Poeme-France : Lecture Écrit Mort

Poeme : Sister Perdue

Poème Mort
Publié le 05/01/2005 14:14

L'écrit contient 235 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Nénette_20542

Sister Perdue

Tu t’en es allée,
Je suis arrivée trop tard
On ne s’est jamais parlé
J’aurais aimé te voir.
Tu t’es battu pendant 4 ans
A coup de cri et de pleur
Tu est parti deux mois avant
La naissance de ta sœur.
Mais si cet accident
N’etait pas arrivé
Je ne serais pas née.
A croire que ne pas se voir
Était notre destinée.
J’ai limpression d etre l’espoir :
Celle qui pourrait te remplacer.
Mais je suis contre cette idée,
J’ais ma propre personnalité.
Maman a faillit te rejoindre
Durant ces derniers temps
Mais à mes entêtements
Elle a promis de se restreindre.
Je lui ai fait promettre de ne pas partir
De ne pas pousser son dernier soupir.
Ne lui demande pas de venir avc toi
J’ai besoin d’elle autant que toi,
Tu ne m’a pas faciliter mon arrivé
Laisse moi maintenan vivre en paix !
Je sais que tu ne voulais pas partir
Que tu me reservais de beaux sourires,
Mais dans quelques année
La haut je viendrais,
Attent moi le cœur ouvert
Je ferais mon necessaire.
En attendant ce destin
Sois mon étoile dans le ciel
Mon petit ange gardien,
Ma lueur eternelle.
Guide mes pas dans ce fracas
Avant que ne m’emporte le trépas
Je t’aime sans te connaitre
Tu as de mon sang
J’ai de ton être.
 • Pieds Hyphénique: Sister Perdue

  tu=ten=es=al=lée 5
  je=suis=ar=ri=vée=trop=tard 7
  on=ne=sest=ja=mais=par=lé 7
  jau=rais=ai=mé=te=voir 6
  tu=tes=bat=tu=pen=dant=quatreans 7
  a=coup=de=cri=et=de=pleur 7
  tu=est=par=ti=deux=mois=a=vant 8
  la=nais=sance=de=ta=sœur 6
  mais=si=cet=ac=ci=dent 6
  ne=tait=pas=ar=ri=vé 6
  je=ne=se=rais=pas=née 6
  a=croire=que=ne=pas=se=voir 7
  était=no=tre=des=ti=née 6
  jai=limpres=sion=d=e=tre=les=poir 8
  cel=le=qui=pour=rait=te=rem=pla=cer 9
  mais=je=suis=contre=cet=te=i=dée 8
  jais=ma=propre=per=son=na=li=té 8
  ma=man=a=faillit=te=re=joindre 7
  du=rant=ces=der=niers=temps 6
  mais=à=mes=en=tête=ments 6
  ellea=pro=mis=de=se=res=treindre 7
  je=lui=ai=fait=promet=tre=de=ne=pas=par=tir 11
  de=ne=pas=pous=ser=son=der=nier=sou=pir 10
  ne=lui=de=mande=pas=de=ve=nir=avc=toi 10
  jai=be=soin=del=leau=tant=que=toi 8
  tu=ne=ma=pas=fa=ci=li=ter=mon=ar=ri=vé 12
  laisse=moi=main=te=nan=vi=vreen=paix 8
  je=sais=que=tu=ne=vou=lais=pas=par=tir 10
  que=tu=me=re=ser=vais=de=beaux=sou=rires 10
  mais=dans=quel=ques=an=née 6
  la=haut=je=vien=drais 5
  at=tent=moi=le=cœur=ou=vert 7
  je=fe=rais=mon=ne=ces=saire 7
  en=at=ten=dant=ce=des=tin 7
  sois=mon=é=toile=dans=le=ciel 7
  mon=pe=tit=ange=gar=dien 6
  ma=lueur=e=ter=nelle 5
  guide=mes=pas=dans=ce=fra=cas 7
  avant=que=ne=mem=porte=le=tré=pas 8
  je=taime=sans=te=con=naitre 6
  tu=as=de=mon=sang 5
  jai=de=ton=ê=tre 5
 • Phonétique : Sister Perdue

