vo=lé 13

  pu=tain=de=ma=la=die=qui=nous=a=dé=truits 11
  pour=quoi=toi=ma=man 5
  pour=quoi=si=jeu=ne 5
  pour=quoi=tant=de=pleurs 5

  puis=cest=la=chu=te=in=fer=nale 8
  ils=o=sent=tout 4
  sur=tout=les=mots=qui=font=peur 7
  chi=mi=o=rayons=et=trop=dau=tres 8

  mais=comme=si=la=peur=ne=suf=fit=pas 9
  on=vit=tout=sans=vrai=ment=com=prendre 8
  pour=tant=un=dé=tail=nous=rap=pel=le=cette=ba=taille 12
  cet=te=tê=te=si=pau=vre 7

  puis=cest=fi=ni=nous=dit=ton 7
  ter=mi=né=de=se=ba=ttre 7

  ak=lors=on=com=prend=que=cé=tait=un=pu=tain=de=can=cer 14
 • Phonétique : Putain De Cancer

  œ̃ matɛ̃ kɔmə dotʁə,
  e puʁtɑ̃ ynə vi ki ʃɑ̃ʒə.

  sε sə matɛ̃ la kilz- ɔ̃ ɑ̃ləve sεtə paʁti maladə,
  sεtə paʁti kə la maladi ʁɔ̃ʒε.
  paʁε til kə ty a ɡeʁi…
  mε ʒə kʁwa plyto kə tɔ̃ suʁiʁə sεt- ɑ̃vɔle.

  pytɛ̃ də maladi ki nuz- a detʁɥi.
  puʁkwa twa mamɑ̃ ?
  puʁkwa si ʒənə ?
  puʁkwa tɑ̃ də plœʁ ?

  pɥi sε la ʃytə ɛ̃fεʁnalə :
  ilz- oze tu.
  syʁtu lε mo ki fɔ̃ pœʁ :
  ʃimjo, ʁεjɔ̃, e tʁo dotʁə.

  mε kɔmə si la pœʁ nə syfi pa,
  ɔ̃ vit tu sɑ̃ vʁεmɑ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁə.
  puʁtɑ̃ œ̃ detaj nu ʁapεllə sεtə batajə :
  sεtə tεtə si povʁə.

  pɥi sε fini nu di tɔ̃.
  tεʁmine də sə batʁə.

  aklɔʁz- ɔ̃ kɔ̃pʁɑ̃ kə setε œ̃ pytɛ̃ də kɑ̃se…
 • Syllabes Phonétique : Putain De Cancer

  œ̃=ma=tɛ̃=kɔ=mə=do=tʁə 7
  e=puʁ=tɑ̃=y=nə=vi=ki=ʃɑ̃ʒə 8

  sεsə=ma=tɛ̃=la=kil=zɔ̃=ɑ̃=lə=ve=sε=tə=paʁ=ti=ma=ladə 15
  sεtə=paʁ=tikə=la=ma=la=di=ʁɔ̃=ʒε 9
  pa=ʁε=til=kə=ty=a=ɡe=ʁi 8
  mεʒə=kʁwa=ply=to=kə=tɔ̃=su=ʁi=ʁə=sε=tɑ̃=vɔ=le 13

  py=tɛ̃də=ma=la=di=ki=nu=za=det=ʁɥi 10
  puʁ=kwa=twa=ma=mɑ̃ 5
  puʁ=kwa=si=ʒə=nə 5
  puʁ=kwa=tɑ̃=də=plœ=ʁə 6

  pɥi=sε=la=ʃy=tə=ɛ̃=fεʁ=nalə 8
  il=zo=ze=tu 4
  syʁ=tu=lε=mo=ki=fɔ̃=pœ=ʁə 8
  ʃi=mjo=ʁε=jɔ̃=e=tʁo=do=tʁə 8

  mε=kɔmə=si=la=pœʁ=nə=sy=fi=pa 9
  ɔ̃=vit=tu=sɑ̃=vʁε=mɑ̃=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə 8
  puʁ=tɑ̃=œ̃=de=taj=nu=ʁa=pεllə=sεtə=ba=tajə 11
  sε=tə=tε=tə=si=po=vʁə 7

  pɥi=sε=fi=ni=nu=di=tɔ̃ 7
  tεʁ=mi=ne=də=sə=ba=tʁə 7

  a=klɔʁ=zɔ̃=kɔ̃=pʁɑ̃kə=se=tε=œ̃=py=tɛ̃=də=kɑ̃se 12

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/04/2004 00:00Akopalyks 57

bo poeme ki é triste dsl pr toi. . . .

Auteur de Poésie
05/11/2004 00:00Noname

Ses super bo L:)
corage a toi :(:)