Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Tu M’As Aidé Mais Je Veux Tout Arreter. Va-T’En !

Poème - Sans Thème -
Publié le 27/12/2004 10:10

L'écrit contient 159 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Niniguizmo

Tu M’As Aidé Mais Je Veux Tout Arreter. Va-T’En !

Tu es la plus belle,
Tu as une histoire ireelle.
Tu me passione,
Quand tu te donne toute c’est formes.

Tu me fesait peur,
Mais maintenant, tu efface mes pleurs.
Ton nom reffroidi la piece quand on le prononce,
Mais moi j’adore quand tu m’annonce.

Je te sent tellement proche de moi,
Je sais que notre histoire ne finira pas.
Il faudra qu’on parte un jour a deux,
Tout au bout des cieux.

Avec toi je me sent plus seule,
Tu es legere comme une feuille,
Mais je te sent tres bien.
Tu m’as tout donner, meme un rien.

J’aimerai continuer avec toi,
Mais je ne pourrais pas.
Il n’y a pas que toi ici, sur « terre ».
Et malheuresement pour toi, je veux plaire.

C’est pas avec toute ces cicatrices,
Que je vais devenir heureuse et cesser d’etre triste.
Je ne vais pas plaire avec tout ca,
Donc laisse moi.
 • Pieds Hyphénique: Tu M’As Aidé Mais Je Veux Tout Arreter. Va-T’En !

  tu=es=la=plus=bel=le 6
  tu=as=u=ne=his=toi=re=i=reelle 9
  tu=me=pas=si=o=ne 6
  quand=tu=te=donne=tou=te=cest=formes 8

  tu=me=fe=sait=peur 5
  mais=mainte=nant=tu=ef=fa=ce=mes=pleurs 9
  ton=nom=ref=froi=di=la=pie=ce=quand=on=le=pro=nonce 13
  mais=moi=ja=dore=quand=tu=man=nonce 8

  je=te=sent=tel=le=ment=proche=de=moi 9
  je=sais=que=notre=his=toire=ne=fi=ni=ra=pas 11
  il=fau=dra=quon=par=teun=jour=a=deux 9
  tout=au=bout=des=cieux 5

  a=vec=toi=je=me=sent=plus=seule 8
  tu=es=le=ge=re=commeune=feu=ille 8
  mais=je=te=sent=tres=bien 6
  tu=mas=tout=don=ner=me=meun=rien 8

  jaime=rai=con=ti=nuer=a=vec=toi 8
  mais=je=ne=pour=rais=pas 6
  il=ny=a=pas=que=toi=i=ci=sur=terre 10
  et=malheure=se=ment=pour=toi=je=veux=plaire 9

  cest=pas=a=vec=toute=ces=ci=ca=trices 9
  que=je=vais=de=ve=nir=heu=reuseet=ces=ser=de=tre=triste 13
  je=ne=vais=pas=plairea=vec=tout=ca 8
  donc=lais=se=moi 4
 • Phonétique : Tu M’As Aidé Mais Je Veux Tout Arreter. Va-T’En !

  ty ε la plys bεllə,
  ty a ynə istwaʁə iʁilə.
  ty mə pasjɔnə,
  kɑ̃ ty tə dɔnə tutə sε fɔʁmə.

  ty mə fəzε pœʁ,
  mε mɛ̃tənɑ̃, ty efasə mε plœʁ.
  tɔ̃ nɔ̃ ʁefʁwadi la pjəsə kɑ̃t- ɔ̃ lə pʁonɔ̃sə,
  mε mwa ʒadɔʁə kɑ̃ ty manɔ̃sə.

  ʒə tə sɑ̃ tεllmɑ̃ pʁoʃə də mwa,
  ʒə sε kə nɔtʁə istwaʁə nə finiʁa pa.
  il fodʁa kɔ̃ paʁtə œ̃ ʒuʁ a dø,
  tut- o bu dε sjø.

  avεk twa ʒə mə sɑ̃ plys sələ,
  ty ε ləʒəʁə kɔmə ynə fœjə,
  mε ʒə tə sɑ̃ tʁə- bjɛ̃.
  ty ma tu dɔne, məmə œ̃ ʁjɛ̃.

  ʒεməʁε kɔ̃tinɥe avεk twa,
  mε ʒə nə puʁʁε pa.
  il ni a pa kə twa isi, syʁ « teʁə ».
  e maləʁəzəmɑ̃ puʁ twa, ʒə vø plεʁə.

  sε pa avεk tutə sε sikatʁisə,
  kə ʒə vε dəvəniʁ œʁøzə e sese dεtʁə tʁistə.
  ʒə nə vε pa plεʁə avεk tu ka,
  dɔ̃k lεsə mwa.
 • Pieds Phonétique : Tu M’As Aidé Mais Je Veux Tout Arreter. Va-T’En !

  ty=ε=la=plys=bεl=lə 6
  ty=a=y=nə=is=twa=ʁə=i=ʁi=lə 10
  ty=mə=pa=sj=ɔ=nə 6
  kɑ̃=ty=tə=dɔ=nə=tu=tə=sε=fɔʁ=mə 10

  ty=mə=fə=zε=pœ=ʁə 6
  mε=mɛ̃=tə=nɑ̃=ty=e=fa=sə=mε=plœʁ 10
  tɔ̃=nɔ̃=ʁe=fʁwa=di=lapjə=sə=kɑ̃=tɔ̃lə=pʁonɔ̃sə 10
  mε=mwa=ʒa=dɔʁ=ə=kɑ̃=ty=ma=nɔ̃=sə 10

  ʒə=tə=sɑ̃=tεl=lmɑ̃=pʁo=ʃə=də=mwa 9
  ʒə=sεkə=nɔ=tʁə=is=twa=ʁə=nə=fi=ni=ʁa=pa 12
  il=fo=dʁa=kɔ̃=paʁ=tə=œ̃=ʒuʁ=a=dø 10
  tu=to=bu=dε=sj=ø 6

  a=vεk=twa=ʒə=mə=sɑ̃=plys=sə=lə 9
  ty=ε=lə=ʒə=ʁə=kɔmə=y=nə=fœ=jə 10
  mε=ʒə=tə=sɑ̃=tʁə=bj=ɛ̃ 7
  ty=ma=tu=dɔ=ne=mə=mə=œ̃=ʁj=ɛ̃ 10

  ʒε=mə=ʁε=kɔ̃=tin=ɥe=a=vεk=twa 9
  mε=ʒə=nə=puʁ=ʁε=pa 6
  il=ni=a=pakə=twa=i=si=syʁ=te=ʁə 10
  e=malə=ʁə=zə=mɑ̃=puʁ=twa=ʒə=vø=plεʁə 10

  sε=pa=a=vεk=tu=tə=sε=si=ka=tʁisə 10
  kə=ʒə=vεdə=və=niʁ=œ=ʁø=zəe=se=se=dε=tʁə=tʁistə 13
  ʒə=nə=vε=pa=plε=ʁə=a=vεk=tu=ka 10
  dɔ̃k=lε=sə=mwa 4

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/12/2004 00:00Alexia

ce poème est joli mai triste!! il ma beaucoup touché!!
trè belle écri!! bravo
alexia 😉

Auteur de Poésie
27/12/2004 00:00Scorpionne

un peu simplet mais très joli. . . . . . . . . . . . continue comme
ca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(k) scorpionne !

Auteur de Poésie
27/12/2004 00:00Mgl

ouai sa fais la 2ème fois que je lit tien tu conais alexia pareil :d aller je t’aime rayanne et sa tu le sait
big kiss a toi (K)