  ty tɑ̃n- ε ale,
  ʒə sɥiz- aʁive tʁo taʁ
  ɔ̃ nə sε ʒamε paʁle
  ʒoʁεz- εme tə vwaʁ.
  ty tε baty pɑ̃dɑ̃ katʁə ɑ̃
  a ku də kʁi e də plœʁ
  ty ε paʁti dø mwaz- avɑ̃
  la nεsɑ̃sə də ta sœʁ.
  mε si sεt aksidɑ̃
  nətε pa aʁive
  ʒə nə səʁε pa ne.
  a kʁwaʁə kə nə pa sə vwaʁ
  etε nɔtʁə dεstine.
  ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ de εtʁə lεspwaʁ :
  sεllə ki puʁʁε tə ʁɑ̃plase.
  mε ʒə sɥi kɔ̃tʁə sεtə ide,
  ʒεs ma pʁɔpʁə pεʁsɔnalite.
  mamɑ̃ a faji tə ʁəʒwɛ̃dʁə
  dyʁɑ̃ sε dεʁnje tɑ̃
  mεz- a mεz- ɑ̃tεtəmɑ̃
  εllə a pʁɔmi də sə ʁəstʁɛ̃dʁə.
  ʒə lɥi ε fε pʁɔmεtʁə də nə pa paʁtiʁ
  də nə pa puse sɔ̃ dεʁnje supiʁ.
  nə lɥi dəmɑ̃də pa də vəniʁ avk twa
  ʒε bəzwɛ̃ dεllə otɑ̃ kə twa,
  ty nə ma pa fasilite mɔ̃n- aʁive
  lεsə mwa mɛ̃tənɑ̃ vivʁə ɑ̃ pε !
  ʒə sε kə ty nə vulε pa paʁtiʁ
  kə ty mə ʁəsεʁvε də bo suʁiʁə,
  mε dɑ̃ kεlkz- ane
  la-o ʒə vjɛ̃dʁε,
  ate mwa lə kœʁ uvεʁ
  ʒə fəʁε mɔ̃ nəsesεʁə.
  ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ sə dεstɛ̃
  swa mɔ̃n- etwalə dɑ̃ lə sjεl
  mɔ̃ pəti ɑ̃ʒə ɡaʁdjɛ̃,
  ma lɥœʁ ətεʁnεllə.
  ɡidə mε pa dɑ̃ sə fʁaka
  avɑ̃ kə nə mɑ̃pɔʁtə lə tʁepa
  ʒə tεmə sɑ̃ tə kɔnεtʁə
  ty a də mɔ̃ sɑ̃
  ʒε də tɔ̃n- εtʁə.
 • Pieds Phonétique : Sister Perdue

  ty=tɑ̃=nε=a=le 5
  ʒə=sɥi=za=ʁi=ve=tʁo=taʁ 7
  ɔ̃nə=sε=ʒa=mε=paʁ=le 6
  ʒo=ʁε=zε=me=tə=vwaʁ 6
  ty=tε=ba=ty=pɑ̃=dɑ̃=katʁəɑ̃ 7
  a=kudə=kʁi=e=də=plœʁ 6
  ty=ε=paʁ=ti=dø=mwa=za=vɑ̃ 8
  la=nε=sɑ̃sə=də=ta=sœʁ 6
  mε=si=sεt=ak=si=dɑ̃ 6
  nə=tε=pa=a=ʁi=ve 6
  ʒə=nə=sə=ʁε=pa=ne 6
  a=kʁwaʁə=kə=nə=pa=sə=vwaʁ 7
  e=tε=nɔtʁə=dεs=ti=ne 6
  ʒε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=de=εtʁə=lεs=pwaʁ 8
  sεllə=ki=puʁ=ʁεtə=ʁɑ̃=plase 6
  mεʒə=sɥi=kɔ̃tʁə=sε=tə=i=de 7
  ʒεsə=ma=pʁɔ=pʁə=pεʁ=sɔ=na=li=te 9
  ma=mɑ̃=a=fa=jitəʁə=ʒwɛ̃dʁə 6
  dy=ʁɑ̃=sε=dεʁ=nje=tɑ̃ 6
  mε=za=mε=zɑ̃=tεtə=mɑ̃ 6
  εlləa=pʁɔ=midə=sə=ʁəs=tʁɛ̃dʁə 6
  ʒə=lɥi=ε=fε=pʁɔ=mεtʁə=də=nə=pa=paʁ=tiʁ 11
  də=nə=pa=puse=sɔ̃=dεʁ=nje=su=piʁ 9
  nə=lɥidə=mɑ̃də=pa=də=və=niʁ=avk=twa 9
  ʒεbə=zwɛ̃=dεlləo=tɑ̃=kə=twa 6
  tynə=ma=pa=fa=si=li=te=mɔ̃=na=ʁi=ve 11
  lεsə=mwa=mɛ̃=tə=nɑ̃=vi=vʁəɑ̃=pε 8
  ʒə=sεkə=ty=nə=vu=lε=pa=paʁ=tiʁ 9
  kə=tymə=ʁə=sεʁ=vε=də=bo=suʁiʁə 8
  mε=dɑ̃=kεl=kza=ne 5
  la-o=ʒə=vj=ɛ̃=dʁε 6
  a=te=mwalə=kœʁ=u=vεʁ 6
  ʒə=fə=ʁε=mɔ̃nə=se=sεʁə 6
  ɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃sə=dεs=tɛ̃ 6
  swa=mɔ̃=ne=twalə=dɑ̃=lə=sjεl 7
  mɔ̃pə=ti=ɑ̃=ʒə=ɡaʁ=djɛ̃ 6
  ma=lɥœʁ=ə=tεʁ=nεl=lə 6
  ɡidə=mε=pa=dɑ̃=sə=fʁa=ka 7
  a=vɑ̃kə=nə=mɑ̃=pɔʁ=tə=lə=tʁe=pa 9
  ʒə=tεmə=sɑ̃=tə=kɔ=nεtʁə 6
  ty=a=də=mɔ̃=sɑ̃ 5
  ʒε=də=tɔ̃=nε=tʁə 5

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/01/2005 00:00Ange Du Ceur

tres jolie poeme j aime bocou gros bisou

Auteur de Poésie
05/01/2005 00:00Nénette_20542

merci c’est gentil ^^